Fizik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Program DirektörüAhmet Altındal
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıFizik Lisans programının amacı Fizik alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten fizikçiler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliFizikçi olarak mezun olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans yaparak özel okul ve dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.

Program Çıktıları

 1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
 2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
 3. Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 4. Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.
 5. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
 6. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
 7. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
 8. Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.
 9. Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 10. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir.
 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir.
 12. Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir.
 13. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
 14. Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 15. . Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 16. Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
 17. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1111 Fizik 142059
FIZ1121 Mesleki İngilizce 120023
KIM1170 Genel Kimya30245
KIM1611 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1112 Fizik 242059
FIZ1122 Mesleki İngilizce 220023
FIZ1262 Fizik Laboratuvarı 110225
KIM1612 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
FIZ2131 Fizik 342059
FIZ2211 Fizikte Matematik Yöntemler 1 42058
FIZ2221 Fizikte Diferansiyel Denklemler22034
FIZ2271 Fizik Laboratuvarı 210225
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ2132 Modern Fizik32045
FIZ2152 aa Klasik Mekanik42058
FIZ2282 Fizik Laboratuvarı 310225
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3401 Kuantum Fiziği 142058
FIZ3411 aa Klasik Elektromanyetik Teori 142058
FIZ3421 Termodinamiğe Giriş22035
SEC0003 Seçmeli 1-120023
SEC0004 Seçmeli 1-220023
SEC0005 Sosyal Seçmeli 1-330033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3222 Elektronik 1 22035
FIZ3402 Kuantum Fiziği 222035
FIZ3422 İstatistik Fizik32047
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-120024
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-220024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-122035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4101 Katıhal Fiziği 132046
FIZ4111 Çekirdek Fiziği 132046
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-120024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 2-220024
SEC0011 Mesleki Seçmeli 4-222035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 4-322035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ9000 Bitirme Çalışması0120612
SEC0013 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 3-220024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 4-422035
SEC0016 Mesleki Seçmeli 5-112025
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
MDB1011 Temel Çince 130033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
MDB1013 Temel Japonca 130033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MDB1201 Temel Romence 130033
MIM2411 Arkeoloji30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MDB1015 Temel Arapça 130033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1052 İngilizce 230033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3240 Solar Enerji20023
FIZ3260 Optik20023
FIZ3270 Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş20023
FIZ3340 Astrofizik20023
FIZ3520 Fiziğin Tarihsel Gelişimi 20023
FIZ3530 Ses Fiziği20023
IST1950 İstatistik Ve Olasılık20023
MAT1320 Lineer Cebir20023
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3370 Maddenin Yapısına Giriş20024
FIZ3420 Nanoteknoloji 120024
FIZ3430 Elektrik Devrelerine Giriş20024
FIZ3610 Polimer Fiziğine Giriş 20024
FIZ3620 Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 20024
FIZ3630 Güneş Pilleri20024
FIZ3640 Özel Rölativite Teorisi20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4440 Çok Parçacıklı Sistemlere Giriş20024
FIZ4450 Süperiletkenliğe Giriş20024
FIZ4460 Nanoteknoloji 220024
FIZ4470 Biyofizik20024
FIZ4480 Polimerlerin Mekanik Özellikleri20024
FIZ4490 Spektroskopi20024
FIZ4510 Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi20024
FIZ4790 Sıvı Kristallerin Yapıları, Özellikleri ve Uygulamaları20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4520 Hidrojen Enerjisi 20024
FIZ4530 Sıvı Hal Fiziğine Giriş20024
FIZ4540 Atmosfer Fiziği20024
FIZ4550 X-Işınları20024
FIZ4560 İnce Film Fiziğine Giriş20024
FIZ4570 Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi20024
FIZ4580 Holografi20024
FIZ4590 Sağlık Fiziği20024
FIZ9901 İşletmede Mesleki Eğitim 120024
FIZ9902 İşletmede Mesleki Eğitim 220024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4800 Yarı iletken Elektroniği30035
FIZ3650 Fizikte Matematik Yöntemler 2 22035
FIZ4110 Genel Rölativiteye Giriş22035
FIZ4290 Klasik Elektromanyetik Teori 222035
FIZ4430 Atom ve Molekül Fiziği 22035
FIZ4610 Fizikte Sayısal Çözümleme 22035
FIZ4620 Fotonik22035
FIZ4640 Temel Tanecikler22035
FIZ4690 Katıhal Fiziği 222035
FIZ4810 Elektronik 222035
FIZ4820 Çekirdek Fiziği 222035
FIZ9903 İşletmede Mesleki Eğitim 322035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4702 Atom ve Molekül Fiziği Lab.10225
FIZ4712 Çekirdek Fiziği Laboratuvarı10225
FIZ4722 Elektronik Lab.10225
FIZ9904 İşletmede Mesleki Eğitim 412025

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617
FIZ1111Fizik 111--1111---------
FIZ1121Mesleki İngilizce 111111111111111111
KIM1170Genel Kimya11111111111111111
TDB1031Türkçe 111111111111111111
MDB1031İleri İngilizce 111111111111111111
MAT1071Matematik 111111111111111111
FIZ2131Fizik 311--111----------
FIZ2271Fizik Laboratuvarı 21-111111111111111
FIZ2211Fizikte Matematik Yöntemler 1 11111111111111111
FIZ2221Fizikte Diferansiyel Denklemler-11---1-1-1------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 111111111111111111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11111111111111111
FIZ2132Modern Fizik11111111111111111
FIZ2282Fizik Laboratuvarı 311111111111111111
FIZ2152Klasik Mekanik-11---1---1--1---
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 211111111111111111
SEC0002Sosyal Seçmeli 1-211111111111111111
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri---1111-------1--
FIZ1112Fizik 211--1111---------
FIZ1262Fizik Laboratuvarı 111111111111111111
FIZ1122Mesleki İngilizce 211111111111111111
TDB1032Türkçe 211111111111111111
MDB1032İleri İngilizce 211111111111111111
MAT1072Matematik 211111111111111111
FIZ3421Termodinamiğe Giriş11111111111111111
FIZ3401Kuantum Fiziği 111111111111111111
FIZ3411Klasik Elektromanyetik Teori 1-11-1-1-1-1------
SEC0005Sosyal Seçmeli 1-311111111111111111
FIZ3422İstatistik Fizik11111111111111111
FIZ3222Elektronik 1 11111111111111111
FIZ3402Kuantum Fiziği 211111111111111111
FIZ4101Katıhal Fiziği 111111111111111111
FIZ4111Çekirdek Fiziği 111111111111111111
FIZ9000Bitirme Çalışması11111111111111111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11111111111111111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 11111111111111111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları11111111111111111
ITB2030Bilim Felsefesi11111111111111111
ITB3010Sosyoloji11111111111111111
ITB3020Felsefeye Giriş11111111111111111
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın11111111111111111
ITB3550İnsan Hakları 11111111111111111
ITB3390Uygarlık Tarihi11111111111111111
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş11111111111111111
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 11111111111111111
FIZ3530Ses Fiziği11111111111111111
FIZ3260Optik11111111111111111
FIZ3270Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş11111111111111111
FIZ3240Solar Enerji11111111111111111
FIZ3340Astrofizik11111111111111111
FIZ3610Polimer Fiziğine Giriş 11111111111111111
FIZ3430Elektrik Devrelerine Giriş11111111111111111
FIZ3370Maddenin Yapısına Giriş11111111111111111
FIZ3630Güneş Pilleri11111111111111111
FIZ3420Nanoteknoloji 111111111111111111
FIZ4480Polimerlerin Mekanik Özellikleri11111111111111111
FIZ4470Biyofizik11111111111111111
FIZ4510Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi11111111111111111
FIZ4460Nanoteknoloji 211111111111111111
FIZ4490Spektroskopi11111111111111111
FIZ4440Çok Parçacıklı Sistemlere Giriş11111111111111111
FIZ4520Hidrojen Enerjisi 11111111111111111
FIZ4540Atmosfer Fiziği1111111111111----
FIZ4550X-Işınları11111111111111111
FIZ4570Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi11111111111111111
FIZ4560İnce Film Fiziğine Giriş11111111111111111
FIZ4590Sağlık Fiziği11111111111111111
FIZ4580Holografi11111111111111111
FIZ4610Fizikte Sayısal Çözümleme 1--1--1-1-----1--
FIZ4620Fotonik11111111111111111
FIZ3650Fizikte Matematik Yöntemler 2 11111111111111111
FIZ4820Çekirdek Fiziği 211111111111111111
FIZ4690Katıhal Fiziği 211111111111111111
FIZ4810Elektronik 211111111111111---
FIZ4640Temel Tanecikler11111111111111111

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

Amaçlar

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX
PÇ-13XXXXXXXX
PÇ-14XXXXXXXX
PÇ-15XXXXXXX
PÇ-16XXXXXXXX
PÇ-17XXXXXXX