Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüŞeref Naci Engin
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar ve uygular.
  2. Kontrol sistemlerini tasarlar ve uygular
  3. Elektronik devre sistemlerini tasarlar ve gerçekler.
  4. Analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler, deneysel düzenekler kurar, veri toplar, formülize eder ve çözer.
  5. Ulusal ve uluslararası seviyede, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurar.
  6. Uygulamada kullanılabilecek modern ve teknolojik araç, gereç ve imkanları etkin bir şekilde kullanır, kolayca adapte olur
  7. Ekonomik, sosyal, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilme gibi kısıtlar altında, sistem, proses tasarlama, kurma, devreye alma ve işletme yeteneklerine sahip olur.
  8. Çok disiplinli takım çalışmalarında görev alır.
  9. Güncel programlama dillerini kullanır.
  10. Hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
FIZ1001 Fizik 130245
KOM1021 Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları30036
KOM1061 Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 20024
KOM1991 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST1990 Olasılık ve İstatistik30035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
KOM1012 Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş2235
KOM1062 Ayrık Matematik30035
KOM1992 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1180 Programlama Dilleri30034
KOM2711 İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı40046
KOM2721 Elektrik Devre Temelleri 30035
KOM2731 Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 30034
KOM2751 Analog Elektronik30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler 40045
SEC0001 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM2002 Genel Staj00003
KOM2072 aa Devre Analizi ve Sentezi 40045
KOM2702 Sayısal Elektronik 30034
KOM2712 Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi30034
KOM2722 Nümerik Analiz30034
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 2-220023
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3751 Kontrol Sistemleri30034
KOM3761 Elektrik Makineleri30034
KOM3771 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 130034
KOM3781 Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 30034
SEC0005 Seçmeli 3-110223
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-230034
SEC0008 Sosyal Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3002 Mesleki Staj00003
KOM3712 aa Kontrol Sistemleri Tasarımı30034
KOM3722 aa Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 130034
KOM3752 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 230034
KOM3772 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı 100213
SEC0009 Mesleki Seçmeli 1-330034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1-430034
SEC0014 Sosyal Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4221 aa Kontrol Laboratuvarı 00213
KOM4321 aa Tasarım Projesi12025
KOM4421 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı 200213
KOM4521 aa Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 30034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 2-230034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-330034
SEC0006 Seçmeli 4-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM9000 aa Bitirme Çalışması080411
SEC0015 Mesleki Seçmeli 2-430034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 2-530034
SEC0017 Mesleki Seçmeli 2-630034
SEC0018 Mesleki Seçmeli 2-730034
SEC0019 Sosyal Seçmeli 2-230033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı İçin İngilizce20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM2512 aa Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları20023
KOM2522 aa Dinamik 20023
KOM2532 aa Elektromanyetik Alan Teorisi20023
KOM2542 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3511 aa Analog Elektronik Laboratuvarı10223
KOM3521 aa Sayısal Elektronik Laboratuvarı 10223
KOM3531 aa Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab.10223
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3510 Mekatronik 30034
KOM3520 aa Sayısal Sistem Tasarımı30034
KOM3530 aa Sayısal İşaret İşleme30034
KOM3540 aa Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi30034
KOM3550 aa Nesneye Dayalı Programlama30034
KOM3560 aa Endüstriyel Elektronik 30034
KOM3570 aa Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme30034
KOM3580 aa Gömülü Kontrol Sistemleri 30034
KOM3590 aa Elektrik Güç Sistemleri 30034
KOM3610 aa Güç Elektroniği30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4510 aa Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler30034
KOM4520 Robotik Görme Temelleri30034
KOM4530 aa Scada-İnsan Makine Arayüzü 30034
KOM4540 aa Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 30034
KOM4550 aa Fonksiyonel Emniyete Giriş30034
KOM4560 aa Optimal Kontrole Giriş 30034
KOM4570 Sistem Tanıma30034
KOM4580 aa Doğrusal Olmayan Sistemlere Giriş30034
KOM4590 aa Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 30034
KOM4610 aa Servo Sistemler ve Sürücüler 30034
KOM4620 aa Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri30034
KOM4630 Süreç Kontrolü30034
KOM4640 aa Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu30034
KOM4650 Robot Sistemleri 30034
KOM4660 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 30034
KOM4670 aa Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 230034
KOM4680 aa Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 30034
KOM4690 aa Biyomedikal Sistemlerde Geribeslemeli Kontrol30034
KOM4710 aa Dayanıklı Kontrole Giriş30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30024
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
KOM1061Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 3334543535
KOM1021Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları1113311214
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111511112
MAT1071Matematik 11113311214
FIZ1001Fizik 14442213133
MDB1031İleri İngilizce I1111521222
TDB1031Türkçe 11111511112
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111555115
MDB3032İş Hayatı İçin İngilizce1113535515
KOM1062Ayrık Matematik1114341354
MDB1032İleri İngilizce II1111521222
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111511112
TDB1032Türkçe 21111511112
MAT1072Matematik 21112211214
IST1990Olasılık ve İstatistik2215333234
MAT2411Diferansiyel Denklemler 1113311214
KOM2711İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı5544231145
KOM2721Elektrik Devre Temelleri 4353123241
KOM2731Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 5444344335
KOM2751Analog Elektronik5454253332
KOM2522Dinamik 2214433325
KOM2512Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları2215333234
KOM2532Elektromanyetik Alan Teorisi2215333124
KOM2542Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 5335353334
KOM2702Sayısal Elektronik 2133241314
KOM2072Devre Analizi ve Sentezi 4353132442
KOM2722Nümerik Analiz1215223225
KOM2002Genel Staj4445555545
KOM2712Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi2222222232
KOM3531Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab.5545355435
KOM3511Analog Elektronik Laboratuvarı5554354343
KOM3521Sayısal Elektronik Laboratuvarı 4343253354
KOM3510Mekatronik 5544152144
KOM3520Sayısal Sistem Tasarımı3144333414
KOM3580Gömülü Kontrol Sistemleri 4544252253
KOM3610Güç Elektroniği5454132442
KOM3560Endüstriyel Elektronik 5544233132
KOM3590Elektrik Güç Sistemleri 2324333225
KOM3550Nesneye Dayalı Programlama1115343455
KOM3570Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme5545152144
KOM3530Sayısal İşaret İşleme4443343343
KOM3751Kontrol Sistemleri3335255554
KOM3761Elektrik Makineleri3334132422
KOM3771Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 15445455555
KOM3781Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 5442445435
KOM3712Kontrol Sistemleri Tasarımı3335255554
KOM3752Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 25445455555
KOM3772Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı 15435455555
KOM3722Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 15255555555
KOM3002Mesleki Staj4455555545
KOM4321Tasarım Projesi5555554454
KOM4421Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı 25445455555
KOM4521Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 3335255554
KOM4221Kontrol Laboratuvarı 5545354545
KOM9000Bitirme Çalışması5555554454
KOM4650Robot Sistemleri 2424344442
KOM4610Servo Sistemler ve Sürücüler 4114451141
KOM4690Biyomedikal Sistemlerde Geribeslemeli Kontrol1435545555
KOM4510Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler4544352254
KOM4660Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 3455354425
KOM4520Robotik Görme Temelleri4544454254
KOM4590Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 5435545555
KOM4530Scada-İnsan Makine Arayüzü 5545545555
KOM4540Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 5115443555
KOM4550Fonksiyonel Emniyete Giriş4125555555
KOM4560Optimal Kontrole Giriş 4544252253
KOM4680Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 3335255554
KOM4640Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu5545545555
KOM4620Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri4524253354
KOM4630Süreç Kontrolü2423223332
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1111311112
ITB2030Bilim Felsefesi1111212213
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1112213213
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1111312212
ITB3010Sosyoloji1111311212
ITB3020Felsefeye Giriş1111312212
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1111211112
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111211212
ITB3150Tarih ve Sinema1111211212
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1111321212
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111211212
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111211112
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111211112
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1111212212
ITB3390Uygarlık Tarihi1111211112
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111211111
ITB3550İnsan Hakları 1111311112
ITB3560Siyaset Felsefesi1111312111

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX