Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilişim alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
  2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
  3. Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.
  4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
  5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
  6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
  7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
  8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
  9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
  10. Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
BLM5001 Seminer01007.5
BLM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
BLM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
BLM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5101 Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi30037.5
BLM6113 İleri Optimizasyon30037.5
BLM6111 İleri Hesaplama Teorisi30037.5
BLM6112 İleri Bilgisayar Mimarisi30037.5
BLM6109 İleri Bilgisayar Ağları30037.5
BLM6110 Paralel ve Dağıtık Programlama30037.5
BLM5106 İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı30037.5
BLM6103 Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler30037.5
BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme30037.5
BLM5117 Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 30037.5
BLM5126 İleri Yazılım Mimarisi30037.5
BLM6108 İleri İşletim Sistemleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5140 Derin Üretici Modeller30037.5
BLM5105 Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 30037.5
BLM5135 Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları30037.5
BLM5114 Şekil Tanıma30037.5
BLM5113 Sayısal Video İşleme30037.5
BLM6197 Çok Değişkenli İstatiksel Veri Analizi30037.5
BLM5151 Anlamsal Web30037.5
BLM5109 Kollektif Öğrenme 30037.5
BLM6105 Uzaktan Algılamada İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
BLM5112 Olasılıksal Robotik30037.5
BLM5115 Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları30037.5
BLM6107 Bulut Hesaplamada Sistem ve Ağ Mimarileri30037.5
BLM5125 Zaman-Uzamsal Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi30037.5
BLM6191 Robotlar30037.5
BLM6114 Hesaplamalı Anlambilim30037.5
BLM6102 İleri Derleyici Tasarımı30037.5
BLM6104 Sistem Simülasyonu30037.5
BLM5108 İleri Programlama Dilleri30037.5
BLM5102 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği30037.5
BLM5118 Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri30037.5
BLM5119 Yazilim Proje Yönetimi30037.5
BLM5103 Bilgisayarla Görme30037.5
BLM5116 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi30037.5
BLM5121 Web Madenciliği30037.5
BLM6106 Veri Sıkıştırma30037.5
BLM6101 Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik30037.5
BLM5110 Makine Öğrenmesi30037.5
BLM5134 Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri30037.5
BLM5124 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
BLM6195 Veri Tabani Sistemlerinde Özel Konu30037.5
BLM5122 Sayısal Ses ve Konuşma İşleme30007.5
BLM5123 Makineler Arası İletişim30037.5
BLM5132 Zeki Optimizasyon Yöntemleri30037.5
BLM5133 Verilerin Görselleştirilmesi30037.5
BLM5138 Araçlar Arası Haberleşme30037.5
BLM5152 Veri Yoğun Bilimleri için Bulut Programlama30037.5
BLM5104 Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
BLM5107 İleri İşaret İşleme30037.5
BLM5153 Uygulamalı Kriptografi30037.5
BLM5154 Kriptografi Mühendisliği30037.5
BLM5127 Büyük Veri Analitiği30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BLM5000 Yüksek Lisans Tezi1111111111
BLM5000 Yüksek Lisans Tezi1111111111
BLM5117Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 1111111111
BLM5111Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme1111111111
BLM5106İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı1111111111
BLM6103Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler1111111111
BLM6108İleri İşletim Sistemleri1111111111
BLM5108İleri Programlama Dilleri1111111111
BLM5103Bilgisayarla Görme1111111111
BLM5116Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi1111111111
BLM5107İleri İşaret İşleme1111111111
BLM5118Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri1111111111
BLM5119Yazilim Proje Yönetimi1111111111
BLM5121Web Madenciliği1111111111
BLM5104Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme1111111111
BLM5122Sayısal Ses ve Konuşma İşleme1111111111
BLM5132Zeki Optimizasyon Yöntemleri1111111111
BLM5133Verilerin Görselleştirilmesi1111111111
BLM5134Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri1111111111
BLM6106Veri Sıkıştırma1111111111
BLM5102Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği1111111111
BLM5001 Seminer1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10