İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıFelsefe Yüksek Lisans Programı, Fen ve Sosyal Bilimlerde lisans eğitimi aldıktan sonra Felsefe alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, bu alana giren konularda bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını amaçlamaktadır. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, insanı ve düşünceyi ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu bölümden mezun olan öğrenciler bir doktora programına kayıt olarak akademik kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca reklamcılık gibi yaratıcı işlerle birlikte basın, medya, sanat gibi kültürel yoğunluk gerektiren işlerde de çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğinden farklı akademik dallarda lisans eğitimi yapanlara açık, felsefeyi ilgilendiren bütün alanların içinden seçilebilecek çalışma konularında yönlendirici ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir
  2. Felsefe Yüksek Lisans Programı, ileride doktora yapmayı planlayan öğrencilere gerekli akademik donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır.
  3. Programı adayların sosyal bilimlerde gerek küreselleşen dünyanın, gerekse AB’ye uyum ve bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
  4. Ayrıca kamu ve özel sektörün birçok alanında görev alabilecek ve bu alandaki boşluğu doldurmak üzere mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
  5. Öğrencileri ödev ve tez hazırlama konusunda akademik dile, kurallara ve protokollere aşina hale getirmek.
  6. Öğrencilerin sosyal bilimlerin temeli sayılabilecek sunum ve literatür tarama becerilerini kazandırmak ve geliştirmek.
  7. Güncel kuramları içinde oluştukları tarihsel perspektifle yorumlayabilme ve onlara dair eleştirel bakış geliştirebilmelerini sağlamak.
  8. Nesnel ve bilimsel tezler önerebilme ve önerdikleri tezleri savunabilme becerisini kazanmalarını sağlamak.
  9. Eleştirel düşünceye sahip, felsefi bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek.
  10. Felsefenin çok farklı alanlarında verdiği eğitimle öğrencilerin akademik ya da mesleki yaşamlarında yönelecekleri alanı belirlemelerine yardımcı olmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
FEL5001 Seminer02007.5
FEL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
FEL5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
FEL5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL5101 Bilgi Felsefesinin Sorunları30037.5
FEL5126 Felsefenin Temel Problemleri30037.5
FEL5125 Özgürlük Sorunu30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FEL5100 Büyük Osmanlı Filozofları30037.5
FEL5102 Çağdaş Felsefe Teorileri 30037.5
FEL5103 Modern Siyaset Felsefesi30037.5
FEL5104 Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri 30037.5
FEL5105 Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri30037.5
FEL5106 Modern Dönem Din Felsefesi30037.5
FEL5107 Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri 30037.5
FEL5108 Kavramlar Tarihi 30037.5
FEL5109 Osmanlı Dünyası’nda Estetik 30037.5
FEL5110 Modern Türk Düşüncesi 30037.5
FEL5111 Çağdaş Felsefe Akımları 30037.5
FEL5112 Klasik Siyaset Felsefesi30037.5
FEL5113 İslam Felsefesi Ekolleri 30037.5
FEL5114 Alman İdealizmi 30037.5
FEL5115 Bilim Sosyolojisi30037.5
FEL5116 Bilim Felsefesinin Sorunları30037.5
FEL5117 Din Felsefesinin Sorunları30037.5
FEL5118 Tarih Felsefe İlişkisi30037.5
FEL5119 Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset 30037.5
FEL5120 Mimarlık Felsefesi 30037.5
FEL5121 Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği 30037.5
FEL5122 Kültür Felsefesi30037.5
FEL5123 Osmanlı Düşünce Tarihi 30037.5
FEL5124 19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 1111-111111
SEC0002Seçmeli 2111-111111
SEC0003Seçmeli 3111-111111
SEC0004Zorunlu 1111-111111
SEC0005Seçmeli 4111-111111
SEC0006Seçmeli 5111-111111
SEC0007Zorunlu 2111-111111
FEL5125Özgürlük Sorunu1111111111
FEL5101Bilgi Felsefesinin Sorunları1111111111
FEL5112Klasik Siyaset Felsefesi1111111111
FEL5113İslam Felsefesi Ekolleri 1111111111
FEL5114Alman İdealizmi 1111111111
FEL5115Bilim Sosyolojisi1111111111
FEL5116Bilim Felsefesinin Sorunları1111111111
FEL5117Din Felsefesinin Sorunları1111111111
FEL5118Tarih Felsefe İlişkisi1111111111
FEL5119Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset 1111111111
FEL5120Mimarlık Felsefesi 1111111111
FEL5121 Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği 1111111111
FEL5122Kültür Felsefesi1111111111
FEL5123Osmanlı Düşünce Tarihi 1111111111
FEL512419. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi1111111111
FEL5100Büyük Osmanlı Filozofları1111111111
FEL5102Çağdaş Felsefe Teorileri 1111111111
FEL5103Modern Siyaset Felsefesi1111111111
FEL5104Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri 1111111111
FEL5105Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri1111111111
FEL5106Modern Dönem Din Felsefesi1111111111
FEL5107Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri 1111111111
FEL5108Kavramlar Tarihi 1111111111
FEL5109Osmanlı Dünyası’nda Estetik 1111111111
FEL5110Modern Türk Düşüncesi 1111111111
FEL5111Çağdaş Felsefe Akımları 1111111111
FEL5001Seminer1111111111
FEL5000Yüksek Lisans Tezi111-111111
FEL5003Uzmanlık Alan Dersi111-111111
FEL5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik111-111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXX