Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMüzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı alanlarında tanınmış öğretim üyeleri olan müzik ve performans alanında en son araştırmalarının yapıldığı bir programdır. Programımız, müzik ve sahne sanatları alanına önemli katkılar sağlayacak donanıma sahip, çok yetenekli ve çok yönlü araştırmacı ve sanatçıların gelişimini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Hem teorik hem de pratik eğitimi vurgulayan, öğrencilerin çok çeşitli konuları ve metodolojileri keşfetmelerine olanak tanıyan titiz ve kapsamlı bir müfredat sunuyoruz. Öğretim üyelerimiz, müzik teorisi, tarih, performans, müzik teknolojisi ve sahne sanatlarının farklı dallarında farklı uzmanlıklara sahip seçkin akademisyenler ve sanatçılardır. Proje önerisi ve tezi geliştirmeden savunmaya kadar araştırmalarının tüm aşamalarında öğrencilere rehberlik etmeye ve rehberlik etmeye kararlıdırlar. Programımızın mezunları, prestijli akademik pozisyonlar elde etmeye, tanınmış topluluklar ve orkestralarla performans sergilemeye ve müzik ve sahne sanatları endüstrisinin geleceğini şekillendirmektedir.
Program Eğitim Amaçları1. Müzik ve performansla ilgili konularda güçlü bağımsız araştırma becerileri geliştirmek. 2. Eleştirel düşünme becerilerini ve müzik ve performansla ilgili disiplinler arası araştırma yöntemleri anlayışını geliştirimek. 3. Akademik yayınlar, hibe yazımı ve diğer akademik materyallerle ilgili ileri düzey yazma, tartışma ve analitik becerileri teşvik etmek. 4. Müzik ve sahne sanatları endüstrisinde başarılı akademik ve profesyonel kariyer için gerekli olan sözlü iletişim ve sunum becerilerini geliştirmek. 5. Öğrencileri müzik ve performans sanatları alanındaki öğretmenlik pozisyonları için eğitmek. 6. Öğrencilerin müziği ve performans sanatlarını şekillendiren tarihsel, kültürel ve teorik bağlamlara ilişkin anlayışlarını derinleştirmek. 7. Öğrencilerin çeşitli ortamlarda becerilerini sergilemeleri için fırsatlar sağlamak. 8. Müzik bestelemeye ve icra etmeye yönelik yeni teknolojiler ve yaklaşımlarla deney yapmayı teşvik etmek. 9. Müzik ve performans araştırmalarında yer alan etik hususlara ilişkin bir anlayış geliştirmek. 10. Müzik ve performans sanatları topluluğuyla profesyonel ağ oluşturma, işbirliği ve katılım için fırsatlar sağlamak.
Mezunların Mesleki ProfiliMüzik ve Sahne Sanatları Doktora Programımız, müzik ve sahne sanatları endüstrisindeki çok çeşitli alanlarda başarılı profesyoneller haline gelen güçlü bir mezunlar ağına sahiptir. Mezunlarımız arasında başarılı besteciler, orkestra şefleri, icracılar, koreograflar, tiyatro yönetmenleri, sanat yöneticileri ve eğitimciler bulunmaktadır. Titiz akademik eğitim ve pratik deneyimin birleşimi sayesinde mezunlarımız, bu dinamik ve hızla gelişen alanda başarılı olmak için gereken beceri ve uzmanlığı geliştirmiştir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında güncel estetik kavramları yazında kullanabilmek.
  2. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında üretilen eserlerin yapısal ve kavramsal analizlerini yapabilmek.
  3. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında tarihsel ve güncel yöntem ve teknikleri tanımak ve tanımlamak.
  4. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında tarihsel dönüşümler ışığında estetik analiz yapabilmek.
  5. Araştırma, analiz ve artistik pratikte disiplinlerarası anlayışı benimsemek.
  6. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında üretilmiş eserlerin analizinde eleştirel düşünme becerisi göstermek.
  7. Ses, beden ve mekân gibi unsurların tasarım kavramları ışığında çağdaş estetik anlayışla ele almak.
  8. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında yaratıcı ve üretici unsurların bilgisine sahip olmak.
  9. Alanlarında teknik üstünlük ortaya koymak.
  10. Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ontolojik ve epistemolojik analiz yapabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MSS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MSS6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MSS6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6116 Sahne Sanatları için Müzik Teorisi30037.5
MSS5129 Sahne Sanatları Kuramı30037.5
MSS6105 20. Yüzyıl Müziği 130037.5
MSS6104 Form Analizi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MSS6117 Sanat Psikoterapisinde İntermodel Yaklaşımlar30037.5
MSS5130 Tiyatro Müziği Besteleme Teknikleri30037.5
MSS6101 Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi30037.5
MSS6102 Batı Düşüncesinde Beden30037.5
MSS6106 Kompozisyon 130037.5
MSS6107 Türk Makam Müziği Tarihi30037.5
MSS6108 Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü30037.5
MSS6110 Kompozisyon 230037.5
MSS6111 Barok Müzik Türleri ve Biçimleri30037.5
MSS6113 Elektronik Müzik için Arayüz Tasarımı30037.5
MSS6114 Başlangıçtan Orta Seviyeye Enstrüman Öğretim Yöntemleri30037.5
MSS6115 Müzikte Modernleşme: Süreç ve Akımlar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MSS610520. Yüzyıl Müziği 11111-1-111
MSS5129Sahne Sanatları Kuramı1111111111
MSS6101Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi1111111111
MSS6102Batı Düşüncesinde Beden1111111111
MSS6106Kompozisyon 11111-1-111
MSS6108Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü1111111111
MSS6110Kompozisyon 21111-11111
MSS6111Barok Müzik Türleri ve Biçimleri111111-11-
MSS6115Müzikte Modernleşme: Süreç ve Akımlar1111111111
MSS6001Seminer1111111111
MSS6000Doktora Tezi1111111111
MSS6003Uzmanlık Alan Dersi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXX