Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program DirektörüAynur Koçak
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBölümün kuruluşuna 1999 yılında karar verilmiş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eski Türk Dili, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı başlamıştır. Türk Dili ve Türk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bölümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahanlıca, Eski Osmanlıca vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat'tan günümüze tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve mesleki İngilizceye yer verilmektedir. Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 240 kredi ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız, Türk Dili ve Türk Edebiyatı alanlarında uzman olmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.

Program Çıktıları

 1. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler; Türkçeyi doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
 2. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirme becerisi kazanır.
 3. Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
 4. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve bilimsel çeviri yazı alfabesine aktarır.
 5. Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerine sahip olur.
 6. Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirme becerisi kazanır.
 7. Türk Dili ve Edebiyatı alanında bireysel ve/veya grup olarak akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapmak için temel bilgi ve beceri sahibi olur.
 8. Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
 9. Öğretim programlarında bulunan alan dışı derslere katılarak bilgi ve becerisini artırır.
 10. Bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini alanı için verimli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
 11. Alanındaki literatürü takip edebilmek için en az bir yabancı dil bilir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro30035
TDE1251 Osmanlı Türkçesine Giriş30035
TDE1211 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi20024
TDE1271 Eski Türk Edebiyatına Giriş20024
TDE1221 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)20023
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
MDB1051 İngilizce I30033
SEC0001 Mesleki Seçmeli 120023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye30035
TDE1212 Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi20024
TDE1252 Osmanlı Türkçesi Grameri30034
TDE1272 Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür 20024
TDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş 30034
TDE1222 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)20023
MDB1052 İngilizce II30033
SEC0015 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2211 Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi30034
TDE2221 Orhon Türkçesi20024
TDE2241 Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl30034
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir30034
TDE2251 Osmanlı Türkçesi I20024
TDE2271 Edebiyat Kuramları 20024
TDE2231 Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl20023
TDE2281 Geleneksel Türk Tiyatrosu20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2222 Uygur Türkçesi30034
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye30034
TDE2242 Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl30034
TDE2232 Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl20023
TDE2212 Metin Şerhi 20023
TDE2252 Osmanlı Türkçesi II20023
SEC0002 Sosyal Seçmeli 230033
SEC0003 Mesleki Seçmeli 220023
SEC0004 Mesleki Seçmeli 320023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3241 Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl30035
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş30035
TDE3211 Karahanlı Türkçesi20024
‎TDE3231‎ Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji20024
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı30034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0005 Mesleki Seçmeli 420023
SEC0006 Mesleki Seçmeli 520023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
‎TDE3242‎ Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl30035
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı30035
‎TDE3272‎ Genel Dilbilim Sentaks-Semantik20023
‎TDE3212‎ Harezm-Kıpçak Türkçesi30034
TDE3252 Türk Halk Şiiri20023
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0007 Mesleki Seçmeli 620024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 720024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4251 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü30034
TDE4271 Çağatayca30034
TDE4241 Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl20024
SEC0009 Mesleki Seçmeli 830035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 930035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1020024
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4242 Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl20024
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı30035
TDE4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1320024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1420024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1305 Türkçenin Güncel Sorunları 20023
TDE1301 Yazılı ve Sözlü Anlatım20023
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2312 Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler20023
TDE2302 Batı Edebiyatı 20023
TDE2304 Farsça20023
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3351 Türkçede Polisiye Edebiyat20023
TDE3311 Biçimbilgisi20023
TDE3331 Türk Mizah Kültürü20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3322 Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri20024
TDE3306 Türk Dili Gramerciliği20024
TDE3342 Türk Eğlence Kültürü20024
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4371 Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları30035
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema30035
TDE4373 Osmanlı Paleografyasına Giriş30035
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4318 Eleştirel Okuma30035
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş 30035
TDE4306 Dil Semineri Dilde Sadeleşme30035
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri 30035
TDE4342 İstanbul Folkloru30035
TDE4374 Osmanlı Paleografyası30035
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2310 Halk Bilimi20023
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası20023
TDE2308 Arapça20023
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3371 Anlatı Çözümlemeleri20023
TDE3321 Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler20023
TDE3341 Edebî Sanatlar20023
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3372 Modern Türk Edebiyatında Nesir20024
TDE3308 Azerbaycan Dili ve Edebiyatı20024
TDE3352 Fuzuli20024
TDE3364 Türk Edebiyatında Deneme20024
TDE3382 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı20024
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4305 Dil Semineri Sözlükçülük30035
TDE4311 Türk Tiyatro Tarihi30035
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4321 Modern Türk Şiiri20024
TDE4307 Oğuz Grubu Türk Dilleri 20024
TDE4351 Büyük Şark Klâsikleri20024
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4309 Sözlükçülük ve Etimoloji 20024
TDE4331 Modern Türk Edebiyatında Mizah20024
TDE4313 Özbek Edebiyatı 20024
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş20024
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4362 Türk Mitolojisi ve Türk Destanları20024
TDE4308 Kırgız Dili20024
TDE4312 Yeni Uygurca 20024
TDE4314 Türkmence20024
TDE4316 Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı20024
TDE4352 Divan Edebiyatı Tartışmaları20024
TDE4372 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Mesleki Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4315 Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu20024
TDE4222 Yeni Türk Yazı Dilleri 20024
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
TDE1211Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi55--5------
TDE1221Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)55-5-------
TDE1241Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro---555----5
TDE1251Osmanlı Türkçesine Giriş-5-5--5----
TDE1271Eski Türk Edebiyatına Giriş-5-5-------
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı---------5-
SEC0001Mesleki Seçmeli 14333423314-
MDB1051İngilizce I--------555
TDE1212Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi55--5------
TDE1222Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)55-5-------
TDE1252Osmanlı Türkçesi Grameri55-5-------
TDE1272Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür ----5-5----
TDE1262Türk Halk Edebiyatına Giriş -55-5------
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye-5-5-5-----
MDB1052İngilizce II--------555
TDE3211Karahanlı Türkçesi55-5-------
TDE3241Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl5--55------
‎TDE3231‎Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji55----5----
TDE3261II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş---555----5
TDE3221Türk Halk Edebiyatı-5--5-5----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I--------55-
‎TDE3242‎Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl5--55------
TDE3262II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı---555----5
‎TDE3272‎Genel Dilbilim Sentaks-Semantik55--5------
‎TDE3212‎Harezm-Kıpçak Türkçesi55-5-------
TDE3252Türk Halk Şiiri-5-55------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II --------55-
TDE4271Çağatayca-5-55------
TDE4241Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl-5-5-------
TDE4251Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü---555----4
TDE4242Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl-5-5-------
TDE4262Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı---555----4
TDE4000Bitirme Çalışması54444445-34
TDE2211Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi55--5------
TDE2221Orhon Türkçesi55-5-------
TDE2231Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl-5-5--5----
TDE2241Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl-5-5-------
TDE2261Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir-5-5-5-----
TDE2251Osmanlı Türkçesi I5--5-------
TDE2271Edebiyat Kuramları -5---55----
TDE2281Geleneksel Türk Tiyatrosu-55---5----
TDE2212Metin Şerhi -5-5-------
TDE2222Uygur Türkçesi55-5-------
TDE2262Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye-5-5-5-----
TDE2252Osmanlı Türkçesi II5--5-------
TDE2242Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl-5-5-------
TDE2232Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl55-5-------
TDE1301Yazılı ve Sözlü Anlatım5-----5----
TDE1305Türkçenin Güncel Sorunları 5-----5--5-
TDE2304Farsça--------5-5
TDE2302Batı Edebiyatı -5---55----
TDE2312Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler55-5-------
TDE3311Biçimbilgisi5-----5--5-
TDE3331Türk Mizah Kültürü--5-5-5----
TDE3351Türkçede Polisiye Edebiyat----5-5----
TDE3306Türk Dili Gramerciliği-5--5-5----
TDE3342 Türk Eğlence Kültürü--5-5-5----
TDE3322Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri----5-55---
TDE4371Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları-5-5--5----
TDE4381Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema-5---55----
TDE4373Osmanlı Paleografyasına Giriş-5-55------
TDE4304Türk Dünyası Edebiyatına Giriş -5--5-5----
TDE4306Dil Semineri Dilde Sadeleşme55-5-------
TDE4310Kuzey Grubu Türk Dilleri -5-55------
TDE4342İstanbul Folkloru---5-55----
TDE4318Eleştirel Okuma-5--555----
TDE4374Osmanlı Paleografyası-5-55------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı4333423314-
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler4333423314-
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 4333423314-
TDE2308Arapça--------5-5
TDE2306Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası----5-5-5--
TDE3321Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler55-5-------
TDE3341Edebî Sanatlar-5-5-------
TDE3371Anlatı Çözümlemeleri-5---55----
TDE3308Azerbaycan Dili ve Edebiyatı55--5------
TDE3352 Fuzuli-5-5--5----
TDE3364Türk Edebiyatında Deneme---5-5-----
TDE3382Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı-5-55------
TDE4305Dil Semineri Sözlükçülük-5-55-55---
TDE4311Türk Tiyatro Tarihi-5-5-5-----
TDE4307Oğuz Grubu Türk Dilleri 5-----5--5-
TDE4351Büyük Şark Klâsikleri---5-55----
TDE4321Modern Türk Şiiri---555----5
TDE4309Sözlükçülük ve Etimoloji ---55-5----
TDE4313Özbek Edebiyatı -5-55------
TDE4341İstanbul Folkloru'na Giriş--5-5-5----
TDE4308Kırgız Dili-5-55------
TDE4312Yeni Uygurca -5-55------
TDE4314Türkmence-5-55------
TDE4316Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı5-----5--5-
TDE4352Divan Edebiyatı Tartışmaları---5-5-----
TDE4372Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar-5--5-5----
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın4333423314-
ITB3330Çevre ve Ekoloji 4333423314-
ITB3550İnsan Hakları 4333423314-
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler4333423314-
TDE4222Yeni Türk Yazı Dilleri -5-55------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11