Bileşik Sanatlar Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program DirektörüRıfat ŞAHİNER
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bileşik Sanatlar Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıGeçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmek.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliTüm sanatsal çalışmalarını üretebilecekleri özel atölyelerini kurabilirler. Kültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, Bienaller, İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, Festivaller vb. yerlerde kişisel ve karma sergilere katılabilecekleri gibi buralarda çalışma olanakları da elde edebilirler. Ayrıca tüm sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren alanlarda iş imkânları bulabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat kavramalarını kullanabilme
  2. Yaşamın değişim ve dönüşümünü değerlendirebilme
  3. Konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olma
  4. Proje geliştirebilme, sunabilme ve uygulayabilme
  5. Ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilme
  6. Farklı bilgi ve becerileri, farklı bir yapı oluşturabilmek için kullanabilmek
  7. Uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme
  8. Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek
  9. Günlük yaşamla sanatı birleştirme becerisi
  10. Malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
BSP1231 Temel Modlaj Atölyesi 122035
BSP2161 Desen 1 24048
MDB1051 İngilizce 130033
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2162 aa Desen 2 24048
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
BSP1232 aa Temel Modlaj Atölyesi 214034
MDB1052 İngilizce 230033
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 20023
SYP1061 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2231 aa Sanat Atölyesi 132047
BSP2431 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 124047
BSP2451 Baskı Resim – 1 24045
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Seçmeli 1-120022
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2032 aa Sanat Atölyesi 232047
BSP2432 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 224047
BSP2452 Baskı Resim – 224044
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat20023
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-230034
SEC0004 Seçmeli 2-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
BSP3011 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 3 24047
BSP3231 aa Sanat Atölyesi 324047
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 20023
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0006 Mesleki Seçmeli 2-230034
SEC0007 Seçmeli 3-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
BSP3012 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 24046
BSP3222 aa Sanat Atölyesi 424046
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
BSP3292 Dijital Ortamda Sanat 24046
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-330034
SEC0009 Seçmeli 4-120022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP4221 aa Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 524049
BSP4231 aa Sanat Atölyesi 524049
BSP4241 aa Açık Alan Uygulamaları24049
SEC0010 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP4000 aa Bitirme Çalışması 080412
BSP4252 aa Sergileme Yöntemleri280610
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-130034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-230034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2141 Yazma ve Kitap Sanatları 30034
BSP2321 Seramik 130034
BSP2372 Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 30034
BSP2411 Beden İmgeleri30034
BSP2412 Kolaj-Asamblaj30034
BSP2421 Sanat ve Görsel Algılama30034
BSP2441 Modern Sanat Manifestoları30034
FVP1402 Görme Biçimleri 30034
FVP2401 Görsel Kültür30034
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2541 Sanat Terminolojisi 20022
DNS2911 Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
BSP2362 Güncel Sanat Terminolojisi 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
BSP3361 Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
BSP3642 Günümüz Türk Sanatı 20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
MDB1016 Temel Arapça 230033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları20024
SBU2572 Sanat ve Siyaset30034
BSP3131 Tasarım Çözümleme ve Uygulama30034
BSP4332 Felsefe ve Sanat30034
BSP3141 Seramik 230034
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
BSP3992 Deneysel Kil Atölyesi30034
FVP2411 Sinema ve Tv Tarihi30034
FVP2431 Fotoğrafta Yorum 30034
FVP3702 Fotoğraf ve Sanat30034
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2422 Serigrafi Baskı Teknikleri30034
BSP4382 Kültürel Antropoloji - 2 30034
BSP3311 Çağdaş Sanat Estetiği 30034
FVP3722 Sinema Göstergebilimi30034
BSP3341 20. Yüzyıl Sanat Teorileri30034
SYP4451 Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 30034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
SYP4472 Kamusal Pratikler 30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BSP1101Temel Tasarım 1 1111111111
BSP2161Desen 1 1111111111
SYP1021Uygarlık Tarihi 111-11-111
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 1111111111
BSP1231Temel Modlaj Atölyesi 11111111111
MDB1051İngilizce 1--11------
BSP1102Temel Tasarım 2 1111111111
BSP2162Desen 2 1111111111
SYP1072Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 1111111111
BSP1232Temel Modlaj Atölyesi 21111111111
SYP1061Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 1111111111
MDB1052İngilizce 2--11------
BSP2372Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları 1111111111
BSP2421Sanat ve Görsel Algılama1111111111
BSP2412Kolaj-Asamblaj1111111111
BSP2441Modern Sanat Manifestoları111-------
BSP2141Yazma ve Kitap Sanatları 1111111111
BSP2321Seramik 1-11-1-----
BSP2411Beden İmgeleri1111111111
FVP1402Görme Biçimleri 111--1----
FVP2401Görsel Kültür--1--11---
SYP1422Sanatçı Hakları ---1--1---
SYP2441Sanat ve Matematik-----1----
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı 1111111111
BSP2231Sanat Atölyesi 11111111111
BSP2431Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 11111111111
BSP2451Baskı Resim – 1 1111111111
TDB1031Türkçe 1-1-1------
SYP2182Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat11-1----1-
BSP2032Sanat Atölyesi 21111111111
BSP2432Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 21111111111
BSP2452Baskı Resim – 21111111111
TDB1032Türkçe 2-1-1------
BSP3231Sanat Atölyesi 31111111111
SYP3221Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 1111-1--1-
BSP3011Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 3 1111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-1--------
BSP3222Sanat Atölyesi 41111111111
BSP3282Disiplinlerarası Sanat1111111111
BSP3292Dijital Ortamda Sanat 1111111111
BSP3012Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 1111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-1--------
BSP4231Sanat Atölyesi 51111111111
BSP4241Açık Alan Uygulamaları1111111111
BSP4221Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 51111---1--
BSP4000Bitirme Çalışması 1111111111
BSP4252Sergileme Yöntemleri1111111111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111111111
BSP2541Sanat Terminolojisi 1111111111
DNS2911Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri------1---
BSP2262Mesleki İngilizce 1 1111111111
BSP2362Güncel Sanat Terminolojisi 1111111111
BSP3261Mesleki İngilizce 2 1111111111
BSP3361Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 1111111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111111111
BSP3642Günümüz Türk Sanatı 1111111111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111111111
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1111111111
ITB3150Tarih ve Sinema1111111111
ITB3550İnsan Hakları 1111111111
ITB3010Sosyoloji1111111111
ITB3020Felsefeye Giriş1111111111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111111111
ITB2030Bilim Felsefesi1111111111
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111111
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ------1---
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş------1---
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları------1---
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ------1---
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih -----11---
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim------1---
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu------1---
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik------1---
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın------1---
ITB3330Çevre ve Ekoloji ------1---
ITB3390Uygarlık Tarihi------1---
ITB3560Siyaset Felsefesi------1---
ITB3570Eğitim Felsefesi------1---
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans------1---
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri------1---
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet------1---
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon------1---
TDB4041Türk Öykü ve Romanı------1---
PDR2021Özel Eğitim ------1---
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler------1---
TRO2281Türk Dili Tarihi------1---
EGT1022Sosyal Antropoloji------1---
EGT4041Eğitim Yönetimi------1---
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi------1---
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ------1---
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ------1---
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ------1---
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ------1---
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ------1---
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ------1---
MEM4501Seramikler------1---
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler------1---
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı------1---
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği------1---
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri------1---
ISL2560Halkla İlişkiler------1---
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ------1---
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme------1---
ISL2901Doğrudan Pazarlama------1---
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ------1---
SBP2031Şehir Ekonomisi------1---
------1---
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ------1---
ISL2170Muhasebe Organizasyonu------1---
ITB3610Yazarlık Teknikleri------1---
ITB3320İktisadi Suçlar ------1---
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ------1---
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı------1---
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ------1---
SBP2082Şehir Sosyolojisi------1---
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2------1---
SYP3241Halkla İlişkiler ------1---
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ------1---
MIM2421Mimarlık Tarihi------1---
MIM2411Arkeoloji------1---
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi------1---
ITB2020Bilim Tarihi------1---
MDB1052İngilizce 2------1---
INS2462Trafik Güvenliği------1---
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş------1---
MDB4021Almanca Dil Becerileri------1---
MDB4031İleri Almanca ------1---
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ------1---
ITB3250Psikolojiye Giriş------1---
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri------1---
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1------1---
FEL2270Batı Felsefesi 1------1---
FEL2280Batı Felsefesi 2------1---
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1------1---
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2------1---
FEL3330Felsefe Okumaları 1------1---
FEL3340Felsefe Okumaları 2------1---
FEL3350Antikçağ Felsefesi------1---
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri------1---
ITB3360Sanat Tarihi------1---
ITB4930Mimarlık Tarihi------1---
GRA4120Deneysel Tipografi1--1---1-1
TDB4051Akademik Türkçe------1---
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri------1---
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş------1---
DNS1240Yoga ve Anatomi------1---
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik------1---
TDB4061Yeditepe İstanbul------1---
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş------1---
FEL4251Bilim Felsefesi------1---
EUT2022NFT'ye Giriş------1---
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)------1---
BED1013Pilates Temel Eğitimi------1---
BED1014Yoga Temel Eğitimi------1---
MDB1001Temel Fransızca 1------1---
MDB1003Temel İspanyolca 1------1---
MDB1004Temel İspanyolca 2------1---
MDB1005Temel Macarca 1------1---
MDB1007Temel İtalyanca 1------1---
MDB1009Temel Yunanca 1------1---
MDB1011 Temel Çince 1------1---
MDB1013Temel Japonca 1------1---
MDB1015 Temel Arapça 1------1---
MDB1016Temel Arapça 2------1---
MDB1017Temel Farsça 1------1---
MDB1019Temel Rusça 1------1---
MDB1101Temel Bulgarca 1------1---
MDB1201Temel Romence 1------1---
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş------1---
MDB2003Toplum Önünde Konuşma------1---
BSP3352Batı Mitolojisi 1111111111
BSP3301Doğu Mitolojisi 1111111111
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 1111111111
BSP4332Felsefe ve Sanat1111111111
BSP3131Tasarım Çözümleme ve Uygulama----11----
BSP3141Seramik 2--1-1-----
BSP3992Deneysel Kil Atölyesi----1-1---
FVP2411Sinema ve Tv Tarihi-----11---
FVP2431Fotoğrafta Yorum -----11---
FVP3702Fotoğraf ve Sanat1111111111
SYP1392Sanat Pedagojisi-----11---
MIM4321Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları-----11---
SBU2572Sanat ve Siyaset-----11---
BSP3311Çağdaş Sanat Estetiği 1111111111
BSP334120. Yüzyıl Sanat Teorileri1111111111
BSP4382Kültürel Antropoloji - 2 1111111111
SYP4451Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri 1111111111
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 1--1-1----
FVP3722 Sinema Göstergebilimi1111111111
BSP2422Serigrafi Baskı Teknikleri-----11---
SYP4472Kamusal Pratikler -----11---
BSP4211Güncel Sanat Atölyesi 1111111111
BSP2401 Images of the Body1111111111
BSP2322Çağdaş Türk Sanatı1111111111
FVP3702Fotoğraf ve Sanat1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXX