Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen akademisyenler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıBu programın amacı psikolojik danışma ve rehberlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen, alanında yeterli hizmet verebilecek psikolojik danışmanların yetiştirilmesine katkı sunan, kamu ve özel kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman lider uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora derecesi alanların büyük bir çoğunluğu devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bunun dışında, kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, kamu ve özel sektöre ait, çeşitli işkollarındaki iş yerlerinde/kuruluşlarda insan kaynakları bölümlerinde, insan kaynakları elemanı, koordinatör olarak da çalışılabilir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a) Yüzlük Değer Başarı Notu Sayısal Değer 90-100 AA 4.00 80-89 BA 3.50 70-79 BB 3.00 60-69 CB 2.50 50-59 CC 2.00 40-49 DC 1.50 30-39 DD 1.00 20-29 FD 0.50 0-19 FF 0.00 Devamsız F0 0.00 b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 2. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 3. Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
 4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 5. Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
 6. Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
 7. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 8. Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 9. Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
 10. Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 11. En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek.
 12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
PDR6001 Seminer02007.5
PDR5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
PDR6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
PDR6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
PDR6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
PDR6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
PDR6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
PDR6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6109 İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri30037.5
PDR6110 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri30037.5
PDR6111 İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR6112 Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Uygulamaları30037.5
PDR6113 İleri Grupla Psikolojik Danışma30037.5
PDR6100 İleri İstatistik30037.5
PDR6101 İleri Psikopatoloji30037.5
PDR6102 İleri Psikopatoloji II (Erişkin)30037.5
PDR6103 İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması30037.5
PDR6104 Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular30037.5
PDR6105 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular30037.5
PDR6106 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular30037.5
PDR6107 Evlilik ve Aile Danışmanlığı30037.5
PDR6108 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
PDR5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 111111111111
PDR6001Seminer111111111111
PDR6000Doktora Tezi111111111111
PDR6000Doktora Tezi111111111111
PDR6000Doktora Tezi111111111111
PDR6000Doktora Tezi111111111111
PDR6000Doktora Tezi111111111111
PDR6000Doktora Tezi111111111111
PDR6109İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri111111111111
PDR6110İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri111111-11111
PDR6111İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması111111111111
PDR6100İleri İstatistik111111111111
PDR6101İleri Psikopatoloji111111111111
PDR6102İleri Psikopatoloji II (Erişkin)111111111111
PDR6103İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması111111111111
PDR6104Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular111111111111
PDR6105Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular111111111111
PDR6106Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular111111111111
PDR6107Evlilik ve Aile Danışmanlığı111111111111
PDR6108İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5X
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11XX
PÇ-12XX