İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüBilge Doran
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİnşaat Mühendisliği binalar, barajlar, su yapıları,otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, havaalanı ve limanlar gibi mühendislik yapılarının tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan temel bir mühendislik dalıdır.Yukarıda sayılan yapıların malzemelerinin incelenmesi ve imalatı ile zeminlerin iyileştirilmesi ve projelerin planlama ve ekonomik etüdü de inşaat mühendisliği alanına giren diğer konulardır. İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki Profiliİnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanı oldukça geniş olup; yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği,yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi alanlarında tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilmektedir. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği bilinci.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
INS1011 İnşaat Mühendisliğine Giriş20022
INS1911 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 22034
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
INS1122 Mühendislik Jeolojisi30035
INS1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
INS1322 Statik40045
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3350 Topografya30034
INS2311 Dinamik30035
INS2321 aa Mukavemet 122036
INS2711 aa Malzeme Bilimi 30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2002 Mesleki Staj 100003
INS2222 aa Akışkanlar Mekaniği 21135
INS2322 aa Mukavemet 222035
INS2512 aa Yapı Statiği 122035
INS2722 aa Yapı Malzemeleri 20235
SEC0003 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
INS3121 Zemin Mekaniği30245
INS3211 aa Hidrolik21135
INS3441 Karayolu Mühendisliği22035
INS3531 aa Çelik Yapılar 122035
INS3541 aa Yapı Statiği 222034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
INS3002 Mesleki Staj 200003
INS3112 aa Temel İnşaatı30034
INS3212 aa Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 30034
INS3442 Demiryolu Mühendisliği22035
INS3522 aa Betonarme 122034
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4201 aa Su Kaynakları 22033
INS4511 aa Betonarme 230034
INS4691 aa Betonarme Yapı Tasarımı12025
INS4821 İnşaat Yönetimi 22033
INS4901 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-130034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-230034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 6-1 (Tasarım)12025
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4000 Bitirme Çalışması08048
INS4902 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0011 Mesleki Seçmeli 5-330034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 5-430034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 5-530034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 7-1 (Ana Tasarım)12025
SEC0015 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
INS2931 İstatistik30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2932 Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
INS2942 Sayısal Analiz30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3122 aa Toprak Dolgular ve Derin Kazılar30034
INS3222 aa Kıyı Hidroliğine Giriş 30034
INS3232 aa Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme30034
INS3242 aa Hidroloji30034
INS3452 aa İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi30034
INS3592 aa Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30034
INS3682 aa Ahşap Yapılar30034
INS3712 aa İleri Beton Teknolojisi 30034
INS3782 aa Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 30034
INS3822 aa Bilgisayar Destekli Çizim 30034
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
INS4541 aa Çelik Yapılar 230034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3542 aa Çok Katlı Çelik Yapılar30034
INS3562 aa Yapı Dinamiği30034
INS3572 aa Köprüler30034
INS3692 aa Yapı Statiği 330034
INS4111 aa Geoteknik Uygulamaları 30034
INS4112 aa Geoteknik Deprem Mühendisliği 30034
INS4121 aa Çevre Geotekniği 30034
INS4212 aa Akarsu Hidroliği 30034
INS4222 aa Hidroelektrik Tesisler 30034
INS4232 aa Barajlar30034
INS4251 aa Sulama-Kurutma 30034
INS4272 aa Drenaj Tekniği 30034
INS4412 aa Beton Yollar ve Hava Meydanları30034
INS4421 aa Karayolu Üstyapıları 30034
INS4431 aa Tüneller 30034
INS4452 aa Kentiçi Ulaşım Sistemleri 30034
INS4462 aa Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 30034
INS4482 aa Demiryolu Planlaması ve İşletimi30034
INS4491 aa Trafik Mühendisliği30034
INS4512 aa Öngerilmeli Beton30034
INS4522 aa Çelik Yapıların Plastik Hesabı30034
INS4532 aa Yapı Statiğinde Özel Konular30034
INS4562 aa Betonarme Yüksek Yapılar30034
INS4571 aa Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30034
INS4572 aa Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri30034
INS4581 aa Prefabrik Yapılar30034
INS4582 aa Betonarme 330034
INS4711 aa Yapılarda Su Yalıtımı 30034
INS4741 aa Betonun Dayanıklılığı 30034
INS4812 İnşaat Makineleri 30034
INS4822 Proje Yönetimi ve Planlaması 30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri (Tasarım)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4131 aa İstinat Yapıları Tasarımı12025
INS4281 aa Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 12025
INS4291 aa Su Yapıları Tasarımı 12025
INS4471 aa Karayolu Tasarımı 12025
INS4481 aa Demiryolu Tasarımı12025
INS4631 aa Çelik Yapı Tasarımı12025
INS4641 aa Köprü Tasarımı12025
INS4651 aa Ahşap Yapı Tasarımı12025
INS4721 aa Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 12025
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri ( Ana Tasarım )
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4632 aa Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı12025
INS4642 aa Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 12025
INS4662 aa Deniz Yapıları Tasarımı 12025
INS4672 aa Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 12025
Seçmeli 1 Dersleri (İng)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2011 İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar20022
INS2021 İnşaat Mühendisliği Terminolojisi20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV1121 Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri30034
CEV1141 Su Arıtma Teknikleri30034
CEV4452 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 20024
CEV4462 Çevre Hukuku20022
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 20024
END4911 İş Hukuku30034
HRT3872 CBS ve Veri Tabanı Yönetimi30034
HRT4512 Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
HRT4901 Uzaktan Algılamaya Giriş 30034
INS3921 Mühendislik Ekonomisi30034
INS3931 Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
KMM4301 Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü30034
KMM4331 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
INS3541Yapı Statiği 2-111--------------------------
INS3211Hidrolik--11111--1111-----------------
INS3121Zemin Mekaniği-1-1--------1-----------------
INS3531Çelik Yapılar 1-11----------1----------1-----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I------------------------------
INS3441Karayolu Mühendisliği1111111-----------------------
INS4511Betonarme 2-1-11-1-----------------1-----
INS4201Su Kaynakları -111-1-------1----------------
INS4821İnşaat Yönetimi -111---------------------1--11
INS4691Betonarme Yapı Tasarımı-1111-1------1----------1-----
INS4901İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------------1-------11--11
INS1911Teknik Resim ve Tasarı Geometri --1-11111---------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
MAT1320Lineer Cebir1-----------------------------
MDB1031İleri İngilizce I-----------------1------------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
INS1011İnşaat Mühendisliğine Giriş--------1-----1--------1--11--
TDB1031Türkçe 1----------------1-------------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
INS2711Malzeme Bilimi -1----------1-----------1-----
INS2311Dinamik-1-----------1----------------
INS2321Mukavemet 1-1-----------1----------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler1-----------------------------
HRT3350Topografya-11---------------------------
SEC0002Seçmeli 1-1------------------------------
INS1122Mühendislik Jeolojisi-1----------------------------
INS1322Statik-1-----------1----------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
MDB1032İleri İngilizce II-----------------1------------
TDB1032Türkçe 2----------------1-------------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
INS1170Temel Bilgisayar Bilimleri-------11---------------------
INS2722Yapı Malzemeleri -11---------1-----------1-----
INS2322Mukavemet 2-1-----------1----------------
INS2222Akışkanlar Mekaniği -1111----1111-----------------
INS2512Yapı Statiği 1-111--------------------------
INS2002Mesleki Staj 1-------------1-1----111--1--1-
SEC0004Sosyal Seçmeli 1-1------------------------------
SEC0003Mesleki Seçmeli 2-1------------------------------
INS3522Betonarme 1-1-11-1------1----------1-----
INS3212Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği -111-1-------1----------------
INS3112Temel İnşaatı-1-1--------------------------
INS3002Mesleki Staj 2-------------1-1----111--1--1-
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------------------------------
INS3442Demiryolu Mühendisliği1111111-----------------------
INS4000Bitirme Çalışması--------1----1--1-1---1-------
SEC0015Sosyal Seçmeli 1-2------------------------------
INS4902İş Sağlığı ve Güvenliği 2---------------11-------11--11
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik --1---------------------------
INS2931İstatistik--111--------1----------------
INS2942Sayısal Analiz--111-------------------------
INS2932Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri--111-------------------------
INS3232Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme------------------------------
INS3222Kıyı Hidroliğine Giriş -111----1-----1-1-------------
INS3242Hidroloji--1-1-----------------------1-
INS3452İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi11111--11---------------------
INS3892Yapı Teknolojileri-1-----------1----------------
INS3682Ahşap Yapılar-11----------1----------1-----
INS3712İleri Beton Teknolojisi -11-------111-1----1----1-----
INS3782Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri --1------------------------1--
INS3122Toprak Dolgular ve Derin Kazılar-1----------------------------
INS3822Bilgisayar Destekli Çizim --1-11111-------------1--1----
INS3592Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş111111-1----------------------
INS4541Çelik Yapılar 2-11----------1---------1------
INS3562Yapı Dinamiği-1111-1-----------------1-----
INS3572Köprüler-11---------------------1-----
INS3692Yapı Statiği 3-1111--11---------------------
INS3542Çok Katlı Çelik Yapılar-11----------1----------1-----
INS4111Geoteknik Uygulamaları -1----------------------------
INS4272Drenaj Tekniği --11------------------------1-
INS4462Ulaştırmada Altyapı Tesisleri -11-----1-----1-1-1---------1-
INS4482Demiryolu Planlaması ve İşletimi11111-------------------------
INS4512Öngerilmeli Beton-1-11-11-----1----------1-----
INS4741Betonun Dayanıklılığı -11-----------1-1-------1-----
INS4711Yapılarda Su Yalıtımı -11-----------1-1-------1-----
INS4251Sulama-Kurutma --1-1-----------------------1-
INS4491Trafik Mühendisliği11111--1---1111----------1--1-
INS4812İnşaat Makineleri -111---------11-1-1-1----1--1-
INS4581Prefabrik Yapılar-1-11-11-----1----------1-----
INS4562Betonarme Yüksek Yapılar-1-11-11----------------------
INS4532Yapı Statiğinde Özel Konular-1111--11---------------------
INS4822Proje Yönetimi ve Planlaması -11111111----11---111----1----
INS4232Barajlar--1--------1-1--------------1-
INS4412Beton Yollar ve Hava Meydanları11111-------------11----1--11-
INS4571Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları-1111--11---------------------
INS4522Çelik Yapıların Plastik Hesabı-11----------1----------------
INS4112Geoteknik Deprem Mühendisliği -1-----------1----1----1------
INS4212Akarsu Hidroliği -111--------------------------
INS4222Hidroelektrik Tesisler --1-1-----------------------1-
INS4421Karayolu Üstyapıları 111111---1111----------11-----
INS4452Kentiçi Ulaşım Sistemleri -11------111111-1-1-----------
INS4121Çevre Geotekniği -1-----------1--1-----1-------
INS4431Tüneller 11111--------11---------------
INS4572Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri-1--1--1------1---------1-----
INS4582Betonarme 3-1111-------------------------
INS4131İstinat Yapıları Tasarımı--1--111-----1----------------
INS4471Karayolu Tasarımı 1111111---------1-11--------1-
INS4281Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı --1--1-1----------1---------1-
INS4481Demiryolu Tasarımı1111111---------1-11--------1-
INS4631Çelik Yapı Tasarımı-----1-------1----------------
INS4291Su Yapıları Tasarımı --1--1-1-----1--------------1-
INS4651Ahşap Yapı Tasarımı-----1-------1----------------
INS4641Köprü Tasarımı--1-1-------------------1-----
INS4721Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı --1--1-------------1----1-----
INS4642Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi --11111111111-1-1-1111111---11
INS4672Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı --11111111111-1-1-1111111---11
INS4632Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı--11111111111-1-1-1111111---11
INS4662Deniz Yapıları Tasarımı --11111111111-1-1-1111111---11
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-----------------1------------
INS2011İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar------------------------------
INS2021İnşaat Mühendisliği Terminolojisi------------------------------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler------------------------------
ITB3150Tarih ve Sinema------------------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim------------------------------
ITB3010Sosyoloji------------------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi------------------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ------------------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi------------------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ------------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş------------------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı------------------------------
INS2462Trafik Güvenliği------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler------------------------------
ITB2030Bilim Felsefesi------------------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları------------------------------
ITB3320İktisadi Suçlar ------------------------------
ITB3550İnsan Hakları ------------------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu------------------------------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları------------------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik------------------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın------------------------------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş------------------------------
MDB4021Almanca Dil Becerileri------------------------------
MDB4031İleri Almanca ------------------------------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ------------------------------
MDB4051İş Hayatı için Almanca------------------------------
CEV1121Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri------------------------------
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ------------------------------
CEV1141Su Arıtma Teknikleri------------------------------
------------------------------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I ------------------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması------------------------------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri------------------------------
KMM4331Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı------------------------------
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri------------------------------
KMM4301Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü------------------------------
END4911İş Hukuku------------------------------
HRT3872CBS ve Veri Tabanı Yönetimi------------------------------
HRT4901Uzaktan Algılamaya Giriş ------------------------------
INS3921Mühendislik Ekonomisi11-----------------------1----
INS3931Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri-1----------------------------
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi ------------------------------
CEV4462Çevre Hukuku------------------------------
CEV4452Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm ------------------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30