İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıUygulama ağırlıklı bu programda Yapı İşletmesinin beş fonksiyonunun ( İnşaat Sektöründe Proje Geliştirme, Planlama, Uygulama, Denetleme, Değerlendirme ) gerçek projelerde uygulanmasına dönük temel bilgiler verilir. Sınıfta verilen temel bilgiler güncel projelerin şantiyelerine yapılan gezilerle ve seçme proje yöneticilerinin sınıfta yaptıkları sunuşlarla desteklenir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciler İnşaat Proje Yöneticisi Adayları olarak mezun olurlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı işletmesi alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgi; bu bilgileri uzmanlık alanı (Yapı İşletmesi/ İnşaat Proje Yönetimi) düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi.
  2. Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat projelerinin geliştirme, planlama, uygulama, denetleme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabilme becerisi.
  3. Yapı işletmesi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi
  4. Yapı işletmesi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi.
  5. Yapı işletmesi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisi.
  6. Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve farklı yaklaşımları irdeleyerek sıra dışı çözümler üretebilme becerisi.
  7. Yapı işletmesi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi
  8. Yapı işletmesi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma bilinci ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunma becerisi.
  10. İnşaat mühendisliği alanındaki bilimsel,teknolojik,sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma becerisi.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
INS5002 Dönem Projesi020015
INS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS5841 Yapı Bilgi Modellemesi30037.5
INS5840 İnşaat Mühendisliğinde Geoteknik Konular30037.5
INS5837 Yapım Yönetiminde Seçme Konular30037.5
INS5823 İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 30037.5
INS5824 Konut İnşaatlarında Süreç ve Döküman Yönetimi 30037.5
INS5807 İnşaat Projelerinde Sözleşme ve Talep Yönetimi 30037.5
INS5814 İnşaat Sektöründe İş Hukuku ve Etik Değerler 30037.5
INS5802 Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları30037.5
INS5822 İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri30037.5
INS5812 İnşaat Sektöründe Ekonomik Sorunlar ve Çözümler 30037.5
INS5820 İnşaat Sektöründe Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Yönetimi 30037.5
INS5815 İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları 30037.5
INS5828 Tamamlanmış İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları30037.5
INS5836 İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
INS5835 İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 30037.5
INS5806 İnşaat Projelerinde İhale Mevzuatı ve Teklif Hazırlama 30037.5
INS5801 İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi30037.5
INS5827 Şantiye Yönetimi (Kuruluş, İşletme ve Kapanış) 30037.5
INS5817 İnşaat Sektöründe Satın Alma Sistemleri 30037.5
INS5810 İnşaat Projelerinde Planlama30037.5
INS5803 İnşaat Proje Yönetiminde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)30037.5
INS5816 İnşaat Sektöründe Risklerin Tanımı ve Önlemleri 30037.5
INS5809 İnşaat Projelerinde Yapı – Çevre İlişkileri Yönetimi 30037.5
INS5811 İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 30037.5
INS5813 İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları ve İşçi İşveren İlişkileri 30037.5
INS5819 İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri30037.5
INS5808 İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri 30037.5
INS5818 İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama30037.5
INS5826 Önüretimli Yapı Tasarımı ve Uygulamaları 30037.5
INS5831 Yapılarda Mekanik Tesisat30037.5
INS5832 Yapılarda Otomasyon ve Enerji Yönetimi30037.5
INS5829 Tasarım Yönetimi30037.5
INS5804 İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi30037.5
INS5830 Yapı Malzemeleri ve Yalıtım30037.5
INS5805 İnşaat Projelerinde Değer Mühendisliği 30037.5
INS5834 Yurtdışı Yapım Projelerinde Yapı İşletmesi 30037.5
INS5821 İnşaat Şirketleri İçin Performans Değerlendirme ve Yönetimi 30037.5
INS5833 Yapılarda Sürdürülebilirlik 30037.5
INS5825 Nanoteknolojinin İnşaat Ve İnşaat Malzemelerinde Uygulamaları Ve Enerji Verimliliğine Etki30037.5
INS6801 Yapım Yönetiminde Çoklu Karar Verme Yöntemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
INS5823İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 1111111111
INS5824Konut İnşaatlarında Süreç ve Döküman Yönetimi 1111111111
INS5807İnşaat Projelerinde Sözleşme ve Talep Yönetimi 1111111111
INS5814İnşaat Sektöründe İş Hukuku ve Etik Değerler 1111111111
INS5802Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları1111111111
INS5822İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri1111111111
INS5812İnşaat Sektöründe Ekonomik Sorunlar ve Çözümler 1111111111
INS5820İnşaat Sektöründe Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Yönetimi 1111111111
INS5815İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları 1111111111
INS5828Tamamlanmış İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları1111111111
INS5836İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı1111111111
INS5835İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 1111111111
INS5806İnşaat Projelerinde İhale Mevzuatı ve Teklif Hazırlama 1111111111
INS5801İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi1111111111
INS5827Şantiye Yönetimi (Kuruluş, İşletme ve Kapanış) 1111111111
INS5817İnşaat Sektöründe Satın Alma Sistemleri 1111111111
INS5810 İnşaat Projelerinde Planlama1111111111
INS5803İnşaat Proje Yönetiminde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)1111111111
INS5816İnşaat Sektöründe Risklerin Tanımı ve Önlemleri 1111111111
INS5809İnşaat Projelerinde Yapı – Çevre İlişkileri Yönetimi 1111111111
INS5811İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 1111111111
INS5813İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları ve İşçi İşveren İlişkileri 1111111111
INS5819İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri1111111111
INS5808İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri 1111111111
INS5818İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama1111111111
INS5826Önüretimli Yapı Tasarımı ve Uygulamaları 1111111111
INS5831Yapılarda Mekanik Tesisat1111111111
INS5832Yapılarda Otomasyon ve Enerji Yönetimi1111111111
INS5829Tasarım Yönetimi1111111111
INS5804İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi1111111111
INS5830Yapı Malzemeleri ve Yalıtım1111111111
INS5805İnşaat Projelerinde Değer Mühendisliği 1111111111
INS5834Yurtdışı Yapım Projelerinde Yapı İşletmesi 1111111111
INS5821İnşaat Şirketleri İçin Performans Değerlendirme ve Yönetimi 1111111111
INS5833Yapılarda Sürdürülebilirlik 1111111111
INS5825Nanoteknolojinin İnşaat Ve İnşaat Malzemelerinde Uygulamaları Ve Enerji Verimliliğine Etki1111111111
INS5002Dönem Projesi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10XX