Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıYapı programının amacı, yapının tasarım ve uygulama sürecini yöneten bir eleman olan mimarı, yapı üretimi konusunda, yapı-çevre-kullanıcı ilişkisi içinde, teknik ve bilimsel veriler ışığında araştırma yapmaya ve bu doğrultuda geliştirmeye yönlendirmektir. Bu amaçla yeni akademisyenlerin yetiştirilmesi, uzman meslek adamı isteminin karşılanması ve nitelikli yapı üretiminin sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma konuları şunlardır : Sürdürülebilir yapı teknolojisi, Sağlıklı yapılarda sürdürülebilirlik, Geleneksel yapım teknikleri, Yapı ürünleri ve sağlık ilişkisi, Yapıda ürün seçimi ve kayıpları önleme, Yapı biyolojisi, Yalıtım sorunları ve çözümleri, Yapı içi hava kirliliği,Yapıda risk değerlendirmesi, Yapıda risk yönetimi, Yapım sistemlerinin teknolojik özellikleri, Kullanım amaçlarına göre yapım sistemleri, Geleneksel yapıların strüktürel koruması, Yapı sistemlerinin deprem performansının incelenmesi, Yapıların deprem performansının iyileştirilmesi, Çağdaş yapı teknolojilerinin incelenmesi, Yapı sistemlerinin hasar analizi, Geniş açıklıklı yapı sistemleri
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliYapı bilgisi hakkında daha fazla donanımlı Y.Mimar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir bilimsel araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, değerlendirebilme, sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
  2. Analitik Düşünme Becerisi: Uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme
  3. Araştırma ve Değerlendirme: Bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni araştırmaya yol gösterici yönde kullanma becerisi
  4. Sunum ve İfade Becerisi: Ulusal ve uluslararası platformlarda, kendi alanlarında, sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme becerisi
  5. Yapının Uygulanması ve Kullanımına İlişkin Karar Verme Becerisi; Yapının sistemi, ürünleri, güvenliği, riskleri, ayrıntıları vb. konusunda uzmanlaşma
  6. Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, yapma, fiziksel ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama ve bilgiye dönüştürme, çevre ile insan arasındaki her tür etkileşimi anlama becerisi
  7. Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama
  8. Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme
  9. Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanma ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgiyi edinme ve bu doğrultuda davranma
  10. Yayın Yapma Becerisi: Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MIM5001 Seminer02007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6701 Gereç Teknolojisi 30037.5
MIM6707 Mimarlıkta İleri Taşıyıcı Sistem Teknolojileri30037.5
MIM6709 Yapıda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 30037.5
MIM6710 İleri Araştırma Metodolojileri30037.5
MIM6713 Konut Araştırmalarında Kuram ve Yöntem30037.5
MIM5701 Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 30037.5
MIM5710 Yangın Güvenlikli Tasarım 30037.5
MIM5702 Ahşap Yapılar30037.5
MIM5706 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 30037.5
MIM5711 Yapı Biyolojisi30037.5
MIM5717 Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6703 Şişme (Pnömatik) Yapılar30037.5
MIM6704 Ürün Seçim Yöntemleri 230037.5
MIM6705 Yapıda Beton Ürünler30037.5
MIM6711 Yığma Yapı Davranışı30037.5
MIM6712 Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler30037.5
MIM6708 Afet Sonrası Geçici Yapı Tasarım Kararları30037.5
MIM6714 Konut Piyasası ve Konut Geliştirme30037.5
MIM5703 Asma Germe Taşıyıcı Sistemler30037.5
MIM5705 Çelik Yapılar30037.5
MIM5708 Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri30037.5
MIM5709 Ürün Seçim Yöntemleri 130037.5
MIM5712 Yapı İçi Hava Niteliği30037.5
MIM5714 Yapılarda Bakım Onarım30037.5
MIM5715 Yapılarda Cephe Kuruluşu 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM5701Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik 1111111111
MIM5710Yangın Güvenlikli Tasarım 1111111111
MIM5717Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1111111111
MIM5711Yapı Biyolojisi1111111111
MIM5702Ahşap Yapılar1111111111
MIM5706Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 1111111111
MIM5705Çelik Yapılar1111111111
MIM5709Ürün Seçim Yöntemleri 11111111111
MIM5712Yapı İçi Hava Niteliği1111111111
MIM5703Asma Germe Taşıyıcı Sistemler1111111111
MIM5715Yapılarda Cephe Kuruluşu 1111111111
MIM5708Tarihi Yapılarda Malzeme Özellikleri1111111111
MIM5714Yapılarda Bakım Onarım1111111111
MIM5001Seminer111111111-
MIM5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX