Makine Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüZehra YUMURTACI
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMakine Mühendisliği Lisans programının amacı Makine Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran, üreten ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMakine mühendisi; enerji teknolojileri, yanma sistemleri, akustik sistemler, ses ve mekanik titreşim kontrolü, kati mekaniği, akışkanlar mekaniği, otomatik kontrol, imalat, robotik, kalite yönetimi, fabrika organizasyonu, malzeme teknolojileri ve kontrol gibi konularda uzmanlığı olan ve sistemlerin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirme yetisine sahip bir mühendistir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla makine mühendisliğinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Makine mühendisliği alanı kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; makine mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın makine mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; makine mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAK1051 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM22035
MAK1061 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ12023
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MAK1071 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ VE ETİK20023
MAT1320 Lineer Cebir20023
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MAK1072 STATİK30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MAK1062 PROGRAMLAMA10222
MAK1052 aa TEKNİK RESİM VE TASARIM22033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MAK2011 ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME20023
MAK2061 MALZEME30034
MAK2071 aa DİNAMİK 130034
MAK2081 aa MUKAVEMET 130034
MAK2091 TERMODİNAMİK 130034
MAK2101 SAYISAL YÖNTEMLER 20023
SEC0001 SOSYAL SEÇMELİ 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK2112 aa AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 130034
MAK2122 İMALAT YÖNTEMLERİ 130034
MAK2132 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ12023
MAK2142 aa TERMODİNAMİK 220023
MAK2212 aa MUKAVEMET 220023
MAK2172 aa DİNAMİK 220023
MAK2162 aa ENDÜSTRİYEL MALZEMELER20023
MAK2152 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK20024
SEC0002 SOSYAL SEÇMELİ 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3001 ATÖLYE STAJI00002
MAK3091 aa MAKİNE ELEMANLARI 130034
MAK3271 aa ISI TRANSFERİ 130034
MAK3281 aa MOTORLAR30034
MAK3481 ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ21134
MAK3291 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE DEĞER YÖNETİMİ20023
MAK3301 aa AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 220023
MAK3391 aa İMALAT YÖNTEMLERİ 220023
SEC0003 MESLEKİ SEÇMELİ 1-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3002 aa MESLEKİ ALAN STAJI 100002
MAK3072 PROJE 104025
MAK3172 aa MAKİNE ELEMANLARI 222035
MAK3182 aa MAKİNE DİNAMİĞİ30035
MAK3192 aa TURBO MAKİNELER30034
MAK3262 aa TASARIM TEKNİĞİ 112023
SEC0004 MESLEKİ SEÇMELİ 1-220023
SEC0005 MESLEKİ SEÇMELİ 1-320023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4081 PROJE 204025
MAK4291 LABORATUVAR00213
MAK4391 aa OTOMATİK KONTROL 120025
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MAK4451 MEKANİK TİTREŞİMLER20025
MAK4471 İş Sağlığı ve Güvenliği 120024
SEC0006 MESLEKİ SEÇMELİ 1-420023
SEC0007 MESLEKİ SEÇMELİ 1-520023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4002 aa MESLEKİ ALAN STAJI 200002
MAK9000 BİTİRME ÇALIŞMASI08048
MAK4072 ÖZEL LABORATUVAR00212
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
MAK4462 aa TAKIM TEZGAHLARI 20022
MAK4482 aa ENDÜSTRİYEL OTOMASYON22033
MAK4472 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0008 MESLEKİ SEÇMELİ 1-620023
SEC0009 MESLEKİ SEÇMELİ 1-720023
SEC0010 MESLEKİ SEÇMELİ 1-820023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
MESLEKİ SEÇMELİ 1-1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3071 SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYON20023
MAK3081 ANALİTİK MEKANİK20023
MAK3671 TRİBOLOJİNİN PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI20023
MAK3561 TAŞITLARDA ALGILAYICILAR VE AKTÜATÖRLER20023
MAK3141 ENERJİ EKONOMİSİ 120023
MAK3151 ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON 20023
MAK3181 SIHHİ TESİSAT20023
MAK3191 GAZ TESİSATI20023
MAK3201 SOĞUTMA TEKNİĞİ20023
MAK3961 İLERİ TERMODİNAMİK20023
MAK3461 TALAŞSIZ ŞEKİL VERME MEKANİĞİ20023
MAK3681 İKLİMLENDİRMEDE YALITIM SİSTEMLERİ20023
MAK3691 İÇ HAVA KALİTESİ VE TESİSATTA HİJYEN20023
MAK3401 KATI MODELLEME VE HIZLI PROTOTİPLEME20023
MAK3431 DEMİR DIŞI METALLERİN BASINÇLI DÖKÜMÜ20023
MAK3471 TAŞIT SİSTEMLERİ20023
MAK3441 KAYNAK TEKNİĞİ20023
MAK3451 TALAŞLI İMALAT20023
MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK3572 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ20023
MAK3402 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM20023
MAK3672 MOTOR DİNAMİĞİ20023
MAK3372 HİDROLİK MAKİNELER20023
MAK3802 ISITMA HAVALANDIRMA20023
MAK3792 ISI TRANSFERİ 220023
MAK3102 MUKAVEMET 320023
MAK3662 TARIM MAKİNELERİ20023
MAK3462 DEMİR ESASLI METALLERİN GRAVİTE DÖKÜMÜ20023
MAK3592 TALAŞSIZ İMALAT TEZGAHLARI VE TAKIMLANDIRMA20023
MAK3162 OTTO MOTOR TEKNOLOJİSİ20023
MAK3602 MEKATRONİK SİSTEMLER20023
MAK3882 ENERJİ EKONOMİSİ 220023
MAK3812 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ20023
MAK3252 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ20023
MAK3682 PROSES TEKNİĞİ20023
MAK3272 KLİMA 120023
MAK3482 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ20023
MAK3582 ÖZEL KAYNAK YÖNTEMLERİ20023
MAK3472 ENDÜSTRİYEL MALZEMELERİN TALAŞLI İŞLENMESİ20023
MAK3652 MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ20023
MAK3502 İMALATTA KALİTE20023
MAK3692 MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE SOĞUTMA20023
MAK3782 OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLEMESİ20023
MAK3452 ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR20023
MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4681 KALIP İMAL TEKNİĞİ20023
MAK4481 TASARIM TEKNİĞİ 220023
MAK4541 EKLEMELİ İMALAT20023
MAK4581 TAŞIT AERODİNAMİĞİ20023
MAK4671 YANGIN DİNAMİĞİ VE GÜVENLİĞİ20023
MAK4561 PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ20023
MAK4491 TRANSPORT TEKNİĞİ 120023
MAK4571 MOTOR KONSTRÜKSİYONU20023
MAK4401 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER20023
MAK4461 GAZ TÜRBİNLERİ20023
MAK4661 TERMİK PROSES TEKNİĞİ 120023
MAK4651 KÜTLE TRANSFERİ20023
MAK4501 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT20023
MAK4591 AKILLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT VE ELEMANLARI 20023
MAK4521 RAYLI SİSTEMLER20023
MAK4071 MEKANİZMA TEKNİĞİ 120023
MAK4941 TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ20023
MAK4931 TAŞITLARDA TAHRİK DİNAMİĞİ VE GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ20023
MAK4921 DIESEL MOTOR TEKNOLOJİSİ20023
MAK4911 TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONU20023
MAK4901 BUHAR KAZANLARI20023
MAK4181 ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ20023
MAK4891 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU20023
MAK4601 ENERJİ YÖNETİMİ 120023
MAK4241 PROSES KONTROL 120023
MAK4251 KLİMA 220023
MAK4261 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 120023
MAK4801 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI20023
MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAK4672 TAŞIT TİTREŞİMLERİ20023
MAK4492 NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ 20023
MAK4682 YAKITLAR YANMA20023
MAK4502 KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI20023
MAK4402 ENERJİ DEPOLAMANIN TEMELLERİ20023
MAK4522 MAKİNE ELEMANLARI 320023
MAK4562 İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM20023
MAK4532 AKILLI İMALATTA METROLOJİ20023
MAK4542 CNC TAKIM TEZGAHLARI VE PROGRAMLANMASI20023
MAK4582 NANOMALZEMELERE GİRİŞ20023
MAK4702 ROBOTİK BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ20023
MAK4652 ALTERNATİF TAŞIT TAHRİK SİSTEMLERİ20023
MAK4692 MİNİ VE MİKRO ÖLÇEKLİ SİSTEMLERDE ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ20023
MAK4602 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ20023
MAK4662 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER20023
MAK4552 FABRİKA ORGANİZASYON VE TESİS PLANLAMA20023
MAK4982 TRANSPORT TEKNİĞİ 220023
MAK4592 MEKANİZMA TEKNİĞİ 220023
MAK4052 OTOMATİK KONTROL 220023
MAK4062 ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI20023
MAK4082 ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ20023
MAK4092 ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ20023
MAK4972 TAŞIT VE ÇEVRE20023
MAK4962 TAŞITLARDA FRENLEME DİNAMİĞİ VE FREN SİSTEMLERİ20023
MAK4942 ENERJİ SANTRALLERİ20023
MAK4152 KOMPRESÖRLER20023
MAK4172 ENERJİ TESİSLERİ VE İŞLETMESİ20023
MAK4182 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU20023
MAK4192 ENERJİ YÖNETİMİ 220023
MAK4202 PROSES KONTROL 220023
MAK4922 ARITMA TEKNOLOJİLERİ20023
MAK4912 KURUTMA20023
MAK4902 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 220023
MAK4242 TERMİK PROSES TEKNİĞİ 220023
MAK4282 İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER20023
MAK4292 PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ VE TESİSLERİ20023
MAK4252 İMALAT SİSTEMLERİ20023
MAK4302 İKLİMLENDİRME SİSTEM ELEMANLARI20023
MAK4892 BİNA OTOMASYONU VE İŞLETMESİ20023
MAK4882 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA20023
SOSYAL SEÇMELİ 1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MAK2100 MAKİNE TEKNOLOJİSİ TARİHİ30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033

Diğer Notlar

Makine mühendisliği geniş kapsamlı bir meslek olduğundan, isteyen öğrenciler ders seçiminde yakın ilgi duydukları bir alana odaklanarak ‘Dal’ eğitimi yapabilirler. Dal seçimi yapmak istemeyen öğrenciler ise ‘GENEL’ öğrencisi olarak dal seçmeli dersleri tüm dal ders gruplarından seçerler.‘Dal’ eğitimi yapan öğrencilere dal şartlarını sağlamaları halinde ve talepleri üzerine Dal eğitimi yaptıklarını gösteren bir “Dal Belgesi” verilir.

 

Dal Belgesi alabilmek için öğrencinin;

- İlgili daldan 6 adet Mesleki Seçimlik ders alması ve başarılı olması,

- Özel Laboratuvar dersini ilgili daldan alması ve başarılı olması,

- Bitirme Tezi'ni ilgili daldan alarak tamamlaması,

- Mesleki Alan Stajı 1 ve 2'yi ilgili daldan yapması gerekmektedir.


KONSTRÜKSİYON DALI              

MESLEKİ SEÇMELİ 1-1      

MAK3401              KATI MODELLEME VE HIZLI PROTOTİPLEME

MAK3071              SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYON

MAK3081              ANALİTİK MEKANİK                

MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3              

MAK3402              BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK3452              ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR

MAK3662              TARIM MAKİNELERİ

MAK3102              MUKAVEMET 3

MAK3602              MEKATRONİK SİSTEMLER

MAK3572              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

MAK3502              İMALATTA KALİTE

MAK3652              MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5              

MAK4481              TASARIM TEKNİĞİ 2

MAK4491              TRANSPORT TEKNİĞİ 1

MAK4071              MEKANİZMA TEKNİĞİ 1

MAK4521              RAYLI SİSTEMLER

MAK4941              TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8       

MAK4502              KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI

MAK4522              MAKİNE ELEMANLARI 3

MAK4982              TRANSPORT TEKNİĞİ 2

MAK4592              MEKANİZMA TEKNİĞİ 2

MAK4052              OTOMATİK KONTROL 2

MAK4062              ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI

MAK4082              ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ

MAK4092              ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

MAK4602              SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ

MAK4662              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER

               

OTOMOTİV DALI            

MESLEKİ SEÇMELİ 1-1      

MAK3471              TAŞIT SİSTEMLERİ

MAK3561              TAŞITLARDA ALGILAYICILAR VE AKTÜATÖRLER

MAK3671              TRİBOLOJİNİN PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI

MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3              

MAK3672              MOTOR DİNAMİĞİ

MAK3692              MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE SOĞUTMA

MAK3782              OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLEMESİ

MAK3162              OTTO MOTOR TEKNOLOJİSİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5              

MAK4921              DIESEL MOTOR TEKNOLOJİSİ

MAK4571              MOTOR KONSTRÜKSİYONU

MAK4581              TAŞIT AERODİNAMİĞİ

MAK4931              TAŞITLARDA TAHRİK DİNAMİĞİ VE GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8       

MAK4652              ALTERNATİF TAŞIT TAHRİK SİSTEMLERİ

MAK4672              TAŞIT TİTREŞİMLERİ

MAK4972              TAŞIT VE ÇEVRE

MAK4962              TAŞITLARDA FRENLEME DİNAMİĞİ VE FREN SİSTEMLERİ

MAK4682              YAKITLAR YANMA

               

ENERJİ DALI    

MESLEKİ SEÇMELİ 1-1      

MAK3141              ENERJİ EKONOMİSİ 1

MAK3151              ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON

MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3              

MAK3882              ENERJİ EKONOMİSİ 2

MAK3372              HİDROLİK MAKİNELER

MAK3812              YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

MAK3652              MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5              

MAK4181              ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ

MAK4461              GAZ TÜRBİNLERİ

MAK4911              TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONU

MAK4401              HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER

MAK4901              BUHAR KAZANLARI

MAK4601              ENERJİ YÖNETİMİ 1

MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8       

MAK4402              ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

MAK4942              ENERJİ SANTRALLERİ

MAK4172              ENERJİ TESİSLERİ VE İŞLETMESİ

MAK4152              KOMPRESÖRLER

MAK4492              NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ

MAK4682              YAKITLAR YANMA

MAK4662              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER

               

ISI PROSES DALI            

MESLEKİ SEÇMELİ 1-1      

MAK3191              GAZ TESİSATI

MAK3961              İLERİ TERMODİNAMİK

MAK3181              SIHHİ TESİSAT

MAK3201              SOĞUTMA TEKNİĞİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3              

MAK3252              HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

MAK3482              ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ

MAK3792              ISI TRANSFERİ 2

MAK3802              ISITMA HAVALANDIRMA

MAK3272              KLİMA 1

MAK3682              PROSES TEKNİĞİ

MAK3652              MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5              

MAK4901              BUHAR KAZANLARI

MAK4601              ENERJİ YÖNETİMİ 1

MAK4261              GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ 1

MAK4251              KLİMA 2

MAK4651              KÜTLE TRANSFERİ

MAK4891              MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

MAK4241              PROSES KONTROL 1

MAK4661              TERMİK PROSES TEKNİĞİ 1

MAK4671              YANGIN DİNAMİĞİ VE GÜVENLİĞİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8       

MAK4922              ARITMA TEKNOLOJİLERİ

MAK4192              ENERJİ YÖNETİMİ 2

MAK4902              GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ 2

MAK4692              MİNİ VE MİKRO ÖLÇEKLİ SİSTEMLERDE ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ

MAK4182              MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU

MAK4912              KURUTMA

MAK4202              PROSES KONTROL 2

MAK4242              TERMİK PROSES TEKNİĞİ 2

MAK4662              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER

               

İMALAT DALI  

MESLEKİ SEÇMELİ 1-1      

MAK3431              DEMİR DIŞI METALLERİN BASINÇLI DÖKÜMÜ

MAK3441              KAYNAK TEKNİĞİ

MAK3451              TALAŞLI İMALAT

MAK3461              TALAŞSIZ ŞEKİL VERME MEKANİĞİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3              

MAK3462              DEMİR ESASLI METALLERİN GRAVİTE DÖKÜMÜ

MAK3472              ENDÜSTRİYEL MALZEMELERİN TALAŞLI İŞLENMESİ

MAK3502              İMALATTA KALİTE

MAK3572              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

MAK3582              ÖZEL KAYNAK YÖNTEMLERİ

MAK3592              TALAŞSIZ İMALAT TEZGAHLARI VE TAKIMLANDIRMA

MAK3652              MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5              

MAK4501              BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT

MAK4541              EKLEMELİ İMALAT

MAK4561              PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ

MAK4941              TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ

MAK4681              KALIP İMAL TEKNİĞİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8       

MAK4532              AKILLI İMALATTA METROLOJİ

MAK4542              CNC TAKIM TEZGAHLARI VE PROGRAMLANMASI

MAK4552              FABRİKA ORGANİZASYON VE TESİS PLANLAMA

MAK4252              İMALAT SİSTEMLERİ

MAK4562              İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4282              İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER

MAK4292              PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ VE TESİSLERİ

MAK4582              NANOMALZEMELERE GİRİŞ

MAK4702              ROBOTİK BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ

MAK4662              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER

               

İKLİMLENDİRME DALI

MESLEKİ SEÇMELİ 1-1      

MAK3691              İÇ HAVA KALİTESİ VE TESİSATTA HİJYEN

MAK3681              İKLİMLENDİRMEDE YALITIM SİSTEMLERİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-2, 1-3              

MAK3482              ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ

MAK3802              ISITMA HAVALANDIRMA

MAK3272              KLİMA 1

MAK3652              MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ

MESLEKİ SEÇMELİ 1-4, 1-5              

MAK4591              AKILLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT VE ELEMANLARI

MAK4801              İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI

MAK4251              KLİMA 2

MESLEKİ SEÇMELİ 1-6, 1-7, 1-8       

MAK4302              İKLİMLENDİRME SİSTEM ELEMANLARI

MAK4882              İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA

MAK4892              BİNA OTOMASYONU VE İŞLETMESİ

MAK4662              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER


Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
55---------
FIZ1001Fizik 143--544----
MAT1071Matematik 155---------
MAK1051BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM5-55-------
MDB1031İleri İngilizce I-----242---
MAK1071MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ VE ETİK------45534
TDB1031Türkçe 1------52---
MAK1061TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ---5-------
MAT1320Lineer Cebir55---------
FIZ1002Fizik 243--544----
KIM1170Genel Kimya4---54-----
MAT1072Matematik 255---------
MAK1072STATİK55---------
MDB1032İleri İngilizce II-----242---
TDB1032Türkçe 2------52---
MAK1062PROGRAMLAMA---5-------
MAK1052TEKNİK RESİM VE TASARIM5-55-------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5-4-5------
MAK2011ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME5-4-5------
MAK2061MALZEME554--------
MAK2071DİNAMİK 155---------
MAK2081MUKAVEMET 155---------
MAK2091TERMODİNAMİK 154---------
MAK2101SAYISAL YÖNTEMLER 55---------
MAK2112AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 155---------
MAK2122İMALAT YÖNTEMLERİ 15-3--------
MAK2132MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ45---------
MAK2152MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK43--5------
MAK2142TERMODİNAMİK 254--4------
MAK2212MUKAVEMET 255---------
MAK2172DİNAMİK 255---------
MAK2162ENDÜSTRİYEL MALZEMELER5-33-------
MAK3091MAKİNE ELEMANLARI 1454--------
MAK3271ISI TRANSFERİ 155--4------
MAK3281MOTORLAR52---------
MAK3291MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE DEĞER YÖNETİMİ-4-4-----3-
MAK3001ATÖLYE STAJI54342543543
MAK3391İMALAT YÖNTEMLERİ 2454--------
MAK3481ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ55--55-----
MAK3301AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 245---------
MAK3262TASARIM TEKNİĞİ 1444--------
MAK3172MAKİNE ELEMANLARI 2454--------
MAK3182MAKİNE DİNAMİĞİ454--------
MAK3192TURBO MAKİNELER555--------
MAK3002MESLEKİ ALAN STAJI 154555545553
MAK3072PROJE 1--5555555--
MAK4291 LABORATUVAR55555-5----
MAK4391OTOMATİK KONTROL 1543--------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I------53---
MAK4451MEKANİK TİTREŞİMLER455--------
MAK4081PROJE 2--555-55---
MAK4471İş Sağlığı ve Güvenliği 1-----4535-5
MAK4462TAKIM TEZGAHLARI 5-4--------
MAK9000BİTİRME ÇALIŞMASI-5555-555-5
MAK4072ÖZEL LABORATUVAR55555-5----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------53---
MAK4002MESLEKİ ALAN STAJI 254555545553
MAK4482ENDÜSTRİYEL OTOMASYON45-4-------
MAK4472İş Sağlığı ve Güvenliği 2-----4535-5
MAK3071SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYON-434-------
MAK3081ANALİTİK MEKANİK55---------
MAK3671TRİBOLOJİNİN PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI-45--------
MAK3561TAŞITLARDA ALGILAYICILAR VE AKTÜATÖRLER--43-------
MAK3141ENERJİ EKONOMİSİ 1-4-4-------
MAK3151ENERJİ SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON -5--4------
MAK3181SIHHİ TESİSAT-24--------
MAK3191GAZ TESİSATI-43--------
MAK3201SOĞUTMA TEKNİĞİ-34--------
MAK3961İLERİ TERMODİNAMİK-44--------
MAK3461TALAŞSIZ ŞEKİL VERME MEKANİĞİ-43--------
MAK3681İKLİMLENDİRMEDE YALITIM SİSTEMLERİ-4-4-------
MAK3691İÇ HAVA KALİTESİ VE TESİSATTA HİJYEN-34--------
MAK3441KAYNAK TEKNİĞİ--44-------
MAK3451TALAŞLI İMALAT--33-------
MAK3401KATI MODELLEME VE HIZLI PROTOTİPLEME--44-------
MAK3431DEMİR DIŞI METALLERİN BASINÇLI DÖKÜMÜ-554-------
MAK3471TAŞIT SİSTEMLERİ--44-------
MAK3652MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ-3------44-
MAK3572MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ--3-4------
MAK3402BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-244-------
MAK3672MOTOR DİNAMİĞİ-424-------
MAK3372HİDROLİK MAKİNELER-55--------
MAK3802ISITMA HAVALANDIRMA-43--------
MAK3792ISI TRANSFERİ 2-43--------
MAK3102MUKAVEMET 3-44--------
MAK3662TARIM MAKİNELERİ--25-------
MAK3162OTTO MOTOR TEKNOLOJİSİ-4-55------
MAK3882ENERJİ EKONOMİSİ 2-4-4-------
MAK3812YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ---4-------
MAK3252HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-43--------
MAK3682PROSES TEKNİĞİ-33--------
MAK3272KLİMA 1-34--------
MAK3482ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ-34--------
MAK3582ÖZEL KAYNAK YÖNTEMLERİ--44-------
MAK3472ENDÜSTRİYEL MALZEMELERİN TALAŞLI İŞLENMESİ-34--------
MAK3502İMALATTA KALİTE-554-------
MAK3692MOTORLARDA AŞINMA, YAĞLAMA VE SOĞUTMA-555-------
MAK3782OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE MODELLEMESİ-554-------
MAK3462DEMİR ESASLI METALLERİN GRAVİTE DÖKÜMÜ-554-------
MAK3592TALAŞSIZ İMALAT TEZGAHLARI VE TAKIMLANDIRMA--43-------
MAK3602MEKATRONİK SİSTEMLER-4-5-------
MAK3452ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR-43--------
MAK4681KALIP İMAL TEKNİĞİ-554-------
MAK4561PLASTİK MALZEMELER VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ-533-------
MAK4491TRANSPORT TEKNİĞİ 1---55------
MAK4571MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3--5------
MAK4401HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER-43--------
MAK4461GAZ TÜRBİNLERİ-5-5-------
MAK4661TERMİK PROSES TEKNİĞİ 1-33--------
MAK4651KÜTLE TRANSFERİ-42--------
MAK4501BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT-254-------
MAK4591AKILLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT VE ELEMANLARI -33--------
MAK4071MEKANİZMA TEKNİĞİ 1-443-------
MAK4941TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ-54--------
MAK4931TAŞITLARDA TAHRİK DİNAMİĞİ VE GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ-54--------
MAK4921DIESEL MOTOR TEKNOLOJİSİ-54--------
MAK4911TURBO MAKİNE KONSTRÜKSİYONU--43-------
MAK4901BUHAR KAZANLARI-32-------2
MAK4181ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ-43--------
MAK4891MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU-44--------
MAK4601ENERJİ YÖNETİMİ 1--2------22
MAK4241PROSES KONTROL 1-23--------
MAK4251KLİMA 2-24--------
MAK4261GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 1-34--------
MAK4801İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI--23-------
MAK4521RAYLI SİSTEMLER-54--------
MAK4481TASARIM TEKNİĞİ 2-444-------
MAK4541EKLEMELİ İMALAT--44-------
MAK4581TAŞIT AERODİNAMİĞİ-355-------
MAK4671YANGIN DİNAMİĞİ VE GÜVENLİĞİ-33-------2
MAK4552FABRİKA ORGANİZASYON VE TESİS PLANLAMA--4-3----3-
MAK4672TAŞIT TİTREŞİMLERİ-443-------
MAK4492NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ -4-2-------
MAK4682YAKITLAR YANMA--44-------
MAK4502KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI-542-------
MAK4562İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-555-------
MAK4602SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ-53--------
MAK4982TRANSPORT TEKNİĞİ 2---55------
MAK4592MEKANİZMA TEKNİĞİ 2-443-------
MAK4052OTOMATİK KONTROL 2-32--------
MAK4062ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI-555-------
MAK4082ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ----5-----4
MAK4092ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ-545-------
MAK4972TAŞIT VE ÇEVRE-4-4------3
MAK4962TAŞITLARDA FRENLEME DİNAMİĞİ VE FREN SİSTEMLERİ-54-------3
MAK4942ENERJİ SANTRALLERİ5---4------
MAK4152KOMPRESÖRLER---4-------
MAK4172ENERJİ TESİSLERİ VE İŞLETMESİ-3-4-------
MAK4182MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU-43--------
MAK4192ENERJİ YÖNETİMİ 2--2------32
MAK4202PROSES KONTROL 2-33--------
MAK4922ARITMA TEKNOLOJİLERİ-23-------2
MAK4912KURUTMA-34--------
MAK4902GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 2-33--------
MAK4242TERMİK PROSES TEKNİĞİ 2-33--------
MAK4282İMALATTA KOMPOZİT MALZEMELER-533-------
MAK4292PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ VE TESİSLERİ-34--------
MAK4252İMALAT SİSTEMLERİ-55--------
MAK4302İKLİMLENDİRME SİSTEM ELEMANLARI-34--------
MAK4892BİNA OTOMASYONU VE İŞLETMESİ-23--------
MAK4882İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE DEVREYE ALMA-33--------
MAK4662MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER-3--5------
MAK4402ENERJİ DEPOLAMANIN TEMELLERİ-55-4------
MAK4522MAKİNE ELEMANLARI 3454--------
MAK4532AKILLI İMALATTA METROLOJİ---35------
MAK4542CNC TAKIM TEZGAHLARI VE PROGRAMLANMASI-324-------
MAK4582NANOMALZEMELERE GİRİŞ--24-------
MAK4702ROBOTİK BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ--45-------
MAK4652ALTERNATİF TAŞIT TAHRİK SİSTEMLERİ-5--3------
MAK4692MİNİ VE MİKRO ÖLÇEKLİ SİSTEMLERDE ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ-42--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler-----454--2
ITB2030Bilim Felsefesi-----454--2
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -----454--2
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-----454--2
ITB3010Sosyoloji-----454--2
ITB3020Felsefeye Giriş-----454--2
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler-----454--2
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih -----454--2
ITB3150Tarih ve Sinema-----454--2
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim-----454--2
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-----454--2
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik-----454--2
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın-----454--2
ITB3330Çevre ve Ekoloji -----454--4
ITB3390Uygarlık Tarihi-----454--2
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı-----454--2
ITB3550İnsan Hakları -----454--2
ITB3560Siyaset Felsefesi-----454--2
MAK2100MAKİNE TEKNOLOJİSİ TARİHİ445--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş-----242---
MDB4021Almanca Dil Becerileri-----242---
ITB3570Eğitim Felsefesi-----454--2
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları-----454--2
ITB3250Psikolojiye Giriş-----454--2
ITB3360Sanat Tarihi-----454--2
ITB2020Bilim Tarihi-----454--2
ITB4930Mimarlık Tarihi-----454--2
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi -----5--5--
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık -----5--5--
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi -----5--5--
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi -----5--5--
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi -----5--5--
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi -----5--5--
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi -----5--5--
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi -----5--5--
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi -----5--5--
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci -----5-----
GIM4101Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik-----5-5-5-
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-----5-----

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11X