Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıBu programın amacı psikolojik danışma ve rehberlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen, kamu ve özel kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman lider uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans derecesi alanların büyük bir çoğunluğu, kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, kamu ve özel sektöre ait, çeşitli işkollarındaki iş yerlerinde/kuruluşlarda insan kaynakları bölümlerinde, insan kaynakları elemanı, koordinatör olarak da çalışılabilir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapıp mezun olduktan sonra uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a) Yüzlük Değer Başarı Notu Sayısal Değer 90-100 AA 4.00 80-89 BA 3.50 70-79 BB 3.00 60-69 CB 2.50 50-59 CC 2.00 40-49 DC 1.50 30-39 DD 1.00 20-29 FD 0.50 0-19 FF 0.00 Devamsız F0 0.00 b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. İstatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
  2. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
  3. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
  4. Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
  5. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
PDR5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
PDR5002 Dönem Projesi020015
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR5201 Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Giriş30037.5
PDR5202 Psikolojiye Giriş30037.5
PDR5203 Gelişim Psikolojisi30037.5
PDR5204 Bireyi Tanıma Teknikleri30037.5
PDR5102 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları30037.5
PDR5205 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri30037.5
PDR5206 Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri30037.5
PDR5207 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı30037.5
PDR5101 Psikolojik Testler30037.5
PDR5208 Terapötik İletişim30037.5
PDR5103 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri30037.5
PDR5106 Araştırma Teknikleri30037.5
PDR5209 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri30037.5
PDR5210 Meslek Etiği ve Yasal Konular30037.5
PDR5211 Sosyal Beceriler30037.5
PDR5108 Psikopatoloji30037.5
PDR5212 Pozitif Psikoloji30037.5
PDR5213 Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma30037.5
PDR5214 Pozitif Psikoterapi30037.5
PDR5215 Çocuk Ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları30037.5
PDR5216 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Program Geliştirme30037.5
PDR5109 Evlilik ve Aile Danışmanlığı 30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345
PDR5002Dönem Projesi11111
PDR5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 11111
PDR5201Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Giriş11111
PDR5202Psikolojiye Giriş11111
PDR5203Gelişim Psikolojisi11111
PDR5204Bireyi Tanıma Teknikleri11111
PDR5102Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları11111
PDR5205Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri11111
PDR5206Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri11111
PDR5207Kariyer Psikolojik Danışmanlığı11111
PDR5101Psikolojik Testler11111
PDR5208Terapötik İletişim11111
PDR5103Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri11111
PDR5106Araştırma Teknikleri11111
PDR5209Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri11111
PDR5210Meslek Etiği ve Yasal Konular11111
PDR5211Sosyal Beceriler11111
PDR5108Psikopatoloji11111
PDR5212Pozitif Psikoloji11111
PDR5213Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma11111
PDR5214Pozitif Psikoterapi11111
PDR5215Çocuk Ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları11111
PDR5216Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Program Geliştirme11111
PDR5109Evlilik ve Aile Danışmanlığı 11111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXX