Kont. ve Otom. Müh. ABD Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kont. ve Otom. Müh. ABD Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıDoktora programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını ve bir konuda ihtisaslaşmasını sağlamaktır. Bu program; toplamı yirmi bir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Doktor Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yapabilme becerisi için gerekli olan bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme yeteneği kazanır.
 3. Farklı disiplinlerde karşılaşılan kontrol ve otomasyon problemlerini tanımlar, analiz eder ve çözüm yöntemleri geliştirir.
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi kazanır; sistem, süreç ve algoritma tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 5. Analitik, modele dayalı ve deneysel araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanır; bu süreçte karşılaşılabilecek karmaşık durumları analiz eder ve yorumlar.
 6. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanır.
 7. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirir ve çözüm yöntemleri belirleme becerisi kazanır.
 8. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olur.
 9. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
 10. Mühendislikte uygulanan modern teknikler ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
 11. Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme yetisi kazanarak bilimsel problemleri kurgulayabilme ve konvansiyonel metotları kullanarak ya da yenilikçi yöntemler geliştirerek bu problemleri çözebilme becerisi kazanır.
 12. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme becerisi kazanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
KOM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
KOM6001 Seminer 02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6000 Doktora Tezi010030
KOM6003 Uzmanlık Alan Dersi 500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6000 Doktora Tezi010030
KOM6003 Uzmanlık Alan Dersi 500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6000 Doktora Tezi010030
KOM6003 Uzmanlık Alan Dersi 500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6000 Doktora Tezi010030
KOM6003 Uzmanlık Alan Dersi 500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6003 Uzmanlık Alan Dersi 500010
KOM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6003 Uzmanlık Alan Dersi 500010
KOM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6101 Adaptif Kontrol Sistemleri 30037.5
KOM6110 Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları 30037.5
KOM6203 Sistem Teorisi30037.5
KOM6104 Dayanıklı Kontrol Sistemleri 30037.5
KOM6105 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistem Tasarımı 30037.5
KOM6111 Model Öngörülü Kontrol 30037.5
KOM6103 Otomatik Sürüş Kontrol Sistemleri30037.5
KOM5102 Dijital Kontrol Sistem Tasarımı30037.5
KOM5103 Kontrol Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler 30037.5
KOM5104 Lineer Kontrol Sistemleri30037.5
KOM5106 Sistem Analiz Teknikleri30037.5
KOM5107 Sistem Dinamiği Modellenmesi ve Simülasyonu 30037.5
KOM5113 Ayrık Olay Sistemlerinin Kontrolu ve Otomasyonu 30037.5
KOM5114 Bulanık Mantık Kontrol30037.5
KOM5115 Fonksiyonel Emniyet30037.5
KOM5117 Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri30037.5
KOM5118 Optimal Kontrol30037.5
KOM5108 Dinamik Sistemler için İleri Kontrol Yöntemleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM6107 Kontrol Mühendisliğinde Aktif Filtre Analiz Tasarım ve Uygulamaları30037.5
KOM6113 Lineer Sistem Teorisine Geometrik Yaklaşım30037.5
KOM6202 Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinde Bilgisayar Görmesi30037.5
KOM6115 Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Optimal Kontrol30037.5
KOM6201 Anahtarlamalı Lineer Sistemler30037.5
KOM6102 Çoklu Algılayıcılı Sistemlerde Örüntü Tanıma30037.5
KOM5120 Termik Elektrik Santralleri ile Güç Şebekesinin Modellenmesi ve Kontrolü30037.5
KOM5119 Termik Enerji Santrallerinde Kazan Kontrolü30037.5
KOM5101 Akıllı Kontrol Sistemleri30037.5
KOM5105 Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları 30037.5
MKT5121 Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri30037.5
KOM5116 Kontrol Sistemlerinde Veri Haberleşmesi30037.5
KOM5111 Otomasyon Sistemlerinde Veri Haberleşmesi30037.5
KOM5110 Frekans Tabanlı Sistem Tanıma30037.5
KOM5112 Parametrik Belirsiz Sistemlerin Analizi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
KOM6000Doktora Tezi111111111111
KOM6000Doktora Tezi111111111111
KOM6000Doktora Tezi111111111111
KOM6000Doktora Tezi111111111111
KOM6000Doktora Tezi111111111111
KOM6000Doktora Tezi111111111111
KOM6101Adaptif Kontrol Sistemleri 111111111111
KOM6110Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları 111111111111
KOM6203Sistem Teorisi111111111111
KOM6104Dayanıklı Kontrol Sistemleri 111111111111
KOM6105Doğrusal Olmayan Kontrol Sistem Tasarımı 111111111111
KOM6111Model Öngörülü Kontrol 111111111111
KOM6107Kontrol Mühendisliğinde Aktif Filtre Analiz Tasarım ve Uygulamaları111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXX