İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBu programın amacı; yapı mühendisliği alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri yapı mühendisliği alanında ileri araştırmalar için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu yüksek lisans programından mezun olanların yapı mühendisliği alanında danışmanlık veya araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar, İnşaat Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgi; bu bilgileri uzmanlık alanı düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi
  2. Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yapı problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
  3. İnşaat mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi
  4. Yapı alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
  5. Yapı alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisi
  6. Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme becerisi
  7. Yapı alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi
  8. Yapı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma bilinci ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunma becerisi
  10. İnşaat mühendisliği alanındaki bilimsel,teknolojik,sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
INS5001 Seminer02007.5
INS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
INS5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
INS5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS5618 Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri30037.5
INS5619 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz30037.5
INS5620 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler30037.5
INS5623 Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi 30037.5
INS5810 İnşaat Projelerinde Planlama30037.5
INS5819 İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri30037.5
INS6602 İleri Yapı Dinamiği30037.5
INS6605 Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri30037.5
INS6612 İnşaatta Kompozit Malzemeler30037.5
INS6614 Sonlu Elemanlar Yöntemi30037.5
INS6801 Yapım Yönetiminde Çoklu Karar Verme Yöntemleri30037.5
INS5818 İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS5602 Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar30037.5
INS5603 Deprem Mühendisliği 30037.5
INS5604 Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar30037.5
INS5605 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı30037.5
INS5611 Kırılma Çizgileri Teorisi30037.5
INS5612 Öngerilmeli Çelik Yapılar 30037.5
INS5613 Performansa Dayalı Tasarım30037.5
INS5621 Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama 30037.5
INS5622 Yapısal Güvenilirlik 30037.5
INS5833 Yapılarda Sürdürülebilirlik 30037.5
INS5837 Yapım Yönetiminde Seçme Konular30037.5
INS5903 Çimento ve Beton Teknolojisi30037.5
INS5904 Beton Katkı Malzemeleri30037.5
INS5624 Özel Betonlar30037.5
INS6601 Asma Köprüler30037.5
INS6603 İnce Cidarlı Taşıyıcılar30037.5
INS6604 Kabuklar30037.5
INS6606 Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar30037.5
INS6607 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi30037.5
INS6608 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 30037.5
INS6609 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 130037.5
INS6610 Endüstriyel Çelik Yapılar 30037.5
INS6611 İleri Yapı Statiği 30037.5
INS6613 Plak Teorisi 30037.5
INS6615 Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bilgisayar Uygulamaları30037.5
INS6616 Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri 30037.5
INS6617 Geopolimer Beton30037.5
INS6618 Çimento Esaslı Malzemelerin Reolojisi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
INS5618Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri1111111111
INS5620Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler1111111111
INS5619Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz1111111111
INS5623Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi 1111111111
INS5604Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar1111111111
INS5622Yapısal Güvenilirlik 1111111111
INS5612Öngerilmeli Çelik Yapılar 1111111111
INS5603Deprem Mühendisliği 1111111111
INS5613Performansa Dayalı Tasarım1111111111
INS5605Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı1111111111
INS5621Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama 1111111111
INS5611Kırılma Çizgileri Teorisi1111111111
INS5602Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar1111111111
INS5001Seminer1111111111
INS5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10XX