Türkçe Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürkçe Eğitimi Lisans Programı
Program DirektörüNot set
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulan bölümümüz, üniversitemizin köklü eğitim mirasını temsil etmektedir. Bölümümüzün temel amacı akademik ve meslekî açılardan bilimsel tutumu benimseyerek araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline haiz; "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmen" adayları yetiştirmektir. Ayrıca bölümümüzde, modern eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak, bireylerin kendilerini gerçekleştirme, gizil güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama; bireyleri millî ve evrensel değerlerle donatma gibi amaçlar benimsenmiştir.
Program Eğitim AmaçlarıTürkçe Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. (PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10)

Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerlerin edinilmesine zemin hazırlamak, yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.(PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10)

Çağdaş eğitim kuramları ve uygulamaları ışığında, teknoloji ve sanatın etkin kullanıldığı hizmet öncesi eğitim ortamlarında eğitimin kuramsal bilgi temelini edinen, bu bilgi temelini farklı türdeki (köy, şehir, devlet, özel…) ortaokullarda etkili bir şekilde uygulayabilen; bu okulların, okullardaki öğrencilerin ve okulların içinde bulunduğu toplumun gelişimine yön verebilen, ulusal ve uluslararası iş birliği ile mesleki gelişimini sürekli kılabilen; toplum ve çevre duyarlığı yüksek, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliklerine sahip, bu değerlerin ve yeterliklerin korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dayanışma bilinci taşıyan Türkçe öğretmenleri yetiştirmek ve bu süreci etkili ve sürekli kılacak bilimsel bilgi üretmektir. (PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10)

Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Türkçe Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Türkçe Eğitimi bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Türkçenin ana dili olarak kuralları, işleyişi, iletişim becerileri; Türk dilinin çeşitli dönemler içerisindeki özellikleri ile bu dönemlerde verilmiş eserler konusunda kapsamlı ve bilimsel bilgiye uygun değerlendirmeler yapar.
  2. Türkçe öğretimi alanına özgü yaklaşım, yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme ve ders planlama süreçlerini dikkate alarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerini destekleyecek şekilde ders içerikleri tasarlar.
  3. Hedef kitlesi olan ortaokul öğrencileri ile eğitim verdiği farklı özelliklere sahip diğer gruplarda (birleştirilmiş sınıflar, dezavantajlı gruplar, anadili Türkçe olmayanlar, iki dilliler, soydaş ve akraba topluluklardan gelenler vb.) öğretim yaptığı konu alanına ilişkin kazanımları tanımlar ve öğretim ilkelerini ve 21. yüzyıl becerilerini önceleyen uygulama ve tasarlamalara uygun öğretim yapar.
  4. Türkçe öğretimi alanı ile ilgili konulara ve genel sorunlara yönelik geçerliği yüksek bilimsel çalışmaları değerlendirir, bu çalışmalardan çıkarımlarda bulunur, bilimsel çalışma sonuçlarına dayanarak karşılaştığı sorunlara bireysel ya da ekip içerisinde çözüm stratejileri geliştirir.
  5. Türkçe öğretimi alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır; eksikliklerini saptar ve giderir; kendi öğrenmelerini yönlendirme becerisine sahip olur ve bunu bir yaşam becerisi olarak sürekli kılar.
  6. Türkçe öğretimi alanında karşılaştığı sorunlara yönelik savunulabilir, geçerliği yüksek araştırma soruları önerir, araştırmayı planlar, veri toplar, analiz eder ve sonuçlarına dayanarak sorunlara çözüm önerileri geliştirir, projeler üretir.
  7. Derslerde, sunumlarda, farklı grup ve bireylerle olan etkileşiminde teknolojiyi, Türkçeyi ya da gerektiğinde en az bir yabancı dili doğru şekilde kullanarak kültürel ve evrensel değerlere uygun etkili iletişim kurar.
  8. Türkçe öğretimi alanıyla ilgili çalışmalarda çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği gibi hassasiyetleri de gözeterek toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere (sosyal hak, sosyal adalet vb.) dayanan uygulamalar yapar.
  9. Türkçe öğretimi alanına uygun ve etkin geri bildirimi sağlayacak ölçme araçlarını seçer ya da geliştirir; bunları ders içi ve dışı öğrenme ortamlarında uygular.
  10. Türkçe öğretiminde disiplinlerarasılığı da esas alan milli, manevi, evrensel değerler ile kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik bireysel ve grupla çalışmalar tasarlar, yürütür ve bu tarz çalışmalara katkı sağlar.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1091 İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
TRO1911 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 120023
TRO1921 Osmanlı Türkçesi 120023
TRO1931 Türk Dil Bilgisi 120022
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
TRO1902 Türk Dili 230035
TRO1912 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 220023
MDB1092 İngilizce 220023
TRO1922 Osmanlı Türkçesi 220023
TRO1932 Türk Dil Bilgisi 220023
TRO1942 Dil Eğitiminin Temel Kavramları20024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
TRO2901 Çocuk Edebiyatı20022
TRO2911 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
TRO2921 Türk Halk Edebiyatı 120023
TRO2931 Yeni Türk Edebiyatı 120023
TRO2941 Türk Dil Bilgisi 320023
TRO2951 Eski Türk Edebiyatı 120023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-120024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-120023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2902 Türkçe Öğretim Programları20023
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
TRO2912 Türk Halk Edebiyatı 220022
TRO2922 Yeni Türk Edebiyatı 220023
TRO2932 Türk Dil Bilgisi 420023
TRO2942 Eski Türk Edebiyatı 220022
SEC0001 Seçmeli Ders 1-220024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-220023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
TRO3901 Dinleme Egitimi30034
TRO3911 Okuma Eğitimi30034
TRO3921 Dilbilim20032
SEC0001 Seçmeli Ders 1-320024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-320023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
TRO3902 Yazma Eğitimi30035
TRO3912 Konuşma Eğitimi30035
TRO3922 Metindilbilim20023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-420024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-420023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
TRO4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260510
TRO4901 Dil Bilgisi Öğretimi20022
TRO4911 Tiyatro Ve Drama Uygulamaları20023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-520024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-520024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
TRO4302 Öğretmenlik Uygulaması 2260510
TRO4902 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi30035
TRO4912 Dünya Edebiyatı20034
SEC0001 Seçmeli Ders 1-620024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 - Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
Seçmeli 2 - Genel Kültür Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
Seçmeli 3 - Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2800 Türkçe Öğretimi Tarihi20024
TRO2910 Dil Edinimi20024
TRO2920 Eleştirel Okuma20024
TRO2810 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
TRO2820 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama Ve Değerlendirme20024
TRO2830 Yaratıcı Yazma20024
TRO2930 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi20024
TRO2940 İlk Okuma Yazma Öğretimi20024
TRO2950 Kelime Öğretimi20024
TRO2960 Medya Okuryazarlığı20024
TRO2970 Ses Eğitimi Ve Diksiyon20024
TRO2980 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
TRO2990 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri20024
TRO2900 Anlambilim20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TRO1911Edebiyat Bilgi ve Kuramları 11111111111111111
TRO1931Türk Dil Bilgisi 11111111111111111
TRO1921Osmanlı Türkçesi 11111111111111111
EGT1051Eğitime Giriş1111111111111111
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1111111111111111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri1111111111111111-----
EGT1020Eğitim Felsefesi1111111111111111-----
TRO1901Türk Dili 111111111-1111111-----
MDB1091İngilizce 11111111111111111-----
TRO1932Türk Dil Bilgisi 21111111111111111-----
TRO1912Edebiyat Bilgi ve Kuramları 21111111111111111-----
TRO1942Dil Eğitiminin Temel Kavramları1111111111111111-----
TRO1922Osmanlı Türkçesi 21111111111111111-----
EGT1030Eğitim Psikolojisi1111111111111111-----
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 21111111111111111-----
EGT1010Eğitim Sosyolojisi1111111111111111-----
TRO1902Türk Dili 21111111111111111-----
MDB1092İngilizce 21111111111111111-----
TRO2921Türk Halk Edebiyatı 11111111111111111-----
TRO2931Yeni Türk Edebiyatı 11111111111111111-----
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri11111111--111111-----
TRO2941Türk Dil Bilgisi 31111111111111111-----
TRO2901Çocuk Edebiyatı1111111111111111-----
BTO1810Öğretim Teknolojileri1111111111111111-----
TRO2911Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları1111111111111111-----
TRO2951Eski Türk Edebiyatı 11111111111111111-----
SEC0001Seçmeli Ders 1-111111111--111111-----
SEC0002Seçmeli Ders 2-111111111--111111-----
TRO2912Türk Halk Edebiyatı 21111111111111111-----
TRO2942Eski Türk Edebiyatı 21111111111111111-----
TRO2922Yeni Türk Edebiyatı 21111111111111111-----
TRO2932Türk Dil Bilgisi 41111111111111111-----
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri1111111111111111-----
EGT2030Türk Eğitim Tarihi11111111--111111-----
SEC0001Seçmeli Ders 1-211111111--111111-----
SEC0003Seçmeli Ders 3-211111111--111111-----
SEC0002Seçmeli Ders 2-211111111--111111-----
TRO2902Türkçe Öğretim Programları1111111111111111-----
TRO3911Okuma Eğitimi1111111111111111-----
TRO3901Dinleme Egitimi1111111111111111-----
EGT3010Sınıf Yönetimi1111111111111111-----
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1111111111111111-----
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik1111111111111111-----
TRO3921Dilbilim1111111111111111-----
SEC0001Seçmeli Ders 1-311111111--111111-----
SEC0003Seçmeli Ders 3-311111111--111111-----
SEC0002Seçmeli Ders 2-311111111--111111-----
TRO3912Konuşma Eğitimi1111111111111111-----
TRO3902Yazma Eğitimi1111111111111111-----
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme1111111111111111-----
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1111111111111111-----
TRO3922Metindilbilim1111111111111111-----
SEC0001Seçmeli Ders 1-411111111--111111-----
SEC0003Seçmeli Ders 3-411111111-------------
SEC0002Seçmeli Ders 2-411111111-------------
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma1111111111111111-----
TRO4911Tiyatro Ve Drama Uygulamaları1111111111111111-----
TRO4301Öğretmenlik Uygulaması 11111111111111111-----
TRO4901Dil Bilgisi Öğretimi1111111111111111-----
SEC0001Seçmeli Ders 1-511111111-------------
SEC0003Seçmeli Ders 3-511111111--111111-----
SEC0003Seçmeli Ders 3-511111111--111111-----
TRO4302Öğretmenlik Uygulaması 21111111111111111-----
EGT4010Okullarda Rehberlik1111111111111111-----
TRO4902Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi1111111111111111-----
TRO4912Dünya Edebiyatı1111111111111111-----
SEC0001Seçmeli Ders 1-611111111--111111-----
SEC0003Seçmeli Ders 3-611111111--111111-----
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim111111111------------
EGT2050Çocuk Psikolojisi111111-111-----------
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu11111111-------------
EGT2220Eğitim Hukuku-111111111-----------
EGT2060Eğitim Antropolojisi11111111-------------
EGT2070Eğitimde Drama11111111-------------
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler11111111-------------
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme1111111111-----------
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama11111111-------------
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme1111111111-----------
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi11111111-1-----------
EGT2250Kapsayıcı Eğitim1111111111-----------
EGT2090Karakter ve Değer Eğitimi111111111------------
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim1111111111-----------
EGT2170Mikro Öğretim11111111-1-----------
EGT2110Müze Eğitimi11111111-------------
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları11111111-------------
EGT2180Öğrenme Güçlüğü11111111-------------
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama11111111-------------
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim11111111-------------
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme1111111111-----------
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği11111111-1-----------
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele11111111-------------
OKL2250Beslenme ve Sağlık11111111-------------
FBO2010Bilim Tarihi ve Felsefesi11111111-1-----------
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik1111111111-----------
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları1111111111-----------
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi1111111111-----------
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim11111111-------------
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme1111111111-----------
TRO2850Kültür Ve Dil1111111111-----------
ING2170Mesleki İngilizce11111111-------------
SNF2050Sanat ve Estetik1111111111-----------
SNF2080Türk Halk Oyunları1111111111-----------
TRO2860Türk İşaret Dili11111111-------------
SNF2090Türk Musikisi1111111111-----------
SBO2310Türk Sanatı Tarihi1111111111-----------
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş1111111111-----------
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı11111111-------------
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları11111111-------------
TRO2900Anlambilim1111111111-----------
TRO2910Dil Edinimi1111111111-----------
TRO2920Eleştirel Okuma1111111111-----------
TRO2810Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı1111111111-----------
TRO2820Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama Ve Değerlendirme1111111111-----------
TRO2830Yaratıcı Yazma1111111111-----------
TRO2930İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi11111111-------------
TRO2940İlk Okuma Yazma Öğretimi1111111111-----------
TRO2950Kelime Öğretimi1111111111-----------
TRO2960Medya Okuryazarlığı1111111111-----------
TRO2970Ses Eğitimi Ve Diksiyon1111111111-----------
TRO2980Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi1111111111-----------
TRO2990Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri1111111111-----------
TRO2800Türkçe Öğretimi Tarihi1111111111-----------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXXX