Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüSerkan EKİNCİ
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, deniz ve iç sularda görev yapan gemi, taşıt ve yapıların mühendislik hizmetleri ile karadaki ilgili tesislerde gerçekleştirilen mühendislik faaliyetlerini kapsar. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, teknik hesaplamaları içeren dizayn ve tasarım çalışmaları, malzeme değerlendirmeleri, teçhizat/sistem dizayn ve kurulumu, imalat ortamı veya tersanenin organizasyonu ve planlaması, standart ve kuralları uygulama, yönetim kapsamında ise işletme, mühendislik ekonomisi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, risk, kalite ve ürün ömrü boyunca servis faaliyetlerinde mesleki çalışmalar yapar.
Program Eğitim AmaçlarıEA1. Ulusal ve uluslararası düzeyde gemi inşaatı ve denizcilik sektörünün; tasarım, üretim, araştırma geliştirme, planlama ve işletme alanlarında çalışırlar (PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ22, PÇ23, PÇ24, PÇ25, PÇ26, PÇ27, PÇ28, PÇ29, PÇ30)
EA2. Gemi inşaatı ve denizcilik alanlarındaki ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma kuruluşlarında görev alırlar (PÇ8, PÇ9, PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13)
EA3. Stratejik öncelikli projelerin geliştirilmesinde ve yönetilmesinde aktif rol alırlar (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ24, PÇ25)
Mezunların Mesleki ProfiliGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi; gemi, diğer yüzer ve dalar taşıtlar ile deniz yapılarının dizayn, yeni inşa, onarım ve bakım faaliyetlerinde uzmanlığa sahip bir mühendistir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde gemi inşaatı ve denizcilik sektörünün; tasarım, üretim, araştırma geliştirme, planlama ve işletme alanlarında çalışırlar.
 2. Gemi inşaatı ve denizcilik alanlarındaki ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma kuruluşlarında görev alırlar.
 3. Stratejik öncelikli projelerin geliştirilmesinde ve yönetilmesinde aktif rol alırlar.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
GIM1011 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğine Giriş20025
GIM1031 Tasarı Geometri ve Teknik Resim12026
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
GIM1002 Atölye Stajı00002
GIM1012 Gemi Geometrisi12024
GIM1022 İstatistik ve Olasılık20023
GIM1032 Temel Bilgisayar Bilimleri12024
MAT1072 Matematik 232046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1032 İleri İngilizce 230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM2011 Bilgisayar Destekli Tasarım20024
GIM2021 İş Sağlığı ve Güvenliği20022
GIM2051 Mekanik40046
GIM2061 Sayısal Yöntemler20023
GIM2071 Teknik Termodinamik I30034
GIM2421 Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0016 Seçmeli Staj 100002
GIM2012 Akışkanlar Mekaniği30035
GIM2022 Mukavemet30035
GIM2042 İmal Usülleri30034
GIM2052 Gemi Dizaynı30035
GIM2062 Araştırma Projesi02013
GIM2072 aa Teknik Termodinamik II30034
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
GIM3041 aa Gemi Elemanları30034
GIM3051 Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi30034
GIM3071 aa Makine Elemanları40045
GIM3081 aa Gemi Makineleri I30034
GIM3141 Isı Transferi20024
SEC0001 Seçmeli 1-120025
SEC0002 Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SEC0017 Seçmeli Staj 200002
GIM3032 aa Gemi Makineleri II30034
GIM3042 Gemi Hareketleri30034
GIM3052 Gemi Direnci ve Sevki30033
GIM3062 aa Gemi Teorisi20022
SEC0003 Seçmeli 3-120024
SEC0004 Seçmeli 4-130035
SEC0014 Seçmeli 14-102014
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4021 Gemi Yardımcı Makineleri30033
GIM4041 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Laboratuvarı10222
GIM4071 aa Gemi Mukavemeti30033
GIM4081 Elektroteknik ve Gemi Elektriği30033
GIM4091 Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı20022
SEC0005 Seçmeli 5-120025
SEC0006 Seçmeli 6-120025
SEC0007 Seçmeli 7-130033
SEC0015 Seçmeli 15-102014
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4000 Bitirme Çalışması08048
GIM4042 Tersane İşletme ve Organizasyonu20023
SEC0008 Seçmeli 8-120024
SEC0009 Seçmeli 9-120023
SEC0010 Seçmeli 10-120024
SEC0011 Seçmeli 11-120023
SEC0012 Seçmeli 12-120022
SEC0013 Seçmeli 13-120023
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
SEÇMELİ 1 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3351 Ölçme ve Boyutlandırma Tekniği20025
GIM3321 Endüstriyel Malzemeler20025
GIM3751 Denizde Emniyet ve Güvenlik 120025
SEÇMELİ 2 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3331 Yakıtlar ve Yanma20022
GIM3361 Temel Denizcilik Bilgisi20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEÇMELİ 3 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3392 Transport Tekniği20024
GIM3402 Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı20024
GIM3612 Disiplinlerarası Proje 120024
GIM3622 Disiplinlerarası Proje 220024
SEÇMELİ 4 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3382 Pompalar ve Kompresörler30035
GIM3372 Makine Dinamiği ve Titreşimler30035
GIM3352 Makine Elemanlarında Özel Konular30035
GIM3852 Denizde Emniyet ve Güvenlik 230035
SEÇMELİ 5 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4311 Yüksek Hızlı Tekneler20025
GIM4321 Gemi Sistemlerinin Analizi20025
SEÇMELİ 6 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4371 Gemi Manevraları20025
GIM4381 İnsansız Deniz Araçlarının Temelleri20025
GIM4351 Savaş Gemileri20025
GIM4361 Gemi Kazan ve Tesisleri20025
SEÇMELİ 7 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
EGT2131 Düşünme ve Problem Çözme30033
GIM4101 Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
SEÇMELİ 8 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4312 Nükleer Tahrik20024
GIM4322 Enerji Ekonomisi20024
GIM4142 Gemi Otomasyonu20024
END4370 Stratejik Yönetim20024
SEÇMELİ 9 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4442 Denizcilik İngilizcesi20023
GIM4432 Küçük Tekne Üretim Teknikleri20023
SEÇMELİ 10 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4362 Açık Deniz Yapıları20024
GIM4372 Otomatik Kontrol20024
END4420 Proje Yönetimi20024
SEÇMELİ 11 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4582 İşletmede Mesleki Eğitim 1 20028
GIM4392 Mühendislik Ekonomisi20023
GIM4852 Özel Sevk Sistemleri20023
SEÇMELİ 12 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4422 Deniz Hukuku20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEÇMELİ 13 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4822 Yat ve Gezinti Tekne Dizaynı20023
GIM4692 İşletmede Mesleki Eğitim 220028
GIM4882 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri20023
SEÇMELİ 14 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3432 Gemi Tasarımı02014
GIM3422 Yat Tasarımı02014
SEÇMELİ 15 DERSLERİ
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM4411 aa Gemi Ana Makine Tasarımı02014
GIM4421 aa Gemi Yardımcı Makineleri Tasarımı02014
SEÇMELİ STAJLAR 1
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM2532 Tersane Stajı00002
GIM2522 Küçük Tekne Üretim Stajı00002
SEÇMELİ STAJLAR 2
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GIM3512 Dizayn Büro Stajı00002
GIM3522 Klaslama Kuruluşları Stajı00002
GIM3542 Deniz İşletmeciliği Stajı00002

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
GIM1031Tasarı Geometri ve Teknik Resim-1-----1----------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
GIM1011Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğine Giriş-----------------------11-----
GIM1012Gemi Geometrisi----1--------1----------------
GIM1022İstatistik ve Olasılık---11-------------------------
GIM1002Atölye Stajı-----1-1-----1------1----1----
MAT1072Matematik 21-----------------------------
MAT1320Lineer Cebir1-----------------------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
GIM1032Temel Bilgisayar Bilimleri-------11---------------------
GIM2051Mekanik-1-----------1----------------
GIM2071Teknik Termodinamik I-----11-----------------------
GIM2421Malzeme ve Gemi Yapı Malzemeleri-----1---------------------1--
GIM2011Bilgisayar Destekli Tasarım-------11---------------------
GIM2061Sayısal Yöntemler--11--------------------------
GIM2021İş Sağlığı ve Güvenliği-----------------------1-1--1-
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
MAT2411Diferansiyel Denklemler1-----------------------------
GIM2012Akışkanlar Mekaniği-1---1------------------------
GIM2022Mukavemet---11-------------------------
GIM2052Gemi Dizaynı----------------------1----1--
GIM2042İmal Usülleri---------1---------------1----
GIM2072Teknik Termodinamik II-----11-----------------------
GIM2062Araştırma Projesi--------1----1----11-111----1-
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
GIM3081Gemi Makineleri I-11---------------------------
GIM3051Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi---1-1------------------------
GIM3071Makine Elemanları--1---------------------1-----
GIM3041Gemi Elemanları---1--------------------1-----
GIM3141Isı Transferi--1-1-------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------------------1--------
GIM3032Gemi Makineleri II-1---1------------------------
GIM3052Gemi Direnci ve Sevki--1-1-------------------------
GIM3042Gemi Hareketleri--11---------1----------------
GIM3062Gemi Teorisi---1-1------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
GIM4021Gemi Yardımcı Makineleri-11----------1----------------
GIM4071Gemi Mukavemeti--1---------------------------
GIM4041Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Laboratuvarı---------1111-11--------------
GIM4091Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı---------1111-----------1-----
GIM4081Elektroteknik ve Gemi Elektriği-----1------------------------
GIM4000Bitirme Çalışması-------------1----11-111------
GIM4042Tersane İşletme ve Organizasyonu-----------------------1-11---
GIM3351Ölçme ve Boyutlandırma Tekniği-------1----------------------
GIM3321Endüstriyel Malzemeler-11---------------------------
GIM3751Denizde Emniyet ve Güvenlik 1-----------------------1-----1
GIM3331Yakıtlar ve Yanma----11------------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1--------
GIM3361Temel Denizcilik Bilgisi-1--------------------------11
GIM3622Disiplinlerarası Proje 2---------------1------------1-
GIM3612Disiplinlerarası Proje 1---------------1------------1-
GIM3392Transport Tekniği----1-------------------------
GIM3402Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı------11----------------------
GIM3382Pompalar ve Kompresörler---1--------------------------
GIM3372Makine Dinamiği ve Titreşimler--111----111------------------
GIM3352Makine Elemanlarında Özel Konular---11-------------------------
GIM3852Denizde Emniyet ve Güvenlik 2-----------------------1-----1
GIM4311Yüksek Hızlı Tekneler-1---1------------------------
GIM4321Gemi Sistemlerinin Analizi-----1-1----------------------
GIM4361Gemi Kazan ve Tesisleri-1---1------------------------
GIM4351Savaş Gemileri-----1------------------------
GIM4371Gemi Manevraları-1-1--------------------------
GIM4381İnsansız Deniz Araçlarının Temelleri-1---1------------------------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) ---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
MDB4051İş Hayatı için Almanca---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
GIM4101Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1---11---
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1---11-11
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---------------------1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2---------------------1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi---------------------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1001Temel Fransızca 1---------------------1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1---------------------1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1--------
MDB1005Temel Macarca 1---------------------1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1---------------------1--------
MDB1009Temel Yunanca 1---------------------1--------
MDB1011 Temel Çince 1---------------------1--------
MDB1013Temel Japonca 1---------------------1--------
MDB1015 Temel Arapça 1---------------------1--------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1--------
MDB1017Temel Farsça 1---------------------1--------
MDB1019Temel Rusça 1---------------------1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1---------------------1--------
MDB1201Temel Romence 1---------------------1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------
EGT2131Düşünme ve Problem Çözme---------------------1--------
GIM4312Nükleer Tahrik---11-------------------------
GIM4322Enerji Ekonomisi-----11-----------------------
GIM4142Gemi Otomasyonu-----1-------------------1----
END4370Stratejik Yönetim-------------111---------1----
GIM4442Denizcilik İngilizcesi-----------------1---1--------
GIM4432Küçük Tekne Üretim Teknikleri-----1--1---------------------
GIM4362Açık Deniz Yapıları---1---------------------1----
GIM4372Otomatik Kontrol---1-1------------------------
END4420Proje Yönetimi-------------------------1----
GIM4392Mühendislik Ekonomisi-------------------------1----
GIM4852Özel Sevk Sistemleri----------------------1-----1-
GIM4582İşletmede Mesleki Eğitim 1 --------------1---1-----------
GIM4422Deniz Hukuku-----------------------1-----1
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-----------------1---1--------
GIM4882Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri----------------------------11
GIM4822Yat ve Gezinti Tekne Dizaynı------1-----------------------
GIM4692İşletmede Mesleki Eğitim 2--------------1---1-----------
GIM3432Gemi Tasarımı------1--1--------11-------1--
GIM3422Yat Tasarımı------1--1--------11-------1--
GIM4411Gemi Ana Makine Tasarımı------1-----------11-------1--
GIM4421Gemi Yardımcı Makineleri Tasarımı------1-----------11-------1--
GIM2532Tersane Stajı------1---111-1-----1---------
GIM2522Küçük Tekne Üretim Stajı------1---111-1-----1---------
GIM3512Dizayn Büro Stajı------1---111-------1---------
GIM3522Klaslama Kuruluşları Stajı------1----1--1-----1---------
GIM3542Deniz İşletmeciliği Stajı------1----1--1-----1---------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXX
PÇ-14X
PÇ-15X
PÇ-16X
PÇ-17X
PÇ-18X
PÇ-19X
PÇ-20X
PÇ-21X
PÇ-22XX
PÇ-23XX
PÇ-24XXXX
PÇ-25XXXX
PÇ-26X
PÇ-27X
PÇ-28X
PÇ-29XXX
PÇ-30XXX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXX
PÇ-14XX
PÇ-15XX
PÇ-16XX
PÇ-17XXX
PÇ-18XXX
PÇ-19XXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXX
PÇ-22X
PÇ-23X
PÇ-24XX
PÇ-25XX
PÇ-26X
PÇ-27X
PÇ-28X
PÇ-29X
PÇ-30X