Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBu programın amacı; jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu yüksek lisans programından mezun olanların jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanında danışmanlık veya araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Harita Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri geomatik problemlerinin çözümünde kullanabilmek
  3. Bilimsel yöntemler kullanarak konumsal veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
  4. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme
  5. Geomatik alanında proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
  6. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
  7. Geomatik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
  8. Geomatik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
  10. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
HRT5001 Seminer02007.5
HRT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6110 Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri30037.5
HRT6183 Dengelemede Özel Konular 30037.5
HRT6184 Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesi30037
HRT6103 Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi30037.5
HRT6111 Raylı Sistemlerin Geometrik Tasarımı ve Aplikasyonu30037.5
HRT6306 Tapu ve Kadastro Veri Altyapılarının UKVA İçerisinde Tanımlanması ve Modellenmesi30037.5
HRT6302 Arazi Yönetimi için Bilgi Organizasyon Sistemleri30037.5
HRT6109 Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri 30037.5
HRT6181 Arazi Toplulaştırmasında Teknik Yöntemler30037.5
HRT6182 Jeodezik Ağların Optimizasyonu30037.5
HRT6104 İleri Fiziksel Jeodezi 30037.5
HRT6105 Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon 30037.5
HRT6108 Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi30037.5
HRT5119 Multipath etkisi ve Giderilmesi30037.5
HRT6304 Kadastral Bilgi Sistemlerinde Programlama30037.5
HRT6308 Arazi Yönetiminde Anlamsal Web Uygulamaları30037.5
HRT6106 Kinematik Konumlamada Özel Konular30037.5
HRT6192 Teknik Altyapı Planlaması30037.5
HRT5151 Arazi Değer Kazanımı30037.5
HRT5113 Kadastroda İleri Teknikler 30037.5
HRT5113 Kadastroda İleri Teknikler 30037.5
HRT6305 Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
HRT6107 Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri30037.5
HRT6301 Arazi Düzenlemelerinde Özel konular30037.5
HRT5101 Jeodezik Altyapı 30037.5
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5152 Mühendislikte Mesleki Yeterlilik, Personel Belgelendirme ve Akreditasyon30037.5
HRT5118 Modern Gözlem Teknikleri30037.5
HRT6180 GNSS Ağlarında Ölçme ve Değerlendirme30037.5
HRT5314 Kent Bilgi Sistemi Tasarımı30037.5
HRT5315 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Teknik Konular30037.5
HRT6102 GNSS Tekniğinde Özel Konular30037.5
HRT6191 İleri Yeralatı Ölçmeleri30037.5
HRT5312 Batimetrik Verilerle Hidrografik Mühendislik Uygulamaları30037.5
HRT6185 Modern Gözlem Yöntemlerinde Özel Konular30037.5
HRT5316 Raylı Sistemlerde Konum ve Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT6112 Yüksek Yapılarda Ölçmeler30037.5
HRT5128 Zamansal Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri30007.5
HRT6101 Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler30037.5
HRT5114 Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı30037.5
HRT5109 İleri Madencilik Ölçmeleri30037.5
HRT5116 Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 30037.5
HRT5117 Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5121 Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 30037.5
HRT5126 Üç Boyutlu Jeodezi 30037.5
HRT6113 Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT5103 Deformasyon Ölçülerinin Analizi 30037.5
HRT5105 Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler30037.5
HRT5102 Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)30037.5
HRT5106 Gravite Ölçme ve Değerlendirme 30037.5
HRT5107 Hassas Yükseklik Ölçmeleri30037.5
HRT5108 İleri Hidrografik Ölçmeler30037.5
HRT5110 Mühendislik Ölçmelerinde Özel Konular30037.5
HRT5112 Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 30037.5
HRT5115 Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5120 Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi30037.5
HRT5122 Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 30037.5
HRT5123 Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 30037.5
HRT5124 Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 30037.5
HRT5125 Uydu Jeodezisinde Özel Konular 30037.5
HRT5127 Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi30037.5
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5101 Jeodezik Altyapı 30037.5
HRT5113 Kadastroda İleri Teknikler 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
HRT5101Jeodezik Altyapı 1111111111
HRT5111Jeodezide İstatistik Analiz1111111111
HRT5113Kadastroda İleri Teknikler 1111111111
HRT6113Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri1111111111
HRT5103Deformasyon Ölçülerinin Analizi 1111111111
HRT5105Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler1111111111
HRT5102Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)1111111111
HRT5106Gravite Ölçme ve Değerlendirme 1111111111
HRT5107Hassas Yükseklik Ölçmeleri1111111111
HRT5108İleri Hidrografik Ölçmeler1111111111
HRT5110Mühendislik Ölçmelerinde Özel Konular1111111111
HRT5112Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 1111111111
HRT5115Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 1111111111
HRT5120Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi1111111111
HRT5122Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 1111111111
HRT5123Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 1111111111
HRT5124Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 1111111111
HRT5125Uydu Jeodezisinde Özel Konular 1111111111
HRT5127Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi1111111111
HRT5121Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 1111111111
HRT5116Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 1111111111
HRT5117Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 1111111111
HRT5126Üç Boyutlu Jeodezi 1111111111
HRT5114Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı1111111111
HRT5109İleri Madencilik Ölçmeleri1111111111
HRT5001Seminer1111111111
HRT5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX