Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Programı, bilgisayar ve bilişim sistemleri alanında teorik bilgisini arttırmak isteyen uzman mühendisler ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu doktora programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilgisayar ve bilişim alanında doktora yapmış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Yüksek lisans düzeyinde edinilen bilgileri geliştirip derinleştirerek bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.
  2. Yeni fikirlerin eleştirel analizini yaparak karmaşık problemlere özgün çözümler getirebilme.
  3. Yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.
  4. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri özümseyerek bilimsel yöntemler geliştirebilme.
  5. Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.
  6. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren bir çalışmayı ulusal/uluslar arası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.
  7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
  8. Toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.
  9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif yöntemler geliştirebilme.
  10. Bilimsel araştırma ve yöntem geliştirme süreçlerinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
BLM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
BLM6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6000 Doktora Tezi010030
BLM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6000 Doktora Tezi010030
BLM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6000 Doktora Tezi010030
BLM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6000 Doktora Tezi010030
BLM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6000 Doktora Tezi010030
BLM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM6000 Doktora Tezi010030
BLM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5108 İleri Programlama Dilleri30037.5
BLM5102 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği30037.5
BLM5118 Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri30037.5
BLM5119 Yazilim Proje Yönetimi30037.5
BLM5103 Bilgisayarla Görme30037.5
BLM5116 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi30037.5
BLM5121 Web Madenciliği30037.5
BLM6106 Veri Sıkıştırma30037.5
BLM6101 Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik30037.5
BLM5110 Makine Öğrenmesi30037.5
BLM5134 Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri30037.5
BLM5124 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
BLM6195 Veri Tabani Sistemlerinde Özel Konu30037.5
BLM5122 Sayısal Ses ve Konuşma İşleme30007.5
BLM5123 Makineler Arası İletişim30037.5
BLM5132 Zeki Optimizasyon Yöntemleri30037.5
BLM5133 Verilerin Görselleştirilmesi30037.5
BLM5138 Araçlar Arası Haberleşme30037.5
BLM5152 Veri Yoğun Bilimleri için Bulut Programlama30037.5
BLM5104 Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
BLM5107 İleri İşaret İşleme30037.5
BLM5153 Uygulamalı Kriptografi30037.5
BLM5154 Kriptografi Mühendisliği30037.5
BLM5127 Büyük Veri Analitiği30037.5
BLM5105 Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 30037.5
BLM5135 Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları30037.5
BLM5114 Şekil Tanıma30037.5
BLM5113 Sayısal Video İşleme30037.5
BLM6197 Çok Değişkenli İstatiksel Veri Analizi30037.5
BLM5151 Anlamsal Web30037.5
BLM5109 Kollektif Öğrenme 30037.5
BLM6105 Uzaktan Algılamada İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
BLM5112 Olasılıksal Robotik30037.5
BLM5115 Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları30037.5
BLM6107 Bulut Hesaplamada Sistem ve Ağ Mimarileri30037.5
BLM5125 Zaman-Uzamsal Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi30037.5
BLM6191 Robotlar30037.5
BLM6114 Hesaplamalı Anlambilim30037.5
BLM6102 İleri Derleyici Tasarımı30037.5
BLM6104 Sistem Simülasyonu30037.5
BLM5150 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5106 İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı30037.5
BLM6103 Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler30037.5
BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme30037.5
BLM5117 Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 30037.5
BLM6108 İleri İşletim Sistemleri30037.5
BLM5126 İleri Yazılım Mimarisi30037.5
BLM5101 Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi30037.5
BLM6113 İleri Optimizasyon30037.5
BLM6111 İleri Hesaplama Teorisi30037.5
BLM6112 İleri Bilgisayar Mimarisi30037.5
BLM6109 İleri Bilgisayar Ağları30037.5
BLM6110 Paralel ve Dağıtık Programlama30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BLM6000Doktora Tezi1111111111
BLM6000Doktora Tezi1111111111
BLM6000Doktora Tezi1111111111
BLM6000Doktora Tezi1111111111
BLM5109Kollektif Öğrenme 1111111111
BLM6105Uzaktan Algılamada İşaret ve Görüntü İşleme1111111111
BLM6102İleri Derleyici Tasarımı1111111111
BLM5112Olasılıksal Robotik1111111111
BLM5115Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları1111111111
BLM5105Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 1111111111
BLM5125Zaman-Uzamsal Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi1111111111
BLM6107Bulut Hesaplamada Sistem ve Ağ Mimarileri1111111111
BLM6197Çok Değişkenli İstatiksel Veri Analizi1111111111
BLM6000Doktora Tezi1111111111
BLM6000Doktora Tezi1111111111
BLM5101Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi1111111111
BLM6113İleri Optimizasyon1111111111
BLM6109İleri Bilgisayar Ağları1111111111
BLM6110Paralel ve Dağıtık Programlama1111111111
BLM6001 Seminer1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10