Mimarlık Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Program DirektörüTülin Görgülü
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMimarlık bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölümdür.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMimar
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: bilgilere ulaşma, değerlendirme, kayıt, uygulama, soyut düşünceleri ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme gibi ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
 2. Grafik Anlatım Becerisi: Uygun sunumlar yapmak için iki ve üç boyutlu el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi
 3. Yasal Sorumluluklar, Etik ve Mesleki Hükümler: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlamak
 4. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Konularında Bilgi Sahibi Olmak: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlamak
 5. Dünya Mimarlık Tarihi Konusunda Bilgi Sahibi Olmak: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya ve yöresel mimarlığın kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik, kültürel faktörleri ve tarihi mirasın etkilerini anlamak
 6. Biçimsel Kompozisyon ve Tasarım Becerileri: mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak ve Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme becerisi.
 7. Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.
 8. Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlamak
 9. Bina ve Servis Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi
 10. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama
 11. Yapım Yönetimi ve Uygulama Becerisi: ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlamak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1031 İleri İngilizce 130033
MAT1821 Matematik22034
MIM1011 Mimari Tasarıma Giriş44068
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
MIM1031 Mimari Anlatım Teknikleri24046
MIM1051 Bina Bilgisi 120022
MIM1041 Temel Tasar12023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM1062 aa Bina Bilgisi 220022
TDB1032 Türkçe 220002
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MDB1032 İleri İngilizce 230033
ELEC 1 Sosyal Seçmeli 1-130033
MIM1012 aa Mimari Tasarım 144068
MIM1042 Statik-Mukavemet22034
MIM1032 Yapı Malzemesi20022
MIM1052 Yapı Elemanları 122034
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM2081 Bilgisayar Ortamında Mimarlık22033
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
ELEC 2 Sosyal Seçmeli 1-230033
MIM2011 aa Mimari Tasarım 244068
MIM2071 Mimarlık Tarihi 120022
MIM2031 aa Mimarlıkta Yapı Statiği12023
MIM2101 Yapı Elemanları 222034
MIM2001 Staj 100003
MIM2201 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM2082 Temel Bilgisayar Bilimleri22033
ELEC 3 Sosyal Seçmeli 1-330033
MIM2042 Mimarlık Tarihi 220022
MIM2092 Taşıyıcı Sistem Tasarımı 122033
ELEC 4 Sosyal Seçmeli 1-430033
ELEC 5 Sosyal Seçmeli 1-530033
MIM2012 aa Mimari Tasarım 344068
MIM2002 Staj 200003
MIM2202 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM3011 aa Mimari Tasarım 444068
MIM3051 Mimarlık Tarihi 320022
MIM3031 Yapı Fiziği 130033
MIM3041 aa Taşıyıcı Sistem Tasarımı 212023
SBP3991 Şehir Planlama ve İmar Hukuku20022
AELEC 1 Seçmeli 1-120024
BELEC 2 Seçmeli 2-120024
CELEC 3 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM3012 aa Mimari Tasarım 544068
MIM3062 Mimarlık Tarihi 420022
MIM3042 Yapı Fiziği 230033
MIM3052 Yapı Üretimi20022
MIM3032 Yapı Çözümlemesi12023
AELEC 4 Seçmeli 1-220024
BELEC 5 Seçmeli 2-220024
CELEC 6 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM4011 aa Mimari Tasarım 644068
MIM4001 Staj 300003
MIM4051 Koruma Restorasyon22034
MIM4031 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi20022
MIM4041 Tesisat Bilgisi20022
AELEC 7 Seçmeli 1-320024
BELEC 8 Seçmeli 2-320024
ELEC 6 Sosyal Seçmeli 1-630033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM4012 aa Mimari Tasarım 724048
MIM4000 Bitirme Çalışması08008
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
CELEC 9 Seçmeli 3-320024
AELEC 10 Seçmeli 1-420024
BELEC 11 Seçmeli 2-420024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM3022 Sinemada Mimari Temsil Teknikleri20024
MIM4021 Sinemada Mekan Tasarımı20024
MIM3020 Mimari Temsilde Yeni Gerçekler 20024
MIM3030 Mimari Portfolyo ile Sayısal Temsil20024
GIM3612 Disiplinlerarası Proje 120024
MIM2020 Laboratuvar Tasarımı20024
SBP2010 Kentsel Tasarım İlkeleri20024
MIM3550 Mimarlıkta Kavramlarla Tasarım Düşüncesi20024
MIM4510 Bina Bilgi Modellemede Bütünleşik Tasarım20024
MIM3540 Mimarlıkta Ölçek ve Temsil Biçimleri20024
MIM3101 Maket20024
MIM3171 Modlaj20024
MIM3121 Suluboya Tekniği20024
MIM3131 Serbest Resim20024
MIM3141 Gölge Perspektif20024
MIM3151 Eskiz Teknikleri20024
MIM3182 Mimari Çevre ve Psikoloji20024
MIM3122 Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı20024
MIM3142 Engelsiz Mimari20024
MIM3132 Mimarlıkta Mekan Kavramı20024
MIM4111 Yapı Bilgi Modelleme20024
MIM3441 Mimarlıkta Tasarım Düşüncesi ve Şematik Anlatım Geliştirme20024
MIM3352 Mimarlıkta Oran20024
MIM3312 Mimari Fotoğraf20024
MIM4121 Hesaplamalı Tasarım20024
MIM4131 Mimari Animasyon20024
MIM4141 Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri20024
MIM4151 Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar20024
MIM4161 Konut ve Kültürel Süreklilik20024
MIM4162 Mimarlık ve Kıyı Mekanı20024
MIM4122 Biçim Gramerleri20024
MIM4132 Mimari Tasarımda Süreklilik20024
MIM4152 Stadyum Yapıları Tasarım İlkeleri 20024
MIM3531 Mimari Tasarım Kültür Bağlam20024
MIM3371 Çizgilerle İstanbul20024
MIM4061 Müze Yapıları 20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM3272 Yapılarda Gazbeton uygulamaları 20024
MIM3560 Yapısal Atıkların Yapı Yaşam Sürecinde Değerlendirilmesi20024
MIM3192 Yapı Ürünlerinde Üretim-Kullanım Döngüsü20024
MIM3201 Mimarlıkta Betonarme 20024
MIM3211 Mimaride Gürültü Denetimi20024
MIM3221 Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci 20024
MIM3281 Çelik Yapı Tasarımı 20024
MIM3311 Tasarımda Deprem Faktörü 20024
MIM3251 Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar 20024
MIM3261 Yapılarda Yangın Korunumu 20024
MIM3271 Su ve Nem Sorunları 20024
MIM3202 Yapı-Sağlık İlişkisi 20024
MIM3212 Ahşabın Yapılarda Kullanımı 20024
MIM3222 Güneş Düzenleme20024
MIM3232 Isı-Nem20024
MIM3242 Günışığı20024
MIM3282 Aydınlatma20024
MIM3262 İklimle Dengeli Tasarım20024
MIM3361 Mimarlıkta Topografik Ölçme Bilgisi20024
MIM3362 Mimarlık ve Planlamada Aplikasyon20024
MIM4102 Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları20024
MIM4201 Yapım Teknolojisi 20024
MIM4211 Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon 20024
MIM4221 Proje Yapım Yönetimi20024
MIM4231 Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu 20024
MIM4241 Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi 20024
MIM4251 Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı 20024
MIM4261 Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri 20024
MIM4291 Hasarlı Yapılarda İyileştirme 20024
MIM4202 Yapılarda Cephe Sistemleri 20024
MIM4212 Çağdaş Strüktür Sistemleri 20024
MIM4222 Edilgen Isıtma Sistemleri20024
MIM4282 Mimarlıkta Risk 20024
MIM4242 Hacim Akustiği20024
MIM4252 Mekanda Renk20024
MIM4292 Mimarlıkta Yaşam Döngüsü 20024
MIM4262 Bilgisayar Destekli Taşıyıcı Sistem Kurgusu20024
IST1870 Uygulamalı Bilimler için İstatistik 20024
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM4600 Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul Okuması20024
MIM2680 Ünlü Mimarlar ve Seyahat Rotaları20024
MIM3010 İstanbul Sayfiyelerinin Mekansal Değişimi20024
MIM4341 Sinemada Mekan ve Tarih20024
MIM3172 Tarihi Bahçeler20024
MIM4181 Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar20024
MIM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı20024
MIM3351 Yapı Tarihi20024
MIM3451 Türk sanatları20024
MIM3321 Kent Arkeolojisi 20024
MIM3331 Mimar Sinan ve Dönemi20024
MIM3341 Mimarlık Mesleğinin Tarihi20024
MIM3322 Türk evi ve koruması20024
MIM4511 Ortadoğu Ülkelerinde İslam Mimarlığı20024
MIM4101 Modern Mimarlık Mirası 20024
MIM4351 Mimarlık Düşüncesi Tarihi 20024
MIM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri20024
MIM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları20024
MIM4302 Koruma ve Turizm20024
MIM4342 İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları20024
MIM4322 Batılılaşma Dönemi İstanbul20024
MIM4332 19 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
Koop Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM4002 İşletmede Mesleki Eğitim 180088
MIM4022 İşletmede Mesleki Eğitim 240044
MIM4032 İşletmede Mesleki Eğitim 340044
MIM4042 İşletmede Mesleki Eğitim 430033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
MIM1011Mimari Tasarıma Giriş-1---11-1--
MIM1031Mimari Anlatım Teknikleri-1---1-----
MIM1051Bina Bilgisi 111--111----
MIM1041Temel Tasar11---1-----
TDB1031Türkçe 11-1--------
MDB1031İleri İngilizce 11----------
MAT1821Matematik1--------1-
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11----------
MIM1012Mimari Tasarım 111---1-----
MIM1042Statik-Mukavemet1-1----111-
MIM1032Yapı Malzemesi1111111111-
MIM1052Yapı Elemanları 111111111111
MIM1062Bina Bilgisi 211-1-11----
TDB1032Türkçe 21-1--------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 21----------
MDB1032İleri İngilizce 21----------
MIM2011Mimari Tasarım 2111----11--
MIM2071Mimarlık Tarihi 1---11------
MIM2031Mimarlıkta Yapı Statiği-------1---
MIM2101Yapı Elemanları 21111-11111-
MIM2081Bilgisayar Ortamında Mimarlık-1---------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1----------
MIM2001Staj 1111--1-11-1
MIM2201İş Sağlığı ve Güvenliği 1111-----11-
MIM2012Mimari Tasarım 3111111-111-
MIM2042Mimarlık Tarihi 21--11------
MIM2092Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1-------1-1-
MIM2002Staj 2--1----1-11
MIM2082Temel Bilgisayar Bilimleri-1---------
MIM2202İş Sağlığı ve Güvenliği 2--1------11
MIM3011Mimari Tasarım 411-1111-1--
MIM3051Mimarlık Tarihi 31--11------
MIM3031Yapı Fiziği 1------1-11-
MIM3041Taşıyıcı Sistem Tasarımı 2-------1-1-
SBP3991Şehir Planlama ve İmar Hukuku1-1---1----
MIM4011Mimari Tasarım 61111-1111--
MIM4031Yapım Yönetimi ve Ekonomisi1-1-------1
MIM4041Tesisat Bilgisi1-----1-111
MIM4051Koruma Restorasyon1-111------
MIM4001Staj 3--111-1--1-
MIM4012Mimari Tasarım 71111-111111
MIM4000Bitirme Çalışması111--111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1-1-------1
MIM3012Mimari Tasarım 5111-11---1-
MIM3062Mimarlık Tarihi 41--11------
MIM3042Yapı Fiziği 2------1-11-
MIM3052Yapı Üretimi--1---1--1-
MIM3032Yapı Çözümlemesi1-111------
MIM3101Maket-1---1---1-
MIM3171Modlaj-1---1-----
MIM3121Suluboya Tekniği-1---------
MIM3131Serbest Resim-1---1-----
MIM3141Gölge Perspektif-1---1-----
MIM3151Eskiz Teknikleri-1---------
MIM4121Hesaplamalı Tasarım-1---1-----
MIM4131Mimari Animasyon-1---------
MIM4141Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri1--11-1----
MIM3182Mimari Çevre ve Psikoloji1----------
MIM3122Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı-1--111----
MIM3132Mimarlıkta Mekan Kavramı1--1111----
MIM4151Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar1--111-----
MIM3142Engelsiz Mimari1-1-1-1-1--
MIM4161Konut ve Kültürel Süreklilik1--111-----
MIM4162Mimarlık ve Kıyı Mekanı-11-11-----
MIM4122Biçim Gramerleri11---1-----
MIM4132Mimari Tasarımda Süreklilik11-1-11----
MIM3352Mimarlıkta Oran-1--11-----
MIM3312Mimari Fotoğraf11---------
MIM4152Stadyum Yapıları Tasarım İlkeleri 11--11--11-
MIM3441Mimarlıkta Tasarım Düşüncesi ve Şematik Anlatım Geliştirme11111111111
MIM4111Yapı Bilgi Modelleme-1----1111-
MIM3531Mimari Tasarım Kültür Bağlam1---11-----
MIM3371Çizgilerle İstanbul1---11-----
MIM3550 Mimarlıkta Kavramlarla Tasarım Düşüncesi11---1-----
MIM4510 Bina Bilgi Modellemede Bütünleşik Tasarım11111111111
MIM3540Mimarlıkta Ölçek ve Temsil Biçimleri11---1-----
MIM2020Laboratuvar Tasarımı1-1-----11-
SBP2010Kentsel Tasarım İlkeleri1111111----
GIM3612Disiplinlerarası Proje 1111--1-111-
MIM4061Müze Yapıları 1---11-----
MIM4102Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları11----1----
MIM4201Yapım Teknolojisi 1-1-------1
MIM4211Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon --1---1-111
MIM4221Proje Yapım Yönetimi1-1---1---1
MIM4231Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu 111-------1
MIM3221Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci 1-1--1-----
MIM3281Çelik Yapı Tasarımı 1----1-11--
MIM4241Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi 11-----1---
MIM3311Tasarımda Deprem Faktörü 1-1----111-
MIM4251Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı 1-1----11--
MIM4261Mimarlıkta İleri Beton Teknolojileri 1----1-1-1-
MIM3251Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar 11111111111
MIM3261Yapılarda Yangın Korunumu 1111-111111
MIM3271Su ve Nem Sorunları 1111-111111
MIM3202Yapı-Sağlık İlişkisi 11111111111
MIM4291Hasarlı Yapılarda İyileştirme 11111111111
MIM3212Ahşabın Yapılarda Kullanımı 11111111111
MIM4202Yapılarda Cephe Sistemleri 11111111111
MIM4212Çağdaş Strüktür Sistemleri 11111111111
MIM4222Edilgen Isıtma Sistemleri----1-1-11-
MIM3222Güneş Düzenleme1-----1-11-
MIM3232Isı-Nem--1---1-11-
MIM4242Hacim Akustiği------1-11-
MIM3242Günışığı------1-11-
MIM3282Aydınlatma------1-11-
MIM4252Mekanda Renk-----11--1-
MIM3262İklimle Dengeli Tasarım------1-11-
MIM4282Mimarlıkta Risk 11111111111
MIM4262Bilgisayar Destekli Taşıyıcı Sistem Kurgusu-------1---
MIM3201Mimarlıkta Betonarme 1------1---
MIM3211Mimaride Gürültü Denetimi1----11-1--
MIM4292Mimarlıkta Yaşam Döngüsü 1-1---1-11-
MIM3192Yapı Ürünlerinde Üretim-Kullanım Döngüsü111--111111
MIM3361Mimarlıkta Topografik Ölçme Bilgisi1111-1----1
MIM3362Mimarlık ve Planlamada Aplikasyon1111-1----1
IST1870Uygulamalı Bilimler için İstatistik 1----------
MIM3560 Yapısal Atıkların Yapı Yaşam Sürecinde Değerlendirilmesi111---1--1-
MIM3272Yapılarda Gazbeton uygulamaları 1-1---11-1-
MIM3351Yapı Tarihi1--11------
MIM3451Türk sanatları1--11------
MIM3321Kent Arkeolojisi 1--11------
MIM3331Mimar Sinan ve Dönemi---11------
MIM3341Mimarlık Mesleğinin Tarihi1--11------
MIM4321Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları1---11-----
MIM4302Koruma ve Turizm1-1--11---1
MIM4342İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları1--11------
MIM3322Türk evi ve koruması1--11------
MIM4322Batılılaşma Dönemi İstanbul----1------
MIM433219 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu-1-111-----
MIM33321970 sonrası Dünya Mimarlığı1---1------
MIM4351Mimarlık Düşüncesi Tarihi 1---1------
MIM4361Mimarlığın Güncel Aktörleri---11------
MIM4101Modern Mimarlık Mirası 1---11-----
MIM3172Tarihi Bahçeler11-111-----
MIM4181Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar1--1-------
MIM4511Ortadoğu Ülkelerinde İslam Mimarlığı1--1111111-
MIM4341Sinemada Mekan ve Tarih11111111111
MIM3010İstanbul Sayfiyelerinin Mekansal Değişimi11111111---
MIM2680Ünlü Mimarlar ve Seyahat Rotaları11111111111
MIM4600Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul Okuması1--11------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1--11------
ITB2030Bilim Felsefesi1----------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1--1-------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---11------
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1-----1----
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 1---1------
MIM2421Mimarlık Tarihi1---1------
MIM2411Arkeoloji1--11------
MIM1412Uygarlık tarihi1---1------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş1----------
MDB4021Almanca Dil Becerileri1----------
MDB4031İleri Almanca 1----------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma 1----------
MDB4051İş Hayatı için Almanca1----------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1-1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1----------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1-1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi1----------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları1----------
ITB3020Felsefeye Giriş1----------
ITB3550İnsan Hakları 1----------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1---------1
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1---1------
ITB3250Psikolojiye Giriş1----------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1----------
ITB3560Siyaset Felsefesi1----------
ITB3010Sosyoloji1----------
ITB3150Tarih ve Sinema1----------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1----------
ITB3360Sanat Tarihi1---1------
ITB2020Bilim Tarihi1---1------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ----1------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ----1------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ----1------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ----1------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ----1------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ----1------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ----1------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ----1------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik1---------1
PDR2021Özel Eğitim ----1------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler----1------
TRO2281Türk Dili Tarihi----1------
EGT1022Sosyal Antropoloji----1------
EGT4041Eğitim Yönetimi----1------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi----1------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ----1------
MEM4501Seramikler----1------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler----1------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı----1------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği----1------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri----1------
ISL2560Halkla İlişkiler----1------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ----1------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme----------1
ISL2901Doğrudan Pazarlama----1------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ----1------
SBP2031Şehir Ekonomisi----1------
----1------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ----1------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu----1------
ITB3610Yazarlık Teknikleri----1------
ITB3320İktisadi Suçlar ----1------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ----1------
ITB3390Uygarlık Tarihi----1------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı----1------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ----1------
SBP2082Şehir Sosyolojisi----1------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2----1------
SYP3241Halkla İlişkiler ----1------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi----1------
MDB1052İngilizce 2----1------
INS2462Trafik Güvenliği----1------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri----1------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1----1------
FEL2270Batı Felsefesi 1----1------
FEL2280Batı Felsefesi 2----1------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1----1------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2----1------
FEL3330Felsefe Okumaları 1----1------
FEL3340Felsefe Okumaları 2----1------
FEL3350Antikçağ Felsefesi----1------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri----1------
ITB4930Mimarlık Tarihi----1------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans----1------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri----1------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet----1------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon----1------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı----1------
GRA4120Deneysel Tipografi----1------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş----1------
TDB4051Akademik Türkçe----1------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri----1------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş----1------
DNS1240Yoga ve Anatomi----1------
TDB4061Yeditepe İstanbul----1------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş----1------
FEL4251Bilim Felsefesi----1------
BED1013Pilates Temel Eğitimi----1------
BED1014Yoga Temel Eğitimi----1------
EUT2022NFT'ye Giriş----1------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)----1------
MDB1001Temel Fransızca 1----1------
MDB1003Temel İspanyolca 1----1------
MDB1004Temel İspanyolca 2----1------
MDB1005Temel Macarca 1----1------
MDB1007Temel İtalyanca 1----1------
MDB1009Temel Yunanca 1----1------
MDB1011 Temel Çince 1----1------
MDB1013Temel Japonca 1----1------
MDB1015 Temel Arapça 1----1------
MDB1016Temel Arapça 2----1------
MDB1017Temel Farsça 1----1------
MDB1019Temel Rusça 1----1------
MDB1101Temel Bulgarca 1----1------
MDB1201Temel Romence 1----1------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş----1------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma----1------
MIM4002İşletmede Mesleki Eğitim 11----1----1
MIM4022İşletmede Mesleki Eğitim 21----1----1
MIM4032İşletmede Mesleki Eğitim 31----1----1
MIM4042İşletmede Mesleki Eğitim 41----1----1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXXX