Harita Mühendisliği ABD Geomatik Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Geomatik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgramın amacı, jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanında uzmanlık kazanmış mühendisleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu doktora programından mezun olanların jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanlarında araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar, bu alanlarda özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak
  2. Geomatik alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilmek
  3. Disiplinler arası yaklaşımla yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilmek, değerlendirebilmek ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilmek
  4. Geomatik alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve sonuçlandırıp raporlayabilmek
  5. Geomatik alanındaki uygulamaları uzmanlık alanı düzeyinde tasarlayabilmek, yapabilmek ve veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak
  6. Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir biçimde iletişim kurabilmek, bilimsel toplantılara yazılı veya sözlü olarak sistemli bir biçimde aktarımda bulunabilmek
  7. Harita mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve geomatik alanı ile ilgili olanları etkin bir biçimde kullanabilmek
  8. Harita mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak
  9. Geomatik alanındaki bir bilimsel çalışmayı bireysel ve/veya ekip olarak yaparak alanındaki ilerlemeye katkıda bulunmak
  10. Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin bir biçimde değerlendirebilmek, karşılaşılan bilimsel, sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
HRT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
HRT6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6000 Doktora Tezi010030
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6103 Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi30037.5
HRT6105 Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon 30037.5
HRT5124 Tektonik Hareketlerin Modellenmesi 30037.5
HRT6106 Kinematik Konumlamada Özel Konular30037.5
HRT5112 Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler 30037.5
HRT5125 Uydu Jeodezisinde Özel Konular 30037.5
HRT6108 Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi30037.5
HRT6180 GNSS Ağlarında Ölçme ve Değerlendirme30037.5
HRT6110 Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri30037.5
HRT5105 Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler30037.5
HRT5121 Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği 30037.5
HRT5114 Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı30037.5
HRT5110 Mühendislik Ölçmelerinde Özel Konular30037.5
HRT5107 Hassas Yükseklik Ölçmeleri30037.5
HRT5108 İleri Hidrografik Ölçmeler30037.5
HRT5122 Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler 30037.5
HRT5314 Kent Bilgi Sistemi Tasarımı30037.5
HRT5315 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Teknik Konular30037.5
HRT5109 İleri Madencilik Ölçmeleri30037.5
HRT5115 Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5117 Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular 30037.5
HRT5106 Gravite Ölçme ve Değerlendirme 30037.5
HRT5103 Deformasyon Ölçülerinin Analizi 30037.5
HRT5127 Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi30037.5
HRT5126 Üç Boyutlu Jeodezi 30037.5
HRT5102 Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS)30037.5
HRT5120 Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi30037.5
HRT6102 GNSS Tekniğinde Özel Konular30037.5
HRT6191 İleri Yeralatı Ölçmeleri30037.5
HRT5312 Batimetrik Verilerle Hidrografik Mühendislik Uygulamaları30037.5
HRT5316 Raylı Sistemlerde Konum ve Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT6113 Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri30037.5
HRT6112 Yüksek Yapılarda Ölçmeler30037.5
HRT5123 Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama 30037.5
HRT5128 Zamansal Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri30007.5
HRT6101 Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler30037.5
HRT5116 Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS 30037.5
HRT5151 Arazi Değer Kazanımı30037.5
HRT5152 Mühendislikte Mesleki Yeterlilik, Personel Belgelendirme ve Akreditasyon30037.5
HRT5118 Modern Gözlem Teknikleri30037.5
HRT6109 Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri 30037.5
HRT6111 Raylı Sistemlerin Geometrik Tasarımı ve Aplikasyonu30037.5
HRT6104 İleri Fiziksel Jeodezi 30037.5
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5101 Jeodezik Altyapı 30037.5
HRT5113 Kadastroda İleri Teknikler 30037.5
HRT6107 Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri30037.5
HRT6305 Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
HRT6301 Arazi Düzenlemelerinde Özel konular30037.5
HRT6183 Dengelemede Özel Konular 30037.5
HRT6184 Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesi30037
HRT6306 Tapu ve Kadastro Veri Altyapılarının UKVA İçerisinde Tanımlanması ve Modellenmesi30037.5
HRT6302 Arazi Yönetimi için Bilgi Organizasyon Sistemleri30037.5
HRT6181 Arazi Toplulaştırmasında Teknik Yöntemler30037.5
HRT6182 Jeodezik Ağların Optimizasyonu30037.5
HRT6185 Modern Gözlem Yöntemlerinde Özel Konular30037.5
HRT5119 Multipath etkisi ve Giderilmesi30037.5
HRT6304 Kadastral Bilgi Sistemlerinde Programlama30037.5
HRT6308 Arazi Yönetiminde Anlamsal Web Uygulamaları30037.5
HRT6192 Teknik Altyapı Planlaması30037.5
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6305 Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri30037.5
HRT6107 Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri30037.5
HRT6301 Arazi Düzenlemelerinde Özel konular30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
HRT6107Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri1111111111
HRT6103Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi1111111111
HRT6105Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon 1111111111
HRT6106Kinematik Konumlamada Özel Konular1111111111
HRT6108Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi1111111111
HRT6110Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri1111111111
HRT6109Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri 1111111111
HRT6111Raylı Sistemlerin Geometrik Tasarımı ve Aplikasyonu1111111111
HRT6104İleri Fiziksel Jeodezi 1111111111
HRT6000Doktora Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXX