Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMüzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı, bağlı bulunduğu Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de benimsediği disiplinler arası çalışma ilkesini esas alan; performansla kuramı akademik kıstaslara uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek Yüksek Lisans adaylarına alan açma ve onları, yetkin öğretim elemanlarının rehberliğinde, disiplinlerinin muteber ve aranan akademisyenleri arasına sokma; akademik dünyaya kazandırma amacını esas almaktadır. Bu görev uyarınca zenginleştirilmiş tez/proje içeriklerinin üretilmesi, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük ve iletişimsellik gibi niteliklerin ve hepsinden önemlisi, akademik etik bilincinin, bu çerçevede üretilecek her bir çalışmada belirgin bir yer tutması, programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır. Programın misyonu uyarınca geniş bir örneklemden gelebilecek nitelikli Yüksek Lisans adaylarının tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarasılığın gerçek bir anlamda deneyimlendiği, ve anlayışlar kadar içerikleri de zenginleştirdiği; ve böylelikle her bir aday ve ona sunulacak danışmanlık katkısıyla gün be gün çeşitlenecek ve genişleyecek bir vizyon Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı’nın benimsediği ve kuruluşundan beri temsil ettiği yaklaşımı yansıtmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMüzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programımız, müzik ve sahne sanatları endüstrisindeki çok çeşitli alanlarda başarılı profesyoneller haline gelen güçlü bir mezunlar ağına sahiptir. Mezunlarımız arasında başarılı besteciler, orkestra şefleri, icracılar, koreograflar, tiyatro yönetmenleri, sanat yöneticileri ve eğitimciler bulunmaktadır. Titiz akademik eğitim ve pratik deneyimin birleşimi sayesinde mezunlarımız, bu dinamik ve hızla gelişen alanda başarılı olmak için gereken beceri ve uzmanlığı geliştirmiştir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında güncel estetik kavramları yazında kullanabilmek.
  2. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında üretilen eserlerin yapısal ve kavramsal analizlerini yapabilmek.
  3. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında tarihsel ve güncel yöntem ve teknikleri tanımak ve tanımlamak.
  4. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında tarihsel dönüşümler ışığında estetik analiz yapabilmek.
  5. Araştırma, analiz ve artistik pratikte disiplinlerarası anlayışı benimsemek.
  6. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında üretilmiş eserlerin analizinde eleştirel düşünme becerisi göstermek.
  7. Ses, beden ve mekân gibi unsurların tasarım kavramları ışığında çağdaş estetik anlayışla ele almak.
  8. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında yaratıcı ve üretici unsurların bilgisine sahip olmak
  9. Alanlarında teknik üstünlük ortaya koymak.
  10. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ontolojik ve epistemolojik analiz yapabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MSS5001 Seminer01007.5
MSS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MSS5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MSS5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS5129 Sahne Sanatları Kuramı30037.5
MSS5104 Eser Çözümleme30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS5130 Tiyatro Müziği Besteleme Teknikleri30037.5
MSS5126 Beden ve Hareket Algısı 30037.5
MSS6117 Hareket Araştırma Yöntemleri ve Koreografi30037.5
MSS5125 Müzik Terapi Yöntemleri 30037.5
MSS5106 Müzik ve Edebî Metinler30037.5
MSS5100 Çağdaş Koreografi30037.5
MSS5101 İleri Dans Teknikleri 130037.5
MSS5102 Enstrüman ve Beden 130037.5
MSS5103 İleri Performans 1 Flüt30037.5
MSS5105 Piyano Edebiyatı 130037.5
MSS5107 Yaylı Çalgılar Pedagojisi30037.5
MSS5108 Enstrüman 130037.5
MSS5131 Enstrüman 230037.5
MSS5110 Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği30037.5
MSS5111 Türk Makam Müziği Formları 30037.5
MSS5112 Türk Müziği Bibliografya Bilgisi30037.5
MSS5113 İleri Dans Teknikleri 230037.5
MSS5114 Enstrüman ve Beden 230037.5
MSS5115 İleri Performans 2 Flüt30037.5
MSS5116 Oda Müziği30037.5
MSS5117 “Schenker” Analiz30037.5
MSS5119 Müzikal Analiz30037.5
MSS5120 Alan Araştırma Yöntemleri30037.5
MSS5121 Duysal Tasarımın Temel Kavramları30037.5
MSS5122 Algoritma Geliştirme ve Programlama30037.5
MSS5123 Müzik Bilgi Erişimi30037.5
MSS5118 Türk Halk Müziği Formları30037.5
MSS5110 Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MSS5104Eser Çözümleme1111-1-111
MSS5129Sahne Sanatları Kuramı1111111111
MSS5106Müzik ve Edebî Metinler1111111111
MSS5100Çağdaş Koreografi1111111111
MSS5101İleri Dans Teknikleri 11111111111
MSS5102Enstrüman ve Beden 1--1-1-111-
MSS5103İleri Performans 1 Flüt-11-11111-
MSS5107Yaylı Çalgılar Pedagojisi-11111-11-
MSS5110Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği-11111-111
MSS5113İleri Dans Teknikleri 21111111111
MSS5114Enstrüman ve Beden 2--1-1-111-
MSS5115İleri Performans 2 Flüt-11-11111-
MSS5116Oda Müziği-1111111--
MSS5120Alan Araştırma Yöntemleri1-1--1-111
MSS5122Algoritma Geliştirme ve Programlama1111111111
MSS5123Müzik Bilgi Erişimi11111-1111
MSS5110Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği-11111-111
MSS5000Yüksek Lisans Tezi1111111111
MSS5003Uzmanlık Alan Dersi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXXXX