Endüstri Mühendisliği ABD İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği ABD İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİş Güvenliği programı, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yüksek mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliProgram mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, İş Güvenliği alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 2. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, iş güvenliği alanındaki disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
 3. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, İş Güvenliği alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme yeteneğine sahip olur.
 4. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
 5. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, İş Güvenliği alanında edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme yeteneği kazanır.
 6. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, İş Güvenliği alanındaki kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
 7. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, İş Güvenliği alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olur.
 8. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, İş Güvenliği alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme yeteneğine sahip olur.
 9. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
 10. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, İş Güvenliği alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır.
 11. İş Güvenliği YL Programı Mezunu, disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
SEC0011 Dönem Projesi040015
END5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END5314 İŞ HUKUKU30037.5
END5306 GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ30037.5
END5312 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI30037.5
END5321 RİSK YÖNETİMİ30037.5
END5319 OLASILIK VE İSTATİSTİK30037.5
END5323 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi30037.5
END5301 Atık Giderme Tesislerinde İş sağlığı ve Güvenliği30037.5
END5315 İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri30037.5
END5308 İleri Ergonomi30037.5
END5326 Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği30037.5
END5316 Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme30037.5
END5303 Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği30037.5
END5311 İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği30037.5
END5322 Taşıma ,İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği30037.5
END5318 Kimya Sanayinde İş Güvenliği30037.5
END5324 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği30037.5
END5307 Hizmet Sektöründe İş Güvenliği30037.5
END5310 İnsan-Makine Sistemleri30037.5
END5304 Endüstriyel Psikoloji30037.5
END5320 Organizasyonel Davranış30037.5
END5309 İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
END5313 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu30037.5
END5317 Kararların Modellenmesi ve Analizi30037.5
END5325 Tesis Tasarımında İş Güvenliği30037.5
END5305 Entegre Kalite Yönetim Sistemleri30037.5
END5302 Bakım Onarımda İş Güvenliği30037.5
END5327 Ürün Güvenliği ve Standartlar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
END5308İleri Ergonomi11111111111
END5326Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği11111111111
END5316Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme11111111111
END5303Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği11111111111
END5311İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği11111111111
END5322Taşıma ,İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği-1---------
END5318Kimya Sanayinde İş Güvenliği11111111111
END5324Tekstil Sanayinde İş Güvenliği11111111111
END5307Hizmet Sektöründe İş Güvenliği11111111111
END5310İnsan-Makine Sistemleri11111111111
END5304Endüstriyel Psikoloji11111111111
END5320Organizasyonel Davranış11111111111
END5309İnsan Kaynakları Yönetimi-----------
END5313İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu11111111111
END5317Kararların Modellenmesi ve Analizi-----------
END5325Tesis Tasarımında İş Güvenliği11111111111
END5305Entegre Kalite Yönetim Sistemleri11111111111
END5302Bakım Onarımda İş Güvenliği11111111111
END5327Ürün Güvenliği ve Standartlar11111111111
END5314İŞ HUKUKU11111111111
END5306GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ11111111111
END5312İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI11111111111
END5321RİSK YÖNETİMİ11111111111
END5319OLASILIK VE İSTATİSTİK11111111111
END5323Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi11111111111
END5301Atık Giderme Tesislerinde İş sağlığı ve Güvenliği11111111111
END5315İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XX