Matematik Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüFatih Taşçı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMatematik Mühendisliği; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kuran ve modelini kurduğu problemlere çözümler üreten, bu amaçla bilgisayar yazılım ve uygulamaları yapan mühendisleri yetiştiren bir bilim dalıdır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Meslek içi /sürekli eğitim etkinliklerine katılan matematik mühendisleri yetiştirmektir. (PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ22, PÇ23, PÇ25, PÇ26, PÇ27)
EA2 Ulusal / uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim veya uygulama kadrosunda çalışan matematik mühendisleri yetiştirmektir. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ22, PÇ23, PÇ24, PÇ25, PÇ26, PÇ27, PÇ28, PÇ29, PÇ30)
EA3 Eğitimlerini yurtiçi / yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdüren matematik mühendisleri yetiştirmektir. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ22, PÇ23, PÇ24, PÇ29)
EA4 Üniversitelerde akademisyen olarak görev alan matematik mühendisleri yetiştirmektir. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ22, PÇ23, PÇ24, PÇ25, PÇ26, PÇ27, PÇ28, PÇ29)
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Mühendisi unvanını alan kişiler, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1501 Analiz 150056
MTM1511 Programlama Dilleri I 22035
MTM1561 Matematik Mühendisligine Giriş 20023
MTM1531 Lineer Cebir40045
MTM1551 İş Sağlığı ve Güvenliği 120023
FIZ1001 Fizik 130246
MDB1031 İleri İngilizce 130033
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1502 Analiz 2 50056
MTM1512 Programlama Dilleri II 22035
MTM1552 İş Sağlığı ve Güvenliği 220023
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş30034
MTM1522 Soyut Matematik 30034
FIZ1002 Fizik 230246
MDB1032 İleri İngilizce 230033
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2501 İleri Analiz 1 50056
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
MTM2521 Nümerik Analiz 1 30035
MTM2531 Diferansiyel Denklemler50056
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2002 Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı00002
MTM2502 İleri Analiz 2 50056
MTM2592 Olasılık Teorisi30035
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 30034
MTM2532 Analitik Geometri40045
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 Seçmeli 1-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3691 Lineer Programlama Teorisi30033
MTM3701 Mekanik I 40044
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
MTM3651 İstatistik30033
SEC0003 Seçmeli 2-130036
SEC0004 Seçmeli 3-130036
SEC0005 Seçmeli 4-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler 30034
MTM3512 Kompleks Analiz 130034
MTM3002 Sorun Çözüm Teknikleri Stajı00003
MTM3522 Cebir 30033
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0006 Seçmeli 5-130036
SEC0007 Seçmeli 6-130036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
MTM4511 Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 12028
SEC0008 Seçmeli 7-130036
SEC0009 Seçmeli 8-130036
SEC0010 Seçmeli 9-130036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
MTM4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0011 Seçmeli 10-130036
SEC0012 Seçmeli 11-130036
SEC0013 Seçmeli 12-130036
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2552 İntegral Denklemler 30036
MTM2562 Fark denklemleri 30036
MTM2572 Tansörel Analiz 30036
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
MTM2622 Ayrık Matematik30036
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş30036
MTM2612 Tasarı Geometri30036
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3521 Analitik Mekanik30036
MTM3531 Özel Fonksiyonlar 30036
MTM3541 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 30036
MTM3551 İntegral Dönüşümler30036
MTM3661 Matematik Lojik30036
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş30036
MTM3571 İşletim Sistemleri30036
MTM3581 Bilgisayar Tasarımı30036
MTM3591 Bulanık Mantık 30036
MTM3671 Çizge Kuramı ve Algoritmalar30036
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3601 Nümerik Analiz 2 30036
MTM3611 Matematik Tarihi 30036
MTM3621 Diferansiyel Geometri 30036
MTM3631 Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 30036
MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 30036
MTM3681 Fourier Analizi30036
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3542 Varyasyonlar Hesabı30036
MTM3552 Yazılım Mühendisliği30036
MTM3562 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş 30036
MTM3632 Sistem Programlama30036
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3582 Matris Analizi 30036
MTM3592 Simülasyon Teknikleri30036
MTM3602 Mekanik II 30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
MTM3642 MVC Tasarım Deseni ile İnternet Programlama30036
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM4541 Dinamik 30036
MTM4551 Proje Planlama ve Yönetimi30036
MTM4561 Matematik Mühendisliği için Biomekanik30036
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4571 Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 30036
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 30036
MTM4591 Elastisite Teorisi30036
MTM4601 Kompleks Analiz 230036
MTM4661 Nesneye Yönelik İleri Programlama30036
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4621 Eşitsizlikler 30036
MTM4631 Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı30036
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş30036
MTM4651 Yapay Görü 30036
MTM4671 Reel ve Dual Kuaterniyonların Lineer Cebiri30036
MTM4681 Mobil Programlama30036
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4702 Programlama ile Veri Bilimi30036
MTM4522 Fonksiyonel Analize Giriş30036
MTM4532 Şifrelemeye Giriş 30036
MTM4542 Görsel programlama30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM4562 Mesleki Terminoloji 30036
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4572 Matematik Felsefesi 30036
MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 30036
MTM4592 Bilişim Etiği30036
MTM4602 Web Programlama30036
MTM4612 Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 30036
MTM4682 Siber Güvenlik30036
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4622 Yapay Zeka30036
MTM4632 Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler30036
MTM4642 Veri haberleşmesi ve Network30036
MTM4652 Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 30036
MTM4692 Uygulamalı SQL30036
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
MEM4501 Seramikler30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
MDB1005 Temel Macarca 130033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
MDB1011 Temel Çince 130033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
MDB1013 Temel Japonca 130033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
MDB1052 İngilizce 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
MTM1501Analiz 111111-111----111-----11-1-----
MTM1511Programlama Dilleri I 11111--11----111-----11-------
MTM1561Matematik Mühendisligine Giriş 11-----------111----1111111-11
MTM1531Lineer Cebir11111--11--11111111--1--------
FIZ1001Fizik 111111--------111-----11-------
MDB1031İleri İngilizce 1----------------111--11-------
MTM1551İş Sağlığı ve Güvenliği 1-----------1-1111-1--1111---11
MTM1502Analiz 2 11111-111----111-----11-1-----
MTM1512Programlama Dilleri II 11111--11----111-----11-------
MTM1522Soyut Matematik 11111--------111-----11-------
MTM1532Finans Matematiğine Giriş11111--------111-----11-------
FIZ1002Fizik 211111--------111-----11-------
MDB1032İleri İngilizce 2----------------111--11-------
MTM1552İş Sağlığı ve Güvenliği 2-----------1-1111---11111---11
MTM2502İleri Analiz 2 11111-111----111-----11-------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I -11----11--11111-----11-------
MTM2532Analitik Geometri11111--------111-----11-------
MTM2002Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı-11-11111--1-1111-111111-1111-
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
MTM2592Olasılık Teorisi11111--------111-----11-------
MTM3691Lineer Programlama Teorisi11111--11----111-----11-------
MTM3701Mekanik I 111111-------111-1------1---1-
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------------------1--------
MTM3651İstatistik11111--11---1111-----11-------
MTM2501İleri Analiz 1 11111-111----111-----11-------
MTM2511Algoritmalar ve Veri Yapıları11111-111----111-----11-------
MTM2521Nümerik Analiz 1 11111-111----111-----11-------
MTM2531Diferansiyel Denklemler11111--111---111-----11-1-----
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma----------------111--11-------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
MTM3502Kısmi Diferansiyel Denklemler 11111--1-----111-----11-------
MTM3512Kompleks Analiz 111111--------111-----11-------
MTM3522Cebir 11111--1-----111-----11-------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce----------------11111111------
MTM3002Sorun Çözüm Teknikleri Stajı-11-1-111--111111-111111-11111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
MTM4501Yöneylem Araştırması11111-111----111-----11-------
MTM4511Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 111111111----111111--11-------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri11111-111----111-----11-------
MTM4000Bitirme Çalışması111111111----1111-11111-------
MTM2622Ayrık Matematik111111-1-1--11--1------11-----
MTM2552İntegral Denklemler 111111-1-1--11--1------11-----
MTM2562Fark denklemleri 111111-1-1--11--1------11-----
MTM2572Tansörel Analiz 111111-1-1--11--1------11-----
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş111111-------11111------1---1-
MTM2602Yapay Zekaya Giriş1111111111--11111-----1-11--11
MTM2612Tasarı Geometri1111111111-----------1111---1-
MTM3661Matematik Lojik111111-1----111-1------11-----
MTM3521Analitik Mekanik111111-1-1-111--1----11-1-----
MTM3531Özel Fonksiyonlar 11111--1-1--11--1------11-----
MTM3541Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 1111111111--11111-----1-11--11
MTM3551İntegral Dönüşümler111111-1----111-1------11-----
MTM3561Sigorta Matematiğine Giriş11111--1-1--11111-------11--1-
MTM3571İşletim Sistemleri111-111-11---111------1111--1-
MTM3581Bilgisayar Tasarımı111-111-11---111------1111--1-
MTM3591Bulanık Mantık 111111-11---11111----1111-----
MTM3671Çizge Kuramı ve Algoritmalar111111-111--11111-----1-11--1-
MTM3601Nümerik Analiz 2 111111-1-1--11-11------11-----
MTM3611Matematik Tarihi 11------------111------1-1----
MTM3621Diferansiyel Geometri 111111-1-1--11--1-------1-----
MTM3631Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 111111-1-1--11--1-------1-----
MTM3641Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 111111-111--11111-----111-----
MTM3681Fourier Analizi111111-1----111-1------11-----
MTM3542Varyasyonlar Hesabı11111--1----11--1------11-----
MTM3552Yazılım Mühendisliği1111111111--11111----11111--11
MTM3562Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 11111--111--1111-------11-----
MTM3572Hata Düzelten Kodlara Giriş 11111--111---111------111-----
MTM3632Sistem Programlama1111111111--11111----11111--11
MTM3582Matris Analizi 11111--1-1--11--1------11-----
MTM3592Simülasyon Teknikleri1111111111--11111----11111--11
MTM3602Mekanik II 111111-1-1-111--1------11-----
MTM3612Zaman Serileri Analizi11111--1-1--11--1------11-----
MTM3642MVC Tasarım Deseni ile İnternet Programlama1111111111--11111----11111--11
MTM4521Nesneye Yönelik Programlama111111111--1-111-1-11-1---1---
MTM4531Sistem Analizi ve Dizayn111111111----1111---1---------
MTM4541Dinamik 111111111---------------------
MTM4551Proje Planlama ve Yönetimi11111111111111111-111-----1---
MTM4561Matematik Mühendisliği için Biomekanik111111111----111--------1---1-
MTM4571Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 111111111---------------------
MTM4581Oyunlar Teorisine Giriş 111111111---------------------
MTM4591Elastisite Teorisi11111-------------------------
MTM4601Kompleks Analiz 2111----------1----------------
MTM4661Nesneye Yönelik İleri Programlama111111111---------------------
MTM4621Eşitsizlikler 11111111-----1----------------
MTM4631Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı111111111111111---------------
MTM4641Veri Madenciliğine Giriş111111111----1----------------
MTM4651Yapay Görü 111111111----111------111-----
MTM4671Reel ve Dual Kuaterniyonların Lineer Cebiri11111--------1----------------
MTM4681Mobil Programlama111111111----111----------1---
MTM4522Fonksiyonel Analize Giriş11111--------1--111--1--------
MTM4532Şifrelemeye Giriş 11111--------1--111--1--------
MTM4542Görsel programlama111111111----111--1--1----1---
MTM4552Görüntü İşleme 111111111----111--1--1----1---
MTM4562Mesleki Terminoloji 111----------11------11---1--1
MTM4702Programlama ile Veri Bilimi111111111----1----------------
MTM4572Matematik Felsefesi 1------------11---------------
MTM4582Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 111111111----1-------11-------
MTM4592Bilişim Etiği1---------------1----1-11---11
MTM4602Web Programlama111111111----11-------1-------
MTM4612Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 11111111-----111--------1---1-
MTM4682Siber Güvenlik111111111----11-------1-------
MTM4632Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler111111111----11------11-------
MTM4642Veri haberleşmesi ve Network111111111----11------11-------
MTM4652Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 111111111----11------11-------
MTM4622Yapay Zeka111111111----11------11-------
MTM4692Uygulamalı SQL111111111---------------------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi -------------1111----1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ---------------------1--------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2---------------------1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi---------------------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1001Temel Fransızca 1---------------------1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1---------------------1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1--------
MDB1005Temel Macarca 1---------------------1--------
MDB1009Temel Yunanca 1---------------------1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1---------------------1--------
MDB1011 Temel Çince 1---------------------1--------
MDB1013Temel Japonca 1---------------------1--------
MDB1015 Temel Arapça 1---------------------1--------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1--------
MDB1017Temel Farsça 1---------------------1--------
MDB1019Temel Rusça 1---------------------1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1---------------------1--------
MDB1201Temel Romence 1---------------------1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X
PÇ-13X
PÇ-14
PÇ-15X
PÇ-16X
PÇ-17XXX
PÇ-18XX
PÇ-19XXX
PÇ-20XX
PÇ-21XXX
PÇ-22XXXXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XXXXX
PÇ-25XXXXXX
PÇ-26
PÇ-27XXXX
PÇ-28XXXX
PÇ-29XXX
PÇ-30XXXXXX