Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Program DirektörüSırma Turgut
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıŞehir ve Bölge Planlama bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, yaratıcı düşünebilen, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölümdür.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliŞehir ve Bölge Plancısı
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Şehir ve bölge planlama alanında lisans düzeyinde niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini başarabilme: Analiz-sentez ve planlama süreçlerinde karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
  5. Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak meslek alanında uygulayabilme
  7. Bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
MAT1821 Matematik22034
MDB1031 İleri İngilizce 130033
SBP1031 Şehir ve Planlama 120022
SBP1041 Sosyoloji20023
SBP1111 Planlama 1440610
SBP1121 Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri12024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1092 Ekonomi20023
IST1930 Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik30033
MDB1032 İleri İngilizce 230033
SBP1062 İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 40044
SBP1112 aa Planlama 244069
SBPMSD1 Mesleki Seçmeli 1-120025
ELECSBP1 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SBP2021 Bölge Planlama20022
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
SBP2051 Ekoloji 20022
SBP2061 aa Planlama 3440610
SBP2941 Analiz Yöntem ve Teknikleri30034
TDB1031 Türkçe 120002
SBPMSD2 Mesleki Seçmeli 1-220025
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SBP1172 Şehir ve Planlama 220022
SBP2002 Staj 0100003
SBP2062 aa Planlama 4440610
SBP2072 aa Kent ve Planlama Tarihi30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
TDB1032 Türkçe 220002
SBPMSD3 Mesleki Seçmeli 1-320025
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri30033
SBP3031 Şehir ve Toplum Yönetimi20023
SBP3041 Kentsel Ulaşım12023
SBP3111 aa Planlama 5440610
SBP3161 Şehir Yenileme ve Koruma20023
SBP3181 İmar ve Çevre Hukuku 20022
SBPMSD4 Mesleki Seçmeli 2-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SBP3002 Staj 0200003
SBP3052 aa Planlama 6440610
SBP3172 Kentsel Tasarım21023
SBPMSD5 Mesleki Seçmeli 2-220024
SBPMSD6 Mesleki Seçmeli 2-320024
SBPMSD7 Mesleki Seçmeli 2-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4181 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SBP4911 aa Planlama 744069
SBPMSD8 Mesleki Seçmeli 3-120024
SBPMSD9 Mesleki Seçmeli 3-220024
SBPMSD10 Mesleki Seçmeli 3-320024
SBPMSD11 Mesleki Seçmeli 3-420024
ELECSBP2 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4000 aa Bitirme Çalışması08048
SBP4182 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SBP4912 aa Planlama 844068
SBPMSD12 Mesleki Seçmeli 3-520024
SBPMSD13 Mesleki Seçmeli 3-620024
SBPMSD14 Mesleki Seçmeli 3-720024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3100 Katılımcı Kültürel Miras Yönetimi20025
SBP2880 Kentsel Muhalefet20025
SBP1300 Kent Okumaları20025
SBP1310 Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı20025
SBP1312 Şehir Coğrafyası20025
SBP2300 Kentsel Ayrışma20025
SBP2310 Ekolojik Ekonomi Prensipleri20025
SBP2320 Ekonomik Mekanı Anlamak20025
SBP2330 Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi20025
SBP2340 Planlamada Bilgi Teknolojileri20025
SBP2350 Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 20025
SBP2900 Kentsel Tasarım Kuramları20025
SBP2910 Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları20025
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP3200 Kent İklimi ve Tasarım20024
SBP3210 Şehirlerdeki Kararlarda Çocuk Katılımı Süreci20024
SBP3220 Kentsel Mekanda Atık20024
SBP3230 Ekonomik Faaliyetlerde Yer Seçimi20024
HRT3390 Şehirsel Teknik Altyapı 20024
SBP3300 20. Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri20024
SBP3310 Bilgisayar Destekli Tasarım20024
SBP3320 Çevre Psikolojisi 20024
SBP3330 Kentsel Koruma Kavramının Evrimi20024
SBP3340 Konut20024
SBP3350 Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası 20025
SBP3360 Planlama ve Uygulama Araçları20024
SBP3370 Şehir Planlamasında Yoğunluk20024
SBP3380 Şehircilikte Ütopyalar20024
SBP3400 Yeni Kentsel Politikalar20024
SBP3410 Yerleşme Sistemleri ve Kademelenme20024
SBP3420 Yeşil Alan Planlaması20024
SBP3900 Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama20024
SBP3910 Kentsel Ulaşım Politikaları20024
SBP3920 Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması20024
SBP3930 Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4100 aa Kentte ve Planlamada Katılım 20024
MIM3531 Mimari Tasarım Kültür Bağlam20024
IST2172 Demografi20024
IST2170 Güncel İstatistik Uygulamaları20024
IST4160 Yönetsel Karar Verme Teknikleri 20024
SBP3010 Sokağın İşlevi ve Anlamı20024
SBP4300 Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme20024
SBP4310 Katılımcı Kent Yönetiminde Proje Yönetim Süreci20024
SBP4320 Kent Merkezlerinin Planlaması20024
SBP4330 Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler 20024
SBP4340 Kent Planlamada Modeller20024
SBP4350 Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı20024
SBP4360 Kentsel Lojistik20024
SBP4370 Kentsel Mekanda Dönüşüm20024
SBP4380 Kentsel Planlamada Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi20024
SBP4390 Kentsel Sit Alanlarında Planlama20024
SBP4400 Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm20024
SBP4410 Metropolitan Planlama20024
SBP4420 Planlama Destek Sistemleri20024
SBP4430 Rekreasyon Planlaması 20024
SBP4440 Sermaye ve Kent Biçimi20024
SBP4450 Şehir Planlamada Meslek Etiği 20024
SBP4460 Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi20024
SBP4470 Turizm Planlaması20024
SBP4480 Yeni Şehirler20024
SBP4490 Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi20024
SBP4900 Avrupa Birliği (AB) Projeleri Yazım ve Yönetimi20024
SBP4910 Konut Politikaları20024
SBP4920 Kent Planlama ve Siyaset20024
SBP4930 Teknoloji, Üretim ve Kent 20024
SBP4940 Kırsal Planlama20024
SBP4950 Coğrafya ve Kent Morfolojisi20024
SBP4960 Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
MDB1005 Temel Macarca 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
MDB1016 Temel Arapça 230033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
MDB1019 Temel Rusça 130033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
MDB1201 Temel Romence 130033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2411 Arkeoloji30033
Koop Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP4012 İşletmede Mesleki Eğitim 120024
SBP4022 İşletmede Mesleki Eğitim 220024
SBP4032 İşletmede Mesleki Eğitim 320024
SBP4042 İşletmede Mesleki Eğitim 400003
SBP4052 İşletmede Mesleki Eğitim 500003

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBP1111Planlama 15551411115
SBP1121Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri5555551335
SBP1031Şehir ve Planlama 15554553455
SBP1041Sosyoloji5514355155
MDB1031İleri İngilizce 12211221135
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri4211311515
MAT1821Matematik4221321135
SBP1112Planlama 24532545455
IKT1092Ekonomi5424231135
SBP1062İnsan Yerleşmelerinin Evrimi 1525155155
MDB1032İleri İngilizce 21111213315
SBPMSD1Mesleki Seçmeli 1-14445545345
ELECSBP1Sosyal Seçmeli 1-12414121124
IST1930Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik4433521515
SBP2061Planlama 35555553455
SBP2021Bölge Planlama3333511535
SBP2031Şehir Ekonomisi4355443145
SBP2941Analiz Yöntem ve Teknikleri5421121425
SBP2051Ekoloji 3433332245
TDB1031Türkçe 11211111235
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111312315
SBPMSD2Mesleki Seçmeli 1-24445545345
SBP2062Planlama 45353354555
SBP2082Şehir Sosyolojisi4533221245
SBP2072Kent ve Planlama Tarihi2533545155
SBP1172Şehir ve Planlama 24434552345
TDB1032Türkçe 21211111235
SBPMSD3Mesleki Seçmeli 1-33433344355
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1133313245
SBP2002Staj 015555555555
SBP3111 Planlama 55555554555
SBP3161Şehir Yenileme ve Koruma3224455355
SBP3181İmar ve Çevre Hukuku 2222123235
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri5555555455
SBP3031 Şehir ve Toplum Yönetimi2355255155
SBP3041 Kentsel Ulaşım5444552455
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11111111111
SBPMSD4Mesleki Seçmeli 2-13333333333
SBP3052Planlama 65555554555
SBP3172Kentsel Tasarım4524553135
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 21111111123
SBPMSD5Mesleki Seçmeli 2-23333333333
SBPMSD7Mesleki Seçmeli 2-43433344345
SBPMSD6Mesleki Seçmeli 2-33333333333
SBP3002Staj 025555555555
SBP4911Planlama 75554554345
SBPMSD8Mesleki Seçmeli 3-13433333355
SBPMSD9Mesleki Seçmeli 3-23433344355
SBPMSD10Mesleki Seçmeli 3-33433344355
SBPMSD11Mesleki Seçmeli 3-43433344355
ELECSBP2Sosyal Seçmeli 1-22414121124
SBP4912Planlama 85555545555
SBP4000Bitirme Çalışması5523224335
SBPMSD12Mesleki Seçmeli 3-53433344355
SBPMSD13Mesleki Seçmeli 3-63433333355
SBPMSD14Mesleki Seçmeli 3-73433333355
SBP1310Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı4255533545
SBP1312Şehir Coğrafyası3322444245
SBP2340Planlamada Bilgi Teknolojileri4344533535
SBP2330Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi5445444445
SBP2900Kentsel Tasarım Kuramları3434434345
SBP2350Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 5525554355
SBP2320Ekonomik Mekanı Anlamak3413324235
SBP2910Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları3324434235
SBP2300Kentsel Ayrışma4423333455
SBP1300Kent Okumaları5545433555
SBP2310Ekolojik Ekonomi Prensipleri5545545355
SBP3900Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama4222555255
SBP330020. Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri5452355415
SBP3370Şehir Planlamasında Yoğunluk5533433345
HRT3390Şehirsel Teknik Altyapı 3322432345
SBP3360Planlama ve Uygulama Araçları5435533345
SBP3310Bilgisayar Destekli Tasarım4241311545
SBP3420Yeşil Alan Planlaması5435234245
SBP3920Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması3432352345
SBP3320Çevre Psikolojisi 4432241135
SBP3380Şehircilikte Ütopyalar1513453335
SBP3910Kentsel Ulaşım Politikaları4344554355
SBP3400Yeni Kentsel Politikalar5525555355
SBP3350Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası 5525235155
SBP3330Kentsel Koruma Kavramının Evrimi4343555235
SBP3340Konut3332434245
SBP3930Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları3423243345
SBP4950Coğrafya ve Kent Morfolojisi2211121235
SBP4940Kırsal Planlama3422452335
SBP4460Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi3433542345
SBP4390Kentsel Sit Alanlarında Planlama4543554345
SBP4410Metropolitan Planlama4353455345
SBP4910Konut Politikaları4433533345
SBP4330Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler 3433452245
SBP4480Yeni Şehirler3334424235
SBP4400Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm4443553345
SBP4420Planlama Destek Sistemleri5555533545
SBP4440Sermaye ve Kent Biçimi3424223245
SBP4960Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri5455435344
SBP4470Turizm Planlaması3344555555
SBP4430Rekreasyon Planlaması 3443241245
SBP4320Kent Merkezlerinin Planlaması4443425235
SBP4450Şehir Planlamada Meslek Etiği 4525555255
SBP4350Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı4355435555
SBP4930Teknoloji, Üretim ve Kent 4525545255
SBP4370Kentsel Mekanda Dönüşüm4453555445
SBP4490Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi1224555155
SBP4340Kent Planlamada Modeller5533555355
SBP4360Kentsel Lojistik5545543355
SBP4300Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme5545432454
MIM2411Arkeoloji3323332333
MIM1412Uygarlık tarihi2323332233
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 3323342333
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler3323323323
ITB3330Çevre ve Ekoloji 3333433223
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın3333333223
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler3233233323
ITB3020Felsefeye Giriş3323333233
ITB3560Siyaset Felsefesi2233232332
ITB3150Tarih ve Sinema2222232333
ITB3550İnsan Hakları 2222223223
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları2222333222
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu2312322223
ITB3390Uygarlık Tarihi2212133223
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 2322234223
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------2
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------2
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------2
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------2
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------2
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------2
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------2
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------2
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------2

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

Amaçlar

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX