Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüSibel Dağlılar
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMetalürji ve Malzeme Mühendisliği programı, etal,seramik, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalıdırprogramdır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra, maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Programda endüstriyel hammaddelerin, doğal minerolojik kaynakların, geri dönüşüştürülebilir ve geri kazanılabilir malzeme kaynaklarından malzeme üretimini, malzemelerin mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Malzemelerin şekillendirilmesi, birleştirilmesi, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimleri sonrasında ısıl işlem gibi tekniklerle malzemelere yeni özelliklerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca tasarım prosesi de çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından dolayı malzemeler tüm mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Metaller ve bunların alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen; seramik, polimer ve kompozit malzemeler alanında iyileşme ve gelişmeler sürekli artmaktadır. Bu programın hedefi öğrencilere, gerekli bilimsel altyapı, donanım, bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı, bilgiyi amaca yönelik kullanabilme becerisi, modelleme, girişimcilik, gerek bilimsel gerek endüstriyel artan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yeni malzeme ve süreç tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım ölçütlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu gelişmelerin devam etmesi ile birlikte metalürji ve malzeme mühendisleri diğer mühendislikler için gereli malzemelerin ana üreticisidir.
Mezunların Mesleki ProfiliMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları entegre metal üretim tesislerinde, haddehanelerde, dökümhanelerde, ısıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisinde, korozyon konularında ve seramik üretim tesislerinde ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge bölümlerinde çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. 1.a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 2. 1.b. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
 3. 1.c. Matematik ve fen bilimleri alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği problemlerinin çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
 4. 2.a. Karmaşık Metalurji ve Malzeme Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
 5. 2.b. Uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 6. 3.a. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
 7. 3.b. Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 8. 4.a. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
 9. 4.b. Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 10. 5.a. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi/Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi deney yapma becerisi
 11. 5.b. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi veri toplama becerisi/Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 12. 6.a. Bireysel olarak çalışma becerisi
 13. 6.b. Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 14. 6.c. Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
 15. 7.a. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 16. 7.b. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 17. 8.a. Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin biçimde iletişim kurma ve etkin sunum yapabilme becerisi
 18. 8.b. En az bir yabancı dil bilgisi
 19. 8.c. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama
 20. 8.d. Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme
 21. 8.e. Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 22. 9.a. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 23. 9.b. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 24. 10. a. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 25. 10.b. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
 26. 11.a. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi
 27. 11.b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 28. 12.a. İleri temel bilim ve mühendislik ilkelerini metalurji ve malzeme sistemlerine uygulama becerisi kazanır
 29. 12.b. Metal, seramik, polimer, kompozit ve nanoteknoloji konularını, bilim ve mühendislik ilkeleri çerçevesinde öğrenir
 30. 12.c. Mühendislik malzemelerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansı hakkında bilgi kazanır
 31. 12.d. Elde edilen bilgileri, malzemenin üretimi, seçimi ve tasarımı konusunda birleştirme ve uygulama becerisi kazanır
 32. 12.e. Program amaçları doğrultusunda deney, istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanma becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
MSE1901 Introduction to Metallurgical and Materials Engineering and Engineering Ethics20023
MSE1911 Statistics30035
MSE1921 Information Technologies20024
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
MSE1902 Physicochemistry30034
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MSE2711 Materials Science30035
MSE2901 Mechanical Metallurgy20023
MSE2911 Statics and Strength of Materials20023
MSE2921 Thermodynamics of Materials30035
MSE2931 Fundamentals of Technical Drawing30035
MSE2941 Occupational Health and Safety 120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1320 Lineer Cebir20023
MSE2762 Phase Diagrams30035
MSE2902 Thermodynamics of Solutions30035
MSE2912 Computer Modeling and Design20023
MSE2922 Fundamentals of Manufacturing Technologies20023
MSE2932 Physical Properties of Materials20023
MSE2952 Ceramics20023
MSE2962 Principles of Extractive Metallurgy30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3501 Girişimcilik ve Proje Yönetimi20024
MSE3001 Internship 100002
MSE3911 Principles of Solidification 20022
MSE3921 Metrology and Calibration30035
MSE3931 Heat Transfer20022
MSE3941 Iron and Steelmaking20023
MSE3961 Laboratory 100213
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 2-220023
SEC0004 Seçmeli 2-320023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE3002 Internship 200002
MSE3862 Principles Of Design20022
MSE3902 Polymer Chemistry and Polymeric Materials30034
MSE3912 Engineering Materials20023
MSE3922 Metallography20022
MSE3932 Casting Technology20003
MSE3942 Heat Treatment20023
MSE3952 Laboratory 200213
MSE3972 Composite Materials20022
SEC0005 Seçmeli 2-420023
SEC0006 Seçmeli 2-520023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE4621 Metallurgy Kinetics20023
MSE4631 Corrosion and Prevention20023
MSE4641 Non-Ferrous Metals Metallurgy20023
SEC0007 Seçmeli 2-620023
SEC0008 Seçmeli 2-720023
SEC0009 Seçmeli 2-820023
SEC0010 Seçmeli 2-920023
SEC0011 Seçmeli 3-112029
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
MSE4302 Quality Management20023
MSE4312 Occupational Health and Safety 220022
MSE4322 Academic Research Techniques 20022
MSE9000 Graduation Project080412
SEC0012 Seçmeli 2-1020023
SEC0013 Seçmeli 2-1120023
SEC0014 Seçmeli 2-1220023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE3501 Welding Technology20023
MSE3511 Mineral Processing20023
MSE3521 Manufacturing Methods of Ceramics20023
MSE3531 Machine Elements for Engineers20023
MSE3541 Hydrometallurgy20023
MSE3551 Glass Technology20023
MSE3561 Machining Technology20023
MSE3571 Electrometallurgy20023
MSE3581 Advanced Ceramics20023
MSE3602 Refractories20023
MSE3622 Plastic Deformation Technology20023
MSE3632 Pyrometallurgy20023
MSE3642 Industrial Furnaces20023
MSE3652 Powder Metallurgy20023
MSE3662 Metallurgical Pretreatments20023
MSE4402 Non Destructive Testing20023
MSE4412 Thermal-Optic-Photonic Properties20023
MSE4422 Engineering Economics 20023
MSE4432 Characterization Techniques20023
MSE4442 Electrical and Magnetic Properties20023
MSE4452 Facility Organization and Management20023
MSE4462 Failure Analysis20023
MSE4472 Surface Technologies20023
MSE4482 Standardization and Conformity20023
MSE4861 Materials for Defence Industry 20023
MSE4871 Metallurgical Wastes and Recycling20023
MSE4881 Polymer Processing20023
MSE4891 Automotive Materials20023
MSE4901 Advanced Metal Refining20023
MSE4911 Functional Materials20023
MSE4921 Biomedical Materials20023
MSE4931 Ferroalloy Production Methods20023
MSE4941 Advanced Structural Steels20023
MSE4951 Aerospace and Aviation Materials20023
MSE4961 Metallurgy of Rare and Precious Metals20023
MSE4971 Nano Materials20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE4831 Design Applications in Metallurgical Production12029
MSE4841 Design Applications in Material Technologies12029
MSE4851 Design Applications in Ceramic Technologies12029

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I--------------------------------5
FIZ1001Fizik 15------------5-------------------
MAT1071Matematik 15--------------------------------
MDB1031İleri İngilizce I-----------------5---------------
MSE1901Introduction to Metallurgical and Materials Engineering and Engineering Ethics---------------5------55---------
MSE1911Statistics5-5-5-----5----------------------
MSE1921Information Technologies-------55------------------------
TDB1031Türkçe 1--------------------5------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II --------------------------------5
FIZ1002Fizik 25------------5-------------------
KIM1170Genel Kimya5-5----------5-------------------
MAT1072Matematik 25--------------------------------
MDB1032İleri İngilizce II-----------------5---------------
MSE1902Physicochemistry5-5------------------------------
TDB1032Türkçe 2--------------------5------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler5--------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------5---------------
MSE2711Materials Science-55-------------------------55---
MSE2901Mechanical Metallurgy---5--------------------5--------
MSE2911Statics and Strength of Materials--5------------------------5-5---
MSE2921Thermodynamics of Materials-555-----------------------5-----
MSE2931Fundamentals of Technical Drawing--------5--5---------------------
MSE2941Occupational Health and Safety 1---------------------5---55------
MAT1320Lineer Cebir5-5------------------------------
MSE2762Phase Diagrams-5----------------------------5--
MSE2902Thermodynamics of Solutions-55------------------------------
MSE2912Computer Modeling and Design----55-55----------------------5-
MSE2922Fundamentals of Manufacturing Technologies-5-------------------------5-----
MSE2932Physical Properties of Materials-5-------------------------5-----
MSE2952Ceramics-5--------------------------5----
MSE2962Principles of Extractive Metallurgy-5-------------------------5--5--
KMM3501Girişimcilik ve Proje Yönetimi-----5-------5-------555---------
MSE3001Internship 1------------------555------------
MSE3911Principles of Solidification -5-------------------------5--5--
MSE3921Metrology and Calibration-55---------------------5--------
MSE3931Heat Transfer--5------------------------5-----
MSE3941Iron and Steelmaking-5---------5---------------5-----
MSE3961Laboratory 1---5------5-5---5-555------------
MSE3002Internship 2------------------555------------
MSE3862Principles Of Design---5--------5-5-5--------------5-
MSE3902Polymer Chemistry and Polymeric Materials-5---------5---------------------
MSE3912Engineering Materials-5-5--------------------5---5----
MSE3922Metallography-5---------------------------5---
MSE3932Casting Technology-5-5-----------------------------
MSE3942Heat Treatment-5-5--------------------------5--
MSE3952Laboratory 2---5------5-5---5-555------------
MSE3972Composite Materials-5-5------------------------5----
MSE4621Metallurgy Kinetics-5-5-----------------------5-----
MSE4631Corrosion and Prevention-5-5-----------------------------
MSE4641Non-Ferrous Metals Metallurgy-5---------5---------------5-----
SEC0011Seçmeli 3-1-----555-5--5---5-55-------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---------------555--5------------
MSE4302Quality Management---------------------5-55--------
MSE4312Occupational Health and Safety 2---------------------5---55------
MSE4322Academic Research Techniques ---------5----555------5---------
MSE9000Graduation Project------55--5-5-5-5-55---5-5-------
MSE4831Design Applications in Metallurgical Production-----555-5--5---5-55-------------
MSE4841Design Applications in Material Technologies-----555-5--5---5-55-------------
MSE4851Design Applications in Ceramic Technologies-----555-5--5---5-55-------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XXX
PÇ-16XXX
PÇ-17XXX
PÇ-18XXX
PÇ-19XXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XX
PÇ-25XX
PÇ-26XXX
PÇ-27XXX
PÇ-28XXX
PÇ-29XXX
PÇ-30XXX
PÇ-31XXX
PÇ-32XXX