Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimMekatronik Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüHaydar Livatyalı
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMekatronik mühendisliği, mekanik, elektrik-elektronik, kontrol ve yazılım bilgi ve becerilerinin kullanılması ile sistem seviyesinde çözümler üretmeyi hedefleyen özgün bir mühendislik dalıdır. %30 ve %100 İngilizce olarak sunulan Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının eğitim amaçları: A. Profesyonel iş hayatında karmaşık mühendislik problemlerine optimum çözümler veya yenilikçi tasarımlar sunabilen B. Disiplinlerarası faaliyet gösteren bir takımda mekatronik mühendisi olarak lider veya eleman olarak pozitif katkılar sunabilen C. Meslek hayatı içinde etkin sözel ve yazılı iletişim becerilerine sahip D. Güncel gelişmeleri ve eğilimleri takip ederek, teknik ve sosyal bilgi ve becerilerini sürekli yenileyip geliştirebilen ve E. Ülkenin ve dünyanın toplumsal ve çevresel problemlerine duyarlı, etik değerlere bağlı ve girişimci ruhuyla çözüm ve hizmet sunabilen mühendisler yetiştirmektir.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Mekatronik Mühendisi olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
FIZ1001 Fizik 130245
MDB1031 İleri İngilizce 130033
MKT1111 Bilgisayar Destekli Tasarım32045
MKT1821 Mekatronik Mühendisliğine Giriş20023
MKT1831 Lab 1 - Atölye ve İmalat00212
MKT1801 İş Sağlığı ve Güvenliği 120023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
MDB1032 İleri İngilizce 230033
MKT1142 Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar22035
MKT1122 Malzeme Bilimi30034
MKT1132 Elektrik Devre Temelleri30035
MKT1802 aa İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MKT2151 aa Nesneye Yönelik Programlama22035
MKT2161 Mühendislik Mekaniği I30035
MKT2831 aa Lab 2 - Elektrik ve Elektronik00213
MKT2141 aa Analog Elektronik30035
MKT2001 aa Atölye Stajı00002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT2112 aa Mühendislik Mekaniği II30035
MKT2802 Lojik Devreler30035
MKT2812 İşaretler ve Sistemler30035
MKT2142 aa Mukavemet30035
MKT2822 aa Elektronik ve Haberleşme Devreleri21134
MKT2832 aa Termodinamik21134
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3801 aa Sistem Dinamiği30034
MKT3811 aa Mikroişlemciler ve Programlanması20234
MKT3821 aa Makine Elemanları40045
MKT3831 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Geçişi22035
MKT3841 aa Sayısal Yöntemler30034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-130034
MKT3001 aa Meslekî Alan Stajı00002
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3802 Mühendisler için İstatistik ve Deneysel Yöntemler30034
MKT3122 aa Otomatik Kontrol30035
MKT3812 aa Endüstriyel Otomasyon20235
MKT3822 aa Lab 3 - Sistem Dinamiği ve Kontrol00212
MKT3832 aa Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri30034
MKT3842 aa Hidrolik - Pnömatik Sistemleri21135
SEC0003 Sosyal Seçmeli 1-230033
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4111 Mekatronik Sistem Tasarımı12023
MKT4801 aa Elektriksel Tahrik Sistemleri30034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-1 Bilgisayar Programlama20235
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-130034
SEC0006 Mesleki Seçmeli 3-230034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 3-330034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 3-430034
MKT4001 aa Meslekî Alan Stajı00002
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4000 aa Bitirme Çalışması08048
MKT4802 aa Lab 4 - Sensörler ve Aktüatörler00212
SEC009 Mesleki Seçmeli 3-530034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 3-630034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-730034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-830034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 4-1 Yönetim Becerileri30034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT3861 İmalat Yöntemleri30034
MKT3871 Proses Tekniği30034
Mesleki Seçmeli 2 - Bilgisayar Programlama Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4811 Yapay Zekaya Giriş20235
MKT4813 Sistem Analizi ve Tasarımı20235
MKT4815 İleri Programlama20235
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4837 Optomekatroniğe Giriş30034
MKT4846 Otonom Araçlara Giriş30034
MKT4819 Mekatronikte Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi30034
MAK3281 MOTORLAR30034
ELM3292 Raylı Sistem Mühendisliğine Giriş30034
END2982 Üretim Sistemleri30034
KOM3781 Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 30034
MKT4818 Sayısal Sistem Tasarımı30034
MKT4820 Sayısal İşaret İşleme30034
MKT4821 Makine Kinematik ve Dinamiği30034
MKT4822 Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular30034
MKT4823 Hassas Cihaz Tasarımı30034
MKT4824 Haberleşme Sistemleri30034
MKT4825 Isıl Sistem Tasarımına Giriş30034
MKT4826 Sensör Füzyonu30034
MKT4827 Güç Elektroniği30034
MKT4828 Proses Kontrol30034
MKT4829 Havacılığın Temelleri30034
MKT4830 Görüntü İşleme Temelleri30034
MKT4831 Robot Mühendisliği30034
MKT4832 Medikal Mekatronik30034
MKT4833 Mekanik Titreşimler30034
MKT4834 Taşıt Dinamiği Temelleri30034
MKT4835 Endüstriyel Ölçme Sistemleri30034
MKT4836 Bilgisayar Destekli İmalat30034
MKT4838 Endüstriyel Tasarım30034
MKT4840 Aviyonik Sistemler30034
MKT4842 Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler30034
MKT4844 Isı Geçişi30034
Mesleki Seçmeli 4 Yönetim Becerileri Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4845 İletişim Teknikleri30034
END4911 İş Hukuku30034
MKT4814 Proje Yönetimi30034
MKT4816 Mühendislik Ekonomisi30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT2201 Kişisel Farkındalık ve Gelişim30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
MEM4501 Seramikler30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
FBO4221 Çevre Eğitimi20023
FBO4262 Bilimin Doğası ve Öğretimi20023
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL3562 Türk Vergi Sisteminin Esasları 30033
MDB1052 İngilizce II30033
IST2081 Örnekleme 130033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
MIM2411 Arkeoloji30033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
PDR4122 Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma 30033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
SNF3341 Fen Öğretimi 30034
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
SNF3122 Fen ve Teknoloji Öğretimi 230033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT1031 Felsefeye Giriş30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
FIZ1001Fizik 144115115331
MKT1111Bilgisayar Destekli Tasarım41511211215
MDB1031İleri İngilizce 111111155531
MKT1821Mekatronik Mühendisliğine Giriş52412313331
MKT1831Lab 1 - Atölye ve İmalat33231122115
MAT1071Matematik 153113114521
MAT1320Lineer Cebir55113111213
MAT1072Matematik 253113114521
FIZ1002Fizik 244115115331
MKT1142Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar31314111215
MKT1122Malzeme Bilimi53313113233
MKT1132Elektrik Devre Temelleri51512113225
MDB1032İleri İngilizce 211111155531
MKT2151Nesneye Yönelik Programlama31314111215
MKT2161Mühendislik Mekaniği I53515115333
MKT2141Analog Elektronik54512113225
MKT2001Atölye Stajı31543554435
MKT2831Lab 2 - Elektrik ve Elektronik35233122115
MAT2411Diferansiyel Denklemler53113114521
TDB1031Türkçe 111113151111
MKT2112Mühendislik Mekaniği II53515115333
MKT2822Elektronik ve Haberleşme Devreleri51512113225
MKT2812İşaretler ve Sistemler53113111323
MKT2142Mukavemet53515115333
MKT2832Termodinamik51325322434
TDB1032Türkçe 211113151111
MKT2802Lojik Devreler55533221343
MKT3001Meslekî Alan Stajı31151554435
MKT3801Sistem Dinamiği53414113211
MKT3811Mikroişlemciler ve Programlanması22413112115
MKT3841Sayısal Yöntemler55112112323
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 111111121311
MKT3821Makine Elemanları41514311113
MKT3831Akışkanlar Mekaniği ve Isı Geçişi43513111314
MKT3832Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri53513112111
MKT3122Otomatik Kontrol53414113211
MKT3822Lab 3 - Sistem Dinamiği ve Kontrol33231122115
MKT3802Mühendisler için İstatistik ve Deneysel Yöntemler55413111111
MKT3842Hidrolik - Pnömatik Sistemleri43315113132
MKT3812Endüstriyel Otomasyon32513111151
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 211111121311
MKT4801Elektriksel Tahrik Sistemleri53513112111
MKT4001Meslekî Alan Stajı31151554445
MKT4111Mekatronik Sistem Tasarımı55555253114
MKT4000Bitirme Çalışması55555253114
MKT4802Lab 4 - Sensörler ve Aktüatörler33231122115
MKT4824Haberleşme Sistemleri43514111111
MKT4844Isı Geçişi42515223344
MKT4831Robot Mühendisliği31513111111
MKT4835Endüstriyel Ölçme Sistemleri11414111151
MKT4827Güç Elektroniği51512113225
MKT4833Mekanik Titreşimler53414113211
MKT4832Medikal Mekatronik21413112151
MKT4834Taşıt Dinamiği Temelleri31313113151
MKT4830Görüntü İşleme Temelleri31511111151
MKT4828Proses Kontrol53414113211
MKT4842Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler43513112113
MKT4836Bilgisayar Destekli İmalat51425111225
MKT4838Endüstriyel Tasarım21511111111
MKT4829Havacılığın Temelleri43232111153
MKT4840Aviyonik Sistemler32522113353
MKT4845İletişim Teknikleri11151151111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11151511511
ITB2030Bilim Felsefesi11151511511
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 11151511511
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları11151511511
ITB3010Sosyoloji11151511511
ITB3020Felsefeye Giriş11151511511
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11151511511
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 11151511511
ITB3150Tarih ve Sinema11151511511
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim11151511511
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11151511511
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11151511511
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın11151511511
ITB3330Çevre ve Ekoloji 11151511511
ITB3390Uygarlık Tarihi11151511511
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı11151511511
ILT1621Grafik Tasarım Araçları 44445545454

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX