Elektrik Müh. ABD Elektrik Tesisleri Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Müh. ABD Elektrik Tesisleri Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıElektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Yüksek Lisans programının amacı; Elektrik Tesislerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, öğrencileri Elektrik Tesisleri alanında değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programından mezun olanların Elektrik Tesisleri alanında çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektrik Tesisleri alanında Yüksek Mühendis olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 5. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 7. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 10. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 11. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 12. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
ELM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
ELM5001 Seminer01007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ELM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ELM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6202 Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu30037.5
ELM6203 Elektrik Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Hesaplama Yöntemleri30037.5
ELM5205 Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri30037.5
ELM5208 Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve İşletilmesinde Ekonomik Kriterler30037.5
ELM5224 Güç Sistemlerinde Arıza Analizi ve Arıza Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler 30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6201 Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu30037.5
ELM6204 Elektrik Güç Sistemlerinde Kontrol Teknikleri30037.5
ELM6205 Güç Sistemlerinde Harmonikler30037.5
ELM6206 Güç Sistemlerinin Dinamik Simülasyonu30037.5
ELM6207 Modern Şalt Tesis Tekniği30037.5
ELM6208 Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 30037.5
ELM6209 Yüksek Gerilim Tekniği için Sayısal Hesaplama Yöntemleri 30037.5
ELM6210 Yüksek Gerilim Tekniğinde Endüstriyel Uygulamalar ve Ölçme30037.5
ELM6211 Elektrikli Taşıtlardaki Sistemler Ve Elektrikli Taşıt Uygulamaları30037.5
ELM6212 Özel Aydınlatma Uygulamaları 30037.5
ELM6213 Solar Sistemler ve Endüstriyel Uygulamaları30037.5
ELM5228 Meteorolojik Parametrelerin Elektrik Enerji Sistemlerine Etkileri30037.5
ELM5201 Akıllı Şebekeler30037.5
ELM5202 Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma30037.5
ELM5203 Elektrik Güç Sistemlerinin Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler30037.5
ELM5204 Elektrik Şebeke Kayıpları30037.5
ELM5206 Elektriksel Donanımların Deneysel Modellenmesi30037.5
ELM5207 Enerji Dağıtım Şebekelerinin Optimum Dizayn Kriterleri30037.5
ELM5209 Güç Sistemlerindeki Geçici Olaylar30037.5
ELM5210 Güvenilirlik Analizi ve Elektrik Enerji Sistemlerine Uygulanması30037.5
ELM5211 Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri30037.5
ELM5212 Hidroelektrik Mühendisliği30037.5
ELM5213 İleri Aydınlatma Teknolojileri30037.5
ELM5214 Kablolu Dağıtım Hatları30037.5
ELM5215 Kesicilerin Elektrik Tesisleri Üzerindeki Etkileri30037.5
ELM5216 Özel Karakteristikli Yükleri İçeren enerji Sistemlerinin Analizi30037.5
ELM5217 Yüksek Gerilim Hatları ve Ekranlama Teorisi30037.5
ELM5218 Yüksek Gerilimde Kullanılan Yalıtkan Malzemeler30037.5
ELM5219 Termik Santrallerde Elektrik Enerjisi Üretimi 30037.5
ELM5220 Akıllı Şebeke Uygulamaları 30037.5
ELM5221 LED Aydınlatma Teknolojileri ve Uygulamaları30037.5
ELM5222 Yüksek Gerilim İletim Hatları Tasarımı ve Uygulamaları30037.5
ELM5223 Güç Sistemlerinde Kalite Problemleri 30037.5
ELM5225 Enerji İletim Sistemlerinin Tasarımı30037.5
ELM5302 Esnek AC İletim Sistemleri 30037.5
ELM5226 Enerji Sistemlerinde Çok Kriterli Karar Verme30037.5
ELM5227 Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemlerinin Ekonomik Analizi30037.5
ELM5303 Mikroşebekeler ve Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
ELM5208Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve İşletilmesinde Ekonomik Kriterler111111111111
ELM5205Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri111111111111
ELM5204Elektrik Şebeke Kayıpları111111111111
ELM5216Özel Karakteristikli Yükleri İçeren enerji Sistemlerinin Analizi111111111111
ELM5217Yüksek Gerilim Hatları ve Ekranlama Teorisi111111111111
ELM5201Akıllı Şebekeler111111111111
ELM5203Elektrik Güç Sistemlerinin Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler111111111111
ELM5206Elektriksel Donanımların Deneysel Modellenmesi111111111111
ELM5207Enerji Dağıtım Şebekelerinin Optimum Dizayn Kriterleri111111111111
ELM5209Güç Sistemlerindeki Geçici Olaylar111111111111
ELM5210Güvenilirlik Analizi ve Elektrik Enerji Sistemlerine Uygulanması111111111111
ELM5212Hidroelektrik Mühendisliği111111111111
ELM5213İleri Aydınlatma Teknolojileri111111111111
ELM5214Kablolu Dağıtım Hatları111111111111
ELM5215Kesicilerin Elektrik Tesisleri Üzerindeki Etkileri111111111111
ELM5218Yüksek Gerilimde Kullanılan Yalıtkan Malzemeler111111111111
ELM5211Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri111111111111
ELM5202Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma111111111111
ELM6208Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 11-111------
ELM5001Seminer1111111111-1
ELM5000Yüksek Lisans Tezi111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X