Batı Dil. ve Edeb. ABD Çok Dilli Sözlü Çeviri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Batı Dil. ve Edeb. ABD Çok Dilli Sözlü Çeviri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıKonferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çokdilli konferans çevirmenlerine artan talep göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği uluslararası alanda yoğunlaşan ilişkileri dikkate alınarak, adaylara sözlü çeviri alanında gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Sözlü Çeviri alanının gerektirdiği araştırma ve uygulama yöntemlerini, etkin bir biçimde kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmek de bir diğer amacımızdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş, piyasa koşullarına yönelik uygulama becerileri gelişmiş,kalite konularında bilgi sahibi, alanla ilgili verileri toplayabilen, yorumlayabilen ve bunların duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilinç sahibi, ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgili.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek
 2. Konferans Çevirmenliği alanı uygulamalarıyla ilgili bilgi ve birikimleri kullanabilmek
 3. Çalışma Dillerinin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek.
 4. Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki söylemlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür söylemleri çalışma dillerinde üretebilmek.
 5. Uluslararası ilişkiler bağlamında, farklı uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi ve beceriyi edinebilmek ve çeviri edimine aktarabilmek.
 6. Konferans Çevirmeninin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerileri edinmek ve kullanabilmek.
 7. İş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek.
 8. Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek.
 9. Konferans Çevirmenliği mesleğine özgü teknolojik aygıtları kullanabilmek ve bu alandaki yenilikleri takip edebilmek.
 10. Kültürlerarası iletişim becerisine sahip olabilmek ve bunu çeviri edimine aktarabilmek.
 11. Sözlü çeviri ile ilgili bir araştırma projesini yürütebilmek ve tamamlayabilmek.
 12. Çalışma dillerinde, cokdilli konferanslar ortamına uygun olarak, doğru, sadık, akıcı bir söylem oluşturma becerisine sahip olabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 104027.5
SEC0005 Seçmeli 504027.5
SEC0002 Seçmeli 204027.5
SEC0006 Seçmeli 604027.5
SEC0003 Seçmeli 304027.5
SEC0004 Seçmeli 404027.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 704027.5
SEC0008 Seçmeli 804027.5
SEC0009 Seçmeli 904027.5
SEC00010 Seçmeli 1004027.5
BDE5002 Dönem Projesi 020015
MTF5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BDE5201 Uluslararası Düzeyde, Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Kurumsal Yapılar I04027.5
BDE5202 Uluslararası Düzeyde, Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Kurumsal Yapılar II04027.5
BDE5203 Ardıl Çeviriye Giriş04027.5
BDE5204 Ardıl Çeviri Uygulamaları I04027.5
BDE5205 A Dilinde Sözlü Tekniklerin Geliştirilmesi I04027.5
BDE5206 A Dilinde Sözlü Tekniklerin Geliştirilmesi II04027.5
BDE5207 B Dili I04027.5
BDE5208 B Dili II04027.5
BDE5209 Simültane Çeviriye Giriş04027.5
BDE5210 Ardıl Çeviri Uygulamaları II04027.5
BDE5211 Ardıl Çeviri Uygulamaları III04027.5
BDE5212 C Dili I04027.5
BDE5213 C Dili II04027.5
BDE5214 Simültane Çeviri Çalışması 04027.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
SEC0001Seçmeli 1------------
BDE5201Uluslararası Düzeyde, Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Kurumsal Yapılar I111111111111
BDE5202Uluslararası Düzeyde, Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde Kurumsal Yapılar II111111111111
BDE5203Ardıl Çeviriye Giriş111111111111
BDE5204Ardıl Çeviri Uygulamaları I111111111111
BDE5205A Dilinde Sözlü Tekniklerin Geliştirilmesi I111111111111
BDE5206A Dilinde Sözlü Tekniklerin Geliştirilmesi II111111111111
BDE5207B Dili I111111111111
BDE5208B Dili II111111111111
BDE5209Simültane Çeviriye Giriş111111111111
BDE5210Ardıl Çeviri Uygulamaları II111111111111
BDE5211Ardıl Çeviri Uygulamaları III111111111111
BDE5212C Dili I111111111111
BDE5213C Dili II111111111111
BDE5214Simültane Çeviri Çalışması 111111111111
BDE5002Dönem Projesi 111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12XX