Fizik ABD Endüstriyel Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik ABD Endüstriyel Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıFizik doğanın temel yasalarını ve bunların uygulamalarını araştırmaktadır. Uygulamalı fizik ise bilgisayar, makine, elektrik ve elektronik dallarında önemli gelişmelere temel olmaktadır. “Endüstriyel Fizik” tezsiz yüksek lisans programı, lisans eğitimlerini fizik ve fizik mühendisliği alanlarında yapmış olanların yanı sarı diğer fen bölümleriyle mühendislik bölümleri mezunlarına açık olacaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliGelişen Türk endüstrisinin gereksindiği alanların büyük bir kesimine cevap verebilecek yetenek, eğitim ve bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaç edinen bir programdır. Endüstriyel bir bakışla hazırlanan, mezunlarının her türlü endüstriyel üretimde ve devlet laboratuarlarında Fizikçi olarak kolaylıkla iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yenilikçi bir Yüksek Lisans Programıdır
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Fizik alanında edindiği bilgileri teknolojiye uygulayabilir.
  2. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
  3. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
  4. Teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlayabilir. Bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek analiz yapabilir.
  5. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin aktarabilir.
  6. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
  7. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 30037.5
SEC0002 Seçmeli 30037.5
SEC0003 Seçmeli 30037.5
SEC0004 Seçmeli 30037.5
SEC0005 Seçmeli 30037.5
SEC0006 Seçmeli 30037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 30037.5
SEC0008 Seçmeli 30037.5
SEC0009 Seçmeli 30037.5
SEC0010 Seçmeli 30037.5
FIZ5002 Dönem Projesi020015
FIZ5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ5317 SENSÖRLER VE UYGULAMALARI30037.5
FIZ5312 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)30037.5
FIZ5310 Nanofotonik30037.5
FIZ5316 Optik Teknolojiler30037.5
FIZ5309 Malzeme Geliştirme ve Karakterizasyonu30037.5
FIZ5308 LED ve Elektroniği30037.5
FIZ5307 Lazer ve Endüstriyel Uygulamaları30037.5
FIZ5306 Lazer Güvenliği30037.5
FIZ5305 Laser ve İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları30037.5
FIZ5304 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 30037.5
FIZ5303 Doğrusal Olmayan Fizik Uygulamaları30037.5
FIZ5302 Biyofotonik30037.5
FIZ5301 Amorf-Kristal Silisyum Hetero-eklem Tabanlı Güneş Pillerinin Fiziği ve Teknolojisi30037.5
FIZ5315 Optik Tarihlendirme30037.5
FIZ5314 Optik Mühendislik30037.5
FIZ5321 Uygulamalı Modern Fizik30037.5
FIZ5320 Temel Ölçme ve Kalibrasyon30037.5
FIZ5319 Spektroskopik Teknikler30037.5
FIZ5318 Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri30037.5
FIZ5311 Nano-manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları30037.5
FIZ5313 Optik Metroloji30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567
FIZ5321Uygulamalı Modern Fizik1111111
FIZ5320Temel Ölçme ve Kalibrasyon1111111
FIZ5319Spektroskopik Teknikler1111111
FIZ5318Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri1111111
FIZ5317SENSÖRLER VE UYGULAMALARI1111111
FIZ5316Optik Teknolojiler1111111
FIZ5315Optik Tarihlendirme1111111
FIZ5314Optik Mühendislik1111111
FIZ5311Nano-manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları1111111
FIZ5313Optik Metroloji1111111
FIZ5312Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)1111111
FIZ5310Nanofotonik1111111
FIZ5309Malzeme Geliştirme ve Karakterizasyonu1111111
FIZ5308LED ve Elektroniği1111111
FIZ5307Lazer ve Endüstriyel Uygulamaları1111111
FIZ5306Lazer Güvenliği1111111
FIZ5305Laser ve İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları1111111
FIZ5304ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 1111111
FIZ5303Doğrusal Olmayan Fizik Uygulamaları1111111
FIZ5302Biyofotonik1111111
FIZ5301Amorf-Kristal Silisyum Hetero-eklem Tabanlı Güneş Pillerinin Fiziği ve Teknolojisi1111111
FIZ5002Dönem Projesi1111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX