Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüSibel Dağlılar
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMetalürji ve Malzeme Mühendisliği programı, etal,seramik, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalıdırprogramdır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra, maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Programda endüstriyel hammaddelerin, doğal minerolojik kaynakların, geri dönüşüştürülebilir ve geri kazanılabilir malzeme kaynaklarından malzeme üretimini, malzemelerin mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Malzemelerin şekillendirilmesi, birleştirilmesi, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimleri sonrasında ısıl işlem gibi tekniklerle malzemelere yeni özelliklerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca tasarım prosesi de çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından dolayı malzemeler tüm mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Metaller ve bunların alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen; seramik, polimer ve kompozit malzemeler alanında iyileşme ve gelişmeler sürekli artmaktadır. Bu programın hedefi öğrencilere, gerekli bilimsel altyapı, donanım, bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı, bilgiyi amaca yönelik kullanabilme becerisi, modelleme, girişimcilik, gerek bilimsel gerek endüstriyel artan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yeni malzeme ve süreç tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım ölçütlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu gelişmelerin devam etmesi ile birlikte metalürji ve malzeme mühendisleri diğer mühendislikler için gereli malzemelerin ana üreticisidir.
Mezunların Mesleki ProfiliMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları entegre metal üretim tesislerinde, haddehanelerde, dökümhanelerde, ısıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisinde, korozyon konularında ve seramik üretim tesislerinde ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge bölümlerinde çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. 1.1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 2. 1.2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
 3. 1.3. Matematik ve fen bilimleri alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği problemlerinin çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
 4. 2.1. Karmaşık Metalurji ve Malzeme Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
 5. 2.2. Uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 6. 3.1. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
 7. 3.2. Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 8. 4.1. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
 9. 4.2. Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 10. 5.1. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi/Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi deney yapma becerisi
 11. 5.2. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi veri toplama becerisi/Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 12. 6.1. Bireysel olarak çalışma becerisi
 13. 6.2. Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 14. 6.3. Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
 15. 7.1. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 16. 7.2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 17. 8.1. Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin biçimde iletişim kurma ve etkin sunum yapabilme becerisi
 18. 8.2. En az bir yabancı dil bilgisi
 19. 8.3. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama
 20. 8.4. Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme
 21. 8.5. Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 22. 9.1. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 23. 9.2. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 24. 10.1. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 25. 10.2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
 26. 11.1. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi
 27. 11.2. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 28. 12.1. İleri temel bilim ve mühendislik ilkelerini metalurji ve malzeme sistemlerine uygulama becerisi kazanır
 29. 12.2. Metal, seramik, polimer, kompozit ve nanoteknoloji konularını, bilim ve mühendislik ilkeleri çerçevesinde öğrenir
 30. 12.3. Mühendislik malzemelerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansı hakkında bilgi kazanır
 31. 12.4. Elde edilen bilgileri, malzemenin üretimi, seçimi ve tasarımı konusunda birleştirme ve uygulama becerisi kazanır
 32. 12.5. Program amaçları doğrultusunda deney, istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanma becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MEM1901 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği20023
MEM1911 İstatistik30035
MEM1921 Bilişim Teknolojileri20024
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MEM1902 Fizikokimya30034
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MEM2711 Malzeme Bilimi30035
MEM2901 Mekanik Metalurji20023
MEM2911 Malzeme Statiği ve Mukavemeti20023
MEM2921 Malzeme Termodinamiği30035
MEM2931 Teknik Resim Esasları30035
MEM2941 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1320 Lineer Cebir20023
MEM2762 Faz Diyagramları30035
MEM2902 Çözelti Termodinamiği30035
MEM2912 Bilgisayarlı Modelleme ve Tasarım20023
MEM2922 İmalat Teknolojilerinin Temelleri20023
MEM2932 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri20023
MEM2952 Seramik Malzemeler20023
MEM2962 Üretim Metalürjisi Prensipleri30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3501 Girişimcilik ve Proje Yönetimi20024
MEM3001 Staj 1 00002
MEM3911 Katılaşma Prensipleri20022
MEM3921 Ölçme ve Kalibrasyon30035
MEM3931 Isı Aktarımı20022
MEM3941 Demir-Çelik Metalurjisi20023
MEM3961 Laboratuvar-I00213
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 2-220023
SEC0004 Seçmeli 2-320023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3002 Staj 2 00002
MEM3862 Tasarım Esasları20022
MEM3902 Polimer Kimyası ve Polimerik Malzemeler30034
MEM3912 Mühendislik Malzemeleri20023
MEM3922 Metalografi20022
MEM3932 Döküm Teknolojisi20023
MEM3942 Isıl İşlemler20023
MEM3952 Laboratuvar-II00213
MEM3972 Kompozit Malzemeler20022
SEC0005 Seçmeli 2-420023
SEC0006 Seçmeli 2-520023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4621 Metalurji Kinetiği11023
MEM4631 Korozyon ve Korunma20023
MEM4641 Demir Dışı Metaller Metalurjisi20023
SEC0007 Seçmeli 2-620023
SEC0008 Seçmeli 2-720023
SEC0009 Seçmeli 2-820023
SEC0010 Seçmeli 2-920023
SEC0011 Seçmeli 3-112029
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
MEM4302 Kalite Yönetimi20023
MEM4312 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MEM4322 Akademik Araştırma Teknikleri20022
MEM9000 Bitirme Çalışması080412
SEC0012 Seçmeli 2-1020023
SEC0013 Seçmeli 2-1120023
SEC0014 Seçmeli 2-1220023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM3501 Kaynak Teknolojisi20023
MEM3511 Hammadde ve Cevher Hazırlama20023
MEM3521 Seramiklerin Üretim Yöntemleri20023
MEM3531 Makine Elemanları20023
MEM3541 Hidrometalurji20023
MEM3551 Cam Teknolojisi20023
MEM3561 Talaşlı İmalat Teknolojisi20023
MEM3571 Elektrometalurji20023
MEM3581 İleri Seramikler20023
MEM3602 Refrakterler20023
MEM3622 Plastik Şekillendirme Teknolojisi20023
MEM3632 Pirometalurji20023
MEM3642 Endüstriyel Fırınlar20023
MEM3652 Toz Metalurjisi20023
MEM3662 Metalurjik Ön İşlemler20023
MEM4402 Tahribatsız Muayeneler20023
MEM4412 Isıl-Optik-Fotonik Özellikler20023
MEM4422 Mühendislikte Ekonomi20023
MEM4432 Karakterizasyon Teknikleri20023
MEM4442 Elektriksel ve Manyetik Özellikler20023
MEM4452 Tesis Organizasyonu ve Yönetimi20023
MEM4462 Hasar Analizi20023
MEM4472 Yüzey Teknolojileri20023
MEM4482 Standardizasyon ve Uygunluk20023
MEM4861 Savunma Sanayi Malzemeleri20023
MEM4871 Metalurjik Atıklar ve Geri Dönüşüm20023
MEM4881 Polimerlerin Şekillendirilmesi20023
MEM4891 Otomotiv Malzemeleri20023
MEM4901 İleri Metal Rafinasyonu20023
MEM4911 Fonksiyonel Malzemeler20023
MEM4921 Biyomedikal Malzemeler20023
MEM4931 Ferroalaşım Üretim Yöntemleri20023
MEM4941 Modern Çelikler20023
MEM4951 Uzay ve Havacılık Malzemeleri20023
MEM4961 Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi20023
MEM4971 Nano Malzemeler20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MEM4831 Metalurjik Üretimde Tasarım Uygulamaları12029
MEM4841 Malzeme Teknolojilerinde Tasarım Uygulamaları12029
MEM4851 Seramik Teknolojilerinde Tasarım Uygulamaları12029
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
TDB1031Türkçe 1--------------------5-----------
MDB1031İleri İngilizce I-----------------5--------------
FIZ1001Fizik 15------------5------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I--------------------------------5
MAT1071Matematik 15--------------------------------
MEM1901Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği---------------5------55---------
MEM1911İstatistik5-5-5-----5----------------------
MEM1921Bilişim Teknolojileri-------55------------------------
FIZ1002Fizik 25------------5-------------------
MDB1032İleri İngilizce II-----------------5---------------
TDB1032Türkçe 2--------------------5------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II --------------------------------5
KIM1170Genel Kimya5-5----------5-------------------
SEC0001Seçmeli 1-1---------------------------------
MAT1072Matematik 25--------------------------------
MEM1902Fizikokimya5-5------------------------------
MEM2711Malzeme Bilimi-55-------------------------55---
MAT2411Diferansiyel Denklemler5--------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------5---------------
MEM2901Mekanik Metalurji---5--------------------5--------
MEM2911Malzeme Statiği ve Mukavemeti--5------------------------5-5---
MEM2921Malzeme Termodinamiği-555-----------------------5-----
MEM2931Teknik Resim Esasları--------5--5---------------------
MEM2941İş Sağlığı ve Güvenliği 1---------------------5---55------
MEM2762Faz Diyagramları-5----------------------------5--
MAT1320Lineer Cebir5-5------------------------------
MEM2902Çözelti Termodinamiği-55------------------------------
MEM2912Bilgisayarlı Modelleme ve Tasarım----55-55----------------------5-
MEM2922İmalat Teknolojilerinin Temelleri-5-------------------------5-----
MEM2932 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri-5-------------------------5-----
MEM2952Seramik Malzemeler-5--------------------------5----
MEM2962Üretim Metalürjisi Prensipleri-5-------------------------5--5--
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------------------
ITB3010Sosyoloji---------------------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------------------
MEM3001Staj 1 ------------------555------------
SEC0002Seçmeli 2-1---------------------------------
SEC0003Seçmeli 2-2---------------------------------
SEC0004Seçmeli 2-3---------------------------------
KMM3501Girişimcilik ve Proje Yönetimi-----5-------5-------555---------
MEM3911Katılaşma Prensipleri-5-------------------------5--5--
MEM3921Ölçme ve Kalibrasyon-55---------------------5--------
MEM3931Isı Aktarımı--5------------------------5-----
MEM3941Demir-Çelik Metalurjisi-5---------5---------------5-----
MEM3961Laboratuvar-I---5------5-5---5-555------------
MEM4831Metalurjik Üretimde Tasarım Uygulamaları-----555-5--5---5-55-------------
MEM4841Malzeme Teknolojilerinde Tasarım Uygulamaları-----555-5--5---5-55-------------
MEM4851Seramik Teknolojilerinde Tasarım Uygulamaları-----555-5--5---5-55-------------
MEM3002Staj 2 ------------------555------------
MEM3862Tasarım Esasları---5--------5-5-5--------------5-
SEC0005Seçmeli 2-4---------------------------------
SEC0006Seçmeli 2-5---------------------------------
MEM3902Polimer Kimyası ve Polimerik Malzemeler-5---------5---------------------
MEM3912Mühendislik Malzemeleri-5-5--------------------5---5----
MEM3922Metalografi-5---------------------------5---
MEM3932Döküm Teknolojisi-5-5-----------------------------
MEM3942Isıl İşlemler-5-5--------------------------5--
MEM3952Laboratuvar-II---5------5-5---5-555------------
MEM3972Kompozit Malzemeler-5-5------------------------5----
SEC0007Seçmeli 2-6---------------------------------
SEC0008Seçmeli 2-7---------------------------------
SEC0009Seçmeli 2-8---------------------------------
SEC0010Seçmeli 2-9---------------------------------
SEC0011Seçmeli 3-1-----555-5--5---5-55-------------
MEM4621Metalurji Kinetiği-5-5-----------------------5-----
MEM4631Korozyon ve Korunma-5-5-----------------------------
MEM4641Demir Dışı Metaller Metalurjisi-5---------5---------------5-----
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---------------555--5------------
SEC0012Seçmeli 2-10---------------------------------
SEC0013Seçmeli 2-11---------------------------------
SEC0014Seçmeli 2-12---------------------------------
MEM4302Kalite Yönetimi---------------------5-55--------
MEM4312İş Sağlığı ve Güvenliği 2---------------------5---55------
MEM4322Akademik Araştırma Teknikleri---------5----555------5---------
MEM9000Bitirme Çalışması------55--5-5-5-5-55---5-5-------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XXX
PÇ-16XXX
PÇ-17XXX
PÇ-18XXX
PÇ-19XXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XX
PÇ-25XX
PÇ-26XXX
PÇ-27XXX
PÇ-28XXX
PÇ-29XXX
PÇ-30XXX
PÇ-31XXX
PÇ-32XXX