Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgramın amacı, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyenlere disiplinler üstü bir yaklaşımla yüksek lisans düzeyinde bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciler Gayrimenkul Geliştirme Proje Yöneticisi Adayı ve Taşınmaz Değerleme Uzmanı Adayı olarak mezun olurlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
  2. Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri taşınmaz değerleme ve geliştirme problemlerinin çözümünde kullanabilmek
  3. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek
  4. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
  5. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek
  6. Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
  7. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
  8. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
  10. Etkin yazılı sunuş yapabilme yeteneği

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
HRT5002 Dönem Projesi020015
HRT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT5311 Temel Finansman Matematiği 30037.5
HRT5301 Finansal Yönetimin Temelleri 30037.5
HRT5310 Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı30037.5
HRT5305 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz30037.5
HRT5303 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması30037.5
HRT5304 Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi 30037.5
HRT5306 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz 30037.5
HRT5307 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat 30037.5
HRT5308 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama 30037.5
HRT5309 Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 30037.5
INS5835 İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 30037.5
INS5836 İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı30037.5
INS5801 İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi30037.5
SBP5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
HRT5311Temel Finansman Matematiği 1111111111
HRT5301Finansal Yönetimin Temelleri 1111111111
HRT5310Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı1111111111
HRT5305Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz1111111111
HRT5303Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması1111111111
HRT5304Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi 1111111111
HRT5306Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz 1111111111
HRT5307Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat 1111111111
HRT5308Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama 1111111111
HRT5309Taşınmaz Değerleme Yöntemleri 1111111111
INS5835İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri 1111111111
INS5836İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı1111111111
INS5801İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi1111111111
SBP5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik1111111111
HRT5002Dönem Projesi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9X
PÇ-10XX