Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüEmek Derun
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince YGS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Amaç 1 (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ7)
EA2 Amaç 2 (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ11)
EA3 Amaç 3 (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ7)
EA4 Amaç 4 (PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar; Kimya,İlaç, Gıda, Tekstil, Yağlar, Gıda, Boya ve Plastik gibi iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve NotlandırmaBaşarı değerlendirmesi a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır. b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu (1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir. Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır. Başarı Notu Katsayı Açıklama AA 4.00 Mükemmel BA 3.50 Pekiyi BB 3.00 İyi CB 2.50 Orta CC 2.00 Yeterli DC 1.50 Koşullu Başarılı DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00 Başarısız F0 0.00 Devamsız G: Geçer K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. (2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır. (3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Toplumun ekonomik ve sosyal gereksinimlerini, sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik ve çevre şartlarını gözeterek, kimya mühendisliği ile ilgili projelendirme, tasarım, üretim, kalite kontrol, güvenlik, pazarlama vb. alanlarda; 1. Ulusal firmalarda çalışır. 2. Uluslararası firmalarda çalışır. 3. Yönetim kademesinde çalışır. 4. AR-GE faaliyetlerinde çalışır.
 2. Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyerek mesleki ve/veya kişisel eğitim faaliyetlerine katılır.
 3. Yurt içi ve/veya yurt dışı üniversitelerde disiplin içi ve/veya disiplinler arası lisansüstü çalışmalar yapar.
 4. Üniversitelerde akademisyen olarak görev alır.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130246
KIM1501 Genel Kimya 120236
KMM1041 Kimya Mühendisliğine Giriş20025
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Seçmeli Ders 130033
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230246
KIM1502 Genel Kimya 220236
KMM1002 Temel Bilgisayar Bilimleri22035
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
KIM2301 Analitik Kimya20234
KMM2601 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
KMM2611 Kimya Mühendisliği Hesaplamaları22034
KMM2621 Mühendisler için Fiziksel Kimya22034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0002 Seçmeli Ders 230033
SEC0003 Seçmeli Ders 330034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
KIM2462 Organik Kimya30246
KMM2002 Staj 100002
KMM2602 aa İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
KMM2612 Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği22035
KMM2622 Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi20022
KMM2632 Kimya Mühendisliği Termodinamiği 130034
SEC0004 Seçmeli Ders 430033
SEC0005 Seçmeli Ders 530034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3501 Girişimcilik ve Proje Yönetimi20024
KMM3511 Sayısal Analiz 30034
KMM3521 Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı22035
KMM3531 aa Kimya Mühendisliği Termodinamiği 230035
KMM3541 Kütle Aktarımı30034
SEC0006 Seçmeli Ders 630034
SEC0007 Seçmeli Ders 730034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3002 Staj 200003
KMM3502 Ayırma İşlemleri22034
KMM3512 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları12024
KMM3522 aa Kimya Mühendisliği Lab 100425
KMM3532 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme30034
KMM3542 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0008 Seçmeli Ders 830034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4601 aa Kimya Mühendisliği Lab 200425
KMM4611 aa Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 122036
KMM4621 Kimyasal Reaktör Tasarımı30035
KMM4631 Proses Dinamiği ve Kontrol30036
SEC0009 Seçmeli Ders 930034
SEC0010 Seçmeli Ders 1030034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4000 Bitirme Çalışması08048
KMM4602 Kimya Mühendisliği Lab 300425
KMM4622 aa Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 222035
KMM4632 Kimyasal Teknolojiler30034
SEC0011 Seçmeli Ders 1130034
SEC0012 Seçmeli Ders 1230034
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler 3
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2231 İstatistik30034
CEV3321 Hava Kirliliği30034
END4982 İş Hukuku30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30035
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30035
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
SBU3561 Toplumsal Duyarlılık Projesi 214034
Seçmeli Dersler 5
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2082 Enerji Üretimi 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
KMM2642 Teknik Resim 30034
Seçmeli Dersler 6
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
KMM3551 Çevre Teknolojisi30034
KMM3561 Teknik İletişim30034
KMM3571 Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri30034
KMM4810 İşletmede Mesleki Eğitim 130034
Seçmeli Dersler 7
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
KMM3581 Enerji Tasarrufu30034
KMM3591 Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri30034
KMM3611 Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol30034
KMM3621 Mesleki İngilizce30034
Seçmeli Dersler 8
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3552 Deneysel Tasarım ve Veri Analizi 30034
KMM3562 Ölçme ve Kontrol Cihazları30034
KMM3572 Proses Birimlerinin Tasarımı30034
KMM3582 Tekstil Hazırlama Teknolojisi30034
KMM3592 Gıda Teknolojisi30034
KMM4820 İşletmede Mesleki Eğitim 230034
Seçmeli Dersler 9
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4641 Atık Geri Dönüşümü 30034
KMM4651 Biyokimya Mühendisliği Esasları30034
KMM4661 Gıda Teknolojisinde Temel İşlemler30034
KMM4671 Kimya Mühendisliği Ekonomisi30034
KMM4681 Polimer Uretimi ve Teknolojisi30034
Seçmeli Dersler 10
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4691 Biyoayırma30034
KMM4711 Elektrokimyasal Prosesler30034
KMM4721 Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon30034
KMM4731 Membran ve Membran Prosesleri30034
KMM4741 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
Seçmeli Dersler 11
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4420 Satış Yönetimi30034
KMM4642 Enzim Mühendisliği Esasları30034
KMM4652 Kataliz ve Katalitik Prosesler30034
KMM4662 Kimya Endüstrisinde Korozyon30034
KMM4672 Kullanılabilir Enerji Analizi30034
KMM4752 Gözenekli Malzemeler30034
KMM4830 İşletmede Mesleki Eğitim 330034
Seçmeli Dersler 12
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4732 Süreç Maddelerinin Kurutulmasında İleri Hesaplamalar30034
ELM3252 Bileşik Isı ve Güç Sistemleri30034
KMM4682 Biyomalzeme Teknolojileri30034
KMM4692 Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi30034
KMM4702 Polimerlerin İşlenmesi30034
KMM4712 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi30034
KMM4722 Bilgisayar Destekli İleri Kimya Mühendisliği Uygulamaları30034
KMM4840 İşletmede Mesleki Eğitim 430034
Seçmeli 1, 2, 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MEM4501 Seramikler30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
KMM1041Kimya Mühendisliğine Giriş-1-----------11-1------1------
KIM1501Genel Kimya 11-----------------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
SEC0001Seçmeli Ders 1------------------------------
KIM1502Genel Kimya 21-----------------------------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
KMM1002Temel Bilgisayar Bilimleri--1----11---------------------
MAT1320Lineer Cebir11----------------------------
KMM2621Mühendisler için Fiziksel Kimya-11----------1----------------
KMM2611Kimya Mühendisliği Hesaplamaları-11111-------1----------------
KIM2301Analitik Kimya1-----------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler11111------------1------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1--------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I---------------------1--------
KMM2601İş Sağlığı ve Güvenliği 1--------------1-1-----------11
KMM2632Kimya Mühendisliği Termodinamiği 1--111-------------------------
KMM2612Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği-1111--1----------------------
KIM2462Organik Kimya1-----------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
KMM2002Staj 1-------1-----1----1----11-----
KMM2622Kimya Mühendisleri için Malzeme Bilimi-1------------1---1----11-----
KMM2602İş Sağlığı ve Güvenliği 2--------------1-1-----------11
KMM3521Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı-1111-------------------------
KMM3541Kütle Aktarımı-1111--------1----------------
KMM3501Girişimcilik ve Proje Yönetimi---------------1--1--1---111--
KMM3511Sayısal Analiz 1-1----1-----1----------------
KMM3531Kimya Mühendisliği Termodinamiği 2-1111-------------------------
KMM3502Ayırma İşlemleri-1111--1----------------------
KMM3532Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme-1111---1----1----------------
KMM3522Kimya Mühendisliği Lab 1-11-------111-1---1-1---1-----
KMM3002Staj 2-11----------1----1----1------
KMM3542Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-1111---1---------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---------------------1--------
KMM3512Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları-11--1111----1----------------
KMM4631Proses Dinamiği ve Kontrol-111111-1----1----------------
KMM4601Kimya Mühendisliği Lab 2-11-------111-1---1-1---------
KMM4611Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 1-11111111-----1-1-11--1-------
KMM4621Kimyasal Reaktör Tasarımı-1111--------1----------------
KMM4000Bitirme Çalışması-11----11--11---1-1--111------
KMM4632Kimyasal Teknolojiler-1------------1-------1-------
KMM4602Kimya Mühendisliği Lab 3-11----1-1111-1---1-1---------
KMM4622Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı 2-111111-1-----1-1-11--1-------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1111111111111-----------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111111111111-----------------
ITB3390Uygarlık Tarihi1111111111111-----------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111111111-----------------
ISL3660İşletmelerde İletişim1111111111111--------1--------
CEV2231İstatistik--1-1------1------------------
CEV3321Hava Kirliliği---------------------1--------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş---------------------1--------
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---------------------1--------
END4982İş Hukuku---------------------1--------
ISL3411Pazarlama---------------------1--------
ISL3621Üretim Yönetimi ---------------------1--------
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi---------------------1--------
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi---------------------1--------
MTM4501Yöneylem Araştırması-1----------------------------
SBU3561Toplumsal Duyarlılık Projesi 2---------------------1--------
ISL1622Davranış Bilimi-------------111-----1--------
ELM2082Enerji Üretimi -111-----------------------1--
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)---------------------1--------
KMM2642Teknik Resim -------1-----1--------1-------
KMM3571Yakıtlar ve Yakıt Teknolojileri-1-----------1--1-----1-------
KMM3551Çevre Teknolojisi-1------------1-------1-------
KMM3561Teknik İletişim--------------1-1-1--111------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar--111--1---1-1111-111111--1---
KMM4810İşletmede Mesleki Eğitim 1---1-----------1---1--------1-
KMM3621Mesleki İngilizce-1-----------1--11------------
KMM3611Kimya Endüstrisinde Kalite Kontrol-1-----------11-1-------1-----
KMM3591Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri-1----------1---1-----1-------
KMM3581Enerji Tasarrufu-1-----------1--1-----1-------
ISL4611Örgütsel Etik ---------------------1--------
KMM3552Deneysel Tasarım ve Veri Analizi --1-----11--1-----------------
KMM3592Gıda Teknolojisi--1-----------1-1-----1-------
KMM3582Tekstil Hazırlama Teknolojisi-1----------------1---1-------
KMM3562Ölçme ve Kontrol Cihazları-1------------1-------1-------
KMM3572Proses Birimlerinin Tasarımı-1111---------1-1-1---1-------
KMM4820İşletmede Mesleki Eğitim 2---1-----------1---1--------1-
KMM4671Kimya Mühendisliği Ekonomisi--1-----------1-1-1-----------
KMM4651Biyokimya Mühendisliği Esasları-11-------------1----1--------
KMM4681Polimer Uretimi ve Teknolojisi-1-1----------1-1-1--11-------
KMM4641Atık Geri Dönüşümü -1------------1-1-----1-------
KMM4661Gıda Teknolojisinde Temel İşlemler-1-1----------1-1-1---1-------
KMM4721Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon1-1-11-------1----------------
KMM4741 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı--1----------1--1-----1-------
KMM4711Elektrokimyasal Prosesler-1--------------1-----1-------
KMM4731Membran ve Membran Prosesleri--1----------1--1-----1-------
KMM4691Biyoayırma--1----------1--1-----1-------
KMM4652Kataliz ve Katalitik Prosesler-11----------1--1-------------
KMM4642Enzim Mühendisliği Esasları-11-------------1-----1-------
KMM4662Kimya Endüstrisinde Korozyon-1------------1-1-1-----------
ISL4420Satış Yönetimi---------------------1--------
KMM4672Kullanılabilir Enerji Analizi-11----------1--------1-------
KMM4752Gözenekli Malzemeler-11-----1-----1-1-------------
KMM4830İşletmede Mesleki Eğitim 3---1-----------1---1--------1-
KMM4712Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi-1------------1-1-1---1-------
KMM4702 Polimerlerin İşlenmesi-1-1----------1-1-1--11-------
KMM4692Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite Güvencesi----1--1-----11---1---1-1-----
KMM4682Biyomalzeme Teknolojileri-1-----------1--1-----1-------
ELM3252Bileşik Isı ve Güç Sistemleri---111------------------------
KMM4722Bilgisayar Destekli İleri Kimya Mühendisliği Uygulamaları-111----1-----1-1-------------
KMM4840İşletmede Mesleki Eğitim 4---1-----------1---1--------1-
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
ISS1132İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU---------------------1--------
ISS1032İŞ HUKUKU---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2---------------------1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi------1------11------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XX
PÇ-15XX
PÇ-16XX
PÇ-17XXX
PÇ-18XXX
PÇ-19XXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXX
PÇ-22XX
PÇ-23XX
PÇ-24XX
PÇ-25X
PÇ-26XX
PÇ-27XX
PÇ-28XX
PÇ-29X
PÇ-30X

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XX
PÇ-15XX
PÇ-16XX
PÇ-17X
PÇ-18X
PÇ-19X
PÇ-20X
PÇ-21X
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24X
PÇ-25X
PÇ-26X
PÇ-27X
PÇ-28X
PÇ-29X
PÇ-30X