Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgramın amacı, uzaktan algılama ve CBS alanında uzmanlık kazanmış mühendisleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu doktora programından mezun olanların uzaktan algılama ve CBS alanlarında araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar, bu alanlarda özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak
  2. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilmek
  3. Disiplinler arası yaklaşımla yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilmek, değerlendirebilmek ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilmek
  4. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve sonuçlandırıp raporlayabilmek
  5. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki uygulamaları uzmanlık alanı düzeyinde tasarlayabilmek, yapabilmek ve veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak
  6. Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir biçimde iletişim kurabilmek, bilimsel toplantılara yazılı veya sözlü olarak sistemli bir biçimde aktarımda bulunabilmek
  7. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki bilgisayar yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak ve etkin bir biçimde kullanabilmek
  8. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak
  9. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki bir bilimsel çalışmayı bireysel ve/veya ekip olarak yaparak alanındaki ilerlemeye katkıda bulunmak
  10. Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin bir biçimde değerlendirebilmek, karşılaşılan bilimsel, sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
HRT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
HRT6001 Seminer02007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
HRT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz30037.5
HRT5223 Sayısal Fotogrametri30037.5
HRT5313 CBS Algoritmaları ve Programlama30037.5
HRT6210 Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme30037.5
HRT6307 Mekansal İstatistik30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT6296 Topografik Bilgi Sistemi30037.5
HRT5220 Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama 30037.5
HRT5203 CBS ve Bilgi Teknolojileri30037.5
HRT5205 CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi30037.5
HRT5206 Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi30037.5
HRT5228 Coğrafi Hesaplamada Özel Konular30037.5
HRT5218 Mekansal Veri Tabanları30037.5
HRT5226 Üç Boyutlu Modelleme30037.5
HRT5209 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği30037.5
HRT5212 Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi 30037.5
HRT5229 Mobil Aygıtlarda Jeodezik Uygulamalar30037.5
HRT5230 Uzaktan Algılamada Derin Öğrenme30037.5
HRT6201 CBS'nin Geometrik Temelleri30037.5
HRT6202 Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi30037.5
HRT6203 Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları30037.5
HRT6204 Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi30037.5
HRT6207 Mekansal Semantik Web30037.5
HRT6208 Sayısal Kartografya30037.5
HRT6206 Kartografyada Özel Konular30037.5
HRT6209 Tıpta Görüntü İşleme30037.5
HRT6205 Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları30037.5
HRT5240 Coğrafi Verilerin Geometrik Entegrasyonu30037.5
HRT5222 Sayısal Arazi Modelleri 30037.5
HRT5207 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi30037.5
HRT5208 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular30037.5
HRT5215 Konum Temelli Servisler30037.5
HRT5219 Mikrodalga Algılama Sistemleri30037.5
HRT6198 Analitik Fotogrametri30037.5
HRT5227 Çoklu Algılama Sistem Verileri ile Obje Çıkarımı30037.5
HRT6199 Fotogrametrik Bilgi Sistemleri30037.5
HRT5202 Analitik Kartografya30037.5
HRT6295 Mekansal Veri Altyapısı30037.5
HRT5211 İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS 30037.5
HRT6195 Fotogrametride Özel Konular30037.5
HRT5204 CBS ile Afet Yönetimi30037.5
HRT6303 Havza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz30037.5
HRT5250 Tematik Kartografya ve Görselleştirme30037.5
HRT6197 Foto-Triangülasyon30037.5
HRT5210 Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri30037.5
HRT6193 Uzaktan Algılamada Özel Konular30037.5
HRT5217 Lazer Tarama Teknolojisi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
HRT6201CBS'nin Geometrik Temelleri1111111111
HRT6202Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi1111111111
HRT6203Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları1111111111
HRT6204Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi1111111111
HRT6207Mekansal Semantik Web1111111111
HRT6208Sayısal Kartografya1111111111
HRT6206Kartografyada Özel Konular1111111111
HRT6209Tıpta Görüntü İşleme1111111111
HRT6205Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları1111111111
HRT6000Doktora Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXX