Matematik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Program DirektörüMustafa Düldül
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan

• 35 Zorunlu Ders ve 11 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 9 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 46 dersten (toplam 150 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları,

• 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları

gerekmektedir.
Program TanımıÖğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1. Alanında ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek temel matematik bilgisine sahip, matematiksel düşünceyi özümsemiş (PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ12)

EA2. Analitik düşünme becerisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin matematiksel modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ7, PÇ12, PÇ13)

EA3. Alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ5, PÇ9)

EA4. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ12, PÇ13)

EA5. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ10, PÇ11)

matematikçiler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız çağın gerektirdiği güncel matematik bilgi ve donanıma sahip ve matematik alanında kullanılan yazılımları bilen, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak hayata atılırlar. Ve bu bilgilerini bankacılık, sigortacılık, eğitim, bilişim teknolojileri vb. gibi alanlarda kullanabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan

• 35 Zorunlu Ders ve 11 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 9 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 46 dersten (toplam 150 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları,

• 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları

gerekmektedir.

Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Program Eğitim Amaçları

 1. EA1. Alanında ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek temel matematik bilgisine sahip, matematiksel düşünceyi özümsemiş (PÇ1, PÇ2,PÇ3,PÇ4, PÇ11, PÇ12,PÇ22,PÇ23)
 2. EA2. Analitik düşünme becerisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin matematiksel modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5,PÇ6, PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ11, PÇ12, PÇ13,PÇ14,PÇ22,PÇ23,PÇ24)
 3. EA3. Alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ10, PÇ17,PÇ18)
 4. EA4. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ11,PÇ12, PÇ13,PÇ14,PÇ15,PÇ16, PÇ22, PÇ23,PÇ24)
 5. EA5. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ19, PÇ20,PÇ21)

  matematikçiler yetiştirmektir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Temel matematik kuramlarına hâkim olma becerisi.
 2. PÇ-1.2) Temel matematik uygulamalarına hâkim olma becerisi.
 3. PÇ-2.1) Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.2) Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
 5. PÇ-3.1) Sorunları tanımlayabilme becerisi.
 6. PÇ-3.2) Sorunları analiz edebilme becerisi.
 7. PÇ-3.3) Matematiksel modelleme kurarak sorunlara çözüm üretebilme becerisi.
 8. PÇ-4.1) Disiplinler arası yaklaşımla matematiği gerçek yaşamda uygulayabilme becerisi.
 9. PÇ-4.2) Disiplinler arası yaklaşımla uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilme becerisi.
 10. PÇ-5) Çeşitli kaynaklara başvurma ve kullanmayı geliştirme becerisi.
 11. PÇ-6.1) Teorik matematik alanında akademik çalışma yapabilme becerisi.
 12. PÇ-6.2) Uygulamalı matematik alanında akademik çalışma yapabilme becerisi.
 13. PÇ-7.1) Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman kişilere aktarabilme becerisi.
 14. PÇ-7.2) Kuramsal ve teknik bilgilerini basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere aktarabilme becerisi.
 15. PÇ-8.1) Yeni kavramlar öğrenme ve kendini yenileme anlayışını kazanabilme becerisi.
 16. PÇ-8.2) Hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık edinme.
 17. PÇ-9.1) Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak.
 18. PÇ-9.2) En az bir programlama dilini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
 19. PÇ-10) Elde ettiği çözümleri uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme becerisi.
 20. PÇ-11.1) Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilme becerisi.
 21. PÇ-11.2) Kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olma becerisi.
 22. PÇ-12.1) Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olaylar ile soyut kavramları ilişkilendirme becerisi.
 23. PÇ-12.2) Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, çözümlere bu yaklaşımlarla ulaşma becerisi.
 24. PÇ-13) Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130246
MAT1141 Matematik Analiz 142057
MAT1151 Lineer Cebir 140045
MAT1161 Soyut Matematik30033
MAT1171 Bilgisayar Programlamaya Giriş32045
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230246
MAT1142 Matematik Analiz 242057
MAT1152 Lineer Cebir 240045
MAT1162 Sayılar Teorisine Giriş30035
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
MAT2041 Matematik Analiz 342057
MAT2091 Cebir 140046
MAT2131 Lineer Programlama30035
MAT2141 Analitik Geometri 130035
MAT2171 Diferansiyel Denklemler 140045
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MAT2042 Matematik Analiz 442057
MAT2092 Cebir 240046
MAT2142 Analitik Geometri 230035
MAT2172 Diferansiyel Denklemler 230034
MAT2192 Olasılık ve İstatistik40046
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3151 Diferansiyel Geometri 130036
MAT3161 Soyut Cebir30036
MAT3171 Topolojiye Giriş40046
MAT3181 Sayısal Analiz I40046
SEC0002 Mesleki Seçimlik 1-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3152 Diferansiyel Geometri 230036
MAT3172 Kısmi Diferansiyel Denklemler40046
MAT3182 Reel Analize Giriş40046
SEC0003 Mesleki Seçimlik 1-230036
SEC0004 Mesleki Seçimlik 1-330036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4041 Fonksiyonel Analize Giriş 40046
MAT4111 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 140046
SEC0005 Mesleki Seçimlik 1-430036
SEC0006 Mesleki Seçimlik 1-530036
SEC0007 Mesleki Seçimlik 1-630036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT9000 Bitirme Çalışması08049
SEC0008 Mesleki Seçimlik 1-730036
SEC0009 Mesleki Seçimlik 1-830036
SEC0010 Mesleki Seçimlik 1-930036
SEC0011 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçimlik 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
IST2022 Matematiksel İstatistik22036
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş30036
END3961 Sistem Analizi30036
END3991 Yöneylem Araştırması 230036
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş30036
MTM3671 Çizge Kuramı ve Algoritmalar30036
IST4131 Ekonometri30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 30036
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş30036
MTM4661 Nesneye Yönelik İleri Programlama30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM4622 Yapay Zeka30036
MAT3210 Bulanık Mantığa Giriş30036
MAT3320 Hilbert Uzaylarına Giriş30036
MAT3220 Kodlama Teorisine Giriş30036
MAT3330 Değişmeli Cebir 30036
MAT3230 Matematiksel İstatistik 30036
MAT3340 Bulanık Gruplar30036
MAT3240 Yöneylem Araştırması30036
MAT3350 Boole Cebirine Giriş30036
MAT3250 Ayrık Matematik30036
MAT4340 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 230036
MAT3260 Şifrelemeye Giriş30036
MAT3270 Sayısal Analiz 230036
MAT3280 İntegral Denklemlere Giriş30036
MAT3290 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar30036
MAT3310 Oyunlar Teorisi30036
MAT4350 Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler30036
MAT4360 Dönüşümler ve Geometriler 30036
MAT4370 Yüzeyler Teorisi30036
MAT4380 Tensör Cebiri30036
MAT4390 Kontrol Teoriye Giriş30036
MAT4410 Halkalar ve Modüller30036
MAT4240 Sigorta Matematiği30036
MAT4420 Klasik Matris Gruplarına Giriş 30036
MAT4250 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30036
MAT4430 Riesz Uzaylarına Giriş30036
MAT4260 Veri Yapıları30036
MAT4440 Pozitif Operatörlere Giriş30036
MAT4280 Optimizasyon Teknikleri30036
MAT4450 Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 30036
MAT4290 Sistem Analizi 30036
MAT4320 Finans ve Yönetim Matematiği30036
MAT4460 Düzlemsel Kinematik30036
MAT4330 Mesleki İngilizce30036
MAT4470 Öklid Dışı Geometri30036
MAT4520 Bilgisayar Programlama 130036
MAT4480 Galois Teorisi30036
MAT4530 Lineer Fark Denklemleri30036
MAT4490 Cebirsel Geometriye Giriş 30036
MAT4540 Matematik Tarihi30036
MAT4510 Lineer Operatörlere Giriş30036
MAT4550 Graf Teoriye Giriş30036
MAT4570 Sayılar Teorisinde Özel Sayılar ve Temel Denklemler30036
MAT4560 Bilgisayar Programlama 230036
MTM3552 Yazılım Mühendisliği30036
MTM3571 İşletim Sistemleri30036
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
MTM4602 Web Programlama30036
MTM4692 Uygulamalı SQL30036
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
Koop Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT9901 İşletmede Mesleki Eğitim 130036
MAT9902 İşletmede Mesleki Eğitim 230036
MAT9903 İşletmede Mesleki Eğitim 330036
MAT9904 İşletmede Mesleki Eğitim 430033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324
MAT1141Matematik Analiz 1111111----11--1---------
MAT1151Lineer Cebir 1111111--------1---------
FIZ1001Fizik 111111111-1-11-----------
MDB1031İleri İngilizce 1--------------11--------
MAT1161Soyut Matematik11111111-1-11-----------
TDB1031Türkçe 1--------------11--------
MAT1171Bilgisayar Programlamaya Giriş----11----------11---11-
FIZ1002Fizik 211111111-1-11-----------
MAT1152Lineer Cebir 2111111--------1---------
MDB1032İleri İngilizce 2--------------11--------
TDB1032Türkçe 2--------------11--------
MAT1142Matematik Analiz 2111111----11--1---------
MAT1162Sayılar Teorisine Giriş111-111--11-111------11-
MAT2041Matematik Analiz 3111111-11111111------111
MAT2171Diferansiyel Denklemler 1-11-1-1--1-1--11--------
MAT2091Cebir 1111------11---1------11-
MAT2131Lineer Programlama-1-11111----------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1--------------11--------
MAT2141Analitik Geometri 1111111--------1---------
MAT2042Matematik Analiz 4111111-11111111------111
MAT2172Diferansiyel Denklemler 2-1-11---11-1-111--------
MAT2092Cebir 2111------11---1------11-
MAT2142Analitik Geometri 2111111--------1---------
MAT2192Olasılık ve İstatistik1111111111111-----------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2--------------11--------
MAT3181Sayısal Analiz I--11-11-------111-------
MAT3151Diferansiyel Geometri 1111111--------1---------
MAT3171Topolojiye Giriş1-1-11-1111---1------1--
MAT3161Soyut Cebir111------11---1------11-
MAT3172Kısmi Diferansiyel Denklemler11111111-1-1------------
MAT3152Diferansiyel Geometri 2111111--------1---------
MAT3182Reel Analize Giriş111111-1111-111---1--111
MAT4111Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1111111111111----------1-
MAT4041Fonksiyonel Analize Giriş 111111-1111-111---1--111
MAT9000Bitirme Çalışması--111111111111----1-----
MAT3210Bulanık Mantığa Giriş--11--1--1----1---------
MAT3320Hilbert Uzaylarına Giriş111111-1111-111---1--111
MAT3220Kodlama Teorisine Giriş111111-1-1-1------------
MAT3330Değişmeli Cebir 1111111111-11-----------
MAT3230Matematiksel İstatistik 1111111111111-----------
MAT3240Yöneylem Araştırması-1-11111----------------
MAT3250Ayrık Matematik111111------------------
MAT3350Boole Cebirine Giriş1111-----1--------------
MAT3260Şifrelemeye Giriş1111-----------------11-
MAT3340Bulanık Gruplar1-1------1----1---------
MAT3270Sayısal Analiz 2-1-11-1-11-1--111-------
MAT3280İntegral Denklemlere Giriş1111--------------------
MAT3290Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar---1--111--1--1-11------
MAT3310Oyunlar Teorisi-1-11111----------------
MAT4340Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 21111111111111---------1-
MAT4350Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler111111-1111-111---1--111
MAT4360Dönüşümler ve Geometriler 111111--------1---------
MAT4370Yüzeyler Teorisi111111--------1---------
MAT4380Tensör Cebiri111111--------1---------
MAT4390Kontrol Teoriye Giriş11-1-11--1-1----------1-
MAT4410Halkalar ve Modüller1111111111-11-----------
MAT4520Bilgisayar Programlama 1---1111--1---111-1------
MAT4530Lineer Fark Denklemleri11--11---1--------------
MAT4540Matematik Tarihi----1--1------1---1-----
MAT4240Sigorta Matematiği111111111111111---------
MAT4320Finans ve Yönetim Matematiği-1-11111----------------
MAT4420Klasik Matris Gruplarına Giriş 1111111111111111--11-11-
MAT4510Lineer Operatörlere Giriş111111-1111-111---1--111
MAT4430Riesz Uzaylarına Giriş111111-1111-111---1--111
MAT4440Pozitif Operatörlere Giriş111111-1111-111---1--111
MAT4450Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 111111--------1---------
MAT4460Düzlemsel Kinematik111111--------1---------
MAT4470Öklid Dışı Geometri111111--------1---------
MAT4550Graf Teoriye Giriş111111-1-1-1------------
MAT4480Galois Teorisi1111111111-11-----------
MAT4490Cebirsel Geometriye Giriş 1111111111-11-----------
MAT4260Veri Yapıları----11----------11------
MAT4560Bilgisayar Programlama 2---1111--1---111-1-----1
MAT4280Optimizasyon Teknikleri-1-11111----------------
MAT4290Sistem Analizi ----11---1--1111-------1
MAT4250Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri--11-11--1-1-111--------
MAT4330Mesleki İngilizce----11------------------
MTM3552Yazılım Mühendisliği--------------11--------
MTM3571İşletim Sistemleri--------------11--------
MTM4521Nesneye Yönelik Programlama--------------11--------
MTM4602Web Programlama--------------11--------
MTM4692Uygulamalı SQL--------------11--------
MAT4570Sayılar Teorisinde Özel Sayılar ve Temel Denklemler111-111--11-111------11-
MTM2511Algoritmalar ve Veri Yapıları--------------11--------
IST2022Matematiksel İstatistik--------------11--------
MTM2602Yapay Zekaya Giriş--------------11--------
END3961Sistem Analizi--------------11--------
END3991Yöneylem Araştırması 2--------------11--------
MTM3561Sigorta Matematiğine Giriş--------------11--------
MTM3671Çizge Kuramı ve Algoritmalar--------------11--------
IST4131Ekonometri--------------11--------
MTM4531Sistem Analizi ve Dizayn--------------11--------
MTM4581Oyunlar Teorisine Giriş --------------11--------
MTM4641Veri Madenciliğine Giriş--------------11--------
MTM4661Nesneye Yönelik İleri Programlama--------------11--------
MTM4552Görüntü İşleme --------------11--------
MTM4622Yapay Zeka--------------11--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler--------1------1-------1
ITB2030Bilim Felsefesi--------1------1-------1
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın --------1------1-------1
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları--------1------1-------1
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler--------1------1-------1
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim--------1------1-------1
ITB3330Çevre ve Ekoloji --------1------1-------1
ITB3550İnsan Hakları --------1------1-------1
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın--------1------1-------1
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu--------1------1-------1
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı--------1------1-------1
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih --------1------1-------1
ITB3560Siyaset Felsefesi--------1------1-------1
ITB3390Uygarlık Tarihi--------1------1-------1
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi --------------11--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi --------------11--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi --------------11--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi --------------11--------
ITB3010Sosyoloji--------1------1-------1
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik--------1------1-------1
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş--------------11--------
ITB3020Felsefeye Giriş--------1------1-------1
ITB3150Tarih ve Sinema--------1------1-------1
ITB3570Eğitim Felsefesi--------1------1-------1
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları--------1------1-------1
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi --------------11--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi --------------11--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi --------------11--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık --------------11--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi --------------11--------
PDR2021Özel Eğitim --------------11--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler--------------11--------
TRO2281Türk Dili Tarihi--------------11--------
EGT1022Sosyal Antropoloji--------------11--------
EGT4041Eğitim Yönetimi--------------11--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi--------------11--------
MEM4501Seramikler--------------11--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler--------------11--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı--------------11--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği--------------11--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri--------------11--------
ISL2560Halkla İlişkiler--------------11--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma --------------11--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme--------------11--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama--------------11--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri --------------11--------
SBP2031Şehir Ekonomisi--------------11--------
--------------11--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri --------------11--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu--------------11--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri--------1------1-------1
ITB3320İktisadi Suçlar --------1------1-------1
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler --------1------1-------1
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı--------------11--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları --------------11--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi--------------11--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2--------------11--------
SYP3241Halkla İlişkiler --------------11--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş --------------11--------
MIM2421Mimarlık Tarihi--------------11--------
MIM2411Arkeoloji--------------11--------
MIM1412Uygarlık tarihi--------------11--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi--------------11--------
ITB2020Bilim Tarihi--------1------1-------1
MDB1052İngilizce 2--------------11--------
INS2462Trafik Güvenliği--------------11--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri--------------11--------
MDB4031İleri Almanca --------------11--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma --------------11--------
ITB3250Psikolojiye Giriş--------1------1-------1
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri1-111--1----------------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1--------1------1-------1
FEL2270Batı Felsefesi 1--------1------1-------1
FEL2280Batı Felsefesi 2--------1------1-------1
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1--------1------1-------1
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2--------1------1-------1
FEL3330Felsefe Okumaları 1--------1------1-------1
FEL3340Felsefe Okumaları 2--------1------1-------1
FEL3350Antikçağ Felsefesi--------1------1-------1
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri--------1------1-------1
ITB3360Sanat Tarihi--------1------1-------1
ITB4930Mimarlık Tarihi--------1------1-------1
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans--------------11--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri--------------11--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet--------------11--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon--------------11--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı--------------11--------
GRA4120Deneysel Tipografi--------------11--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş--------1------1-------1
TDB4051Akademik Türkçe--------------11--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri--------------11--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş--------------11--------
DNS1240Yoga ve Anatomi--------------11--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik--------------11--------
TDB4061Yeditepe İstanbul--------------11--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş--------------11--------
FEL4251Bilim Felsefesi--------1------1-------1
BED1013Pilates Temel Eğitimi--------------11--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi--------------11--------
EUT2022NFT'ye Giriş--------------11--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)--------------11--------
MDB1001Temel Fransızca 1--------------11--------
MDB1003Temel İspanyolca 1--------------11--------
MDB1004Temel İspanyolca 2--------------11--------
MDB1005Temel Macarca 1--------------11--------
MDB1007Temel İtalyanca 1--------------11--------
MDB1009Temel Yunanca 1--------------11--------
MDB1011 Temel Çince 1--------------11--------
MDB1013Temel Japonca 1--------------11--------
MDB1015 Temel Arapça 1--------------11--------
MDB1016Temel Arapça 2--------------11--------
MDB1017Temel Farsça 1--------------11--------
MDB1019Temel Rusça 1--------------11--------
MDB1101Temel Bulgarca 1--------------11--------
MDB1201Temel Romence 1--------------11--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş--------------11--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma--------------11--------
MAT9901İşletmede Mesleki Eğitim 11---1--1----------------
MAT9902İşletmede Mesleki Eğitim 21---1--1----------------
MAT9903İşletmede Mesleki Eğitim 31---1--1----------------
MAT9904İşletmede Mesleki Eğitim 41---1--1----------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXXXXX
PÇ-13XXXX
PÇ-14XXXX
PÇ-15XXXXXX
PÇ-16XXXXXX
PÇ-17XXXX
PÇ-18XXXX
PÇ-19XXXXXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XXXXX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4EA-5
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XX
PÇ-14XX
PÇ-15X
PÇ-16X
PÇ-17X
PÇ-18X
PÇ-19X
PÇ-20X
PÇ-21X
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XX