Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programının amacı; Elektronik sistemlerin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin torik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Elektronik sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektronik ve Haberleşme alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
 3. Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
 4. Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
 5. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
 6. Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
 7. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
 10. Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
 11. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
 12. Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC000 Seçmeli 230037.5
SEC000 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
EHM6499 Dönem Projesi000015
EHM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM6204 Mikroşerit Antenlerin Analizi30037.5
EHM6213 Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri30037.5
EHM6702 Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler30037.5
EHM5208 Güneş Enerjisi Teknolojileri30037.5
EHM6205 Ters Saçılma30037.5
EHM5213 İleri Elektromanyetik Teorisi 130037.5
EHM6209 İleri Elektromanyetik Teorisi 230037.5
EHM5237 Uydu Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM6206 Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri30037.5
EHM5404 Elektromagnetik Uyumluluk 30037.5
EHM5403 Biyometri30037.5
EHM5406 Evrimsel Elektronik30037.5
EHM5405 Endüstriyel Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5410 Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları30037.5
EHM5411 Ses İşleme30037.5
EHM5412 Yapay Sinir Ağları30037.5
EHM5413 Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 30037.5
EHM5402 Biyomedikal Ölçüm Düzenleri 30037.5
EHM5107 Kontrol Sistem Tasarımı30037.5
EHM6106 Yarıiletken Optoelektroniği30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5311 Multimedya Sinyal İşleme30037.5
EHM5415 Mikrodalga Transistörlü Kuvvetlendiriciler30037.5
EHM5414 Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri30037.5
EHM5318 Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri30037.5
EHM5306 Hesaplamalı Elektromagnetik 30037.5
EHM5226 Mikrodalga Sistem Mühendisliği30037.5
EHM5219 İstatistiksel İşaret İşleme30037.5
EHM5238 Veri İletişim Sistemleri30037.5
EHM5235 Telsiz İletişim Ağları30037.5
EHM5315 RF / Mikrodalga Devrelerinde Gürültü30037.5
EHM6302 Elektromagnetikte Moment Metodu30037.5
EHM5312 Optik Sinyal İşleme ve Holografi30037.5
EHM5309 Lineer Olmayan Mikrodalga Devrelerinin Temelleri30037.5
EHM5310 Mikrodalga Tranzistörlerinin Performans Karekterizyonu ve Aktif Devre Tasarımı30037.5
EHM5409 RF/Mikrodalga Devrelerinin Analizi30037.5
EHM5301 Akım Modlu Devreler30037.5
EHM5303 Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon30037.5
EHM5308 İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları30037.5
EHM5305 Elektronik Tasarım Optimizasyonu30037.5
EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
EHM5317 Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler30037.5
EHM6116 Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu30037.5
EHM5316 Sayısal Görüntü İşleme30037.5
EHM5314 Örüntü Tanıma30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EHM6499Dönem Projesi111111111111
EHM6204Mikroşerit Antenlerin Analizi111111111111
EHM6213Şerit ve Mikroşerit Sistemlerin Analiz Yöntemleri111111111111
EHM6702Elektromagnetik Teoride Sayısal Yöntemler111111111111
EHM5208Güneş Enerjisi Teknolojileri111111111111
EHM6205Ters Saçılma111-11111111
EHM5213İleri Elektromanyetik Teorisi 1111111111111
EHM6209İleri Elektromanyetik Teorisi 2111111111111
EHM5237Uydu Haberleşme Sistemleri111111111111
EHM6206Uzaktan Algılamada Görüntü Tanıma ve Bilgisayarlı Grafik Yöntemleri111111111111
EHM5404Elektromagnetik Uyumluluk 111111111111
EHM5403Biyometri111111111111
EHM5406Evrimsel Elektronik111111111111
EHM5405Endüstriyel Haberleşme Sistemleri111111111111
EHM5410Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları111111111111
EHM5411Ses İşleme111111111111
EHM5412Yapay Sinir Ağları111111111111
EHM5413Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 111111111111
EHM5402Biyomedikal Ölçüm Düzenleri 111111111111
EHM5107Kontrol Sistem Tasarımı111111111111
EHM6106Yarıiletken Optoelektroniği111111111111
EHM5313Optimizasyon Algoritmaları111111111111
EHM5311Multimedya Sinyal İşleme111111111111
EHM5415Mikrodalga Transistörlü Kuvvetlendiriciler111111111111
EHM5414Akıllı Şebeke Haberleşme Devre ve Teknolojileri111111111111
EHM5318Yeni Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri111111111111
EHM5306Hesaplamalı Elektromagnetik 111111111111
EHM5226Mikrodalga Sistem Mühendisliği111111111111
EHM5219İstatistiksel İşaret İşleme111111111111
EHM5315RF / Mikrodalga Devrelerinde Gürültü111111111111
EHM6302Elektromagnetikte Moment Metodu111111111111
EHM5312Optik Sinyal İşleme ve Holografi111111111111
EHM5309Lineer Olmayan Mikrodalga Devrelerinin Temelleri111111111111
EHM5310Mikrodalga Tranzistörlerinin Performans Karekterizyonu ve Aktif Devre Tasarımı111111111111
EHM5409RF/Mikrodalga Devrelerinin Analizi111111111111
EHM5301Akım Modlu Devreler111111111111
EHM5303Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon111111111111
EHM5308İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları111111111111
EHM5305Elektronik Tasarım Optimizasyonu111111111111
EHM5313Optimizasyon Algoritmaları111111111111
EHM5317Uygulamalı Mikrodalga Pasif Devreler111111111111
EHM6116 Hücresel şebeke planlaması ve optimizasyonu111111111111
EHM5316Sayısal Görüntü İşleme111111111111
EHM5314Örüntü Tanıma111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12