Elektrik Müh. ABD Elektrik Tesisleri Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Müh. ABD Elektrik Tesisleri Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıElektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu doktora programı mezunlarının Elektrik Tesisleri alanında çeşitli sektörlerde araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektrik Tesisleri alanında doktora yapmış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Temel bilimleri, matematik ve elektrik mühendisliği bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
  2. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
  3. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
  4. Elektrik Mühendisliği, elektrik tesisleri bilimine veya teknolojisine yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
  5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
  6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
  7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
  8. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
  9. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
ELM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
ELM6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ELM6000 Doktora Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ELM6000 Doktora Tezi010020
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ELM6000 Doktora Tezi010020
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ELM6000 Doktora Tezi010020
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ELM6000 Doktora Tezi010020
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ELM6000 Doktora Tezi010020
30 Toplam:
245 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5205 Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri30037.5
ELM5208 Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve İşletilmesinde Ekonomik Kriterler30037.5
ELM5224 Güç Sistemlerinde Arıza Analizi ve Arıza Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler 30037.5
ELM6202 Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu30037.5
ELM6203 Elektrik Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Hesaplama Yöntemleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5228 Meteorolojik Parametrelerin Elektrik Enerji Sistemlerine Etkileri30037.5
ELM5201 Akıllı Şebekeler30037.5
ELM5202 Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma30037.5
ELM5203 Elektrik Güç Sistemlerinin Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler30037.5
ELM5204 Elektrik Şebeke Kayıpları30037.5
ELM5206 Elektriksel Donanımların Deneysel Modellenmesi30037.5
ELM5207 Enerji Dağıtım Şebekelerinin Optimum Dizayn Kriterleri30037.5
ELM5209 Güç Sistemlerindeki Geçici Olaylar30037.5
ELM5210 Güvenilirlik Analizi ve Elektrik Enerji Sistemlerine Uygulanması30037.5
ELM5211 Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri30037.5
ELM5212 Hidroelektrik Mühendisliği30037.5
ELM5213 İleri Aydınlatma Teknolojileri30037.5
ELM5214 Kablolu Dağıtım Hatları30037.5
ELM5215 Kesicilerin Elektrik Tesisleri Üzerindeki Etkileri30037.5
ELM5216 Özel Karakteristikli Yükleri İçeren enerji Sistemlerinin Analizi30037.5
ELM5217 Yüksek Gerilim Hatları ve Ekranlama Teorisi30037.5
ELM5218 Yüksek Gerilimde Kullanılan Yalıtkan Malzemeler30037.5
ELM5219 Termik Santrallerde Elektrik Enerjisi Üretimi 30037.5
ELM5220 Akıllı Şebeke Uygulamaları 30037.5
ELM5221 LED Aydınlatma Teknolojileri ve Uygulamaları30037.5
ELM5222 Yüksek Gerilim İletim Hatları Tasarımı ve Uygulamaları30037.5
ELM5223 Güç Sistemlerinde Kalite Problemleri 30037.5
ELM5225 Enerji İletim Sistemlerinin Tasarımı30037.5
ELM5302 Esnek AC İletim Sistemleri 30037.5
ELM5226 Enerji Sistemlerinde Çok Kriterli Karar Verme30037.5
ELM5227 Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemlerinin Ekonomik Analizi30037.5
ELM5303 Mikroşebekeler ve Uygulamaları30037.5
ELM6201 Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu30037.5
ELM6204 Elektrik Güç Sistemlerinde Kontrol Teknikleri30037.5
ELM6205 Güç Sistemlerinde Harmonikler30037.5
ELM6206 Güç Sistemlerinin Dinamik Simülasyonu30037.5
ELM6207 Modern Şalt Tesis Tekniği30037.5
ELM6208 Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 30037.5
ELM6209 Yüksek Gerilim Tekniği için Sayısal Hesaplama Yöntemleri 30037.5
ELM6210 Yüksek Gerilim Tekniğinde Endüstriyel Uygulamalar ve Ölçme30037.5
ELM6211 Elektrikli Taşıtlardaki Sistemler Ve Elektrikli Taşıt Uygulamaları30037.5
ELM6212 Özel Aydınlatma Uygulamaları 30037.5
ELM6213 Solar Sistemler ve Endüstriyel Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789
ELM6000Doktora Tezi111111111
ELM6000Doktora Tezi111111111
ELM6000Doktora Tezi111111111
ELM6000Doktora Tezi111111111
ELM6000Doktora Tezi111111111
ELM6000Doktora Tezi111111111
ELM6202Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu111111111
ELM6203Elektrik Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Hesaplama Yöntemleri111111111
ELM5205Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri11111----
ELM6201Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu111111111
ELM6204Elektrik Güç Sistemlerinde Kontrol Teknikleri11111----
ELM6205Güç Sistemlerinde Harmonikler111111111
ELM6206Güç Sistemlerinin Dinamik Simülasyonu111111111
ELM6207Modern Şalt Tesis Tekniği111111111
ELM6209Yüksek Gerilim Tekniği için Sayısal Hesaplama Yöntemleri 111111111
ELM6210Yüksek Gerilim Tekniğinde Endüstriyel Uygulamalar ve Ölçme111111111
ELM6208Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 111111111
ELM5202Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma11111----

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8XXX
PÇ-9X