Endüstri Mühendisliği ABD Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği ABD Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği yüksek lisans programı, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yüksek mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 2. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yeteneği kazanır.
 3. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma ve geliştirme yöntemini kullanarak çözüm bulabilme yeteğine sahip olur.
 4. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilir.
 5. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi gösterir.
 6. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme becerisi gösterir.
 7. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olur.
 8. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme kabiliyetini kazanır.
 9. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
 10. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine haiz olur.
 11. Endüstri Mühendisliği YL Programı mezunu, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
END5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
END5001 Seminer01007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5000 Yüksek Lisans Tezi010020
END5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5000 Yüksek Lisans Tezi010020
END5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5020 MATEMATİK PROGRAMLAMA30037.5
END6020 MATEMATİKSEL OPTİMİZASYON30037.5
END6040 STOKASTİK MODELLEME VE OPTIMIZASYON30037.5
END6050 SEZGİSEL YÖNTEMLER30037.5
END6308 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 30037.5
END5136 Etmen Tabanlı Modelleme ve Simülasyon30037.5
END5137 Yönetimde Güncel Konular30037.5
END5640 MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
END5901 Mühendislikte Tahmin Teknikleri30037.5
END5030 BULANIK KÜME TEORİSİ30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5350 YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI30037.5
END5360 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI30037.5
END5300 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI30037.5
END5280 YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5200 ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI30037.5
END5110 İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR30037.5
END5116 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME30037.5
END5240 İLERİ TESİS TASARIMI30037.5
END6030 ÇOK BOYUTLU İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
END6120 TAM SAYILI PROGRAMLAMA VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI30037.5
END5250 ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ30037.5
END6130 KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON30037.5
END6195 İLERİ KALİTE MÜHENDİSLİĞİ30037.5
END6150 3PL YÖNETİMİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER30037.5
END6160 TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ TASARIMI VE YÖNETİMİ30037.5
END6170 TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMI OPTİMİZASYONU30037.5
END6121 Bulanık Küme Uzantıları ve Mühendislik Uygulamaları30037.5
END6301 Güvenlik Mühendisliği Metodları30037.5
END6309 Mühendislik İstatistiği30037.5
END5134 Optimizasyon ve Veri Analizi İçin Programlama30037.5
END5135 Yalın Altı Sigma30037.5
END5115 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5270 İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ30037.5
END6151 Yapay Öğrenmede Kümeleme, Boyut İndirgeme ve İleri Teknikler30037.5
END6152 Yapay Öğrenmenin Temelleri30037.5
END5370 GRUP TEKNOLOJİSİ30037.5
END5121 SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ30037.5
END5938 Mühendislikte Ar-Ge ve İnovasyon 30037.5
END5119 Olasılık Modelleri 130037.5
END5120 Olasılık Modelleri 230037.5
END5330 SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME30037.5
END5340 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
END5180 GELİR YÖNETİMİ30037.5
END5190 ÜRETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ30037.5
END5230 LOJİSTİK SİSTEMLERİN TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
END5903 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR30037.5
END5904 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR30037.5
END5290 BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SEC0001Seçmeli 111111111111
SEC0002Seçmeli 211111111111
SEC0003Seçmeli 311111111111
SEC0004Zorunlu 111111111111
SEC0005Seçmeli 411111111111
SEC0006Seçmeli 511111111111
SEC0007Seçmeli 611111111111
END5020MATEMATİK PROGRAMLAMA11111111111
END5110İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR-----------
END5116İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME11111111111
END5240İLERİ TESİS TASARIMI11111111111
END5250ÜRÜN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANALİZLERİ11111111111
END5115İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI VE ANALİZİ11111111111
END5270İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ11111111111
END5370GRUP TEKNOLOJİSİ11111111111
END5121 SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ-----------
END5290BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ11111111111
END5350YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI11111111111
END5360ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI11111111111
END5300TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI11111111111
END5280YALIN YÖNETİM SİSTEMLERİ11111111111
END5200ÜRETİMDE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI11111111111
END5330SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME--1--------
END6195İLERİ KALİTE MÜHENDİSLİĞİ----1------
END5001Seminer11111111111
END5000Yüksek Lisans Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XX