Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüGüleda ENGİN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÇevre Mühendisliği, hava, su, atıksu ile katı ve tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafı proseslerinin tasarımı ve bunların tasarımlarını gerçekleştirmek için gerekli biyolojik, fiziksel ve kimyasal arıtma prensipleri ile uğraşan interdisipliner bir mühendislik dalıdır.
Mezunların Mesleki ProfiliÇevre Mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanları içerisinde içme suyu ve atıksu tesis tasarımı, katı atık ve tehlikeli atık toplama ve bertarafı ile hava kirliliği kontrolü, kirlilik önleme ve bunların alt dallarını sıralayabiliriz. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. İstanbul ve Kocaeli gibi yoğun endüstriye sahip bir bölgede bulunduklarından mezunlarımız çok çeşitli iş bağlantıları kurabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
 2. Çevre Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 4. Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Bireysel olarak ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 9. Proje yönetimi ile iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi
 12. Çevre Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretilebilirlik, kalite, maliyet analizi, tasarruf ve yeni teknolojik gelişmeler konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
CEV1001 Çevre Mühendisliğine Giriş 20023
CEV1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
CEV1152 Ekoloji20023
CEV1162 Teknik Resim ve Tasarı Geometri22035
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2201 Çevre Kimyası I20234
CEV2241 Çevre Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği22035
INS2731 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 30034
INS2811 Statik-Mukavemet22035
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0002 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0003 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2002 Mesleki Staj 100003
CEV2202 Çevre Kimyası II20236
CEV2222 Çevre Mikrobiyolojisi20235
CEV2272 aa Çevre Mühendisliğinde Hidrolik22035
INS3952 Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 20234
SEC0004 Mesleki Seçmeli 3-120023
SEC0005 Mesleki Seçmeli 4-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV3001 Katı Atıklar30035
CEV3071 Kimyasal Temel İşlemler30035
CEV3111 Fiziksel Temel İşlemler30035
CEV3301 aa Su Temini22035
CEV3321 Hava Kirliliği30034
SEC0006 Sosyal Seçmeli 1-230033
SEC0007 Sosyal Seçmeli 1-330033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV3002 Mesleki Staj 200003
CEV3022 Su Kalite Kontrolü30033
CEV3072 Çevre Hukuku20022
CEV3302 Atıksuların Uzaklaştırılması22035
CEV3322 Hava Kirliliği Kontrolu22035
CEV3362 aa İçme Sularının Arıtılması22035
CEV3382 aa Temel İşlemler Laboratuvarı00212
CEV3392 Biyolojik Temel İşlemler 30035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4001 Tasarım Projesi22034
CEV4041 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü30033
CEV4071 aa Atıksuların Arıtılması22035
INS4901 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-120024
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-220024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 5-320024
SEC0011 Mesleki Seçmeli 5-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4000 Bitirme Çalışması08048
INS4902 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0012 Mesleki Seçmeli 6-120024
SEC0013 Mesleki Seçmeli 6-220024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 6-320024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 7-130034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 7-230034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV1142 Sayısal Analiz30034
INS2932 Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2231 İstatistik30034
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2132 Çevre Mühendisliği Termodinamiği20023
CEV2142 Çevre Mühendisliğinde Stokiyometrik Hesaplamalar20023
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV2152 Çevre Mühendisliğinde Hidroloji30034
INS4272 aa Drenaj Tekniği 30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4111 Çevre ve Halk Sağlığı20024
CEV4121 Çevre Ekonomisi20024
CEV4131 Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama 20024
CEV4141 Yenilenebilir Enerji Sistemleri20024
CEV4151 Hava Kirliliği Meteorolojisi20024
CEV4161 Kompostlaştırma20024
CEV4171 Katı Atık Geri Kazanma Teknikleri20024
CEV4181 Temiz Üretim Teknolojileri20024
CEV4191 Deniz Deşarjları 20024
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 20024
CEV4341 Membran Uygulamaları20024
CEV4351 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü20024
CEV4461 Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları20024
CEV4491 Deniz Kirliliği20024
CEV4501 Doğal Arıtma20024
CEV4521 Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler 20024
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4052 Çevre Modelleme20024
CEV4062 Çevre Mühendisliğinde Otomasyon20024
CEV4072 Endüstriyel Atık Kontrolü Ve Yönetimi20024
CEV4082 Anaerobik Arıtma Teknolojileri20024
CEV4092 Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 20024
CEV4112 Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar20024
CEV4122 Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar20024
CEV4132 Çevresel Etki Değerlendirmesi20024
CEV4142 Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 20024
CEV4152 Arıtma Çamuru Kontrolü20024
CEV4162 Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu20024
CEV4172 Deniz Biyolojisi20024
CEV4182 Arıtma Tesisleri Donanımı20024
CEV4192 Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi 20024
CEV4352 İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri20024
CEV4362 Membran Biyoreaktörler20024
CEV4372 Paket Arıtma Tesisleri20024
CEV4382 Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler20024
CEV4392 Kirlenmiş Toprakların Islahı20024
CEV4422 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 20024
CEV4612 Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi20024
CEV4622 Tehlikeli Atık Yönetimi20024
CEV4632 Gürültü Kontrolü 20024
CEV4642 Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri20024
CEV4652 Hava Kirliliği Modellemesi20024
CEV4662 Boru Hidroliğinde Sayısal Teknikler20024
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1602 Biyomühendislikte Fizikokimya30034
BYM2202 Polimer Bilimi ve Teknolojisi30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
KMM4711 Elektrokimyasal Prosesler30034
HRT4512 Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
HRT3350 Topografya30034
INS2101 Çevre Jeolojisi30034
INS4751 Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 30034
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
Genel Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
CEV1001Çevre Mühendisliğine Giriş 433314454554
MAT1071Matematik 15132113-1211
FIZ1001Fizik 1512254441231
MDB1031İleri İngilizce I111112531351
KIM1170Genel Kimya53245545-21-
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111111111111
TDB1031Türkçe 1211315551111
CEV1170Temel Bilgisayar Bilimleri555454332235
CEV1152Ekoloji234234442444
CEV1162Teknik Resim ve Tasarı Geometri535524452432
MAT1072Matematik 2535--134-2--
FIZ1002Fizik 255445555-1--
MDB1032İleri İngilizce II---5-555-1--
SEC0001Mesleki Seçmeli 1-1344323523234
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 111111111111
TDB1032Türkçe 2111515551211
CEV2201Çevre Kimyası I444555343543
MAT2411Diferansiyel Denklemler534312322222
INS2731Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 545433343432
SEC0002Mesleki Seçmeli 2-1545532443333
INS2811Statik-Mukavemet544313433423
CEV2202Çevre Kimyası II443455433543
CEV2002Mesleki Staj 1555555555555
INS3952Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 434534445535
SEC0005Mesleki Seçmeli 4-1234333341455
CEV2222Çevre Mikrobiyolojisi431353434545
CEV3071Kimyasal Temel İşlemler545542341355
CEV3001Katı Atıklar554454545455
CEV3321Hava Kirliliği541225211335
SEC0006Sosyal Seçmeli 1-2111113211411
SEC0007Sosyal Seçmeli 1-3111113431411
CEV3111Fiziksel Temel İşlemler555454444545
CEV3382Temel İşlemler Laboratuvarı555554421344
CEV3002Mesleki Staj 2555555555555
CEV3322Hava Kirliliği Kontrolu545555151335
CEV3022Su Kalite Kontrolü555314442555
CEV3392Biyolojik Temel İşlemler 212333344555
CEV3362İçme Sularının Arıtılması532554545355
CEV4041Endüstriyel Kirlenme Kontrolü455444545555
CEV4001Tasarım Projesi455545545545
SEC0008Mesleki Seçmeli 5-1453433433334
SEC0011Mesleki Seçmeli 5-4553334334433
CEV4071Atıksuların Arıtılması141241515554
SEC0010Mesleki Seçmeli 5-3545532443333
SEC0009Mesleki Seçmeli 5-2545532443333
CEV4000Bitirme Çalışması555555555555
SEC0012Mesleki Seçmeli 6-1445535544545
SEC0013Mesleki Seçmeli 6-2544355544544
SEC0014Mesleki Seçmeli 6-3455433445555
SEC0015Mesleki Seçmeli 7-1533324544544
SEC0016Mesleki Seçmeli 7-2333333333333
CEV1142Sayısal Analiz443222422222
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 234333341455
CEV2231İstatistik543333543433
INS4272Drenaj Tekniği 333333333333
CEV4111Çevre ve Halk Sağlığı333423445454
CEV4181Temiz Üretim Teknolojileri333423445454
CEV4121Çevre Ekonomisi344323523234
CEV4131Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama 344323523234
CEV4171Katı Atık Geri Kazanma Teknikleri344335542545
CEV4161Kompostlaştırma344335542545
CEV4141Yenilenebilir Enerji Sistemleri344335542545
CEV4461Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları545532443333
CEV4491Deniz Kirliliği545532443333
CEV4501Doğal Arıtma545532443333
CEV4521Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler 545532443333
CEV4191Deniz Deşarjları 533324544544
CEV4151Hava Kirliliği Meteorolojisi533324544544
CEV4351Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü533324544544
CEV4341Membran Uygulamaları533324544544
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 533324544544
CEV4152Arıtma Çamuru Kontrolü544454544544
CEV4622Tehlikeli Atık Yönetimi533324544544
CEV4162Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu344323523234
CEV4142Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 344335542545
CEV4172Deniz Biyolojisi344335542545
CEV4652Hava Kirliliği Modellemesi545532443333
CEV4182Arıtma Tesisleri Donanımı545532443333
CEV4112Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar545532443333
CEV4122Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar545532443333
CEV4382Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler545532443333
CEV4192Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi 545532443333
CEV4132Çevresel Etki Değerlendirmesi544433434344
CEV4392Kirlenmiş Toprakların Islahı544433434344
CEV4362Membran Biyoreaktörler544433434344
CEV4062Çevre Mühendisliğinde Otomasyon533324544544
CEV4632Gürültü Kontrolü 533324544544
CEV4072Endüstriyel Atık Kontrolü Ve Yönetimi533324544544
CEV4082Anaerobik Arıtma Teknolojileri533324544544
CEV4642Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri533324544544
CEV4352İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri533324544544
CEV4422 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 533324544544
CEV4372Paket Arıtma Tesisleri533324544544
CEV4092Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 533324544544
CEV4612Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi533324544544
CEV4052Çevre Modelleme533324544544
INS2101Çevre Jeolojisi333235442344
HRT3350Topografya333235442344
BYM2202Polimer Bilimi ve Teknolojisi234333341455
INS4751Su Mühendisliği Yapı Sistemleri 234333341455
BYM1602Biyomühendislikte Fizikokimya333333333333
MTM4501Yöneylem Araştırması234333341455
INS3892Yapı Teknolojileri333333333333
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 234333341455
ITB2030Bilim Felsefesi111112241221
ITB3010Sosyoloji111112241221
ITB3020Felsefeye Giriş111113211411
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim111112241221
ITB3390Uygarlık Tarihi111113211411
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı111113211411
ITB3550İnsan Hakları 111112241221
ITB3560Siyaset Felsefesi111113211411
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler111113211411
ITB3150Tarih ve Sinema111113431411
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu111113431411
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları111113431411
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın111113431411
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik111112241221
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler111112241221
INS2462Trafik Güvenliği111112241221

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10X
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX