Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıBu programın amacı psikolojik danışma ve rehberlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen, kamu ve özel kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman lider uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans derecesi alanların büyük bir çoğunluğu, kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, kamu ve özel sektöre ait, çeşitli işkollarındaki iş yerlerinde/kuruluşlarda insan kaynakları bölümlerinde, insan kaynakları elemanı, koordinatör olarak da çalışılabilir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariç başarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a) Yüzlük Değer Başarı Notu Sayısal Değer 90-100 AA 4.00 80-89 BA 3.50 70-79 BB 3.00 60-69 CB 2.50 50-59 CC 2.00 40-49 DC 1.50 30-39 DD 1.00 20-29 FD 0.50 0-19 FF 0.00 Devamsız F0 0.00 b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. İstatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
  2. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
  3. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
  4. Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
  5. Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
  6. Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak.
  7. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
PDR5001 Seminer01007.5
PDR5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR5102 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları30037.5
PDR5106 Araştırma Teknikleri30037.5
PDR5107 Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR5100 Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma30037.5
PDR5101 Psikolojik Testler30037.5
PDR5103 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri30037.5
PDR5104 Grupla Psikolojik Danışma 30037.5
PDR5105 Sosyal Bilimlerde İstatistik30037.5
PDR5108 Psikopatoloji30037.5
PDR5110 Bilişsel Davranışçı Terapiler30037.5
PDR5111 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma30037.5
PDR5109 Evlilik ve Aile Danışmanlığı 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567
SEC0001Seçmeli 11111111
SEC0002Seçmeli 211111-1
SEC0003Seçmeli 311111-1
SEC0004Zorunlu 111111-1
SEC0005Seçmeli 41111111
SEC0006Seçmeli 511111-1
SEC0007Zorunlu 211111-1
PDR5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 11111-1
PDR5003Uzmanlık Alan Dersi1111111
PDR5003Uzmanlık Alan Dersi1111111
PDR5102Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları1111111
PDR5106Araştırma Teknikleri1111111
PDR5107Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması1111111
PDR5100Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma1111111
PDR5101Psikolojik Testler1111111
PDR5103Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri1111111
PDR5104Grupla Psikolojik Danışma 1111111
PDR5105Sosyal Bilimlerde İstatistik1111111
PDR5108Psikopatoloji1111111
PDR5109Evlilik ve Aile Danışmanlığı 11111-1
PDR5001Seminer1111111
PDR5000Yüksek Lisans Tezi1111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXXX