Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBu program gıda bilimi ve teknolojisinde ileri seviyede dersler sunarak bu alanda ortaya çıkan problemlere çözüm üretecek nitelikte öğrenci yetiştirir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; süt, et, tahıl, meyve-sebze gibi gıda endüstrisinde çeşitli üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge mühendisliği, satış ve pazarlama gibi görevleri yerine getirmekte, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir
  2. Gıda bilimi ve teknolojisi üzerine bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazanır
  3. Gıda bilimi ve teknolojisindeki problemlerini kurgulamak ve çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama yeteneği kazanır
  4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme yeneği kazanır
  5. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk alma yeteneği kazanır.
  6. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazanır
  7. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanır

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
GDM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
GDM5001 Seminer01007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
GDM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
GDM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6201 Gıda Endüstrisinde Matematiksel Uygulamalar ve Modelleme30037.5
GDM6202 İleri Gıda Kimyası30037.5
GDM6113 İleri Gıda Mikrobiyolojisi30037.5
GDM6117 Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Deneysel Tasarım ve Modelleme30037.5
GDM5122 Gıda Mühendisliğinde Temel Prosesler30037.5
GDM5127 İleri Gıda Analizeri30037.5
GDM5109 Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6119 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri30037.5
GDM5131 Mikrobiyal Polisakkaritler 30037.5
GDM5129 Gıda Kaynaklı Virüsler30037.5
GDM5128 Gıda Biliminde Omik Teknolojiler30037.5
GDM6108 Fungal fermentasyonlar ve mayalar30037.5
GDM6102 Bakteriyel Gıda Patojenleri30037.5
GDM6106 Enzim Bilimi ve Teknolojisi30037.5
GDM6104 Doğal Gıda Katkıları ve Antioksidanlar30037.5
GDM6101 Arıcılık Ürünleri30037.5
GDM6105 Emülsiyon Tipi Et Ürünleri Teknolojisi30037.5
GDM6110 Gıda Reolojisi-230037.5
GDM6114 Peynir Teknolojisi30037.5
GDM6112 Gıdalarda Duyusal Analizler30037.5
GDM6109 Gıda Endüstrisinde Kalite Güvence Sistemleri30037.5
GDM6115 Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri30037.5
GDM6111 Gıdalarda Biyokimyasal Reaksiyonlar30037.5
GDM6107 Fırıncılık Ürünleri Teknolojisi30037.5
GDM6199 Gıda Lipidleri30037.5
GDM6116 Gıda Endüstrisinde Reoloji Uygulamaları30037.5
GDM6118 Biyopolimerler ve Gıda Ambalajlama Uygulamaları30037.5
GDM5101 Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5104 Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5105 Dondurma Teknolojisi30037.5
GDM5106 Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler30037.5
GDM5107 Fonksiyonel Gıdalar30037.5
GDM5108 Gıda Analizinde Moleküler Teknikler30037.5
GDM5110 Gıda Reolojisi-130037.5
GDM5111 Gıda Toksikolojisi30037.5
GDM5112 Gıda Ve Beslenme İlkeleri30037.5
GDM5113 İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi30037.5
GDM5114 İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi30037.5
GDM5115 Kurutma Teknolojisi30037.5
GDM5116 Laktik Asit Bakterileri30037.5
GDM5117 Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler30037.5
GDM5118 Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri30037.5
GDM5119 Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri30037.5
GDM5120 Gıda Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları30037.5
GDM5121 Gıda Ambalajlamada Yeni Teknikler30037.5
GDM5123 Bitkisel Gıda Fermentasyonları30037.5
GDM5124 Çikolata ve Şekerleme Ürünleri Teknolojisi30037.5
GDM5125 Gıdaların Mühendislik Özellikleri30037.5
GDM5126 Yağ Rafinasyonunda Yeni Teknikler30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567
GDM5109Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar-111111
GDM5116Laktik Asit Bakterileri1111111
GDM5111Gıda Toksikolojisi1111-11
GDM5117Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler11111-1
GDM5107Fonksiyonel Gıdalar1111-11
GDM5106Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler11111-1
GDM5119Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri11111-1
GDM5114İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi1111111
GDM5115Kurutma Teknolojisi1111111
GDM5112Gıda Ve Beslenme İlkeleri-1-111-
GDM5105Dondurma Teknolojisi1111111
GDM5104Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları1111111
GDM5108Gıda Analizinde Moleküler Teknikler1111111
GDM5113İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi1111111
GDM5101Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları1111111
GDM5110Gıda Reolojisi-11111111
GDM5118Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri1111--1
GDM5120Gıda Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları1111111
GDM5001Seminer1111111
GDM5000Yüksek Lisans Tezi1111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXX