Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMekatronik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgram, 2 senelik %30 İngilizce, yüksek lisans seviyesindedir ve tez çalışması ile son bulmaktadır. Farklı alanlardan gelen öğrencilere Mekatronik altyapısı kazandırılmak amaçlanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Mekatronik Mühendisi olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Mekatronik Mühendisliği alanındaki teorik ve uygulamalı bilgide uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve kendi özelleştirilmiş alanında bunları uygulayabilme becerisi
  2. Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme yetisi kazanarak bilimsel problemleri kurgulayabilme ve, konvansiyonel metotlar ile ya da yenilikçi yöntemler geliştirerek bu problemleri çözebilme becerisi
  3. Mekatronik Mühendisliğinin doğası gereği, edindiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi
  4. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
  5. Bilimsel çalışma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde, bilimsel ve etik değerleri gözetme duyarlılığı
  6. Mekatronik alanındaki yeni ve gelişmekte olan teoriler ve uygulamalar hakkında farkındalık yaratma ve bunları araştırma ve öğrenebilme becerisi
  7. Kendi alanda çözmeye çalıştığı problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve uyarlayabilme becerisi
  8. En az bir yabancı dilde iyi seviyede yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi
  9. Alanındaki bilgisayar yazılımlarını ve genel bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
  10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu uygulayabilme becerisi

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MKT5001 Seminer01007.5
MKT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MKT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MKT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT6124 Tasarımda Eniyileştirme30037.5
MKT6116 Mühendislik Matematiği 230037.5
MKT5134 Mekatronik Mühendisliğinde İstatistik, Olasılık ve Deneysel Yöntemler30037.5
MKT5121 Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT6108 Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
MKT6109 Mikro-Nano Mekatronik30037.5
MKT6110 Otonom Robotlar30037.5
MKT6111 Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği30037.5
MKT6112 Uygulamalı Optimal Kontrol30037.5
MKT6113 Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol30037.5
MKT6114 Akıllı Kontrol Sistemleri30037.5
MKT6115 Görüntü Tanıma30037.5
MKT6117 Uygulamalı Sayısal Tasarım30037.5
MKT6123 Lineer Olmayan Sistemlerin Uygulamalı Kontrolü30037.5
KOM5112 Parametrik Belirsiz Sistemlerin Analizi30037.5
BLM5112 Olasılıksal Robotik30037.5
BLM5132 Zeki Optimizasyon Yöntemleri30037.5
BLM6103 Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler30037.5
MKT6125 Bulanık Modelleme ve Kontrol30037.5
MKT6118 Model Öngörülü Yaklaşımın Mekatronikte Uygulamaları30037.5
MKT6122 Yeni Nesil Elektrikli Sürücü Sistemler30037.5
MKT6119 Newtonyen Olmayan Akışkaların Mekatronik Uygulamaları30037.5
MKT6120 Tıbbi Cihaz ve Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı30037.5
MKT6121 Mekatronik Mühendisliğinde Yapay Görme Uygulamaları30037.5
MKT6101 Aksiyomatik Dizayn Prensipleri30037.5
MKT6102 Biyomedikal İşaret İşleme30037.5
MKT6103 Biyomekatronik Sistemler30037.5
MKT6104 Çoklu Cisim Dinamiği30037.5
MKT6105 Filtre Tasarımı Teorisi30037.5
MKT6106 Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri30037.5
MKT6107 Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka30037.5
MKT5101 Robotların Kontrolü30037.5
MKT5104 CNC Makineler30037.5
MKT5105 Dijital Kontrol Sistemleri30037.5
MKT5106 Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı30037.5
MKT5107 Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı30037.5
MKT5110 Isıl Sistem Tasarımı30037.5
MKT5111 Kompozit ve Akıllı Malzemeler30037.5
MKT5112 Lineer Sistem Teorisi30037.5
MKT5113 Mekanik Titreşimler30037.5
MKT5114 Mekatronikte Sayısal Yöntemler30037.5
MKT5115 Mekatronikte Sistem Mühendisliği30037.5
MKT5116 Mikroişlemcilerin İleri Programlanması30037.5
MKT5117 Mühendislik Matematiği30037.5
MKT5119 Robotlarda Görme30037.5
MKT5120 Robotların Kinematik ve Dinamiği30037.5
MKT5122 Sonlu Elemanlar Analizi30037.5
MKT5123 Sürekli Sistemler Dinamiği30037.5
MKT5125 Taşıt Kontrol Sistemleri30037.5
MKT5126 Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı30037.5
MKT5127 Ürün Tasarımı ve Girişimcilik30037.5
MKT5220 Kültürlerarası İletişim ve Liderlik30037.5
MKT5128 İş ve İdaresi30037.5
MKT5320 Finansal Ekonomi30037.5
KOM5113 Ayrık Olay Sistemlerinin Kontrolu ve Otomasyonu 30037.5
KOM5115 Fonksiyonel Emniyet30037.5
KOM5111 Otomasyon Sistemlerinde Veri Haberleşmesi30037.5
KOM5110 Frekans Tabanlı Sistem Tanıma30037.5
ELM5211 Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri30037.5
ELM5201 Akıllı Şebekeler30037.5
BLM5138 Araçlar Arası Haberleşme30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MKT5121Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri1111111111
MKT5134Mekatronik Mühendisliğinde İstatistik, Olasılık ve Deneysel Yöntemler111-------
MKT6116Mühendislik Matematiği 211-----111
MKT5106Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı---11-11-1
MKT5111Kompozit ve Akıllı Malzemeler11-----111
MKT5120Robotların Kinematik ve Dinamiği1111111111
MKT5105Dijital Kontrol Sistemleri---11-11-1
MKT5107Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı111--1--1-
MKT5116Mikroişlemcilerin İleri Programlanması111-----1-
MKT5220Kültürlerarası İletişim ve Liderlik1111111111
MKT5127Ürün Tasarımı ve Girişimcilik1111111111
MKT5113Mekanik Titreşimler1111111111
MKT5122Sonlu Elemanlar Analizi1---1--111
MKT5114Mekatronikte Sayısal Yöntemler1---1--111
MKT5119Robotlarda Görme111--1--1-
MKT5128İş ve İdaresi1111111111
MKT5320Finansal Ekonomi1111111111
MKT5104CNC Makineler11--1-11--
MKT5110Isıl Sistem Tasarımı1111-1----
MKT5112Lineer Sistem Teorisi111-------
MKT5115Mekatronikte Sistem Mühendisliği1111111111
MKT5126Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı1111111111
MKT5101Robotların Kontrolü1111111111
MKT5125Taşıt Kontrol Sistemleri1111111111
MKT5117Mühendislik Matematiği1111111111
MKT5123Sürekli Sistemler Dinamiği1111-1----
MKT6118Model Öngörülü Yaklaşımın Mekatronikte Uygulamaları---------1
MKT6119Newtonyen Olmayan Akışkaların Mekatronik Uygulamaları1111-1----
MKT6120Tıbbi Cihaz ve Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı--1--1----
MKT6121 Mekatronik Mühendisliğinde Yapay Görme Uygulamaları11----1-1-
MKT6105Filtre Tasarımı Teorisi111-----1-
MKT6106Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri1111-1----
MKT6110Otonom Robotlar---------1
MKT6114Akıllı Kontrol Sistemleri-11--1--1-
MKT6123Lineer Olmayan Sistemlerin Uygulamalı Kontrolü---------1
MKT5001Seminer---11111--
MKT5000Yüksek Lisans Tezi1111111111
MKT5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik-1-111--11

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10