Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüCoşkun ÖZKAN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler).
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END1111 Endüstri Mühendisliğine Giriş20025
END1201 Bilgisayar Destekli Teknik Resim20236
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Seçmeli-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 Meslek Seçmeli-120026
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
END2101 Endüstride Maliyet Muhasebesi20025
END2201 Bilgisayar Programlama30035
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0003 Meslek Seçmeli-230035
SEC0004 Seçmeli-230034
SEC0005 Seçmeli-330034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
END2162 aa Finansman30035
END2202 aa Olasılık30035
END2312 Ergonomi30035
END2412 Üretim Yöntemleri30035
SEC0006 Meslek Seçmeli-330034
SEC0007 Meslek Seçmeli-420024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3001 Atölye Stajı00002
END3101 aa Yöneylem Araştırması 130035
END3201 aa İstatistik30035
END3301 aa Sistem Analizi30034
END3401 aa İş Etüdü30034
END3511 Üretim Sistemleri30034
SEC0008 Meslek Seçmeli-520023
SEC0009 Meslek Seçmeli-620023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3132 aa Yöneylem Araştırması 230036
END3202 aa Simülasyon30036
END3302 aa Mühendislik Ekonomisi30036
END3992 Endüstri Müh. Tasarım I12025
SEC0010 Meslek Seçmeli-720023
SEC0011 Meslek Seçmeli-820024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4001 Mesleki Alan Stajı 100002
END4261 aa Üretim Planlama ve Kontrol30034
END4271 aa Kalite Yönetimi30034
END4301 aa İş Güvenliği20023
END4401 Laboratuvar ve Tek.Gezi02013
END4991 Endüstri Müh. Tasarım 212025
SEC0012 Meslek Seçmeli-930033
SEC0013 Meslek Seçmeli-1020023
SEC0014 Meslek Seçmeli-1120023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4000 Bitirme Çalışması08048
END4002 Mesleki Alan Stajı 200002
END4152 aa Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi30034
END4202 aa Tesis Tasarımı ve Planlaması30034
END4232 aa Endüstriyel Yönetim30034
SEC0015 Meslek Seçmeli-1220024
SEC00016 Meslek Seçmeli-1320024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
SYP3272 Halkla İlişkiler 30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
SYP3272 Halkla İlişkiler 30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri 30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4871 Ücret Sistemleri30034
MAK3292 İMALATTA OTOMASYON30034
MAK4271 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT30034
END2822 Malzeme Bilimi30034
END2832 Enerji Sistemleri30034
END2842 Otomatik Kontrol30034
END2852 Ölçme Bilgisi30034
END2862 Yenilenebilir Enerji Kaynakları30034
Meslek Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END2171 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri30036
END2711 Nümerik Analiz30036
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
Meslek Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END2712 Endüstriyel Robotlar20024
END2722 Hücresel İmalat Sistemleri20024
END2732 Malzeme Taşıma Sistemleri20024
END2742 İmalat Kaynakları Planlaması20024
END2752 Modern İmalat Prosesleri20024
END2762 Çizelgeleme20024
Meslek Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3711 Performans Yönetimi20023
END3731 Davranış Bilimleri20023
END3741 Pazarlama ve Satış Yönetimi20023
END3751 İş Değerleme20023
END3761 Yatırım Planlaması20023
END3771 Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji20023
END3781 Proje Yönetimi20023
END3791 Taşımacılık Yönetimi20023
END3701 Kriz ve Acil Durum Yönetimi20023
Meslek Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4891 Enerji Ekonomisi20023
END3811 Üretim Bilgi Sistemleri20023
END3821 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri20023
END3831 Lojistik Bilgi Sistemleri20023
END3841 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler20023
END3851 E-İşletme Yönetimi20023
END3861 E-Devlet20023
Meslek Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3712 aa Deney Tasarımı20023
END3722 aa İstatistiksel Kalite Kontrol20023
END3732 aa Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol20023
END3742 aa İleri Kalite Mühendisliği20023
END3752 aa İstatistiksel Karar Verme20023
END3762 aa Hata Türleri ve Etkileri Analizi/FMEA20023
END3772 aa Stokastik Prosesler20023
Meslek Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3812 aa Tedarik Zinciri Tasarımı20024
END3822 aa Modelleme20024
END3832 aa Bulanık Kümeler20024
END3842 aa Dinamik Programlama20024
END3852 aa Karar Teorisi20024
END3862 aa Oyun Teorisi ve Stratejileri20024
END3872 aa Büyük Ölçekli Optimizasyon20024
END3882 aa Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler20024
Meslek Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4711 aa Ücretlendirme ve Gelir Optimizasyonu30036
END4721 aa Envanter Modelleri30036
END4731 aa Kuyruk Teorisi30036
END4671 aa Tamsayılı Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon30036
END4511 aa Tersine Lojistik30036
END4531 aa Simülasyon Dilleri30036
END4771 aa Doğrusal Olmayan Programlama30036
END4541 aa Çok Kriterli Karar Verme30036
END4551 aa Kısıtsız Optimizasyon Teorisi30036
END4561 aa Konveks Programlama30036
END4571 aa Sistem Dinamiği30036
Meslek Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4811 Fizibilite Etüdü20023
END4821 Yalın Üretim20023
END4831 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat20023
END4581 Bakım Yönetimi20023
END4851 Zeki İmalat Sistemleri20023
END4861 Tersine Mühendislik20023
Meslek Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4921 Kurumsal Bilgi Sistemleri20023
END4931 Bilgisayar Donanımı ve Sistem Yazılımları20023
END4941 Karar Destek Sistemleri20023
END4951 Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları20023
END4981 aa Nesne Tabanlı Simülasyon20023
Meslek Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4712 Süreç Yönetimi ve Altı Sigma20024
END4722 Süreç Yeterlilik Analizi20024
END4732 Kalite Yönetim Sistemleri20024
END4682 Sağlık Sistemlerinde Kalite20024
END4752 aa Kantitatif Tahmin Metotları20024
END4672 aa Risk Analizi ve Yönetimi20024
END4772 aa Güvenilirlik Mühendisliği20024
Meslek Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4812 Dış Ticaret Yönetimi20024
END4822 İnsan Kaynakları Yönetimi20024
END4832 Depo Yönetimi20024
END4922 Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlarda Yönetim20024
END4852 Maliyet Analizi ve Kontrolü20024
END4862 Finans Mühendisliği20024
END4872 Stratejik Yönetim20024
Meslek Seçmeli-1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END1712 Genel Ekonomi20026
END1722 Teknoloji Yönetimi20026
END1732 İş Etiği20026
END1742 Yenilikçilik ve Girişimcilik20026
END3721 İşletmelerde Verimlilik20026

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
END1111Endüstri Mühendisliğine Giriş43332353444
END1201Bilgisayar Destekli Teknik Resim45555455532
MDB1031İleri İngilizce I21244554334
TDB1031Türkçe 123234355444
MAT1071Matematik 155545444545
FIZ1001Fizik 155454445333
MAT1072Matematik 255545554323
FIZ1002Fizik 255545523434
KIM1170Genel Kimya34514423324
MAT1320Lineer Cebir55544344222
TDB1032Türkçe 223234344555
MDB1032İleri İngilizce II21244554334
SEC0002Meslek Seçmeli-143344444344
MAT2411Diferansiyel Denklemler55445333332
END2101Endüstride Maliyet Muhasebesi53322254434
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I21112333422
END2162Finansman53222544435
END2202Olasılık55345442433
END2312Ergonomi32342544545
END2412Üretim Yöntemleri54555332343
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 21112333422
END3101Yöneylem Araştırması 155554454433
END3201İstatistik54454543332
END3301Sistem Analizi55545544434
END3401İş Etüdü55554544333
END3511Üretim Sistemleri55455554344
END3001Atölye Stajı44534325444
END3132Yöneylem Araştırması 255554554433
END3202Simülasyon44444334433
END3302Mühendislik Ekonomisi44535344555
END3992Endüstri Müh. Tasarım I54555435355
END4261Üretim Planlama ve Kontrol55544334354
END4271Kalite Yönetimi54445555545
END4301İş Güvenliği54554544535
END4991Endüstri Müh. Tasarım 254555435355
END4001Mesleki Alan Stajı 154555555554
END4152Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi45554445555
END4202Tesis Tasarımı ve Planlaması54555445554
END4232Endüstriyel Yönetim45544555555
END4000 Bitirme Çalışması55555555454
END4002Mesleki Alan Stajı 255455555453
ITC1020Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler45354443534
ITB2030Bilim Felsefesi54553434535
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 44535454555
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları44345445354
ITB3010Sosyoloji44535345355
ITB3020Felsefeye Giriş45545455544
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler54455445544
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 55345445545
ITB3150Tarih ve Sinema45455435453
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim45454353555
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu45454454554
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik55544555454
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın45543454454
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 45354454544
ITB3320İktisadi Suçlar 35454454545
ITB3330Çevre ve Ekoloji 45545455455
ITB3390Uygarlık Tarihi54554544545
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı54554555455
END2822Malzeme Bilimi33554453542
END2832Enerji Sistemleri33355534545
END2852Ölçme Bilgisi55455535545
END2862Yenilenebilir Enerji Kaynakları33454554544
END4871Ücret Sistemleri55535554555
END2842Otomatik Kontrol55433424354
MAK3292İMALATTA OTOMASYON55535554555
MAK4271BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT55535554555
END2711Nümerik Analiz55434545544
END2171Veri Tabanı Yönetim Sistemleri45553434345
END2712Endüstriyel Robotlar55455555444
END2722Hücresel İmalat Sistemleri55545545554
END2732Malzeme Taşıma Sistemleri44455544344
END2742İmalat Kaynakları Planlaması55555345444
END2752Modern İmalat Prosesleri33455445555
END2762Çizelgeleme55555445554
END3711Performans Yönetimi55554455534
END3731Davranış Bilimleri54455543554
END3741 Pazarlama ve Satış Yönetimi44254555544
END3751İş Değerleme55555553455
END3761Yatırım Planlaması55544555555
END3771Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji33354554545
END3781Proje Yönetimi34553454343
END3791Taşımacılık Yönetimi45543555545
END3701Kriz ve Acil Durum Yönetimi45555544455
END3811Üretim Bilgi Sistemleri55455545455
END3821Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri55455455455
END3831Lojistik Bilgi Sistemleri55554455545
END3841Yapay Zeka ve Uzman Sistemler55455545555
END3851E-İşletme Yönetimi55545555554
END3861E-Devlet55553455533
END4891Enerji Ekonomisi54555355544
END3712Deney Tasarımı55554555555
END3722İstatistiksel Kalite Kontrol55554555554
END3732Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol55555455554
END3742İleri Kalite Mühendisliği55554455554
END3752İstatistiksel Karar Verme55554455454
END3762Hata Türleri ve Etkileri Analizi/FMEA55545554555
END3772Stokastik Prosesler55554555444
END3812Tedarik Zinciri Tasarımı55553545555
END3822Modelleme55545554554
END3832Bulanık Kümeler55545544455
END3842Dinamik Programlama55544545354
END3852Karar Teorisi44545554555
END3862Oyun Teorisi ve Stratejileri54544554545
END3872 Büyük Ölçekli Optimizasyon55455454555
END3882Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler55554544554
END4711Ücretlendirme ve Gelir Optimizasyonu55543554555
END4721Envanter Modelleri55555453344
END4731Kuyruk Teorisi54554553555
END4671Tamsayılı Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon55555444455
END4511Tersine Lojistik54535545345
END4531Simülasyon Dilleri55555455444
END4771Doğrusal Olmayan Programlama55555455444
END4541Çok Kriterli Karar Verme55555555544
END4551Kısıtsız Optimizasyon Teorisi55555545544
END4561Konveks Programlama55554555544
END4571Sistem Dinamiği55555555555
END4811Fizibilite Etüdü55555545555
END4821Yalın Üretim55445445555
END4831Bilgisayarla Bütünleşik İmalat55553525555
END4581Bakım Yönetimi54535543555
END4851Zeki İmalat Sistemleri54555454455
END4861Tersine Mühendislik55555545555
END4921Kurumsal Bilgi Sistemleri55554554455
END4931Bilgisayar Donanımı ve Sistem Yazılımları55554553455
END4941Karar Destek Sistemleri55545445355
END4951Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları55545345545
END4981Nesne Tabanlı Simülasyon55455454354
END4712Süreç Yönetimi ve Altı Sigma54545545345
END4722Süreç Yeterlilik Analizi55553445454
END4732Kalite Yönetim Sistemleri55554545555
END4682Sağlık Sistemlerinde Kalite54544544545
END4752Kantitatif Tahmin Metotları55545455443
END4672Risk Analizi ve Yönetimi54555344555
END4772Güvenilirlik Mühendisliği54555354544
END4812Dış Ticaret Yönetimi43343545344
END4822İnsan Kaynakları Yönetimi43354454435
END4832Depo Yönetimi43543544535
END4922Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlarda Yönetim45543454555
END4852Maliyet Analizi ve Kontrolü55544355554
END4862Finans Mühendisliği55543445344
END4872Stratejik Yönetim55544554555
END3721İşletmelerde Verimlilik45554554543
END1712Genel Ekonomi34443434344
END1722Teknoloji Yönetimi34334334344
END1732İş Etiği34343433443
END1742Yenilikçilik ve Girişimcilik33434344344

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX