Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Program DirektörüNevra Ertürk Güngör
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, ülke genelinde gereksinim duyulan; taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını, sanat eserlerini, tarihi yapı malzemeleri ve süsleme öğelerini tehdit eden mevcut ve muhtemel yıpratıcı etmenleri ve bozulmaları teşhis edebilen, bunların belgelenmesi, korunması ve onarımı (konservasyonu ve restorasyonu) için uygun yöntemleri belirleyen, uygulama gereken projeleri hazırlama bilgi ve becerisine sahip, disiplinler arası bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış meslek etiğine sahip meslek elemanları yetiştirir. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programının eğitim amaçları kültür varlıklarının korunması alanında ulusal ve uluslararası ilkeler ve temel yaklaşımların yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik olarak, ülke genelinde ihtiyaç duyulan faaliyetlerin (bilimsel araştırma ve uygulama projeleri, yayın, toplantı, danışmanlık hizmetleri vb.) gerçekleştirilmesi, eğitim-öğretimin yanı sıra yukarıda adı geçen faaliyetlerle birlikte kültür varlıklarımızı koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak böylelikle kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, ülkemizde veya yabancı ülkelerde çeşitli kamu ve özel kurum-kuruluşlarda Konservatör-Restoratör olarak görev alabilirler. Örnek olarak çalışılabilecek iş alanları; koruma-onarım laboratuvarları/atölyeleri, müzeler, kütüphaneler, arşivler, arkeolojik kazılar, enstitüler, üniversitelerdeki uygulama ve araştırma merkezleri, mimari koruma ve restorasyon şantiyeleri, koruma ve restorasyonla ilgili mimarlık büroları ile müteahhitlik firmaları gibi özel ya da kamu kurum ve kuruluşları; bilimsel araştırma projeleri ile koleksiyoncu belgesine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait koleksiyonların koruma-onarım çalışmaları şeklinde sıralanabilir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi


a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’tır.

Başarı notu


1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.

a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik


2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları


(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, “Yıldız Teknik Üniversitesi Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”na uygun olarak yapılır. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersin bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz ve AGNO hesabına katılmaz.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanı ile bu alanı destekleyen arkeoloji, müzecilik, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarında kuramsal/kavramsal, teknoloji ve uygulamaya dair bilgiye sahip olmak.
 2. Alanı ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütebilmek için bilimsel ilkelere ve meslek etiği değerlerine sahip olmak.
 3. Kültür varlıklarının korunmasına dair ulusal ve uluslararası ölçekte yürürlükte olan mevzuat ve mesleki standartlarla ilgili bilgi sahibi olmak.
 4. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak kültür varlıklarının sorunlarını tespit edebilmek, yorumlayabilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek ve bu doğrultuda projeler hazırlayabilmek.
 5. Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında edindiği kuramsal/kavramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve becerileri bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanında uygulayabilmek.
 6. Kültür varlıklarının korunması ve onarımı ile ilgili faaliyetleri hem bireysel olarak hem de fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat alanındaki ilgili disiplinlerle işbirliği içinde gerçekleştirebilmek.
 7. Alanındaki belgeleme, koruma-onarım, analiz çalışmalarını geleneksel ve çağdaş yöntemleri araştırarak, karşılaştırma yaparak ve sorgulayarak gerçekleştirebilmek.
 8. Ulusal ve küresel ölçekte alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ile yasal düzenlemeleri takip ederek, uygulama çalışmaları yapabilmek.
 9. Genel ve alanı ile ilgili güncel sorunların farkında olarak mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek.
 10. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
 11. Kültür varlıklarının koruma ve onarımına dair kuramsal bilgileri; araştırma ve uygulama projelerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 12. Bir yabancı dili kullanarak, alanın terminolojisini anlayabilmek, alandaki küresel gelişmeleri, yayınları takip edebilmek, yabancı meslek elemanları ve uzmanlar ile iletişim kurabilmek.
 13. Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilgisayar tabanlı bilişim teknolojilerini kullanabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1051 İngilizce 130033
MAT1821 Matematik22034
KVK1011 Koruma ve Onarıma Giriş 20023
KVK1021 Teknik Resim24046
KVK1031 Arkeolojiye Giriş20023
KVK1041 Bezeme Teknikleri 130035
KVK1051 İş Sağlığı ve Güvenliği 120024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1052 İngilizce 230033
KVK1012 Bilgisayar Destekli Çizim14034
KVK1022 Koruma Kuramları ve Mevzuatı20023
KVK1032 Sanat Tarihine Giriş20023
KVK1042 Bezeme Teknikleri 2 30035
KVK1052 İş Sağlığı ve Güvenliği 220024
KVK1062 Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri 20023
KVK1072 Müzecilik ve Önleyici Koruma20023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK2011 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 122035
KVK2021 Koruma Kimyası 120023
KVK2031 Mimarlık Tarihine Giriş20023
KVK2041 Alçı Bezeme Koruma ve Onarım14034
KVK2051 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 130035
KVK2061 Fotoğrafla Belgeleme 20023
SEC0001 Sosyal Seçmeli 130033
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK2012 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 224046
KVK2022 aa Koruma Kimyası 220023
KVK2032 Taş Koruma ve Onarım14034
KVK2042 Pişmiş Toprak-Cam Koruma Ve Onarım14034
KVK2052 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 230035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-220024
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3011 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 324046
KVK3021 Keşif Ve Metraj20023
KVK3031 Metal Koruma ve Onarım14034
KVK3041 Kalemişi Koruma ve Onarım14034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-120024
SEC0006 Sosyal Seçmeli 230033
SEC0007 Sosyal Seçmeli 330033
SEC0008 Sosyal Seçmeli 430033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3012 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 424046
KVK3022 aa Malzeme Bilgisi20023
KVK3032 Duvar Resmi-Mozaik Koruma ve Onarım14034
KVK3002 Staj 100003
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-220024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 2-320024
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-112023
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-212023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
KVK4011 Kültür Mirası Yönetimi30035
KVK4021 Ahşap Koruma ve Onarım14034
KVK4031 Kağıt-Deri Koruma Ve Onarım14034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-420024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-520024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 2-620024
SEC0016 Sosyal Seçmeli 530033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
KVK4000 Bitirme Çalışması08048
KVK4012 Koruma Laboratuvarı00847
KVK4002 Staj 200003
SEC0017 Mesleki Seçmeli 2-720024
SEC0018 Mesleki Seçmeli 3-312023
SEC0019 Sosyal Seçmeli 630033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK2111 Geleneksel Yapı Türleri20024
KVK2121 Koruma ve Fizik20024
KVK2131 Müzelerde Risk Yönetimi20024
KVK2141 Mobilya Tarihi20024
KVK2112 Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Yönetim20024
KVK2122 Osmanlı Mimarlığı ve Koruma20024
KVK2132 Mobilya Döşeme Teknikleri20024
KVK2142 Mesleki Etik20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM3312 Mimari Fotoğraf20024
MIM4061 Müze Yapıları 20024
MIM2680 Ünlü Mimarlar ve Seyahat Rotaları20024
KVK3211 Arkeometriye Giriş20024
KVK3221 Kırsal Mimari20024
KVK3231 Ahşap Yapı Uygulamaları20024
MIM3321 Kent Arkeolojisi 20024
MIM3331 Mimar Sinan ve Dönemi20024
MIM3451 Türk sanatları20024
KVK3212 Ahşap Üst Yüzey İşlemleri20024
KVK3222 Geleneksel El Sanatları20024
KVK3232 İstanbul'da Bizans Mimarisi ve Koruma20024
MIM3172 Tarihi Bahçeler20024
MIM3322 Türk evi ve koruması20024
MIM3342 Ören yerleri çözümlemesi20024
MIM3282 Aydınlatma20024
SBP4390 Kentsel Sit Alanlarında Planlama20024
KVK4211 Koruma Araştırmaları Semineri20024
KVK4221 Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma20024
MIM4101 Modern Mimarlık Mirası 20024
MIM4181 Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar20024
MIM4331 Tarihsel Mekanlara Belgelerle Yolculuk20024
SBP3330 Kentsel Koruma Kavramının Evrimi20024
KVK4212 Unesco Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Yönetim Yaklaşımları20024
MIM4302 Koruma ve Turizm20024
MIM4322 Batılılaşma Dönemi İstanbul20024
MIM4332 19 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu20024
MIM4342 İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları20024
MIM4600 Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul Okuması20024
MIM3010 İstanbul Sayfiyelerinin Mekansal Değişimi20024
MIM4231 Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu 20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3312 Geleneksel Desen Teknikleri12023
KVK3322 Geleneksel Ahşap Süsleme Teknikleri12023
KVK3332 Kalıp Alma Teknikleri12023
KVK3342 Tarihi Bahçelerde Koruma12023
KVK4312 Resim Koruma ve Onarım12023
KVK4322 Ahşap Yapım Teknikleri12023
KVK4332 Sualtı Buluntularının Korunması12023
KVK4342 Kerpiç Koruma ve Onarım12023
KVK4352 Tekstil Koruma ve Onarım12023
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
KVK1011Koruma ve Onarıma Giriş 1111111111111
KVK1021Teknik Resim1111111111111
KVK1031Arkeolojiye Giriş1111111111111
KVK1041Bezeme Teknikleri 11111111111111
KVK1051İş Sağlığı ve Güvenliği 11111111111111
TDB1031Türkçe 1---------1---
MDB1051İngilizce 1-----------1-
MAT1821Matematik---1--1------
TDB1032Türkçe 2---------1---
MDB1052İngilizce 2-----------1-
KVK1012Bilgisayar Destekli Çizim1111111111111
KVK1022Koruma Kuramları ve Mevzuatı1111111111111
KVK1032Sanat Tarihine Giriş1111111111111
KVK1042Bezeme Teknikleri 2 1111111111111
KVK1052İş Sağlığı ve Güvenliği 21111111111111
KVK1062Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri 1111111111111
KVK1072Müzecilik ve Önleyici Koruma1111111111111
KVK2011Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 11111111111111
KVK2021Koruma Kimyası 11111111111111
KVK2031Mimarlık Tarihine Giriş1111111111111
KVK2041Alçı Bezeme Koruma ve Onarım1111111111111
KVK2051Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 11111111111111
KVK2061Fotoğrafla Belgeleme 1111111111111
KVK2012Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 21111111111111
KVK2022Koruma Kimyası 21111111111111
KVK2032Taş Koruma ve Onarım1111111111111
KVK2042Pişmiş Toprak-Cam Koruma Ve Onarım1111111111111
KVK2052Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 21111111111111
KVK3011Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 31111111111111
KVK3021Keşif Ve Metraj1111111111111
KVK3031Metal Koruma ve Onarım1111111111111
KVK3041Kalemişi Koruma ve Onarım1111111111111
KVK3012Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 41111111111111
KVK3022Malzeme Bilgisi1111111111111
KVK3032Duvar Resmi-Mozaik Koruma ve Onarım1111111111111
KVK3002Staj 11111111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I---------1---
KVK4011Kültür Mirası Yönetimi1111111111111
KVK4021Ahşap Koruma ve Onarım1111111111111
KVK4031Kağıt-Deri Koruma Ve Onarım1111111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------1---
KVK4000Bitirme Çalışması1111111111111
KVK4012Koruma Laboratuvarı1111111111111
KVK4002Staj 21111111111111
KVK2111Geleneksel Yapı Türleri1111111111111
KVK2121Koruma ve Fizik1111111111111
KVK2131Müzelerde Risk Yönetimi1111111111111
KVK2141Mobilya Tarihi1111111111111
KVK2112Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Yönetim1111111111111
KVK2122Osmanlı Mimarlığı ve Koruma1111111111111
KVK2132Mobilya Döşeme Teknikleri1111111111111
KVK2142Mesleki Etik1111111111111
KVK3211Arkeometriye Giriş1111111111111
KVK3221Kırsal Mimari1111111111111
KVK3231Ahşap Yapı Uygulamaları1111111111111
MIM3321Kent Arkeolojisi 1----1--1----
MIM3331Mimar Sinan ve Dönemi1-------1----
MIM3451Türk sanatları1----1-------
KVK3212Ahşap Üst Yüzey İşlemleri1111111111111
KVK3222Geleneksel El Sanatları1111111111111
KVK3232İstanbul'da Bizans Mimarisi ve Koruma1111111111111
MIM3172Tarihi Bahçeler1----1---1---
MIM3322Türk evi ve koruması1----1-------
MIM3342Ören yerleri çözümlemesi1--1-1-------
MIM3282Aydınlatma1---1-1------
SBP4390Kentsel Sit Alanlarında Planlama1---11-------
KVK4211Koruma Araştırmaları Semineri1111111111111
KVK4221Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma1111111111111
MIM4101Modern Mimarlık Mirası 1----1-------
MIM4181Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar1----11------
MIM4331Tarihsel Mekanlara Belgelerle Yolculuk1----1--1----
SBP3330Kentsel Koruma Kavramının Evrimi-----11-1----
KVK4212Unesco Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Yönetim Yaklaşımları1111111111111
MIM4302Koruma ve Turizm-----1--1----
MIM4322Batılılaşma Dönemi İstanbul1----1-------
MIM433219 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu1----1-------
MIM4342İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları1--1----1----
MIM3312Mimari Fotoğraf1--1-1--1----
MIM4061Müze Yapıları ---1-1--1----
MIM2680Ünlü Mimarlar ve Seyahat Rotaları1--1-1-------
MIM4600Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul Okuması11--1--------
MIM3010İstanbul Sayfiyelerinin Mekansal Değişimi11---11111111
KVK3312Geleneksel Desen Teknikleri1111111111111
KVK3322Geleneksel Ahşap Süsleme Teknikleri1111111111111
KVK3332Kalıp Alma Teknikleri1111111111111
KVK3342Tarihi Bahçelerde Koruma1111111111111
KVK4312Resim Koruma ve Onarım1111111111111
KVK4322Ahşap Yapım Teknikleri1111111111111
KVK4332Sualtı Buluntularının Korunması1111111111111
KVK4342Kerpiç Koruma ve Onarım1111111111111
KVK4352Tekstil Koruma ve Onarım1111111111111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler--------11---
ITB2030Bilim Felsefesi--------11---
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları--------11---
ITB3010Sosyoloji--------11---
ITB3020Felsefeye Giriş--------11---
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler--------11---
ITB3150Tarih ve Sinema--------11---
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu--------11---
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik--------11---
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın--------11---
ITB3330Çevre ve Ekoloji --------11---
ITB3390Uygarlık Tarihi--------11---
ITB3550İnsan Hakları --------11---
MIM1412Uygarlık tarihi--------11---
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş --------11---
MIM2421Mimarlık Tarihi--------11---
MIM2411Arkeoloji--------11---
PDR2021Özel Eğitim --------11---
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler--------11---
TRO2281Türk Dili Tarihi--------11---
EGT1022Sosyal Antropoloji--------11---
EGT4041Eğitim Yönetimi--------11---
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi--------11---
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi --------11---
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık --------11---
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi --------11---
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi --------11---
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi --------11---
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi --------11---
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi --------11---
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi --------11---
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi --------11---
MEM4501Seramikler--------11---
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler--------11---
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı--------11---
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği--------11---
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri--------11---
ISL2560Halkla İlişkiler--------11---
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma --------11---
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---------1---
ISL2901Doğrudan Pazarlama--------11---
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri --------11---
SBP2031Şehir Ekonomisi--------11---
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları--------11---
--------11---
ILT1611Fotoğraf Teknikleri --------11---
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı--------11---
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim--------11---
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih --------11---
ISL2170Muhasebe Organizasyonu--------11---
ITB3610Yazarlık Teknikleri--------11---
ITB3560Siyaset Felsefesi--------11---
ITB3570Eğitim Felsefesi--------11---
ITB3320İktisadi Suçlar --------11---
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler --------11---
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı--------11---
ILT1621Grafik Tasarım Araçları --------11---
SBP2082Şehir Sosyolojisi--------11---
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2--------11---
SYP3241Halkla İlişkiler --------11---
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi--------11---
ITB2020Bilim Tarihi--------11---
MDB1052İngilizce 2--------11---
INS2462Trafik Güvenliği--------11---
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş--------11---
MDB4021Almanca Dil Becerileri--------11---
MDB4031İleri Almanca --------11---
MDB4041Almanca Okuma Konuşma --------11---
ITB3250Psikolojiye Giriş--------11---
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri--------11---
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1--------11---
FEL2270Batı Felsefesi 1--------11---
FEL2280Batı Felsefesi 2--------11---
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1--------11---
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2--------11---
FEL3330Felsefe Okumaları 1--------11---
FEL3340Felsefe Okumaları 2--------11---
FEL3350Antikçağ Felsefesi--------11---
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri--------11---
ITB3360Sanat Tarihi--------11---
ITB4930Mimarlık Tarihi--------11---
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans--------11---
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri--------11---
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet--------11---
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon--------11---
TDB4041Türk Öykü ve Romanı--------11---
GRA4120Deneysel Tipografi--------11---
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş--------11---
TDB4051Akademik Türkçe--------11---
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri--------11---
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş--------11---
DNS1240Yoga ve Anatomi--------11---
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik--------11---
TDB4061Yeditepe İstanbul--------11---
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş--------11---
FEL4251Bilim Felsefesi--------11---
BED1013Pilates Temel Eğitimi--------11---
BED1014Yoga Temel Eğitimi--------11---
EUT2022NFT'ye Giriş--------11---
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)--------11---
MDB1001Temel Fransızca 1--------11---
MDB1003Temel İspanyolca 1--------11---
MDB1004Temel İspanyolca 2--------11---
MDB1005Temel Macarca 1--------11---
MDB1007Temel İtalyanca 1--------11---
MDB1009Temel Yunanca 1--------11---
MDB1011 Temel Çince 1--------11---
MDB1013Temel Japonca 1--------11---
MDB1015 Temel Arapça 1--------11---
MDB1016Temel Arapça 2--------11---
MDB1019Temel Rusça 1--------11---
MDB1017Temel Farsça 1--------11---
MDB1101Temel Bulgarca 1--------11---
MDB1201Temel Romence 1--------11---
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş--------11---
MDB2003Toplum Önünde Konuşma--------11---

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXXX