Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüCoşkun ÖZKAN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıEndüstri Mühendisliği, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak mühendis bireyler yetiştiren programdır.
Mezunların Mesleki ProfiliEndüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler).
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END1991 Endüstri Mühendisliğine Giriş30036
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
END1911 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
END1902 Bilgisayar Destekli Teknik Resim20237
END1912 aa İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END2961 Ekonomi30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
END2991 aa Olasılık30035
END2981 Üretim Yöntemleri21135
MAT1320 Lineer Cebir20023
END2971 aa İleri Bilgisayar Programlama20235
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
END2992 aa İstatistik30035
END2982 Üretim Sistemleri30034
END2972 aa Yöneylem Araştırması 140046
END2962 aa Nümerik Analiz30035
END2312 aa Ergonomi30035
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3001 Atölye Stajı00002
END3991 aa Yöneylem Araştırması 230036
END3981 Mühendislik Ekonomisi30036
END3961 aa Sistem Analizi30036
END3401 aa İş Etüdü30034
END3971 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler20023
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3952 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi20023
END3942 aa Simülasyon21136
END3992 Endüstri Müh. Tasarım 112025
END3972 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi20023
END3962 aa Üretim Planlama ve Kontrol30034
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-330033
SEC0005 Mesleki Seçmeli 1-220023
SEC0006 Mesleki Seçmeli 2-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4001 Mesleki Alan Stajı 100002
END4971 Tesis Tasarımı ve Planlaması30035
END4651 Kalite Yönetimi30035
END4991 Endüstri Müh. Tasarım 212025
END4661 Finansal Yönetim30035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4000 aa Bitirme Çalışması08048
END4002 Mesleki Alan Stajı 200002
END4992 Endüstriyel Yönetim30035
END4982 İş Hukuku30034
END4972 aa Endüstri Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları02013
SEC0009 Mesleki Seçmeli 3-220024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 4-220024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3830 aa Bulanık Kümeler20023
END3760 aa Çizelgeleme20023
END3940 aa Çok Kriterli Karar Verme20023
END3710 aa Deney Tasarımı20023
END3590 aa Doğrusal Olmayan Programlama20023
END3750 aa İstatistiksel Karar Verme20023
END3950 aa Kantitatif Tahmin Metotları20023
END3850 aa Karar Teorisi20023
END3730 aa Kuyruk Teorisi20023
END3820 aa Modelleme20023
END3580 aa Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler20023
END3860 aa Oyun Teorisi ve Stratejileri20023
END3770 aa Stokastik Prosesler20023
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END3560 Kurumsal Bilgi Sistemleri20023
END3570 Yönetim Bilişim Sistemleri20023
END3870 Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular20023
END3880 Uygulamalı Veri Analitiği20023
END3890 Endüstri 4.020023
END3900 Veri Madenciliği20023
END3910 Nesne Tabanlı Simülasyon20023
END3920 Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları20023
END3930 Karar Destek Sistemleri20023
END3960 E-İşletme Yönetimi20023
END3980 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri20023
END3990 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri20023
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4660 aa Bilgisayarla Bütünleşik İmalat20024
END4670 Enerji Yönetimi20024
END4680 aa Depo Yönetimi20024
END4690 aa Güvenilirlik Mühendisliği20024
END4710 aa Bakım Yönetimi20024
END4720 aa Hücresel İmalat Sistemleri20024
END4770 aa Zeki İmalat Sistemleri20024
END4810 aa Envanter Modelleri20024
END4820 Fizibilite Etüdü20024
END4830 aa Yalın Üretim20024
END4850 Ölçme Bilgisi20024
END4890 aa Süreç Yönetimi ve Altı Sigma20024
END4950 aa Taşımacılık Yönetimi20024
END4960 aa Modern İmalat Prosesleri20024
END4970 Otomatik Kontrol20024
END4990 aa İstatistiksel Kalite Kontrol20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
END4360 Varlık Yönetimi20024
END4370 Stratejik Yönetim20024
END4380 İnsan Kaynakları Yönetimi20024
END4390 Risk Analizi ve Yönetimi20024
END4400 Sistem Dinamiği20024
END4410 Kriz ve Acil Durum Yönetimi20024
END4420 Proje Yönetimi20024
END4430 Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji20024
END4440 Yatırım Planlaması20024
END4450 Pazarlama ve Satış Yönetimi20024
END4460 Davranış Bilimleri20024
END4470 Ücret Sistemleri20024
END4480 İşletmelerde Verimlilik20024
END4490 Yenilikçilik ve Girişimcilik20024
END4500 Teknoloji Yönetimi20024
END4650 Malzeme Taşıma Sistemleri20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
END1991Endüstri Mühendisliğine Giriş--------4--
MDB1031İleri İngilizce I21244554334
TDB1031Türkçe 123234355444
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I21112333422
MAT1071Matematik 155545444545
FIZ1001Fizik 155454445333
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri45555455532
END1911İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------5
END1902Bilgisayar Destekli Teknik Resim45555455532
MAT1072Matematik 255545554323
FIZ1002Fizik 255545523434
KIM1170Genel Kimya34514423324
TDB1032Türkçe 223234344555
MDB1032İleri İngilizce II21244554334
END1912İş Sağlığı ve Güvenliği 2----------5
MAT1320Lineer Cebir55544344222
MAT2411Diferansiyel Denklemler55445333332
END2991Olasılık4----------
END2981Üretim Yöntemleri--5--------
END2961Ekonomi--5------5-
END2971İleri Bilgisayar Programlama---5-------
END2312Ergonomi-----5----5
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 21112333422
END2972Yöneylem Araştırması 1-5---------
END2992İstatistik----4------
END2982Üretim Sistemleri5----------
END2962Nümerik Analiz---5-------
END3961Sistem Analizi--55-------
END3401İş Etüdü--4--------
END3001Atölye Stajı4-----4----
END3991Yöneylem Araştırması 2-5---------
END3981Mühendislik Ekonomisi-----5-----
END3971Yapay Zeka ve Uzman Sistemler---5-------
SEC0003Mesleki Seçmeli 1-1-----------
END3972Maliyet ve Yönetim Muhasebesi---------5-
END3942Simülasyon-5---------
END3992Endüstri Müh. Tasarım 1------5----
END3962Üretim Planlama ve Kontrol-4---------
END3952Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi--4-------3
END4661Finansal Yönetim---5-------
END4651Kalite Yönetimi-------55--
END4991Endüstri Müh. Tasarım 2------5----
END4001Mesleki Alan Stajı 14-----4----
END4971Tesis Tasarımı ve Planlaması--4--------
END4992Endüstriyel Yönetim---------4-
END4000 Bitirme Çalışması-------4---
END4002Mesleki Alan Stajı 24-----4----
END4972Endüstri Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları----55-----
END4982İş Hukuku----------4
END3760Çizelgeleme-5---------
END3710Deney Tasarımı----5------
END3750İstatistiksel Karar Verme-5---------
END3770Stokastik Prosesler-5---------
END3820Modelleme-5---------
END3830Bulanık Kümeler-5---------
END3850Karar Teorisi-4---------
END3860Oyun Teorisi ve Stratejileri-5---------
END3580Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler-5---------
END3730Kuyruk Teorisi-5---------
END3590Doğrusal Olmayan Programlama-5---------
END3940Çok Kriterli Karar Verme-5---------
END3950Kantitatif Tahmin Metotları----5----5-
END3980Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri---5-------
END3960E-İşletme Yönetimi---5-------
END3560Kurumsal Bilgi Sistemleri---5-------
END3930Karar Destek Sistemleri---5-------
END3920Endüstride Bilgisayar Uygulama Yazılımları---5-------
END3990Veri Tabanı Yönetim Sistemleri---5-------
END3910Nesne Tabanlı Simülasyon---5-------
END3570Yönetim Bilişim Sistemleri---5----5--
END3870Endüstri Mühendisliğinde Seçme Konular---5-------
END3880Uygulamalı Veri Analitiği---5-------
END3890Endüstri 4.0-------5---
END3900Veri Madenciliği--------5--
END4720Hücresel İmalat Sistemleri5----------
END4960Modern İmalat Prosesleri4----------
END4950Taşımacılık Yönetimi5----------
END4990İstatistiksel Kalite Kontrol4----------
END4810Envanter Modelleri5----------
END4820Fizibilite Etüdü5----------
END4830Yalın Üretim5----------
END4660Bilgisayarla Bütünleşik İmalat5----------
END4710Bakım Yönetimi5----------
END4770Zeki İmalat Sistemleri5----------
END4890Süreç Yönetimi ve Altı Sigma4----------
END4690Güvenilirlik Mühendisliği5----------
END4680Depo Yönetimi5----------
END4480İşletmelerde Verimlilik---------4-
END4460Davranış Bilimleri---------4-
END4450Pazarlama ve Satış Yönetimi---------4-
END4440Yatırım Planlaması---------5-
END4430Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji---------4-
END4420Proje Yönetimi---------4-
END4410Kriz ve Acil Durum Yönetimi---------4-
END4400Sistem Dinamiği---------4-
END4470Ücret Sistemleri---------4-
END4390Risk Analizi ve Yönetimi---------5-
END4380İnsan Kaynakları Yönetimi---------5-
END4370Stratejik Yönetim-5---------
END4500Teknoloji Yönetimi---------5-
END4490Yenilikçilik ve Girişimcilik------5--5-
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler45354443534
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 44535454555
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları44345445354
ITB3010Sosyoloji44535345355
ITB3020Felsefeye Giriş45545455544
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler54455445544
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 55345445545
ITB3150Tarih ve Sinema45455435453
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim45454353555
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu45454454554
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik55544555454
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın45543454454
ITB3330Çevre ve Ekoloji 45545455455
ITB3390Uygarlık Tarihi54554544545
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı54554555455

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX