Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüSibel Dağlılar
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMetalürji ve Malzeme Mühendisliği programı, etal,seramik, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalıdırprogramdır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra, maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Programda endüstriyel hammaddelerin, doğal minerolojik kaynakların, geri dönüşüştürülebilir ve geri kazanılabilir malzeme kaynaklarından malzeme üretimini, malzemelerin mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Malzemelerin şekillendirilmesi, birleştirilmesi, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimleri sonrasında ısıl işlem gibi tekniklerle malzemelere yeni özelliklerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca tasarım prosesi de çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından dolayı malzemeler tüm mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Metaller ve bunların alaşımları mühendislik malzemeleri içerisinde yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen; seramik, polimer ve kompozit malzemeler alanında iyileşme ve gelişmeler sürekli artmaktadır. Bu programın hedefi öğrencilere, gerekli bilimsel altyapı, donanım, bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı, bilgiyi amaca yönelik kullanabilme becerisi, modelleme, girişimcilik, gerek bilimsel gerek endüstriyel artan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yeni malzeme ve süreç tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.Malzeme alanındaki gelişmeler yeni tasarım ölçütlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu gelişmelerin devam etmesi ile birlikte metalürji ve malzeme mühendisleri diğer mühendislikler için gereli malzemelerin ana üreticisidir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları entegre metal üretim tesislerinde, haddehanelerde, dökümhanelerde, ısıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisinde, korozyon konularında ve seramik üretim tesislerinde ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge bölümlerinde çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
FIZ1001 Fizik 130246
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
MSE1901 Introduction to Metallurgical and Materials Engineering and Engineering Ethics20023
MSE1911 Statistics30035
MSE1921 Information Technologies20024
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
FIZ1002 Fizik 230246
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
MSE1902 Physical Chemistry30034
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Seçmeli 1-130033
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MSE2711 Materials Science30035
MSE2901 Mechanical Metallurgy20023
MSE2911 Statics and Strength of Materials20023
MSE2921 Thermodynamics of Materials30035
MSE2931 Fundamentals of Technical Drawing30035
MSE2941 Occupational Health and Safety 120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1320 Lineer Cebir20023
MSE2762 Phase Diagrams30035
MSE2902 Thermodynamics of Solutions30035
MSE2912 Computer Modeling and Design20023
MSE2922 Fundamentals of Manufacturing Technologies20023
MSE2932 Physical Properties of Materials20023
MSE2952 Ceramics20023
MSE2962 Principles of Extractive Metallurgy30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM3501 Girişimcilik ve Proje Yönetimi20024
MSE3001 Internship 100002
MSE3911 Principles of Solidification 20022
MSE3921 Metrology and Calibration30035
MSE3931 Heat Transfer20022
MSE3941 Iron and Steelmaking20023
MSE3961 Laboratory 100213
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 2-220023
SEC0004 Seçmeli 2-320023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE3002 Internship 200003
MSE3862 Principles Of Design20022
MSE3902 Polymer Chemistry and Polymeric Materials30034
MSE3912 Engineering Materials20023
MSE3922 Metallography20022
MSE3932 Casting Technology20003
MSE3942 Heat Treatment20022
MSE3952 Laboratory 200213
MSE3972 Composite Materials20022
SEC0005 Seçmeli 2-420023
SEC0006 Seçmeli 2-520023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE4621 Metallurgy Kinetics20023
MSE4631 Corrosion and Prevention20023
MSE4641 Non-Ferrous Metals Metallurgy20023
SEC0007 Seçmeli 2-620023
SEC0008 Seçmeli 2-720023
SEC0009 Seçmeli 2-820023
SEC0010 Seçmeli 2-920023
SEC0011 Seçmeli 3-112029
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
MSE4302 Quality Management20023
MSE4312 Occupational Health and Safety 220022
MSE4322 Academic Research Techniques 20022
MSE9000 Graduation Project080412
SEC0012 Seçmeli 2-1020023
SEC0013 Seçmeli 2-1120023
SEC0014 Seçmeli 2-1220023
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE3591 Medical Device Regulations and Processes20023
MSE3501 Welding Technology20023
MSE3511 Mineral Processing20023
MSE3521 Manufacturing Methods of Ceramics20023
MSE3531 Machine Elements for Engineers20023
MSE3541 Hydrometallurgy20023
MSE3551 Glass Technology20023
MSE3561 Machining Technology20023
MSE3571 Electrometallurgy20023
MSE3581 Advanced Ceramics20023
MSE3602 Refractories20023
MSE3622 Plastic Deformation Technology20023
MSE3632 Pyrometallurgy20023
MSE4492 Additive Manufacturing Technologies20023
MSE3642 Industrial Furnaces20023
MSE3652 Powder Metallurgy20023
MSE3662 Metallurgical Pretreatments20023
MSE4402 Non Destructive Testing20023
MSE4412 Thermal-Optic-Photonic Properties20023
MSE4422 Engineering Economics 20023
MSE4432 Characterization Techniques20023
MSE4442 Electrical and Magnetic Properties20023
MSE4452 Facility Organization and Management20023
MSE4462 Failure Analysis20023
MSE4472 Surface Technologies20023
MSE4482 Standardization and Conformity20023
MSE4861 Materials for Defence Industry 20023
MSE4871 Metallurgical Wastes and Recycling20023
MSE4881 Polymer Processing20023
MSE4891 Automotive Materials20023
MSE4901 Advanced Metal Refining20023
MSE4911 Functional Materials20023
MSE4921 Biomedical Materials20023
MSE4931 Ferroalloy Production Methods20023
MSE4941 Advanced Structural Steels20023
MSE4951 Aerospace and Aviation Materials20023
MSE4961 Metallurgy of Rare and Precious Metals20023
MSE4971 Nano Materials20023
MSE4981 Cooperative Education 120023
MSE4991 Cooperative Education 220023
MSE4972 Cooperative Education 320023
MSE4982 Cooperative Education 420023
MSE4992 Cooperative Education 520023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSE4831 Design Applications in Metallurgical Production12029
MSE4841 Design Applications in Material Technologies12029
MSE4851 Design Applications in Ceramic Technologies12029

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1---------------------1--------1
FIZ1001Fizik 11--------------1---------------
MAT1071Matematik 11------------------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1---------
MSE1901Introduction to Metallurgical and Materials Engineering and Engineering Ethics---------------------1-1--11---
MSE1911Statistics1-1-1--------------------------
MSE1921Information Technologies-------11----------------------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1-------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------1
FIZ1002Fizik 21--------------1---------------
KIM1170Genel Kimya1-1------------1---------------
MAT1072Matematik 21------------------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1---------
MSE1902Physical Chemistry1-1----------------------------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1-------
MAT2411Diferansiyel Denklemler1------------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1---------
MSE2711Materials Science-11----------------------------
MSE2901Mechanical Metallurgy---1--------------------1------
MSE2911Statics and Strength of Materials--1----------------------------
MSE2921Thermodynamics of Materials-111---------------------------
MSE2931Fundamentals of Technical Drawing--------1----1-----------------
MSE2941Occupational Health and Safety 1-------------------------1--11-
MAT1320Lineer Cebir111----------------------------
MSE2762Phase Diagrams-1-----------------------------1
MSE2902Thermodynamics of Solutions-11-----------------------------
MSE2912Computer Modeling and Design----11--1-----------------------1
MSE2922Fundamentals of Manufacturing Technologies-1-------------------------------
MSE2932Physical Properties of Materials-1-------------------------------
MSE2952Ceramics-1-------------------------------
MSE2962Principles of Extractive Metallurgy-1-----------------------------1-
KMM3501Girişimcilik ve Proje Yönetimi-----1---------1-------1-111-----
MSE3001Internship 1------------------111------------
MSE3911Principles of Solidification -1-----------------------------1-
MSE3921Metrology and Calibration-11---------------------1--------
MSE3931Heat Transfer--1------------------------------
MSE3941Iron and Steelmaking-1-----------1-------------------
MSE3961Laboratory 1---1-----111--1-1-111------------
MSE3002Internship 2------------------111------------
MSE3862Principles Of Design---------1---1--------1---------1
MSE3902Polymer Chemistry and Polymeric Materials-1-----------1-------------------
MSE3912Engineering Materials-1-1--------------------1--------
MSE3922Metallography-1-------------------------------
MSE3932Casting Technology-1-1-----------------------------
MSE3942Heat Treatment-1-1---------------------------1-
MSE3952Laboratory 2---1-----111--1-1-111------------
MSE3972Composite Materials-1-1-----------------------------
MSE4621Metallurgy Kinetics-1-1-----------------------------
MSE4631Corrosion and Prevention-1-1-----------------------------
MSE4641Non-Ferrous Metals Metallurgy-1-----------1-------------------
SEC0011Seçmeli 3-1-----111-1----1-1-11-------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce----------------11---1-----------
MSE4302Quality Management-----------------------111-------
MSE4312Occupational Health and Safety 2-------------------------1--11---
MSE4322Academic Research Techniques ----------------1----111---------
MSE9000Graduation Project------11-1111-1-1-11--11----1----
GIM4101Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1-----------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1-----------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1-----------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1-----------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1-----------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1-----------
ITB3010Sosyoloji---------------------1-----------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1-----------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1-----------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1-----------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1-----------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1-----------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1-----------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1-----------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1-----------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1-----------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1-----------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1-----------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1-----------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1-----------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1-----------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1-----------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1-----------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1-----------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1-----------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1-----------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1-----------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1-----------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1-----------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1-----------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1-----------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1-----------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1-----------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1-----------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1-----------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1-----------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1-----------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1-----------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1-----------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1-----------
MEM4501Seramikler---------------------1-----------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1-----------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1-----------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1-----------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1-----------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1-----------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1-----------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---------------------1-----------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1-----------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1-----------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1-----------
---------------------1-----------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1-----------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1-----------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1-----------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1-----------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1-----------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1-----------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1-----------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1-----------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1-----------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1-----------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1-----------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1-----------
MIM2411Arkeoloji---------------------1-----------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1-----------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1-----------
MDB1052İngilizce 2---------------------1-----------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1-----------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1-----------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1-----------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1-----------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1-----------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1-----------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1-----------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1-----------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1-----------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1-----------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1-----------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1-----------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1-----------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1-----------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1-----------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1-----------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1-----------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1-----------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1-----------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1-----------
GRA4120Deneysel Tipografi---------------------1-----------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1-----------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1-----------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1-----------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1-----------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1-----------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1-----------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1-----------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1-----------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1-----------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1-----------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1-----------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1-----------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1-----------
MDB1001Temel Fransızca 1---------------------1-----------
MDB1003Temel İspanyolca 1---------------------1-----------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1-----------
MDB1005Temel Macarca 1---------------------1-----------
MDB1007Temel İtalyanca 1---------------------1-----------
MDB1009Temel Yunanca 1---------------------1-----------
MDB1011 Temel Çince 1---------------------1-----------
MDB1013Temel Japonca 1---------------------1-----------
MDB1015 Temel Arapça 1---------------------1-----------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1-----------
MDB1017Temel Farsça 1---------------------1-----------
MDB1019Temel Rusça 1---------------------1-----------
MDB1101Temel Bulgarca 1---------------------1-----------
MDB1201Temel Romence 1---------------------1-----------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1-----------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1-----------
MSE3501Welding Technology-1-------------------------------
MSE3511Mineral Processing-1-------------------------------
MSE3521Manufacturing Methods of Ceramics-1-------------------------------
MSE3531Machine Elements for Engineers-1-------------------------------
MSE3541Hydrometallurgy-1-------------------------------
MSE3551Glass Technology-1-------------------------------
MSE3561Machining Technology-1-------------------------------
MSE3571Electrometallurgy-1-------------------------------
MSE3581Advanced Ceramics-1-------------------------------
MSE3602Refractories-1-------------------------------
MSE3622Plastic Deformation Technology-1-------------------------------
MSE3632Pyrometallurgy-1-------------------------------
MSE3642Industrial Furnaces-1-------------------------------
MSE3652Powder Metallurgy-1-------------------------------
MSE3662Metallurgical Pretreatments-1-------------------------------
MSE4402Non Destructive Testing-1-------------------------------
MSE4412Thermal-Optic-Photonic Properties-1-------------------------------
MSE4422Engineering Economics -1-------------------------------
MSE4432Characterization Techniques-1-------------------------------
MSE4442Electrical and Magnetic Properties-1-------------------------------
MSE4452Facility Organization and Management-1-------------------------------
MSE4462Failure Analysis-1-------------------------------
MSE4472Surface Technologies-1-------------------------------
MSE4482Standardization and Conformity-1-------------------------------
MSE4861Materials for Defence Industry -1-------------------------------
MSE4871Metallurgical Wastes and Recycling-1-------------------------------
MSE4881Polymer Processing-1-------------------------------
MSE4891Automotive Materials-1-------------------------------
MSE4901Advanced Metal Refining-1-------------------------------
MSE4911Functional Materials-1-------------------------------
MSE4921Biomedical Materials-1-------------------------------
MSE4931Ferroalloy Production Methods-1-------------------------------
MSE4941Advanced Structural Steels-1-------------------------------
MSE4951Aerospace and Aviation Materials-1-------------------------------
MSE4961Metallurgy of Rare and Precious Metals-1-------------------------------
MSE4971Nano Materials-1-------------------------------
MSE4981Cooperative Education 1-1----------------1-1------------
MSE4991Cooperative Education 2-1----------------1-1------------
MSE4972Cooperative Education 3-1----------------1-1------------
MSE4982Cooperative Education 4-1----------------1-1------------
MSE4992Cooperative Education 5-1----------------1-1------------
MSE4492Additive Manufacturing Technologies-1-------------------------------
MSE3591Medical Device Regulations and Processes-1-------------------------------
MSE4831Design Applications in Metallurgical Production-----111-1----1-1-11-------------
MSE4841Design Applications in Material Technologies-----111-1----1-1-11-------------
MSE4851Design Applications in Ceramic Technologies-----111-1----1-1-11-------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XXX
PÇ-16XXX
PÇ-17XXX
PÇ-18XXX
PÇ-19XXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XX
PÇ-25XX
PÇ-26XXX
PÇ-27XXX
PÇ-28XXX
PÇ-29XXX
PÇ-30XXX