Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMüzecilik Yüksek Lisans Programı 1989 yılında Prof. Tomur Atagök tarafından, Türkiye’de Müzebilim alanındaki ilk akademik program olarak kurulmuştur. Öğretim programı, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzecilik alanında teorik bilgi ile beraber; müzelerin koruma, araştırma ve iletişim işlevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.
Program Eğitim AmaçlarıProgramın amacı; müzelerin toplumla iletişim içinde ve toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlar olması yönünde, çağdaş bir müzecilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve Türkiye’de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak benimsenmesini sağlamaktır. Program, bu amaçlar doğrultusunda; müzeciliği geliştirmek ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzeciliğin yönetim, koruma, belgeleme, araştırma, sergileme, eğitim, halkla ilişkiler, iletişim ve koleksiyon geliştirme alanlarında mesleki nitelikler kazandırmak üzere yapılandırılmıştır. Projeler ve uygulamalı çalışmalarla, öğrencilere, teorik bilgiyi uygulamaya aktarma olanağı da sağlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMüzecilik Yüksek Lisans Programı mezunları mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş; müzecilik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ilişkili literatürü takip eden; alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen; yaşamboyu öğrenmeye yatkın bir mesleki profile sahip olurken, devlet müzeleri, özel müzeler, galeriler, kültür merkezleri, kültürel organizasyonlar ve kültür sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Müzebilimle ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar
  2. Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında edindiği bilgiyi sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirebilirler
  3. Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler
  4. Müzecilikle ilgili sorunları bireysel ve ekip olarak çözebilir ve sorumluluk yüklenirler
  5. Müzecilikle ilgili projeler geliştirip, yürütebilirler
  6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler
  7. Edindiği bilgi ve becerileri (hem) yazılı ve (hem de) sözlü olarak aktarabilirler
  8. Akademik çalışma ortamında bilgiyi paylaşabilir, ortak çalışabilir ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilirler
  9. Çalışmalarında kültürel bilimsel ve etik değerlere uygun hareket ederler
  10. Alanında edindiği bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanırlar

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
SAN5001 Seminer 01007.5
SAN5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5101 Koleksiyonlar ve Sergileme 30037.5
SAN5107 Koleksiyon Yönetimi 30037.5
SAN5108 Önleyici Koruma 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5100 Müze Eğitimi Uygulamaları30037.5
SAN5102 Aydınlatma ve Koruma 30037.5
SAN5103 Belgeleme Yöntemleri 30037.5
SAN5104 Müze Koleksiyonları ve Araştırma 30037.5
SAN5105 Müze Yönetimi 30037.5
SAN5106 Müzeler ve Toplum30037.5
SAN5109 Müzelerde Sergi Tasarımı30037.5
SAN5110 Müzelerde Risk Yönetimi 30037.5
SAN5111 Müzelerde Proje Yönetimi30037.5
SAN5112 Müzeler ve Küratörlük 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SAN5101Koleksiyonlar ve Sergileme 111111111111111
SAN5107Koleksiyon Yönetimi 111111111111111
SAN5108Önleyici Koruma 111111111111111
SAN5109Müzelerde Sergi Tasarımı111111111111111
SAN5110Müzelerde Risk Yönetimi 111111111111111
SAN5111Müzelerde Proje Yönetimi111111111111111
SAN5112Müzeler ve Küratörlük 111111111111111
SAN5100Müze Eğitimi Uygulamaları111111111111111
SAN5102Aydınlatma ve Koruma 111111111111111
SAN5103Belgeleme Yöntemleri 111111111111111
SAN5104Müze Koleksiyonları ve Araştırma 111111111111111
SAN5105Müze Yönetimi 111111111111111
SAN5106Müzeler ve Toplum111111111111111
SAN5001Seminer 111111111111111
SAN5000Yüksek Lisans Tezi111111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9X
PÇ-10XXX