Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıYapı Fiziği Doktora Programı, ışık, renk, ses ve ısı konularında bilimsel olayları kapsamlı, ayrıntılı ve sistematik bir biçimde araştırma, inceleme, irdeleme, yorumlama, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ve bilgi üretme becerisine sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda önder araştırmacı ve akademisyenlerin yetişmesini hedefleyen bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciye kazandırılması hedeflenen nitelik, yapı fiziği alanında bağımsız araştırma yaparak bilgi üretme, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşma, birikimlerini tasarım, uygulama ve akademik faaliyetlerde kullanabilme becerisidir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Yapı dışı ve yapı içinde fiziksel çevre konfor koşulları ile ilgili sorunların saptanması ve gerekli teknolojilerin kullanımı konusunda ilkelerin belirlenmesi. Fiziksel çevre konfor koşullarının mimari tasarım bağlamında ele alınması ve tasarıma fiziksel çevre etmenlerinin etkisi konusunda değerlendirme becerisi
 2. Fiziksel çevre öğeleri ile ilgili verilerin toplama, inceleme ve sınıflandırma becerisi.
 3. Fizik ortam koşulları ile ilgili temel ölçütleri yerleşim, yapı ve hacim ölçeğinde değerlendirme, yorumlama ve yenilikçi yaklaşımla uygulama ilkeleri ortaya koyma becerisi.
 4. Yerleşimlerde ve yapıların mimarisinde enerji etkin tasarım becerisi, kentsel ve mimari tasarım ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme ve yeni yaklaşımlar önerme becerisi
 5. Fiziksel Çevre ve Optimal Yaklaşım: Fiziksel çevre ile ilgili eleştiri becerisi, bilgiyi birleştirme, uygulama ve optimum fiziksel çevreye ilişkin çözümlerin oluşturulmasında farklı etmenleri sınıflandırma becerisi.
 6. Yapı performansı ve fiziksel çevrenin yerinde ölçümleme ve simulasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili gerekli donanımların kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesi
 7. Fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara ulaşma ve kullanabilme becerisi.
 8. Kentsel tasarıma ve mimari projelere yönelik çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesinde var olan yapı ve yerleşimlerin fiziksel çevre etmenleri açısından incelenmesi, değerlendirilmesi ve örneklerden yararlanılması konusunda gerekli donanımların kazandırılması
 9. Yapı gereçlerinin fiziksel çevre öğeleri açısından değerlendirilmesi, ölçülmesi ve uygulanması ile ilgili temel becerilerin kazandırılması.
 10. Dış cidarın kesit özelliklerinin belirlenmesinde fiziksel çevre açısından gerekli ölçütlerin belirlenmesi ve gerek kuramsal çalışmalar gerekse de uygulamalarda yararlanılabilecek temel ilkelerin geliştirilmesi amaçlı gerekli donanımların kazanımı
 11. Program içeriği fiziksel çevre açısından kapsamlı olan bir mimari projenin avan proje aşamasından uygulama ve detay projelerine kadar sistematik olarak geliştirilme ve fiziksel çevre etmenleri açısından değerlendirme becerisi kazandırma.
 12. Araştırmaya yönelik temel çalışmaları yürütebilme ve ilgili kongrelerde sunma ya da bilimsel dergilerde yayınlayabilme becerisinin kazandırılması.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MIM6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MIM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MIM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MIM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MIM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6820 Yapı Fiziği Uygulama Eleştirileri30037.5
MIM6818 Yapı Kabuğu Tasarımı30037.5
MIM6819 Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6806 Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi30037.5
MIM6807 Günışığı Hesabı30037.5
MIM6813 Kent Aydınlatma30037.5
MIM6814 Müze ve Eski Yapı Aydınlatması30037.5
MIM6802 Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi30037.5
MIM6817 Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri30037.5
MIM6808 Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı30037.5
MIM6805 Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri30037.5
MIM6811 İleri Renk Kuramı30037.5
MIM6809 Işıklık Tasarımı30037.5
MIM6803 Enerji Etkin Tasarım30037.5
MIM6812 Kent akustiği30037.5
MIM6816 Stüdyolarda Akustik Tasarım 30037.5
MIM6815 Sanayide Gürültü Denetimi30037.5
MIM6801 Aydınlatmada Enerji Korunumu30037.5
MIM6810 İleri Akustik Kuramı30037.5
MIM6804 Etken Isıtma Sistemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MIM6818Yapı Kabuğu Tasarımı111111111111
MIM6819Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri1111111111-1
MIM6807Günışığı Hesabı1111111111--
MIM6813Kent Aydınlatma1111-11111--
MIM6814Müze ve Eski Yapı Aydınlatması1111111111--
MIM6802Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi11---1-11---
MIM6817Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri11---11--1--
MIM6808Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı111--1111---
MIM6805Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri1111-11-11--
MIM6811İleri Renk Kuramı11---1111---
MIM6809Işıklık Tasarımı1111-1111---
MIM6803Enerji Etkin Tasarım1111111111--
MIM6801Aydınlatmada Enerji Korunumu111111111---
MIM6804Etken Isıtma Sistemleri1111111111--
MIM6806Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi1-11111111--
MIM6810İleri Akustik Kuramı11---1-11---
MIM6812Kent akustiği1111111111--
MIM6816Stüdyolarda Akustik Tasarım 1-11-11111--
MIM6815Sanayide Gürültü Denetimi1-11-11111--
MIM6001Seminer1111111111-1
MIM6000Doktora Tezi1111111--111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXXXX