Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBu programın amacı; Uzaktan Algılama ve CBS alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu yüksek lisans programından mezun olanların Uzaktan Algılama ve CBS alanında danışmanlık veya araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Harita Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
  2. Bilimsel yöntemler kullanarak mekansal verileri toplayabilme, yorumlayabilme, işleyebilme, analiz edebilme ve iletebilme
  3. Çok disiplinli takımlar içinde yer alarak farklı alanlardan edinilen mekansal verileri/bilgileri bütünleştirerek çeşitli problemlere çözüm geliştirebilme
  4. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme
  5. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
  6. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi
  7. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
  8. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
  9. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
HRT5001 Seminer02007.5
HRT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5313 CBS Algoritmaları ve Programlama30037.5
HRT5223 Sayısal Fotogrametri30037.5
HRT6210 Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme30037.5
HRT6307 Mekansal İstatistik30037.5
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5203 CBS ve Bilgi Teknolojileri30037.5
HRT5205 CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi30037.5
HRT5202 Analitik Kartografya30037.5
HRT5210 Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri30037.5
HRT5206 Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi30037.5
HRT5207 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi30037.5
HRT5208 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular30037.5
HRT5209 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği30037.5
HRT5211 İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS 30037.5
HRT5212 Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi 30037.5
HRT5217 Lazer Tarama Teknolojisi30037.5
HRT5218 Mekansal Veri Tabanları30037.5
HRT5227 Çoklu Algılama Sistem Verileri ile Obje Çıkarımı30037.5
HRT5250 Tematik Kartografya ve Görselleştirme30037.5
HRT5222 Sayısal Arazi Modelleri 30037.5
HRT5228 Coğrafi Hesaplamada Özel Konular30037.5
HRT5220 Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama 30037.5
HRT5219 Mikrodalga Algılama Sistemleri30037.5
HRT5240 Coğrafi Verilerin Geometrik Entegrasyonu30037.5
HRT5229 Mobil Aygıtlarda Jeodezik Uygulamalar30037.5
HRT5230 Uzaktan Algılamada Derin Öğrenme30037.5
HRT6209 Tıpta Görüntü İşleme30037.5
HRT6203 Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları30037.5
HRT6208 Sayısal Kartografya30037.5
HRT6296 Topografik Bilgi Sistemi30037.5
HRT6193 Uzaktan Algılamada Özel Konular30037.5
HRT6197 Foto-Triangülasyon30037.5
HRT6207 Mekansal Semantik Web30037.5
HRT6303 Havza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz30037.5
HRT6201 CBS'nin Geometrik Temelleri30037.5
HRT6205 Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları30037.5
HRT6195 Fotogrametride Özel Konular30037.5
HRT6206 Kartografyada Özel Konular30037.5
HRT6295 Mekansal Veri Altyapısı30037.5
HRT6199 Fotogrametrik Bilgi Sistemleri30037.5
HRT6198 Analitik Fotogrametri30037.5
HRT6202 Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi30037.5
HRT5215 Konum Temelli Servisler30037.5
HRT6204 Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi30037.5
HRT5226 Üç Boyutlu Modelleme30037.5
HRT5204 CBS ile Afet Yönetimi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789
HRT5223Sayısal Fotogrametri111111111
HRT5226Üç Boyutlu Modelleme111111111
HRT5204CBS ile Afet Yönetimi111111111
HRT5203CBS ve Bilgi Teknolojileri111111111
HRT5205CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi111111111
HRT5202Analitik Kartografya111111111
HRT5210Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri111111111
HRT5206Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi111111111
HRT5207Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi111111111
HRT5208Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular111111111
HRT5209Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği111111111
HRT5211İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS 111111111
HRT5212Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi 111111111
HRT5217Lazer Tarama Teknolojisi111111111
HRT5218Mekansal Veri Tabanları111111111
HRT5222Sayısal Arazi Modelleri 111111111
HRT5220Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama 111111111
HRT5219Mikrodalga Algılama Sistemleri111111111
HRT5001Seminer111111111
HRT5000Yüksek Lisans Tezi111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX