Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüBelma Kın Özbek
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince YGS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; Kimya,İlaç, Gıda, Tekstil, Yağlar, Gıda, Boya ve Plastik gibi iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. 1,1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi
 2. 1,2 Kimya Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
 3. 1,3 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Kimya Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
 4. 2,1 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
 5. 2,2 Bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 6. 3,1 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
 7. 3,2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 8. 4,1 Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
 9. 4,2 Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 10. 5,1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 11. 5,2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi deney yapma becerisi
 12. 5,3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi veri toplama becerisi
 13. 5,4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 14. 6,1 Bireysel olarak çalışma becerisi
 15. 6,2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 16. 6,3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
 17. 7,1 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;
 18. 7,2 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 19. 8,1 Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin biçimde iletişim kurma ve etkin sunum yapabilme becerisi
 20. 8,2 En az bir yabancı dil bilgisi
 21. 8,3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama
 22. 8,4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme
 23. 8,5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 24. 9,1 Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
 25. 9,2 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 26. 10,1 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
 27. 10,2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
 28. 11,1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi;
 29. 11,2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 30. 12,1 Mühendislik yaklaşımı ile malzeme, fiziksel kimya vb. konularda bilgi kazanımı
 31. 12,2 Kimyasal süreçlere ilişkin kütle ve enerji denklikleri konularında bilgi kazanımı
 32. 12,3 Kimya Mühendisliği termodinamiği konularında bilgi kazanımı
 33. 12,4 Isı, kütle ve momentum aktarımı konularında bilgi kazanımı
 34. 12,5 Kimyasal reaksiyon mühendisliği konularında bilgi kazanımı
 35. 12,6 Ayırma işlemleri konularında bilgi kazanımı
 36. 12,7 Kimyasal bir birim ve/veya prosesin modellenmesi, dinamiği ve kontrolü konularında bilgi kazanımı
 37. 12,8 Kimyasal bir prosesin etkin bir şekilde tasarlanmasında bilgi kazanımı
 38. 12,9 Kimya mühendisliğinde modern deney ve hesaplama teknikleri hakkında bilgi kazanımı
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1501 Genel Kimya 120236
KMM1041 Kimya Mühendisliğine Giriş20025
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1502 Genel Kimya 220236
KMM1002 Temel Bilgisayar Bilimleri22035
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
KIM2301 Analitik Kimya20234
KMM2601 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
KMM2611 Kimya Mühendisliği Hesaplamaları22034
KMM2621 Mühendisler için Fiziksel Kimya22034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0002 Seçmeli 2-130033
SEC0003 Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
KIM2462 Organik Kimya30246
KMM2602 aa İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
KMM2612 Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği22035
KMM2622 Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi20022
KMM2632 Kimya Mühendisliği Termodinamiği 130034
KMM2002 Staj I00002
SEC0004 Seçmeli 4-130033
SEC0005 Seçmeli 5-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3501 Girişimcilik ve Proje Yönetimi20024
KMM3511 Sayısal Analiz 30034
KMM3521 Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı22035
KMM3531 aa Kimya Mühendisliği Termodinamiği 230035
KMM3541 Kütle Aktarımı30034
SEC0006 Seçmeli 6-1300 34
SEC0007 Seçmeli 7-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3002 Staj II00002
KMM3502 Ayırma İşlemleri22035
KMM3512 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları12024
KMM3522 aa Kimya Mühendisliği Lab I00425
KMM3532 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme30034
KMM3542 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0008 Seçmeli 8-130034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4601 aa Kimya Mühendisliği Lab II00425
KMM4611 aa Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-I22036
KMM4621 Kimyasal Reaktör Tasarımı30035
KMM4631 Proses Dinamiği ve Kontrol30036
SEC0009 Seçmeli 9-130034
SEC0010 Seçmeli 10-130034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4000 Bitirme Çalışması08048
KMM4602 Kimya Mühendisliği Lab III00425
KMM4622 aa Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-II22035
KMM4632 Kimyasal Teknolojiler30034
SEC0011 Seçmeli 11-130034
SEC0012 Seçmeli 12-130034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2231 İstatistik30034
CEV3321 Hava Kirliliği30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2082 Enerji Üretimi 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
KMM2642 Teknik Resim 30034
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
KMM3551 Çevre Teknolojisi30034
KMM3561 Teknik İletişim30034
KMM3571 Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri30034
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
KMM3581 Enerji Tasarrufu30034
KMM3591 Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri30034
KMM3611 Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol30034
KMM3621 Mesleki İngilizce30034
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3552 Deneysel Tasarım ve Veri Analizi 30034
KMM3562 Ölçme ve Kontrol Cihazları30034
KMM3572 Proses Birimlerinin Tasarımı30034
KMM3582 Tekstil Hazırlama Teknolojisi30034
KMM3592 Gıda Teknolojisi30034
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4641 Atık Geri Dönüşümü 30034
KMM4651 Biyokimya Mühendisliği Esasları30034
KMM4661 Gıda Teknolojisinde Temel İşlemler30034
KMM4671 Kimya Mühendisliği Ekonomisi30034
KMM4681 Polimer Uretimi ve Teknolojisi30034
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4691 Biyoayırma30034
KMM4341 Elektrokimyasal Prosesler30034
KMM4721 Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon30034
KMM4731 Membran ve Membran Prosesleri30034
KMM4331 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4420 Satış Yönetimi30034
KMM4642 Enzim Mühendisliği Esasları30034
KMM4652 Kataliz ve Katalitik Prosesler30034
KMM4662 Kimya Endüstrisinde Korozyon30034
KMM4672 Kullanılabilir Enerji Analizi30034
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4722 Bilgisayar Destekli İleri Kimya Mühendisliği Uygulamaları30034
ELM3252 Bileşik Isı ve Güç Sistemleri30034
KMM4682 Biyomalzeme Teknolojileri30034
KMM4692 Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi30034
KMM4702 Polimerlerin İşlenmesi30034
KMM4712 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi30034
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
FIZ1001Fizik 15111541111111-------------------------
KMM1041Kimya Mühendisliğine Giriş3111133331311-------------------------
TDB1031Türkçe 11111131151111-------------------------
MDB1031İleri İngilizce I1111111151111-------------------------
MAT1071Matematik 15121144421411-------------------------
KIM1501Genel Kimya 14544455434544-------------------------
MAT1072Matematik 25121144421411-------------------------
FIZ1002Fizik 25111541111111-------------------------
TDB1032Türkçe 21111131151111-------------------------
MDB1032İleri İngilizce II1111111151111-------------------------
KIM1502Genel Kimya 25545555534453-------------------------
KMM1002Temel Bilgisayar Bilimleri4415111111111-------------------------
KMM2611Kimya Mühendisliği Hesaplamaları4351411111131-------------------------
KMM2621Mühendisler için Fiziksel Kimya5511514411111-------------------------
KIM2301Analitik Kimya5111531111111-------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5321111111111-------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111113131111-------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111141151111-------------------------
KMM2632Kimya Mühendisliği Termodinamiği 15444134411134-------------------------
KMM2612Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği4331111111111-------------------------
KMM2002Staj I4454134341133-------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111113131111-------------------------
KIM2462Organik Kimya5312544311431-------------------------
KMM2622Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi1111111411133-------------------------
KMM3521Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı5444134411134-------------------------
KMM3541Kütle Aktarımı4424121311111-------------------------
KMM3511Sayısal Analiz 5514111111111-------------------------
KMM3502Ayırma İşlemleri4134131311111-------------------------
KMM3522Kimya Mühendisliği Lab I4141451311121-------------------------
KMM3532Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme4444114441431-------------------------
KMM3542Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği4431132111111-------------------------
KMM3002Staj II4454134341133-------------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111151151111-------------------------
KMM4631Proses Dinamiği ve Kontrol5555441111133-------------------------
KMM4601Kimya Mühendisliği Lab II4343434431431-------------------------
KMM4611Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-I4453134131133-------------------------
KMM4621Kimyasal Reaktör Tasarımı4444114441433-------------------------
KMM4632Kimyasal Teknolojiler4111111441141-------------------------
KMM4602Kimya Mühendisliği Lab III4545541441551-------------------------
KMM4622Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı-II3343134341333-------------------------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111111131111-------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi1111111131111-------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111113141111-------------------------
ITB3010Sosyoloji1111111131111-------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş1111111131111-------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1111131141111-------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111111131111-------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema1111133141111-------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111133141111-------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111113141111-------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi1111111131111-------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111131111-------------------------
ITB3550İnsan Hakları 1111111131111-------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi1111111131111-------------------------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş3111131211311-------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111133141111-------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111144341131-------------------------
ISL1622Davranış Bilimi1111155511511-------------------------
KMM3571Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri4341444111111-------------------------
KMM3551Çevre Teknolojisi4341444111111-------------------------
KMM3561Teknik İletişim1411125141411-------------------------
KMM3611Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol4341413111111-------------------------
KMM3591Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri4415514411111-------------------------
KMM3581Enerji Tasarrufu4111131311311-------------------------
KMM3621Mesleki İngilizce1111143353131-------------------------
KMM3552Deneysel Tasarım ve Veri Analizi 1114141541451-------------------------
KMM3592Gıda Teknolojisi3111134431111-------------------------
KMM3582Tekstil Hazırlama Teknolojisi1113144411111-------------------------
KMM3572Proses Birimlerinin Tasarımı4341134331113-------------------------
KMM4671Kimya Mühendisliği Ekonomisi3111134143134-------------------------
KMM4651Biyokimya Mühendisliği Esasları4131114441431-------------------------
KMM4721Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon4343142131114-------------------------
KMM4331Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı4343444444344-------------------------
KMM4341Elektrokimyasal Prosesler1211233242312-------------------------
KMM4731Membran ve Membran Prosesleri4311154331113-------------------------
KMM4691Biyoayırma3311214241311-------------------------
KMM4652Kataliz ve Katalitik Prosesler3341133311111-------------------------
KMM4642Enzim Mühendisliği Esasları4131114441431-------------------------
KMM4662Kimya Endüstrisinde Korozyon1113111351151-------------------------
KMM4672Kullanılabilir Enerji Analizi4431133331113-------------------------
KMM4712Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi1113111351151-------------------------
KMM4702 Polimerlerin İşlenmesi3111143341131-------------------------
KMM4692Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi5333541331511-------------------------
KMM4682Biyomalzeme Teknolojileri1211233232312-------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11X
PÇ-12XX
PÇ-13XX
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30
PÇ-31
PÇ-32
PÇ-33
PÇ-34
PÇ-35
PÇ-36
PÇ-37
PÇ-38