Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıÇevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilere mesleğin önemli alanlarında yer alan konularda sağlam bir teknik temeli pratik uygulama ve temel mühendislik bilimlerinin entegrasyonu aracılığıyla kazandırmaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunların çalışma alanları içerisinde içme suyu ve atıksu tesis tasarımı, katı atık ve tehlikeli atık toplama ve bertarafı ile hava kirliliği kontrolü, kirlilik önleme ve bunların alt dallarını sıralayabiliriz. Mezunlar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. İstanbul ve Kocaeli gibi yoğun endüstriye sahip bir bölgede bulunduklarından mezunlarımız çok çeşitli iş bağlantıları kurabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Çevre Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
 2. Çevre Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
 3. Sınırlı yada eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme becerisi
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi
 5. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi
 6. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 7. Çevre Mühendisliği problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 8. Mesleğin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
CEV5001 Seminer02007.5
CEV5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
CEV5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
CEV5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5130 Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları30037.5
CEV5131 Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Yönetimi30037.5
CEV5132 Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri30037.5
CEV6106 Çevre Nanoteknolojisi30037.5
CEV6102 Atıksu Arıtımında Biyofiltreler30037.5
CEV6103 Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler30037.5
CEV6105 Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları30037.5
CEV6101 Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri30037.5
CEV6107 Gözenekli Ortamda Kirlenme30037.5
CEV6108 Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri 30037.5
CEV6110 Kompost Üretim Teknolojileri 30037.5
CEV6200 Membran Biyoreaktörlerin Tasarımı ve İşletilmesi30037.5
CEV5101 Anaerobik Arıtma Prosesleri30037.5
CEV5103 Atıkgaz Kontrolü30037.5
CEV5104 Atıksu Biyolojisi30037.5
CEV5107 Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları 30037.5
CEV5108 Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler30037.5
CEV5109 Ekosistem Modellemesi30037.5
CEV5120 Filtrasyon30037.5
CEV5111 Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü30037.5
CEV5112 Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 30037.5
CEV5113 Katı Atık Depolama Teknikleri 30037.5
CEV5114 Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı30037.5
CEV5115 Kimyasal Mikrobiyoloji30037.5
CEV5116 Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu30037.5
CEV5117 Özel ve Tehlikeli Atıklar30037.5
CEV5122 Küresel İklim Değişikliği30037.5
CEV5123 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre30037.5
CEV5124 Mikroplastik Kirliliği ve Kontrolü30037.5
CEV5125 Atıksuların Yeniden Kullanımı30037.5
CEV5126 Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi30037.5
CEV5127 Aktif Çamur Modellemesi 30037.5
CEV5128 Katı Atık Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Yönetimi30037.5
CEV5129 Su ve Atıksularda Dirençli Kirleticilerin Kontrolü30037.5
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6104 Çevre Biyoteknolojisi30037.5
CEV6109 Kirlilik Taşınım Süreçleri 30037.5
CEV6195 Atmosferik Kirlilik Modellemesi30037.5
CEV6196 Biyolojik Su Arıtma Sistemleri30037.5
CEV6199 İleri Su Arıtma Metodları30037.5
CEV5102 Atık Yönetim Teknolojileri30037.5
CEV5106 Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları30037.5
CEV5110 Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri30037.5
CEV5118 Su Kimyası 30037.5
CEV5119 Çevresel Risk Yönetimi 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
CEV5104Atıksu Biyolojisi11111111111
CEV5109Ekosistem Modellemesi11111111111
CEV5108Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler11111111111
CEV5113Katı Atık Depolama Teknikleri 11--1--1--1
CEV5116Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu11111111111
CEV5111Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü11111111111
CEV5101Anaerobik Arıtma Prosesleri11111111111
CEV5117Özel ve Tehlikeli Atıklar11111111111
CEV5114Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı11111111111
CEV5115Kimyasal Mikrobiyoloji11111111111
CEV5103Atıkgaz Kontrolü11111111111
CEV5107Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları 11111111111
CEV5112Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 11111111111
CEV5120Filtrasyon11111111111
CEV5127Aktif Çamur Modellemesi -1--1--1---
CEV6108Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri -1--1------
CEV5130Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları11111111111
CEV5102Atık Yönetim Teknolojileri11111111111
CEV5118Su Kimyası 11111111111
CEV5110Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri11111111111
CEV5106Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları11111111111
CEV5119Çevresel Risk Yönetimi 11111111111
CEV5001Seminer11111111111
CEV5000Yüksek Lisans Tezi11111111111
CEV5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X