Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda geniş bir bilgi birikimi olan, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerini benimsemiş, araştırma ve dil becerileri konusunda donanımlı ve yetkin uzman İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıBu programın amacı, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi alanında bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleki etik kurallarını bilen ve uygulayan, alanındaki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı devlet ve özel okulların farklı kademelerinde ve özel dil kurslarında ingilizce öğretmeni; devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerinin İngilizce hazırlık okullarında öğretim görevlisi veya eğitim fakültelerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız, uluslararası özel şirketlerde ve çeviri bürolarında da çalışma imkanına sahiptirler.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi


a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

c) Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmanın aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir:

- Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış, sözlü/poster çalışması yapmış olması,
- Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,
- Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş bir projede yer alması ya da projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması,
- Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.
Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.50 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, YÖK zorunlu “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerini almış olmaları, yayın şartını sağlamaları ve tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir. Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini almaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5203 İkinci Dil Edinimi30037.5
  ING5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  27.5 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5100 İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar 30037.5
  ING5001 Seminer01007.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  30 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  ING5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  ING5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  117.5 Program Toplam AKTS:
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ING5205 Corpus Linguistics in Language Teaching30037.5
  ING5206 Conversation Analysis in English Language Teaching 30037.5
  ING5101 Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimi 30037.5
  ING5102 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 30037.5
  ING5103 İngiliz Dili Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Değerlendirme 30037.5
  ING5104 Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim Kuramları 30037.5
  ING5105 Avrupa Dil Politikaları 30037.5
  ING5111 İkinci Dil Ediniminde Toplumdilbilim30037.5
  ING5200 İkinci Dil Ediniminde Psikodilbilim30037.5
  ING5201 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme30037.5
  ING5202 Yabancı Dil Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
  ING5204 Yabancı Dil Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik