Fizik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Program DirektörüAhmet Altındal
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıFizik Lisans programının amacı Fizik alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten fizikçiler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliFizikçi olarak mezun olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans yaparak özel okul ve dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.

Program Çıktıları

 1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
 2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
 3. Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 4. Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.
 5. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
 6. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
 7. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
 8. Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.
 9. Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
 10. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir.
 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir.
 12. Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir.
 13. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
 14. Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 15. . Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 16. Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
 17. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1111 Fizik 142059
FIZ1121 Mesleki İngilizce 120023
KIM1170 Genel Kimya30245
KIM1611 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1112 Fizik 242059
FIZ1122 Mesleki İngilizce 220023
FIZ1262 Fizik Laboratuvarı 110225
KIM1612 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
FIZ2131 Fizik 342059
FIZ2211 Fizikte Matematik Yöntemler 1 42058
FIZ2221 Fizikte Diferansiyel Denklemler22034
FIZ2271 Fizik Laboratuvarı 210225
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ2132 Modern Fizik32045
FIZ2152 aa Klasik Mekanik42058
FIZ2282 Fizik Laboratuvarı 310225
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3401 Kuantum Fiziği 142058
FIZ3411 aa Klasik Elektromanyetik Teori 142058
FIZ3421 Termodinamiğe Giriş22035
SEC0003 Seçmeli 1-120023
SEC0004 Seçmeli 1-220023
SEC0005 Sosyal Seçmeli 1-330033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3222 Elektronik 1 22035
FIZ3402 Kuantum Fiziği 222035
FIZ3422 İstatistik Fizik32047
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-120024
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-220024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-122035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4101 Katıhal Fiziği 132046
FIZ4111 Çekirdek Fiziği 132046
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-120024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 2-220024
SEC0011 Mesleki Seçmeli 4-222035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 4-322035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ9000 Bitirme Çalışması0120612
SEC0013 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 3-220024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 4-422035
SEC0016 Mesleki Seçmeli 5-112025
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3240 Solar Enerji20023
FIZ3260 Optik20023
FIZ3270 Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş20023
FIZ3340 Astrofizik20023
FIZ3520 Fiziğin Tarihsel Gelişimi 20023
FIZ3530 Ses Fiziği20023
IST1950 İstatistik Ve Olasılık20023
MAT1320 Lineer Cebir20023
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3370 Maddenin Yapısına Giriş20024
FIZ3420 Nanoteknoloji 120024
FIZ3430 Elektrik Devrelerine Giriş20024
FIZ3610 Polimer Fiziğine Giriş 20024
FIZ3620 Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 20024
FIZ3630 Güneş Pilleri20024
FIZ3640 Özel Rölativite Teorisi20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4440 aa Çok Parçacıklı Sistemlere Giriş20024
FIZ4450 Süperiletkenliğe Giriş20024
FIZ4460 Nanoteknoloji 220024
FIZ4470 Biyofizik20024
FIZ4480 Polimerlerin Mekanik Özellikleri20024
FIZ4490 Spektroskopi20024
FIZ4510 Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi20024
FIZ4790 Sıvı Kristallerin Yapıları, Özellikleri ve Uygulamaları20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4520 Hidrojen Enerjisi 20024
FIZ4530 Sıvı Hal Fiziğine Giriş20024
FIZ4540 Atmosfer Fiziği20024
FIZ4550 X-Işınları20024
FIZ4560 İnce Film Fiziğine Giriş20024
FIZ4570 Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi20024
FIZ4580 Holografi20024
FIZ4590 Sağlık Fiziği20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ3650 Fizikte Matematik Yöntemler 2 22035
FIZ4110 Genel Rölativiteye Giriş22035
FIZ4290 aa Klasik Elektromanyetik Teori 222035
FIZ4430 Atom ve Molekül Fiziği 22035
FIZ4610 Fizikte Sayısal Çözümleme 22035
FIZ4620 Fotonik22035
FIZ4640 Temel Tanecikler22035
FIZ4690 Katıhal Fiziği 222035
FIZ4810 Elektronik 222035
FIZ4820 Çekirdek Fiziği 222035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ4702 Atom ve Molekül Fiziği Lab.10225
FIZ4712 Çekirdek Fiziği Laboratuvarı10225
FIZ4722 Elektronik Lab.10225
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617
FIZ1111Fizik 145--4444---------
FIZ1121Mesleki İngilizce 145112441112112111
KIM1170Genel Kimya22322443333424323
TDB1031Türkçe 122322442243222222
MDB1031İleri İngilizce I44434443344444444
MAT1071Matematik 144444444444444444
FIZ2131Fizik 345--444----------
FIZ2271Fizik Laboratuvarı 24-452245111111111
FIZ2211Fizikte Matematik Yöntemler 1 35213241211111111
FIZ2221Fizikte Diferansiyel Denklemler-55---5-5-5------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I22222222222222222
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma44344444444454444
FIZ2132Modern Fizik44333132222223332
FIZ2282Fizik Laboratuvarı 344444444444444444
FIZ2152Klasik Mekanik-33---3---3--2---
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 22222111111222211
SEC0002Sosyal Seçmeli 1-221113121111233333
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri---4343-------3--
FIZ1112Fizik 245--4444---------
FIZ1262Fizik Laboratuvarı 111414542111111151
FIZ1122Mesleki İngilizce 245112441112112111
TDB1032Türkçe 222311111111111111
MDB1032İleri İngilizce II44434444444444443
MAT1072Matematik 244444444444444444
FIZ3421Termodinamiğe Giriş11454322254545555
FIZ3401Kuantum Fiziği 134342333433333111
FIZ3411Klasik Elektromanyetik Teori 1-55-5-5-5-5------
SEC0005Sosyal Seçmeli 1-321113121111233333
FIZ3422İstatistik Fizik11121332353355555
FIZ3222Elektronik 1 44224433333333334
FIZ3402Kuantum Fiziği 211131335233325434
FIZ4101Katıhal Fiziği 155555555555555555
FIZ4111Çekirdek Fiziği 155555555555555555
FIZ9000Bitirme Çalışması55555555555555555
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler33333333333333333
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 33333333333333333
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları33333333333333333
ITB2030Bilim Felsefesi33333333333333333
ITB3010Sosyoloji33333333333333333
ITB3020Felsefeye Giriş33333333333333333
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın32333333333333333
ITB3550İnsan Hakları 33333333333333333
ITB3390Uygarlık Tarihi33333333333333333
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş33333333333333333
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 33333333333333333
FIZ3530Ses Fiziği34445554455544444
FIZ3260Optik44444444444444444
FIZ3270Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş44444444444444444
FIZ3240Solar Enerji44444444444444444
FIZ3340Astrofizik44444444444444444
FIZ3610Polimer Fiziğine Giriş 34445554455544444
FIZ3430Elektrik Devrelerine Giriş34445554455544444
FIZ3370Maddenin Yapısına Giriş44444444444444444
FIZ3630Güneş Pilleri44444444444444444
FIZ3420Nanoteknoloji 144444444444444444
FIZ4480Polimerlerin Mekanik Özellikleri34445554455544444
FIZ4470Biyofizik34445554455544444
FIZ4510Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi34445554455544444
FIZ4460Nanoteknoloji 244444444444444444
FIZ4490Spektroskopi44444444444444444
FIZ4440Çok Parçacıklı Sistemlere Giriş44444444444444444
FIZ4520Hidrojen Enerjisi 34445554455544444
FIZ4540Atmosfer Fiziği4334554534541----
FIZ4550X-Işınları34445554455544444
FIZ4570Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi34445554455544444
FIZ4560İnce Film Fiziğine Giriş34445554455544444
FIZ4590Sağlık Fiziği33333333333333333
FIZ4580Holografi44444444444444444
FIZ4610Fizikte Sayısal Çözümleme 1--2--3-4-----5--
FIZ4620Fotonik55555555555555555
FIZ3650Fizikte Matematik Yöntemler 2 34445554455544444
FIZ4820Çekirdek Fiziği 234445554455544444
FIZ4690Katıhal Fiziği 234445554455544444
FIZ4810Elektronik 234445554455555---
FIZ4640Temel Tanecikler55555555555555555

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX
PÇ-13XXXXXXXX
PÇ-14XXXXXXXX
PÇ-15XXXXXXX
PÇ-16XXXXXXXX
PÇ-17XXXXXXX